Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-11-25 SVJEDOK SARADNIK U PREDMETU „DRŽAVNI UDAR” KAŽNJEN SA 500 EURA
Sinđelić juče u sudnici Sinđelić vrijeđao optužene i advokate
Dan - novi portal
U na­stav­ku su­đe­nja op­tu­že­ni­ma za pri­pre­ma­nje dr­žav­nog uda­ra na dan par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri, svje­dok sa­rad­nik Sa­ša Sin­đe­lić vi­še pu­ta se obra­tio op­tu­že­ni­ma i nji­ho­vim advo­ka­ti­ma ne­u­mje­snim ko­men­ta­ri­ma i opa­ska­ma. On je ka­zao da se po­no­si ka­znom ko­ju je od­slu­žio, za raz­li­ku od op­tu­že­nih, ko­ji se tre­nut­no smi­ju, ali ne­će bi­ti po­no­sni na ka­znu ko­ja ih oče­ku­je. Zbog ta­kvog po­na­ša­nja, su­di­ja Su­za­na Mu­go­ša ka­zni­la ga je sa 500 eura.
Na ju­če­ra­šnjem su­đe­nju po­no­vo je do­šlo do ten­zi­ja iz­me­đu op­tu­že­nog po­sla­ni­ka DF- a Mi­la­na Kne­že­vi­ća i svje­do­ka sa­rad­ni­ka.
– Ne­moj, mo­lim te, ti Ru­si­ju od me­ne da bra­niš – re­kao je Sin­đe­lić Kne­že­vi­ću, ko­ji mu je od­go­vo­rio da će ga „na­lu­pa­ti vas­pit­no” ako mu se još jed­nom obra­ti.
Sin­đe­lić je, iz­me­đu osta­log, iz­ja­vio da je me­đu nov­cem ko­ji je osta­vio srp­skoj BIA na ču­va­nje bi­lo i oko 25 hi­lja­da nje­go­vih eura, a advo­kat Mi­lan Ra­do­sa­vlje­vić je uka­zao da taj no­vac ni­ka­da ni­je sti­gao u Cr­nu Go­ru.
Sin­đe­lić je po­no­vio da ga je Edu­ard Edi Ši­šma­kov uoči po­sled­njeg su­sre­ta na Ka­le­meg­da­nu po­zvao ma­lo pri­je ne­go što je sti­gao na do­go­vore­no mje­sto.
– Edi me je tih da­na če­sto zvao, uglav­nom pre­ko apli­ka­ci­je, a uko­li­ko ni­je bi­lo in­ter­ne­ta, on­da me je zvao na ne­ki od obič­nih te­le­fo­na, ali on­da ni­je­smo ni­šta po­seb­no pri­ča­li – na­veo je Sin­đe­lić.
Ka­zao je da je do­bio po­ru­ku od Edi­ja ko­ja je bi­la znak za su­sret u Mo­skvi, a on je po­mi­slio da je to mo­žda znak da je na­pad­nut. Po­ru­ka je gla­si­la: Zdra­vo, ovo je sa­mar­kand, od­go­vo­ri mi. Ni­je mo­gao da se sje­ti tač­no ka­da je vi­dio tu po­ru­ku.
Advo­kat Ra­do­sa­vlje­vić je pi­tao Sin­đe­li­ća ka­ko ob­ja­šnja­va to da je te­le­fon bio is­klju­čen a da je u li­stin­zi­ma na­ve­de­na po­ru­ka. Krun­ski svje­dok tu­ži­la­štva je ka­zao da je Edi imao sve nje­go­ve bro­je­ve i da je mo­gu­će da je po­slao tu po­ru­ku na vi­še bro­je­va.
Upi­tan ko je „sa­mar­kand”, jer u po­ru­ka­ma od 30. sep­tem­bra Edi na­vo­di dva pu­ta isti na­ziv, Sin­đe­lić je ka­zao da je to bi­la aso­ci­ja­ci­ja na Edi­ja i da ni­ko dru­gi ne mo­že da po­ša­lje po­ru­ku ta­kve vr­ste, jer su sre­ta­li u re­sto­ra­nu „Sa­mar­kand” u Mo­skvi.
Dru­ga po­ru­ka gla­si: „Sa­mar­kand, kad ćeš mi da­ti? On mi je po­tre­ban.” Po­ru­ka ko­ja je sti­gla če­ti­ri sa­ta ka­sni­je gla­si: „Ja od­la­zim. Ka­ko je sa­mar­kand.” Sin­đe­lić je na­veo da je dru­ga po­ru­ka po­sla­ta za­to što vje­ro­vat­no ni­je od­go­vo­rio na pr­vu po­ru­ku i ob­ja­snio da „od­la­zim” zna­či da vi­še ne­će bi­ti na in­ter­ne­tu.
– Da sam bio na in­ter­ne­tu, od­go­vo­rio bih mu za 10 se­kun­di i ne bi me če­kao če­ti­ri sa­ta. Mo­glo se de­si­ti da Edi po­ša­lje po­ru­ku pa da ne od­go­vo­rim ako su te­le­fo­ni ras­klo­plje­ni, da sam na pi­ja­ci ili dok spa­vam. Ni­sam imao ni­ka­kav raz­log da se ne ja­vim –– na­veo je Sin­đe­lić.
On tvr­di da je pr­ve in­for­ma­ci­je o hap­še­nji­ma u Cr­noj Go­ri do­bio ka­da je bi­la noć, ali ne mo­že da se sje­ti da­tu­ma. Advo­kat Ra­do­sa­vlje­vić ga je pi­tao da li se mo­že is­klju­či­ti 16. na­ve­če jer je već ra­ni­je tog da­na od Edi­ja do­bio in­for­ma­ci­ju da su se de­si­la hap­še­nja, a Sin­đe­lić je re­kao da ni­je vo­dio evi­den­ci­ju. Advo­kat je pod­sje­tio da su pr­ve in­for­ma­ci­je o hap­še­nju u me­di­ji­ma ob­ja­vlje­ne 16. uju­tru.
Sin­đe­lić je po­tvrd­no od­go­vo­rio na pi­ta­nje da li se čuo sa Edi­jem na­kon što je iz­gu­bio kon­takt sa Mir­kom Ve­li­mi­ro­vi­ćem, na­vo­de­ći da su se ču­li sve vri­je­me. Advo­kat je ka­zao da se iz li­stin­ga vi­di da su Sin­đe­lić i Edi po­sljed­nji put pri­ča­li 15. ok­to­bra u 9 ča­so­va, da su evi­den­ti­ra­ni do­la­zni po­zi­vi u 20.27 i 20.30, ali bez ko­mu­ni­ka­ci­je, te da je po­tom tek 16. ok­to­bra u 10.32 ostva­re­na ko­mu­ni­ka­ci­ja sa Edi­jem.
Sin­đe­lić je ka­zao da se ta ko­mu­ni­ka­ci­ja od­no­si na je­dan te­le­fon i da je bi­lo vi­še na­či­na ko­mu­ni­ka­ci­je, vi­še vi­be­ra i te­le­fo­na i da su odr­ža­va­li ko­mu­ni­ka­ci­ju. On je na­veo da mu je Edi ob­ja­snio da u svim spe­ci­jal­nim te­le­fo­ni­ma ima­ju dvi­je SIM kar­ti­ce. Advo­kat Ra­do­sa­vlje­vić je pi­tao ko­ja je svr­ha spe­ci­jal­nih te­le­fo­na sa po­seb­nim ser­ve­rom ka­da su čak i 15. ok­to­bra ko­ri­sti­li dru­ge te­le­fo­ne, a Sin­đe­lić je od­go­vo­rio da je pre­ko obič­nog te­le­fo­na mo­gao da ka­že Edi­ju da se vi­de i da po­pi­ju pi­vo, „a po­zi­vi i po­ru­ke van apli­ka­ci­je ni­su bi­le ta­kvi da bi ima­li ika­kvo zna­če­nje”.
Svje­dok sa­rad­nik je ka­zao da ga je Edi oba­vi­je­stio da će bi­ti po­ve­ćan broj Al­ba­na­ca u Pod­go­ri­ci i da je on Ne­ma­nji Ri­sti­ću pre­nio in­for­ma­ci­ju o auto­bu­si­ma ko­ji sti­žu iz Al­ba­ni­je.
–Edi je me­ne zvao naj­vje­ro­vat­ni­je za­to jer je imao po­tre­bu da mi pre­ne­se te in­for­ma­ci­je, da upo­znam s tim lju­de sa ran­gom is­pod – na­veo je Sin­đe­lić.
Advo­kat Ra­do­sa­vlje­vić je uka­zao da u li­stin­gu pi­še da je Sin­đe­lić po­zvao Edi­ja u 11.50, a Ri­stić nje­ga u 11.51.
Sin­đe­lić je ka­zao da se ne sje­ća ko­je je bro­je­ve te­le­fo­na dao Edi­ju ka­da su se upo­zna­li i da se je­di­no sje­ća da je Edi­jev broj upi­sao kao „tak­si za ho­tel”, ali se bro­ja ne sje­ća.
– Mi­slim da je on sam re­kao da ga upi­šem ta­ko, da ne bi to ne­ko na­šao – re­kao je svje­dok sa­rad­nik.
Upi­tan za­što je tra­žio Edi­ju no­vac za tro­ško­ve pre­ko Ve­stern ju­ni­o­na ka­da je imao to­li­ko svog nov­ca, Sin­đe­lić je ka­zao da je to bio iz­go­vor jer mu se ni­je išlo u Mo­skvu i da je bio ma­lo ljut na Edi­ja jer mu ni­je od­go­va­rao na po­ru­ke. Na­kon što je po­tvrd­no od­go­vrio na pi­ta­nje da li je i ra­ni­je pri­mao no­vac pre­ko Ve­stern ju­ni­o­na, Ra­do­sa­vlje­vić ga je pi­tao da li zna da je mo­rao da zna ime i pre­zi­me po­ši­lja­o­ca, iz­nos i ze­mlju oda­kle se ša­lje. Sin­đe­lić je ka­zao da od nje­ga to ni­je tra­že­no i da je bi­lo do­volj­no da da svo­ja do­ku­men­ta i broj po­šilj­ke ko­ju je do­bio pre­ko vaj­be­ra.
Su­đe­nje će bi­ti na­sta­vlje­no 6.de­cem­bra.VJ.DA­MJA­NO­VIĆ


Do­bio pot­pu­no no­ve nov­ča­ni­ce

Sin­đe­lić je ka­zao da su nov­ča­ni­ce ko­je mu je Edi da­vao bi­le pot­pu­no no­ve i sli­je­plje­ne i da je zbog to­ga gu­rao me­đu njih svo­je ko­ri­šće­ne nov­ča­ni­ce, a on­da no­vim nov­ča­ni­ca­ma nadoknađivao ono što je on dao od svo­je ušte­đe­vi­ne.
– No­vac ko­ji se na­la­zi kod me­ne i De­mo­krat­skog fron­ta je isti. Sa­mo sam ja pre­dao moj no­vac, a ne­ko ni­je – na­veo je Sin­đe­lić.


Is­pi­ti­van u luk­su­znom sta­nu

Sin­đe­lić je ka­zao da je stan u Ru­si­ji u kom je is­pi­ti­van na po­li­gra­fu bio luk­su­zan i da mu je dje­lo­vao kao stan za iz­najm­lji­va­nje. On je re­kao da mu je bi­lo čud­no što su vra­ta od sta­na bi­la od me­ta­la, a stan je bio ta­ko luk­su­zan.
Ka­zao je da bi ka­da bu­de imao pri­stup in­ter­ne­tu raz­gle­dao Mo­skvu da vi­di da li mo­že da pre­po­zna zgra­du u ko­joj je ta­da bio.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"