Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo POSLANIK DPS-A I PREDSJEDNIK ADMINISTRATIVNOG ODBORA NIJE PRIJAVIO SVU IMOVINU
Luiđ Škrelja Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje Ne morate ništa da istražujete o meni. Ništa ne krijem. Sve sam prijavio, i tu kuću. Ja živim u jednom njenom dijelu, brat u drugom, tvrdi u izjavi za „Dan” Luiđ Škrelja
Dan - novi portal
Po­sla­nik De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) i pred­sjed­nik skup­štin­skog Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra Lu­iđ Škre­lja ni­je do­sta­vio Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) tač­ne po­dat­ke o imo­vi­ni svo­je po­ro­di­ce.
Škre­lja je od ASK sa­krio da su on i brat vla­sni­ci po­ro­dič­ne ku­će od 118 kva­dra­ta u na­se­lju Sve­ti Đor­đe kod Ul­ci­nja. To se mo­že vi­dje­ti ka­da se upo­re­de po­da­ci ASK i Upra­ve za ne­kret­ni­ne.
Pre­ma čla­nu 23. Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, jav­ni funk­ci­o­ne­ri su du­žni da u iz­vje­šta­ju o imo­vi­ni na­ve­du tač­ne i pu­ne po­dat­ke. Ta­ko­đe, du­žni su i da u slu­ča­ju pro­mje­ne po­da­ta­ka iz iz­vje­šta­ja, ko­ji se od­no­se na uve­ća­nje imo­vi­ne pre­ko 5.000 eura, to pri­ja­ve ASK u ro­ku od mje­sec od da­na na­stan­ka pro­mje­ne. Ka­zne za jav­ne funk­ci­o­ne­re, uko­li­ko pre­kr­še po­me­nu­ti član za­ko­na, kre­ću se od 500 do 2.000 eura.
Iako je evi­dent­no da je po­sla­nik DPS-a pre­kr­šio za­kon, iz Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je do sa­da ni­je­su re­a­go­va­li po tom pi­ta­nju, ni­ti po­kre­nu­li pre­kr­šaj­ni po­stu­pak.
Od­go­vor­nost Škre­lje, ka­da je u pi­ta­nju po­što­va­nje Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, uto­li­ko je ve­ća jer se on na­la­zi na če­lu Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, ko­ja do­no­si od­lu­ke u ve­zi sa kr­še­njem tog za­ko­na kad su u pi­ta­nju čla­no­vi Sa­vje­ta Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG).
Na no­vi­nar­sko pi­ta­nje u ve­zi sa po­da­­ci­ma na saj­tu ASK i Upra­ve za ne­kret­ni­ne, Škre­lja je u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru re­kao da ni­šta ne kri­je.
– Ni­ste ni­šta na­šli. Ne mo­ra­te ni­šta da is­tra­žu­je­te o me­ni. Ni­šta ne kri­jem. Sve sam pri­ja­vio, i tu ku­ću. Ja ži­vim u jed­nom nje­nom di­je­lu, brat u dru­gom – tvr­di u iz­ja­vi za „Dan” Škre­lja.
Na do­dat­no pi­ta­nje ka­ko ko­men­ta­ri­še svo­ju (ne)do­sled­nost u po­što­va­nju Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je kao član Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, Škre­lja je ka­zao „Zar će­te vi da ko­men­ta­ri­še­te mo­ju do­sled­nost u po­što­va­nju za­ko­na? Ne­mam ku­ću. Ži­vim pod ša­tor. Ra­za­peo sam ša­tor...“.
Na saj­tu ASK mo­že se vi­dje­ti da je Škre­lja pri­ja­vio 70.583 m2 šu­ma, li­va­da, nji­ve, šan­ca i pa­šnja­ka.
Od ne­po­kret­ne imo­vi­ne pri­ja­vio je da ima auto­mo­bil „audi Q7“ pro­iz­ve­den 2006. go­di­ne. Nje­go­va su­pru­ga Di­lja Škre­lja ima dva auto­mo­bi­la mar­ke „golf“, je­dan pro­iz­ve­den 2005. a dru­gi pro­šle go­di­ne.
Lju­iđ Škre­lja ima i po­tro­šač­ki kre­dit od 10.000 eura od 2013. go­di­ne, za ko­ji mu je mje­seč­na ra­ta 199 eura.
Na saj­tu ASK mo­že se vi­dje­ti da kao po­sla­nik pri­ma pla­tu od 1.755 eura. Me­đu­tim, to ni­je je­di­no Škre­lji­no pri­ma­nje jer do­bi­ja i po 150 eura mje­seč­no kao od­bor­nik u SO Ul­cinj. U pro­šloj go­di­ni po­sla­nik DPS-a od Skup­šti­ne Cr­ne Go­re do­bio je još 558 eura, ko­je su evi­den­ti­ra­ne kao „dru­gi pri­ho­di“.
U iz­vje­šta­ju u apri­lu pro­šle go­di­ne Škre­lja je pri­ja­vio da ima i šted­ni ulog od 19.500 eura. Pre­ma ra­ni­jim iz­vje­šta­ji­ma o nje­go­voj imo­vi­ni mo­že se za­klju­či­ti da se taj no­vac na­la­zio u Pr­voj ban­ci, ko­ja je u ve­ćin­skom vla­sni­štvu Aca Đu­ka­no­vi­ća, bra­ta biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. U iz­vje­šta­ju iz mar­ta ove go­di­ne ni­je evi­den­ti­ra­no po­sto­ja­nje tog nov­ca.
Vl. OTA­ŠE­VIĆ


Kon­tro­verz­no dru­štvo

Me­di­ji su u ju­lu 2013. go­di­ne ob­ja­vi­li fo­to­gra­fi­je na ko­ji­ma se vi­di ka­ko Škre­lja sa di­je­lom čla­no­va ul­cinj­skog DPS-a uži­va i u dru­štvu li­ca ko­ja se do­vo­de u ve­zu sa sum­nji­vim po­slo­vi­ma. Te fo­to­gra­fi­je ob­ja­vlje­ne su pr­vo na saj­tu Ul­ci­nja­na ko­ji ži­ve u Švaj­car­skoj (vi­sit-ul­cinj.com/blog) Ra­di se o sve­ča­no­sti ko­ju je or­ga­ni­zo­va­la fir­ma „Đo­va­ni trejd“, vla­sni­ka Mar­ka Škre­lje, a na ko­joj su bi­li čel­ni­ci ul­cinj­skog DPS-a. Na is­toj za­ba­vi ta­da se po­ja­vio i Haj­dar Cu­faj, oso­ba ko­ja se do­vo­di u ve­zu sa sum­nji­vim po­slo­vi­ma na Ko­so­vu i u Cr­noj Go­ri. Na saj­tu su ta­da ob­ja­vlje­ne i fo­to­gra­fi­je Lu­i­đa Škre­lje ka­ko se ob­u­čen ku­pa u ba­ze­nu, ali i za­jed­nič­ka fo­to­gra­fi­ja na ko­joj se vi­di Cu­faj ka­ko sto­ji po­red po­sla­ni­ka DPS-a za su­sjed­nim sto­lom sa ne­po­zna­tom oso­bom.
U jav­no­sti je po­zna­ta i iz­ja­va Škre­lje o Na­se­ru Kelj­men­di­ju, ko­jem se na Ko­so­vu su­di za me­đu­na­rod­ni šverc dro­ge i ubi­stvo. Za Kelj­men­di­ja je re­kao da je kul­tu­ran čo­vjek.
– Znam ga do­bro, ra­di se o kul­tur­nom čo­vje­ku, ko­ji se uvi­jek uljud­no ja­vi. I ni­šta vi­še od to­ga. Vi­di­te sa­da šta se ra­di sa tim čo­vje­kom. Ja ni­je­sam od onih ko­ji sa­da pe­ru ru­ke od nje­ga i ka­žu da ga ni­ka­da u ži­vo­tu ni­je­su sre­li – ka­zao je Škre­lja 2011. go­di­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"