Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet ZADACI BUDUĆEG AMERIČKOG SPECIJALNOG IZASLANIKA ZA BALKAN
Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika Prvi zadatak jeste pritisak na vlasti u Srbiji da se prestanu protiviti nezavisnosti Kosova i njegovom prijemu u punopravno članstvo u UN
Dan - novi portal
Za­da­tak ko­ji su SAD po­sta­vi­le pred svog no­vog spe­ci­jal­nog iza­sla­ni­ka za Bal­kan Kon­do­li­zu Rajs, iz­me­đu osta­log, je­ste br­zo eli­mi­ni­sa­nje ru­skog uti­ca­ja u Re­pu­bli­ci Srp­skoj i smje­na Mi­lo­ra­da Do­di­ka, tvr­de ana­li­ti­ča­ri.
Na­kon što su po­je­di­ni ru­ski me­di­ji, po­zi­va­ju­ći se na od­lič­no oba­vi­je­šte­ne iz­vo­re, ne­dav­no ob­ja­vi­li da će biv­ša ame­rič­ka dr­žav­na se­kre­tar­ka usko­ro bi­ti ime­no­va­na za spe­ci­jal­nog iza­sla­ni­ka te ze­mlje za Bal­kan u jav­no­sti su se po­ja­vi­le raz­ne spe­ku­la­ci­je o to­me ko­ji su pra­vi ci­lje­vi bu­du­će mi­si­je Raj­so­ve.
Dok me­di­ji u Sr­bi­ji prog­no­zi­ra­ju da će Kon­do­li­za Rajs, pri­je sve­ga, bi­ti ak­tiv­no uklju­če­na u pre­go­vo­re iz­me­đu Be­o­gra­da i Pri­šti­ne, po­je­di­ni struč­nja­ci za me­đu­na­rod­ne od­no­se i ugled­ni ana­li­ti­ča­ri za „Euro­Blic” tvr­de da će biv­ša še­fi­ca ame­rič­ke spolj­ne po­li­ti­ke ima­ti mno­go ši­ri spek­tar za­da­ta­ka ko­ji bi, pre­ma nji­ho­vim ri­je­či­ma, tre­ba­lo da is­pu­ni do kra­ja sle­de­će go­di­ne.
Je­dan od tih za­da­ta­ka je, ka­ko tvr­di po­li­tič­ki ana­li­ti­čar iz Be­o­gra­da Želj­ko Cvi­ja­no­vić, ukla­nja­nje Mi­lo­ra­da Do­di­ka sa vla­sti u RS i sna­žni­ji ame­rič­ki an­ga­žman na uni­ta­ri­za­ci­ji BiH.
„Sko­ro da vi­še ni­je ni taj­na da će Kon­do­li­za Rajs usko­ro bi­ti po­sta­vlje­na za spe­ci­jal­nog iza­sla­ni­ka SAD za Bal­kan. Na­i­me, Ame­ri­kan­ci su pri­je sko­ro de­ce­ni­ju pre­pu­sti­li go­to­vo sve „bal­kan­ske po­slo­ve” Evro­plja­ni­ma, pr­ven­stve­no Nje­mač­koj.
Me­đu­tim, po­što se stva­ri u pro­te­klih de­se­tak go­di­na ni­su od­vi­ja­le ona­ko ka­ko su za­mi­sli­li u Va­šing­to­nu i da je u tom pe­ri­o­du do­šlo do sna­žnog po­vrat­ka Ru­si­je i ja­ča­nja nje­nog uti­ca­ja na Bal­ka­nu, na­ja­vlje­ni an­ga­žman biv­šeg dr­žav­nog se­kre­ta­ra SAD na sre­đi­va­nju sta­nja u ovom di­je­lu svi­je­ta po­ka­zu­je da Ame­ri­kan­ci ima­ju ozbilj­ne pla­no­ve”, ka­že Cvi­ja­no­vić.
On ta­ko, iz­me­đu osta­log, tvr­di da po­sto­je pri­lič­no po­u­zda­ne in­for­ma­ci­je da je Raj­so­va do­bi­la ja­sne in­struk­ci­je o to­me šta su joj ci­lje­vi i za­da­ci.
„Pr­vi za­da­tak je­ste pri­ti­sak na vla­sti u Sr­bi­ji da se pre­sta­nu pro­ti­vi­ti ne­za­vi­sno­sti Ko­so­va i nje­go­vom pri­je­mu u pu­no­prav­no član­stvo u UN. Dru­gi za­da­tak je eli­mi­na­ci­ja ru­skog uti­ca­ja u RS, što br­že ukla­nja­nje Mi­lo­ra­da Do­di­ka sa vla­sti i uni­ta­ri­za­ci­ja BiH.
Tre­ći cilj ko­ji će Raj­so­va po­ku­ša­ti da ostva­ri od­no­si se na Ma­ke­do­ni­ju, od­no­sno nje­no de­fi­ni­tiv­no uda­lja­va­nje od Ru­si­je. Sle­de­ća go­di­na po mno­go če­mu će bi­ti dra­ma­tič­na na ovim pro­sto­ri­ma”, prog­no­zi­ra Cvi­ja­no­vić.
Struč­njak za me­đu­na­rod­ne od­no­se i biv­ši am­ba­sa­dor Sr­bi­je u Bje­lo­ru­si­ji Sreć­ko Đu­kić ta­ko­đe tvr­di da je pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma s ko­ji­ma ras­po­la­že do­la­zak Kon­do­li­ze Rajs na Bal­kan već go­to­va stvar.
On isto ta­ko vje­ru­je da će na­ve­de­ni an­ga­žman jed­nog od naj­po­zna­ti­jih li­ca ame­rič­ke spolj­ne po­li­ti­ke u po­sled­njih ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja do­ve­sti do, ka­ko ka­že, ozbilj­nih kom­pli­ka­ci­ja u re­gi­o­nu.
„Još od za­vr­šet­ka ju­go­slo­ven­skih ra­to­va Ame­ri­kan­ci na Bal­kan ni­su sla­li „ja­če” ime od Raj­so­ve. Ri­ječ je o že­ni ko­ja u ame­rič­koj ad­mi­ni­stra­ci­ji pri­je sve­ga va­ži za od­lič­nog po­zna­va­o­ca pri­li­ka u Ru­si­ji i ko­ja je, to vam go­vo­rim iz sto od­sto pro­vje­re­nih iz­vo­ra, go­di­nu da­na pri­je ame­rič­kog pri­zna­nja ne­za­vi­sno­sti Ko­so­va o to­me lič­no oba­vi­je­sti­la ru­skog pred­sjed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na.
Po­nov­no ak­ti­vi­ra­nje Raj­so­ve je­di­no mo­že da zna­či to da će pr­vo usli­je­di­ti ozbilj­ni pri­ti­sci na Sr­bi­ju da pri­zna ne­za­vi­snost Ko­so­va, a za­tim će se vje­ro­vat­no an­ga­žo­va­ti na sre­đi­va­nju sta­nja u BiH po ame­rič­kom uku­su”, tvr­di Đu­kić.
Vr­hu­nac svo­je po­li­tič­ke ka­ri­je­re Kon­do­li­za Rajs do­ži­vje­la je za vri­je­me ad­mi­ni­stra­ci­je ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Džor­dža Bu­ša mla­đeg, ka­da je bi­la ime­no­va­na za dr­žav­nog se­kre­ta­ra SAD.
Pri­je to­ga, Raj­so­va je du­go go­di­na bi­la an­ga­žo­va­na u ad­mi­ni­stra­ci­ji Bu­šo­vog oca, ra­ni­jeg ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka, za vri­je­me či­jeg man­da­ta je bi­la po­sta­vlje­na za spe­ci­jal­nog sa­vjet­ni­ka pred­sjed­ni­ka za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost i vi­šeg di­rek­to­ra za so­vjet­ska pi­ta­nja u Sa­vje­tu za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost SAD.
(RTV BN)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"