Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-11-21 POLICIJA U DVA PRIMORSKA GRADA TRAŽILA ORUŽJE I BJEGUNCE
Vukotić i Dedović Potjernice za 15 članova oba klana Policija potražuje Slobodana Kašćelana, Aleksandra Đurišića, Vladimira Božovića, Sinišu Vlahovića, Igora Đurišića, Miloša Radonjića, Igora Božovića, Radoja Zvicera, Igora Dedovića, Stevana Stamatovića, Jovana Jovicu Vukotića, Nikolu Mršića, Maria Miloševića, Vukana Vujačića i Igora Mašanovića
Dan - novi portal
Slu­žbe­ni­ci sek­to­ra kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je, u sa­rad­nji sa slu­žbe­ni­ci­ma cen­ta­ra bez­bjed­no­sti Her­ceg No­vog i Ko­to­ra, ju­če su pre­tre­sli vi­še lo­ka­ci­ja u ta dva gra­da. Po­li­ci­ja je tra­ga­la za od­bje­glim čla­no­vi­ma „ška­ljar­skog” i „ka­vač­kog” kla­na i za oruž­jem i dru­gim ne­do­zvo­lje­nim sred­stvi­ma. 
Po na­red­bi nad­le­žnog su­di­je, po­li­ci­ja je pre­tre­sla objek­te ko­je ko­ri­ste Sa­ša Iva­no­vić, Ne­djelj­ko Bu­la­to­vić, Mi­lu­tin Co­tar, Bran­ko Kri­vo­ka­pić, Mi­lan Đur­đu­lov i De­jan Bo­žić. Pre­tre­se­no je još ne­ko­li­ko lo­ka­ci­ja, ali ni­ko od 15 bje­gu­na­ca ni­je pro­na­đen.
Zbog sum­nje da su po­či­ni­li vi­še kri­vič­nih dje­la, po­tjer­ni­ce su ras­pi­sa­ne za Slo­bo­da­nom Ka­šće­la­nom, ko­ji je ozna­čen kao vo­đa „ka­vač­kog kla­na”, Alek­san­drom Đu­ri­ši­ćem, Vla­di­mi­rom Bo­žo­vi­ćem, Si­ni­šom Vla­ho­vi­ćem, Igo­rom Đu­ri­ši­ćem i Mi­lo­šem Ra­do­nji­ćem, ko­ji su iz­bje­gli hap­še­nje gru­pe osum­nji­če­ne za ze­le­na­še­nje i šverc nar­ko­ti­ka. Po­tra­ga je ras­pi­sa­na i za Igo­rom Bo­žo­vi­ćem, Ra­do­jem Zvi­ce­rom, Igo­rom De­do­vi­ćem, Ste­va­nom Sta­ma­to­vi­ćem i Jo­va­nom Jo­vi­com Vu­ko­ti­ćem, kao i za osum­nji­če­nim za ubi­stva Ni­ko­lom Mr­ši­ćem, Ma­ri­om Mi­lo­še­vi­ćem, Vu­ka­nom Vu­ja­či­ćem i Igo­rom Ma­ša­no­vi­ćem.
Po­li­ci­ja je pre­tre­sa­la i objek­te ko­je ko­ri­ste pri­ja­te­lji i bli­ski sa­rad­ni­ci Ni­ko­le Mr­ši­ća, ko­ji je u bjek­stvu, a po­li­ci­ja ga je ozna­či­la kao di­rekt­nog iz­vr­ši­o­ca ubi­stva Go­ra­na Len­ca.
Po­tjer­ni­ca za Jo­va­nom Vu­ko­ti­ćem, ko­ji je ozna­čen kao vo­đa „ša­ka­ljar­skog kla­na”, ras­pi­sa­na je jer mo­ra da od­le­ži ka­znu zbog ne­do­zvo­lje­nog dr­ža­nja oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja, a pro­tiv „kav­ča­na” na osno­vu op­tu­žni­ce u ko­joj je Slo­bo­dan Ka­šće­lan ozna­čen kao vo­đa tog kla­na, a istim op­tu­žnim ak­tom su ob­u­hva­će­ni i Alek­san­dar Đu­ri­šić, Vla­di­mir Bo­žo­vić, Si­ni­ša Vla­ho­vić, Igor Đu­ri­šić, Da­vor Pre­le­vić i Mi­loš Ra­do­njić, ko­ji su u bjek­stvu. Istom op­tu­žni­com ob­u­hva­će­ni su i Ste­fan Br­no­vić iz Pod­go­ri­ce, Đerđ Ca­maj, Alek­san­dra Bog­da­no­vić, Ni­ko­la An­drić, Igor An­drić, Tri­po Mo­škov, Go­ran Lju­ba­to­vić i Igor Bo­žo­vić. 
U toj op­tu­žni­ci se, iz­me­đu osta­log, na­vo­di da su Ka­šće­lan i Igor Bo­žo­vić kra­jem ma­ja 2010. go­di­ne or­ga­ni­zo­va­li kri­mi­nal­nu gru­pu, a za­tim vr­bo­va­li osta­le čla­no­ve ka­ko bi se ba­vi­li ze­le­na­štvom, šver­com dro­ge i pra­njem nov­ca. Pre­ma na­vo­di­ma iz op­tu­žni­ce, njih dvo­ji­ca su bi­li za­du­že­ni za pla­ni­ra­nje i vr­še­nje kri­vič­nih dje­la, ali i za da­va­nje uput­sta­va i na­red­bi osta­lim čla­no­vi­ma kri­mi­nal­ne orga­ni­za­ci­je. Alek­san­dar Đu­ri­šić je bio za­du­žen za pri­mje­nji­va­nje na­si­lja i za za­stra­ši­va­nje dru­gih oso­ba pri­li­kom iz­nu­de, kao i da skla­di­šti i ču­va oruž­je i eks­plo­ziv­ne na­pra­ve, te da obez­bje­đu­je sta­no­ve, a slič­nu ulo­gu je imao i Vla­di­mir Bo­žo­vić. On je bio za­du­žen za pre­no­še­nje uput­sta­va osta­lim čla­no­vi­ma gru­pe, ali i Zlatku Sa­mar­dži­ću, u slu­ča­ju da ne­ko od nji­ho­vih čla­no­va bu­de li­šen slo­bo­de.
– Za­da­tak okri­vlje­nog Si­ni­še Vla­ho­vi­ća bio je da kao pro­da­vac mo­bil­nih te­le­fo­na obez­bi­je­di ne­re­gi­stro­va­ne SIM kar­ti­ce čla­no­vi­ma kri­mi­nal­ne gru­pe, ko­ji su ih ko­ri­sti­li za upu­ći­va­nje pri­jet­nji oso­ba­ma od ko­jih su iz­nu­đi­va­li no­vac. Ta­ko­đe, oni su bi­li za­du­že­ni i za skla­di­šte­nje oruž­ja, eks­plo­ziv­nih sred­sta­va i pan­ci­ra. Mi­loš Ra­do­njić je omo­gu­ća­vao uži­va­nje dro­ge oso­ba­ma ko­ji su oba­vlja­li ne­ke po­slo­ve kao pro­tiv­u­slu­ge, a bio je za­du­žen i za bez­bjed­nost čla­no­va gru­pe, kao i za uti­caj na sred­stva jav­nog in­for­mi­sa­nja – pi­še u op­tu­žni­ci. 
Ko­to­ra­nin Ili­ja De­do­vić pri­znao je na po­čet­ku su­đe­nja u pod­go­rič­kom Vi­šem su­du da je pri­pad­nik ta­ko­zva­nog „ka­vač­kog kla­na” te da su mu za­da­ci, iz­me­đu osta­log, bi­li da mo­tri na pri­pad­ni­ke „ška­ljar­skog kla­na” i da pra­ti kre­ta­nje po­li­ci­je. U klan je ušao ka­da je u av­gu­stu 2015. go­di­ne upo­znao tje­lo­hra­ni­te­lja vo­đe te kri­mi­nal­ne gru­pe Slo­bo­da­na Ka­šće­la­na. On ga je upu­tio na iz­vje­snog Mi­la­na Kne­že­vi­ća. De­do­vić je is­pri­čao da je pr­vo ču­vao zgra­du u ko­joj ži­vi Kne­že­vić, ka­ko bi mo­trio na nje­go­vu po­ro­di­cu i pa­zio da mu ne­ko ne za­pa­li auto. Iako je tra­žio pla­tu od 300 eura mje­seč­no, do­bi­jao je 400 do 450. Na­kon mje­sec da­na, Kne­že­vić mu je dao 2.500 eura za vo­zi­lo ko­jim je kru­žio po gra­du i iz nje­ga mo­trio kre­ta­nje čla­no­va ri­val­skog „ška­ljar­skog kla­na”.M.V.R.


Oduzeti oružje i automobili

Pretresima na području Kotora, koje su u koordinaciji SKP-a izvršili službenici OB Kotor, CB Herceg Novi i OB Tivat, pronađeno je i oduzeto šest vozila, 16 mobilnih telefona i veći broj SIM kartica različitih mobilnih operatera, kao i pet laptop računara. Oduzeta su i dva pištolja, od kojih je jedan bez fabričkog broja odnosno fabrički broj je izbrušen, 50 komada detonatorskih kapisli, dva veća kruga sporogorećeg štapina ukupne dužine oko 40 metara, 85 komada pištoljske i više komada puščane municije različitih kalibara,sprej – suzavac, pancir. Zaplijenjeno je i više potvrda o prijemu i predaji novca na iznose od 13.000 eura i 12.000 eura, te izjava o pozajmici novca na 20.000 eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"