Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Banović krio Srđanovog ubicu * SDP ima predsjedničkog kandidata * Trojicu „Delija” pretukli bejzbolkama * Aco godišnje zaradi stotine hiljada od državnih obveznica * Banović krio Srđanovog ubicu * Rad oslobađa * Čuš
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Budimir Aleksić, funkcioner Demokratskog fronta:
– Podrška Kosovu u Unesko bio bi klasičan neprijateljski akt prema Srbiji i pogotovo prema onoj Crnoj Gori koju mi predstavljamo, a koja je u vrijeme dinastije Petrovića dominantno stvarana na kosovskoj epopeji.

Vic Dana :)

Ulaze Mujo i Suljo u salon na Divljem zapadu.
- Vidiš onoga u šeširu – pita Mujo.
- Svi su u šeširima – odgovara Suljo.
- Vidiš onog sa pištoljem...
- Svi su sa pištoljima.
Razljućen, Mujo ustane i pobije cijelu kafanu, ostavi samo jednog u ćošku...
Mujo:
- Vidiš onoga što je ostao živ...
Suljo:
- Vidim...
Mujo:
- E, on me strašno nervira!!!

Zašto plavuša ne pravi sok iz kesice?
Pa aj’ ti sipaj litar vode u kesicu!

Pita unuk narkoman babu:
- Baba, jesi li vidjela neke tabletice po sobi?
A baba sva uzrujana reče:
- Pusti sine sad tabletice, jesi li ti vidio one zmajeve u kuhinji?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-08-23 U DRŽAVNOJ UPRAVI ZVANIČNO POČELI DA RADE NAKON GODIŠNJEG ODMORA
Pejović i Darmanović Na posao nijesu došla dva ministra U kabinetima u Vladi juče nijesu bili ministri Srđan Darmanović i Aleksandar Andrija Pejović Iz kabineta predsjednika Vlade, Duška Markovića, u telefonskom razgovoru saopšteno nam je da ne mogu odgovoriti da li je premijer na poslu
Dan - novi portal
Go­di­šnji od­mo­ri u Vla­di zva­nič­no su za­vr­še­ni, a ju­če u ka­bi­ne­ti­ma ni­je­su bi­la dva mi­ni­stra. Na rad­nom mje­stu ni­je­su bi­li mi­ni­stri vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja, Sr­đan Dar­ma­no­vić i Alek­san­dar An­dri­ja Pe­jo­vić. U ka­bi­ne­ti­ma Dar­ma­no­vi­ća i Pe­jo­vi­ća ka­za­li su nam da su oni van dr­ža­ve, od­no­sno da su fi­zič­ki van Pod­go­ri­ce.
Osta­li mi­ni­stri su u tre­nut­ku ka­da smo po­zva­li nji­ho­ve ka­bi­ne­te, ka­ko tvr­de nji­ho­vi slu­žbe­ni­ci, bi­li na sa­stan­ku uglav­nom u Vla­di na sjed­ni­ci Ko­mi­si­je za eko­nom­sku po­li­ti­ku (KEP). Iz ka­bi­ne­ta pred­sjed­ni­ka Vla­de, Du­ška Mar­ko­vi­ća, u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru sa­op­šte­no nam je da ne mo­gu od­go­vo­ri­ti da li je pre­mi­jer na po­slu.
Iz Vla­de je ra­ni­je sa­op­šte­no da mi­ni­star­stva i dru­gi or­ga­ni upra­ve ove go­di­ne od­mor kori­ste u skla­du sa Za­ključ­kom Vla­de i to od 31. ju­la do 21. av­gu­sta. Mi­ni­stri i star­je­ši­ne or­ga­na upra­ve bi­li su u oba­ve­zi da sa­či­ne plan ko­ri­šće­nja od­mo­ra, ko­jim će omo­gu­ći­ti kon­ti­nu­i­tet u ra­du mi­ni­star­sta­va, od­no­sno or­ga­na upra­ve.
U Mi­ni­star­stvu prav­de ka­za­li su nam da je mi­ni­star Zo­ran Pa­žin na po­slu, ali ni­je bio u ka­bi­ne­tu oko 12 sa­ti ka­da smo po­zva­li taj re­sor. U re­so­ru eko­no­mi­je bi­li su pre­ci­zni, pa su nas iz pi-ar slu­žbe na­knad­no po­zva­li i sa­op­šti­li da je mi­ni­star­ka Dra­gi­ca Se­ku­lić u tre­nut­ku na­šeg po­zi­va bi­la na sjed­ni­ci KEP-a, a da će na­kon nje pu­to­va­ti u Šav­nik.
Na „sa­stan­ku iz­van zgra­de” ju­če u pod­ne je bio i mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Me­vlu­din Nu­ho­džić, kao i nje­gov ko­le­ga iz re­so­ra od­bra­ne Pre­drag Bo­ško­vić.
Na sjed­ni­ci KEP-a, ka­ko tvr­de u Vla­di, ju­če su bi­li i mi­ni­stri fi­nan­si­ja, pro­svje­te, kul­tu­re, sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva, po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja, odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, zdra­vlja, ljud­skih pra­va, ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, jav­ne upra­ve i spor­ta – Dar­ko Ra­du­no­vić, Da­mir Še­ho­vić,Jan­ko Lju­mo­vić, Osman Nur­ko­vić, Mi­lu­tin Si­mo­vić, Pa­vle Ra­du­lo­vić, Ke­nan Hra­po­vić, Meh­med Zen­ka, Ke­mal Pu­ri­šić, Su­za­na Pri­bi­lo­vić i Ni­ko­la Ja­no­vić.
Pri­je od­la­ska na od­mo­re raz­ma­tran je Iz­vje­štaj o re­a­li­za­ci­ji pro­gra­ma ra­da Vla­de za dru­gi kvar­tal u ko­jem je kon­sta­to­va­no da mi­ni­star­stva od­bra­ne i jav­ne upra­ve ima­ju naj­lo­ši­ji uči­nak u ostva­ri­va­nju oba­ve­za Vla­de. Re­so­ri na­u­ke, kul­tu­re, pro­svje­te, prav­de, evrop­skih po­slo­va, ljud­skih pra­va i ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja is­pu­ni­li su sve što je iz­vr­šna vlast za­cr­ta­la u ovom pe­ri­o­du.
Ka­da se po­gle­da uči­nak od po­čet­ka go­di­ne, pre­ma ra­ni­jim po­da­ci­ma, naj­go­re re­zul­ta­te u is­pu­nja­va­nju ci­lje­va iz vla­di­nog pro­gra­ma ra­da za pr­vih šest mje­se­ci ostva­ri­li su mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va, tu­ri­zma, po­ljo­pri­vre­de, eko­no­mi­je, zdra­vlja, prav­de i fi­nan­si­ja.M.S.


Da­mja­no­vić radila u avgustu bez odmora

Mi­ni­star­ka na­u­ke Sa­nja Da­mja­no­vić sa­op­šti­la je da je to­kom av­gu­sta ima­la sva­ko­dnev­ne sa­stan­ke u CERN-u ko­ji su se ti­ca­li or­ga­ni­za­ci­je mi­ni­star­ske kon­fe­ren­ci­je, pri­pre­me De­kla­ra­ci­je o na­mje­ri, a ko­ja je u ve­zi sa Ini­ci­ja­ti­vom za osni­va­nje na­uč­nog in­sti­tu­ta, kao i pla­ni­ra­nju na­uč­nog Fo­ru­ma ze­ma­lja Ju­go­i­stoč­ne Evro­pe. Ona na­vo­di da je bo­ra­vak u Že­ne­vi is­ko­ri­sti­la da se, uz po­moć vo­de­ćih struč­nja­ka i ko­le­ga iz ove obla­sti, de­fi­ni­šu da­lji ko­ra­ci u ve­zi sa re­a­li­za­ci­jom Ini­ci­ja­ti­ve za osni­va­nje me­đu­na­rod­nog in­sti­tu­ta za odr­ži­ve teh­no­lo­gi­je na pro­sto­ru Ju­go­i­stoč­ne Evro­pe, kao i dru­gi me­ha­ni­zmi po­dr­ške raz­vo­ja na­uč­ne po­li­ti­ke u Cr­noj Go­ri.
– Dra­go mi je da imam pri­li­ku da na­ja­vim da je, za­hva­lju­ju­ći po­dr­šci ge­ne­ral­ne di­rek­to­ri­ce CERN-a Fa­bi­o­le Đa­no­ti, u pla­nu odr­ža­va­nje sa­stan­ka re­sor­nih mi­ni­sta­ra re­gi­o­na Ju­go­i­stoč­ne Evro­pe u ok­to­bru, upra­vo u CERN-u, a što pred­sta­vlja pre­se­dan u do­sa­da­šnjoj prak­si ove emi­nent­ne na­uč­no­i­stra­ži­vač­ke in­sti­tu­ci­je. Cilj mi­ni­star­skog sa­stan­ka je pot­pi­si­va­nje De­kla­ra­ci­je o na­mje­ri ka­ko bi ini­ci­ja­ti­va po­sta­la re­gi­o­nal­ni pro­je­kat. Ta­ko­đe, pri­je mi­ni­star­skog sa­stan­ka, za­ka­za­no je odr­ža­va­nje pri­prem­nog sa­stan­ka u Cr­noj Go­ri 8. sep­tem­bra, na ko­jem će uče­stvo­va­ti pred­stav­ni­ci mi­ni­star­sta­va re­gi­o­na ka­ko bi se uskla­dio tekst de­kla­ra­ci­je. Ini­ci­ja­ti­va već do­bi­ja ozbi­ljan okvir, a dvi­je gru­pe na­uč­nih eks­pe­ra­ta, ko­ji su ujed­no čla­no­vi me­đu­na­rod­nih ko­mi­si­ja, tre­nut­no ra­de na pri­pre­mi teh­nič­ke spe­ci­fi­ka­ci­je, ko­ja će bi­ti pred­sta­vlje­na kra­jem ok­to­bra. Za­jed­no sa tvor­cem ini­ci­ja­ti­ve pro­fe­so­rom Her­vi­gom Šo­pe­rom bo­ra­vi­ću u slu­žbe­noj po­sje­ti In­sti­tu­tu UNE­SKO-a, IAEA i Vla­de Ita­li­je „Ab­dus Sa­lam ICTP” u Tr­stu 28. i 29. av­gu­sta, na po­ziv di­rek­to­ra prof. Ku­e­ve­do Fer­nan­doa, a u ci­lju obez­bje­đi­va­nja po­dr­ške Ini­ci­ja­ti­vi za osni­va­nje in­sti­tu­ta. Upra­vo je ICTP in­sti­tut po­nu­dio da bu­de do­ma­ćin na­uč­nog Fo­ru­ma ze­ma­lja Ju­go­i­stoč­ne Evro­pe, a što pred­sta­vlja ve­li­ki zna­čaj za ini­ci­ja­ti­vu i njen bu­du­ći raz­voj. To­kom sa­stan­ka u Tr­stu raz­ma­tra­će se i de­ta­lji u ve­zi sa or­ga­ni­za­ci­jom ovog fo­ru­ma – ka­za­la je za „Dan» Da­mja­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"