Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Banović krio Srđanovog ubicu * SDP ima predsjedničkog kandidata * Trojicu „Delija” pretukli bejzbolkama * Aco godišnje zaradi stotine hiljada od državnih obveznica * Banović krio Srđanovog ubicu * Rad oslobađa * Čuš
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Budimir Aleksić, funkcioner Demokratskog fronta:
– Podrška Kosovu u Unesko bio bi klasičan neprijateljski akt prema Srbiji i pogotovo prema onoj Crnoj Gori koju mi predstavljamo, a koja je u vrijeme dinastije Petrovića dominantno stvarana na kosovskoj epopeji.

Vic Dana :)

Ulaze Mujo i Suljo u salon na Divljem zapadu.
- Vidiš onoga u šeširu – pita Mujo.
- Svi su u šeširima – odgovara Suljo.
- Vidiš onog sa pištoljem...
- Svi su sa pištoljima.
Razljućen, Mujo ustane i pobije cijelu kafanu, ostavi samo jednog u ćošku...
Mujo:
- Vidiš onoga što je ostao živ...
Suljo:
- Vidim...
Mujo:
- E, on me strašno nervira!!!

Zašto plavuša ne pravi sok iz kesice?
Pa aj’ ti sipaj litar vode u kesicu!

Pita unuk narkoman babu:
- Baba, jesi li vidjela neke tabletice po sobi?
A baba sva uzrujana reče:
- Pusti sine sad tabletice, jesi li ti vidio one zmajeve u kuhinji?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-08-22 SINDIKAT GRANIČNE POLICIJE U HERCEG NOVOM SUMNJA NA ZLOUPOTREBE FONDA SOLIDARNOSTI
Ostavio policajce bez stanova Fond „Solidarnosti” u Herceg Novom gradi zgradu u naselju Meljine, i objekat ima 25 stanova, od kojih su prema prvom dogovoru policajcima trebalo da pripadnu četiri, da bi na kraju dobili samo jedan a taj je dodijeljen službenici iz Podgorice
Dan - novi portal
Pred op­štin­skim i dru­gim or­ga­ni­ma po­kre­nu­će­mo pre­i­spi­ti­va­nje do­dje­le dru­gih sta­no­va jer ima­mo in­for­ma­ci­je da su još ne­ke stam­be­ne je­di­ni­ce do­bi­li lju­di iz dru­gih gra­do­va, a 200 po­li­ca­ja­ca iz Her­ceg No­vog do­bi­lo je sve­ga je­dan stan, ko­ji že­le da nam ot­mu – is­ti­če Igor Rman­dić

Pred­sjed­nik Sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je odje­lje­nja gra­nič­ne po­li­ci­je u Her­ceg No­vom Igor Rman­dić op­tu­žio je Fond za so­li­dar­nu stam­be­nu iz­grad­nju (CFSSI), či­ji je di­rek­tor Da­ni­lo Po­po­vić, da je osta­vio nov­ske po­li­caj­ce bez če­ti­ri sta­na ko­ja su tre­ba­lo da im pri­pad­nu u zgra­di „So­li­dar­no­sti” u tom gra­du. Rman­dić je za „Dan” ka­zao da su po­li­caj­ci­ma iz Her­ceg No­vog tre­ba­lo da pri­pad­nu če­ti­ri sta­na, a po­tom je­dan, ko­ji je na kra­ju dat slu­žbe­ni­ci iz Pod­go­ri­ce. On is­ti­če da je i taj je­dan stan tre­ba­lo da do­bi­je nji­hov ko­le­ga ko­ji ima di­je­te sa smet­nja­ma u raz­vo­ju, ali se to ni­je de­si­lo.
Zgra­du „So­li­dar­no­sti” Fond u Her­ceg No­vom gra­di u na­se­lju Me­lji­ne, i obje­kat ima 25 sta­no­va. Pre­ma do­ku­men­ta­ci­ji u ko­ju je „Dan” imao uvid, a ko­ju pot­pi­su­je Po­po­vić, je­dan od sta­no­va pri­pa­da Upra­vi po­li­ci­je za pod­ruč­je Her­ceg No­vog.
– Na sjed­ni­ci Glav­nog od­bo­ra Sin­di­ka­ta Upra­ve po­li­ci­je ko­ja je odr­ža­na u ma­ju 2014. do­ne­se­na je od­lu­ka da se u skla­du s ta­da­šnjim pra­vil­ni­kom o rje­ša­va­nju stam­be­nih po­tre­ba čla­nu sin­di­ka­ta iz Her­ceg No­vog do­di­je­li stam­be­na je­di­ni­ca mi­mo re­dov­nog kon­kur­sa, iz raz­lo­ga što taj slu­žbe­nik ima di­je­te sa po­seb­nim po­tre­ba­ma. Ka­ko je ta­da u pla­nu bi­la iz­grad­nja zgra­de u Me­lji­na­ma, ko­ju bi gra­di­li Op­šti­na Her­ceg No­vi i CFSSI na­ma su u raz­go­vo­ru sa pred­stav­ni­ci­ma CFSSI, ta­da­šnjim pred­sjed­ni­kom Skup­šti­ne tog pred­u­ze­ća Da­ni­lom Po­po­vi­ćem i de­le­ga­ci­jom, obe­ća­na če­ti­ri sta­na. Od tih sta­no­va je­dan bi, pre­ma na­šim unu­tra­šnjim do­go­vo­ri­ma, pri­pao po­ro­di­ci na­ve­de­nog slu­žbe­ni­ka. Zgra­da je po­če­la da se gra­di tek 2016. i na jed­nom od sa­sta­na­ka odr­ža­nih na­kon to­ga, pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta Upra­ve po­li­ci­je Mla­den Šu­škav­če­vić nas je oba­vi­je­stio da u njoj mi ne­ma­mo ni­je­dan stan. Ras­po­dje­lom sta­no­va po­li­ci­ji u Her­ceg No­vom ipak pri­pa­da jed­na stam­be­na je­di­ni­ca. Ali ni ona se ne do­dje­lju­je ko­le­gi ko­ji ima bo­le­sno di­je­te, ni­ti ne­kom dru­gom od slu­žbe­ni­ka iz Her­ceg No­vog, već se i da­lje tvr­di da mi ne­ma­mo ni­je­dan stan u toj zgra­di – ob­ja­šnja­va Rman­dić.
On ka­že da je pro­vje­ra­ma iz tri me­đu­sob­no ne­za­vi­sna iz­vo­ra po­tvr­đe­no da je stan do­bi­la slu­žbe­ni­ca po­li­ci­je iz Pod­go­ri­ce.
– Po­sta­vlja se pi­ta­nje ka­ko je to mo­gu­će, ako je je­dan od uslo­va iz ugo­vo­ra iz­me­đu Op­šti­ne i CFSSI bio da stan mo­gu do­bi­ti sa­mo slu­žbe­ni­ci ko­ji ži­ve i ra­de u Her­ceg No­vom. Na­gla­ša­va­mo da oso­ba sa ime­nom i pre­zi­me­nom za ko­ju ima­mo in­for­ma­ci­je da je do­bi­la spor­ni stan, ni­ka­da ni­je bi­la za­po­sle­na u Upra­vi po­li­ci­je u Her­ceg No­vom ni­ti je bi­lo ko od slu­žbe­ni­ka po­zna­je. Oče­ku­je­mo da će ona po­ku­ša­ti da is­pu­ni go­re na­ve­de­ni uslov ta­ko što će la­žno pri­ja­vi­ti svo­je bo­ra­vi­šte u Her­ceg No­vom – upo­zo­ra­va Rman­dić. On na­gla­ša­va da je stan do­di­je­ljen po­li­ci­ji u Her­ceg No­vom i da je od­lu­ku o do­dje­li od stra­ne sin­di­ka­ta mo­gao da pot­pi­še sa­mo pred­sjed­nik, ko­ji je za to mo­rao ima­ti sa­gla­snost glav­nog od­bo­ra.
– Ovo pi­ta­nje ni­ka­da ni­je bi­lo na dnev­nom re­du glav­nog od­bo­ra. Na po­sled­njoj sjed­ni­ci pred­sjed­nik Šu­škav­če­vić je po­no­vo us­tvr­dio da sin­di­kat ni­je imao taj stan na ras­po­la­ga­nju i čak obe­ćao svo­ju ostav­ku uko­li­ko se utvr­di bi­lo ka­kva po­ve­za­nost nje­ga ili sin­di­ka­ta s ovom do­dje­lom sta­na. Slu­žbe­ni­ci po­li­ci­je iz Her­ceg No­vog sa pra­vom su ogor­če­ni na ova­kvo ne­či­je bez­ob­zir­no i ba­ha­to po­stu­pa­nje, a to ne­za­do­volj­stvo je do­dat­no po­ja­ča­no jer se stan uzi­ma po­ro­di­ci ko­ja ima di­je­te sa po­seb­nim po­tre­ba­ma, u si­tu­a­ci­ji ka­da sa­mo je­dan ro­di­telj ra­di i ka­da im je krov nad gla­vom pri­je­ko po­tre­ban. Tra­ži­će­mo da se od­lu­ka o do­dje­li sta­na, ko­ju je bez odo­bre­nja glav­nog od­bo­ra pot­pi­sao ne­ko u sindi­ka­tu po­ni­šti, a već smo se obra­ti­li mi­ni­stru unu­tra­šnjih po­slo­va i drek­to­ru Upra­ve po­li­ci­je ra­di rje­ša­va­nja ove kom­pli­ko­va­ne i muč­ne si­tu­a­ci­je – ka­že Rman­dić.
On is­ti­če da za­bri­nja­va ću­ta­nje CFSSI, od ko­jeg su tra­ži­li in­fo­r­ma­ci­je o do­dje­li sta­na.
– Osno­va­no sum­nja­mo da se ra­di o te­škoj zlo­u­po­tre­bi slu­žbe­nog po­lo­ža­ja ne­kog u CFSSI, uz mo­gu­ću po­moć i sa ne­kih dru­gih adre­sa, ali i pre­va­ri od stra­ne go­spo­đe ko­ja je do­bi­la stan uko­li­ko pri­ja­vi fik­tiv­no svo­je bo­ra­vi­šte u Her­ceg No­vom, te će­mo se u tom slu­ča­ju obra­ti­ti i dru­gim dr­žav­nim or­ga­ni­ma ka­ko bi se utvr­di­la po­je­di­nač­na od­go­vor­nost u ovom slu­ča­ju. Po­red ovo­ga, pred opšt­in­skim i dru­gim or­ga­ni­ma, po­kre­nu­će­mo pre­i­spi­ti­va­nje do­dje­le dru­gih sta­no­va jer ima­mo in­for­ma­ci­je da su još ne­ke stam­be­ne je­di­ni­ce do­bi­li lju­di iz drugih gra­do­va, a 200 po­li­ca­ja­ca iz Her­ceg No­vog do­bi­lo je sve­ga je­dan stan, ko­ji že­le da nam ot­mu – za­klju­ču­je Rman­dić.
Od pred­sjed­ni­ka Sin­di­ka­ta Upra­ve po­li­ci­je Mla­de­na Šu­škav­čev­ća ju­če ni­je­smo do­bi­li ko­men­tar oko po­dje­le sta­no­va u Her­ceg No­vom jer ni­je od­go­va­rao na na­še te­le­fon­ske po­zi­ve.
M.S.

CFSSI: Ni­smo mi di­je­li­li sta­no­ve, već Upra­va po­li­ci­je
Iz CFSSI na­ve­li su da su op­tu­žbe nov­skih po­li­ca­ja­ca neo­sno­va­ne.
– CFSSI i Upra­va po­li­ci­je ima­li su spo­ra­zum da u Her­ceg No­vom za­jed­no gra­de zgra­du rad­ni­ci­ma MUP-a. S ob­zi­rom na to da je taj spo­ra­zum ras­ki­nut i da će MUP sa­mo­stal­no gra­di­ti zgra­du za svo­je rad­ni­ke, fond ne­ma ni­ka­kve oba­ve­ze pre­ma rad­ni­ci­ma MUP-a, uklju­ču­ju­ći i na­vod­na usme­na obe­ća­nja. Stan ko­ji je do­di­je­ljen Upra­vi po­li­ci­je ras­po­dje­lju­je Upra­va po­li­ci­je, a ne fond – po­ru­ču­ju iz slu­žbe in­for­mi­sa­nja CFSSI.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"