Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Banović krio Srđanovog ubicu * SDP ima predsjedničkog kandidata * Trojicu „Delija” pretukli bejzbolkama * Aco godišnje zaradi stotine hiljada od državnih obveznica * Banović krio Srđanovog ubicu * Rad oslobađa * Čuš
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Budimir Aleksić, funkcioner Demokratskog fronta:
– Podrška Kosovu u Unesko bio bi klasičan neprijateljski akt prema Srbiji i pogotovo prema onoj Crnoj Gori koju mi predstavljamo, a koja je u vrijeme dinastije Petrovića dominantno stvarana na kosovskoj epopeji.

Vic Dana :)

Ulaze Mujo i Suljo u salon na Divljem zapadu.
- Vidiš onoga u šeširu – pita Mujo.
- Svi su u šeširima – odgovara Suljo.
- Vidiš onog sa pištoljem...
- Svi su sa pištoljima.
Razljućen, Mujo ustane i pobije cijelu kafanu, ostavi samo jednog u ćošku...
Mujo:
- Vidiš onoga što je ostao živ...
Suljo:
- Vidim...
Mujo:
- E, on me strašno nervira!!!

Zašto plavuša ne pravi sok iz kesice?
Pa aj’ ti sipaj litar vode u kesicu!

Pita unuk narkoman babu:
- Baba, jesi li vidjela neke tabletice po sobi?
A baba sva uzrujana reče:
- Pusti sine sad tabletice, jesi li ti vidio one zmajeve u kuhinji?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo HRVATI PRIJETE TUŽBOM, OPOZICIJA TRAŽI OSTAVKU
Divjak Prepisivanje reforme školstva blamaža za državu Crnogorsko Ministarstvo prosvjete, kojim rukovodi Damir Šehović, saopštilo je da će uskoro utvrditi kako je došlo do situacije u kojoj je crnogorski Zavod za školstvo prepisao tuđi rad
Dan - novi portal
Hr­vat­sko Ministarstvo pro­svje­te na­ja­vi­lo je da će raz­mo­tri­ti sve prav­ne op­ci­je i ko­ra­ke na­kon što je ot­kri­ve­no da je Cr­na Go­ra pla­gi­ra­la nji­hov plan i pro­gram za re­for­mu obra­zo­va­nja. Hr­vat­ska mi­ni­star­ska obra­zo­va­nja Bla­žen­ka Di­vjak sa­op­šti­la je HRT-u da će o svim da­ljim ak­tiv­no­sti­ma sve do­go­vo­ri­ti sa prav­nom slu­žbom.
– Mi će­mo u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom vanj­skih po­slo­va i po­slan­stvom u Cr­noj Go­ri po­stu­pi­ti pre­ma na­šim mo­guć­no­sti­ma. Mo­guć­no­sti su raz­li­či­te, ali je sve na prav­noj slu­žbi. Ti do­ku­men­ti su na­ma ja­ko va­žni, to su ku­ri­ku­nal­ni do­ku­men­ti na ko­ji­ma je ra­di­lo 500 na­ših struč­nja­ka i ko­je će­mo mi ko­ri­sti­ti za na­šu obra­zov­nu re­for­mu – iz­ja­vi­la je hr­vat­ska mi­ni­star­ka.
Cr­no­gor­sko Mi­ni­star­stvo pro­svje­te, ko­jim ru­ko­vo­di Da­mir Še­ho­vić, sa­op­šti­lo je da će usko­ro utvr­di­ti ka­ko je do­šlo do si­tu­a­ci­je u ko­joj je cr­no­gor­ski Za­vod za škol­stvo pre­pi­sao tu­đi rad.
– Ka­ko je ri­ječ o nad­le­žno­sti eks­pert­skih ti­je­la za­vo­da, a ne o sve­o­bu­hvat­noj obra­zov­noj po­li­ti­ci, za­tra­ži­će­mo zva­nič­no iz­ja­šnje­nje ove in­sti­tu­ci­je. Ma­te­ri­ja je usko struč­na i za­to ne­će­mo za­u­zi­ma­ti ad hok sta­vo­ve – po­ru­ču­ju iz pro­svjet­nog re­so­ra.
Hr­vat­ski i cr­no­gor­ski me­di­ji ju­če su ob­ja­vi­li da je Za­vod za škol­stvo ko­pi­rao do­bar dio hr­vat­skih ku­ri­ku­lu­ma iz fi­zič­kog vas­pi­ta­nja, isto­ri­je, ge­o­gra­fi­je i cr­no­gor­skog je­zi­ka.
Pred­sjed­nik hr­vat­ske eks­pert­ske gru­pe ko­ja je ra­di­la plan i pro­gram Bo­ris Jo­kić oka­rak­te­ri­sao je cr­no­gor­ski po­tez kao ne­ča­stan, te po­zvao Hr­vat­sku da za­šti­ti in­te­lek­tu­al­ni rad oko 500 lju­di ko­ji su ra­di­li na re­for­mi.
– Ne­ma­mo mi ni­šta pro­tiv da cr­no­gor­ska dje­ca ima­ju bo­lji si­stem obra­zo­va­nja, ko­ji smo mi osmi­sli­li. Pro­ble­ma­tič­no je što ni­ko od nas ni­je pi­tan, kao ni dr­ža­va Hr­vat­ska. Ne sma­tram to ča­snim po­te­zom i mi­slim da bi tre­ba­lo da Hr­vat­ska re­a­gu­je i da za­šti­ti naš rad – is­ta­kao je Jo­kić.
Po­tez pro­svjet­nog re­so­ra na­i­šao je na kri­ti­ke i u Cr­noj Go­ri, a sa­go­vor­ni­ci „Da­na” is­ti­ču da je pre­pi­si­va­nje od Hr­vat­ske vr­lo pro­ble­ma­tič­no.
Po­sla­nik De­mo­krat­skog fron­ta Bran­ka Bo­šnjak oci­je­ni­la je da ak­tu­el­na vlast ne­mi­lo­srd­no upro­pa­šta­va obra­zov­ni si­stem, te da osta­je da vi­di­mo da li će i ovaj skan­dal i bla­ma­ža, ko­ju su na­šoj dr­ža­vi pri­re­di­li par­tij­ski apar­ta­či­ći, ne­zna­li­ce i pla­gi­ja­to­ri iz Vla­de, osta­ti ne­ka­žnje­na. Ona ka­že da ima­ju­ći u vi­du do­sa­da­šnje is­ku­stvo, oče­ku­je da „bu­du na­gra­đe­ni i po­sla­ti na „iz­dr­ža­va­nje ka­zne” u ne­ku od na­ših am­ba­sa­da u evrop­skim me­tro­po­la­ma, kao mi­ni­star­ka na­u­ke Sa­nja Vla­ho­vić ko­ja se sa­da „pa­ti” u Ri­mu”.
– Da ni­je tra­gič­no, bi­lo bi ko­mič­no. Ali to je pra­va sli­ka Cr­ne nam Go­re i ovih umi­šlje­nih ne­zna­li­ca ko­ji­ma je naj­ve­ći do­met ko­pi-pejst umi­je­će ko­je pa­pre­no na­pla­te iz na­ših dže­po­va kao na­vod­no nji­ho­vo autor­sko dje­lo. I ta­kvi nam na­ža­lost kre­i­ra­ju i vo­de obra­zov­ne re­for­me i vas­pi­ta­va­ju dje­cu. I ima­ju do­volj­no dr­sko­sti, što je ta­ko­đe jed­na od oso­bi­na ko­ja kra­si ne­zna­li­ce, da se ogla­se i da ne­mu­što na je­dan udvor­nič­ki na­čin, hva­le­ći one od ko­jih su pre­pi­sa­li, bra­ne neo­d­bra­nji­vo, a du­bo­ko svje­sni da ni ma­lom dje­te­tu ne mo­gu „pro­da­ti” pri­ču o na­vod­noj teh­nič­koj gre­šci pri­li­kom ob­ja­vlji­va­nja na sajt re­fo­r­mi­sa­nih ku­ri­ku­lu­ma – is­ta­kla je Bo­šnjak.
Ona na­gla­ša­va da „ne­zna­li­ce” ni­je­su oče­ki­va­le da će ne­ko da či­ta ono što su oni pre­pi­sa­li, a po­seb­no ne ne­ka uči­te­lji­ca iz Za­gre­ba, čla­ni­ca ti­ma za re­for­mu ku­ri­ku­lu­ma za osnov­no obra­zo­va­nje i mi­sli­li su da će to glat­ko pro­ći.
– Ali „u la­ži su krat­ke no­ge”, pa evo vr­lo br­zo iza­đe na vi­dje­lo ka­kav su to „trud” ulo­ži­li ti na­ši „struč­nja­ci” da osmi­sle naj­zna­čaj­ni­ji po­du­hvat ove Vla­de, ka­ko se mi­ni­star Še­ho­vić hva­lio, go­vo­re­ći o re­for­mi obra­zov­nog si­ste­ma. E pa, mi­ni­stre Še­ho­vi­ću, za ovaj na­ci­o­nal­ni blam ko­ji ste nam pri­re­di­li vi i va­ši po­li­tič­ki po­dob­ni „ko­pi-pejst” struč­nja­ci tre­ba­lo bi isti čas da pod­ne­se­te ostav­ku. Sva­ki pra­vi pa­tri­o­ta se sti­di ove bru­ke. Ni­je obra­zo­va­nje Mall­bo­ro pa da se šver­cu­je ka­ko ste na­vi­kli, go­spo­do na vla­sti... Da ima prav­ne dr­ža­ve, dr­žav­no tu­ži­la­štvo bi tre­ba­lo od­mah da od­re­a­gu­je jer pla­gi­ja­tor­stvo pred­sta­vlja kri­vič­no dje­lo. To je kra­đa ne­či­jeg dje­la, ne­či­jeg tru­da i ra­da – na­gla­si­la je Bo­šnjak.
Pro­fe­sor Đor­đe Bla­žić sma­tra da su cr­no­gor­ske in­sti­tu­ci­je po­stu­pi­le ne­pro­fe­si­o­nal­no, te da sa­da mo­ra­ju sno­si­ti po­sle­di­ce. On is­ti­če da je oči­gled­no da je re­for­ma ra­đe­na na br­zi­nu, pa je za­to sve i pre­pi­sa­no.
– Po­sta­la je uobi­čaj­na po­ja­va da se uzi­ma tu­đe in­te­lek­tu­al­no stva­ra­la­štvo. U re­du je kon­su­lo­to­va­ti se i sa­ra­đi­va­ti, uze­ti ne­što i pri­mi­je­ni­ti u na­šim pri­li­ka­ma, ali sve pre­pi­sa­ti je ne­pri­hva­tlji­vo. Osim to­ga je ne­pro­fe­si­o­nal­no, ne­mo­ral­no i ne­e­tič­no – ka­zao je u iz­ja­vi za „Dan” Bla­žić, do­da­ju­ći da će Hr­va­ti si­gur­no raz­mo­tri­ti prav­ne ko­ra­ke, ali ovo mo­že na­ru­ši­ti od­no­se sa ko­le­ga­ma.
Biv­ši pred­sjed­nik Sa­vje­ta za vi­so­ko obra­zo­va­nje Ra­den­ko Pe­jo­vić ka­že da bi shva­tio da je Cr­na Go­ra sa­mo uze­la kon­cept, ali da ne­ma smi­sla sve pre­pi­sa­ti do­slov­ce.
– Mo­gu da se uzmu is­ku­stva, mo­de­li, ali sve pre­pi­sa­ti i re­ći to je na­še, ni­je u re­du. Po­gre­šna je po­ru­ka mi­ni­star­stva ko­je je ovo do­zvo­li­lo, jer bi tre­ba­lo da oni ka­žnja­va­ju pla­gi­ja­to­re, a ne da bu­du pla­gi­ja­to­ri. Hr­va­ti slo­bod­no mo­gu po­kre­nu­ti sud­ske po­stup­ke – oci­je­nio je za „Dan” Pe­jo­vić.
Čel­nik NVO „Za ži­vot” Sa­ša Mi­jo­vić ob­ja­vio je ju­če na Fej­sbu­ku da će ko­le­ga­ma iz NVO sek­to­ra po­nu­di­ti da pot­pi­šu otvo­re­no pi­smo ko­jim će od pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća tra­ži­ti smje­nu mi­ni­stra pro­svje­te Da­mi­ra Še­ho­vi­ća.
M.S.


Oče­ku­ju in­for­ma­ci­je nad­le­žnih

Mi­ni­star­ka pro­svje­te Hr­vat­ske Bla­žen­ka Di­vjak i njen cr­no­gor­ski ko­le­ga Da­mir Še­ho­vić raz­go­va­ra­li su ju­če pu­tem te­le­fo­na, a ve­za­no za pri­mje­nu hr­vat­skih ku­ri­ku­lar­nih do­ku­me­na­ta u obra­zov­nu re­for­mu Cr­ne Go­re. Na­kon raz­go­vo­ra iz­da­li su za­jed­nič­ko sa­op­šte­nje za jav­nost, u ko­jem je na­ve­de­no da je Hr­vat­ska sprem­na da di­je­li svo­je is­ku­stvo.
– Mi­ni­star­stvo pro­svje­te iz­ra­zi­lo je ža­lje­nje zbog na­sta­le si­tu­a­ci­je, uz uvje­re­nje obje stra­na ka­ko to ne­će uti­ca­ti na do­sa­da­šnju kva­li­tet­nu sa­rad­nju dvi­ju dr­ža­va u pod­ruč­ju obra­zo­va­nja. Is­tak­nu­to je ka­ko je ri­ječ o do­ku­men­ti­ma ko­ji su i da­lje pod­lo­ga za hr­vat­sku obra­zov­nu re­fo­r­mu, ali i ka­ko je Re­pu­bli­ka Hr­vat­ska sprem­na da di­je­li svo­ja is­ku­stva u re­form­skim pro­ce­si­ma, u skla­du s uvri­je­že­nim mo­du­si­ma sa­rad­nje. Za­klju­če­no je i da je re­zul­tat ra­da vi­še od pet sto­ti­na struč­nja­ka Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske po­ka­zao kva­li­tet ko­ji je pre­po­znat i iz­van gra­ni­ca Hr­vat­ske. Oba­ve­za sva­kog dr­žav­nog ti­je­la je­ste kre­i­ra­nje vla­sti­tih rje­še­nja, uz mo­guć­nost osla­nja­nja na prak­su dru­gih, vo­de­ći ra­ču­na o za­šti­ti nji­ho­vog in­te­lek­tu­al­nog vla­sni­štva. Sto­ga oba mi­ni­star­stva oče­ku­ju do­dat­ne in­for­ma­ci­je nad­le­žnih slu­žbi ve­za­no za ovo pi­ta­nje, s ci­ljem br­zog rje­še­nja si­tu­a­ci­je u ko­rist pri­je sve­ga dje­ce, kao naj­va­žni­je stra­ne, či­ja je do­bro­bit u sva­kom tre­nut­ku pri­o­ri­tet – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.


Za­vod će sa­či­ni­ti iz­vje­štaj za mi­ni­star­stvo

Pred­stav­nik Za­vo­da za škol­stvo Cr­ne Go­re Ra­do­je No­vo­vić sa­op­štio je da će ta usta­no­va ura­di­ti iz­vje­štaj o ura­đe­nim pred­met­nim pro­gra­mi­ma da bi utvr­dio u ko­joj mje­ri su kom­pa­ti­bil­ni sa hr­vat­skim ku­ri­ku­lu­mom, i pro­sli­je­di­ti ga Mi­ni­star­stvu pro­svje­te, na osno­vu če­ga će se za­u­ze­ti stav.
– Na­po­mi­njem još jed­nom da su na­ši no­vi pred­met­ni pro­gra­mi una­pri­je­đe­na ver­zi­ja ra­ni­jih pred­met­nih pro­gra­ma i me­to­do­lo­škog okvi­ra, pre­o­ri­jen­ti­sa­nih na is­ho­de. No, evi­dent­no je da u ne­ko­li­ko pro­gra­ma, a naj­vi­še u Fi­zič­kom vas­pi­ta­nju, po­sto­ji kom­pa­ti­bil­nost i iden­tič­nost, zbog če­ga će­mo, ka­ko sam i re­kao, ura­di­ti iz­vje­štaj i pre­ma to­me će­mo za­u­ze­ti od­re­đe­ni stav. Na­gla­ša­vam na kra­ju pak da je obra­zo­va­nje uni­ver­zal­na ka­te­go­ri­ja, ali i da je­ste ne­po­bit­na či­nje­ni­ca da smo se unu­tar sop­stve­nog me­to­do­lo­škog okvi­ra osla­nja­li na hr­vat­ski ku­ri­ku­lum. U sva­kom slu­ča­ju, ana­li­zi­ra­će­mo si­tu­a­ci­ju i ade­kvat­no se pre­ma njoj od­ni­je­ti – is­ta­kao je No­vo­vić.


Na­ši ka­dro­vi se za­ne­ma­ru­ju

Pro­fe­so­ri­ca knji­žev­no­sti Bo­že­na Je­lu­šić, ko­ja je u pret­hod­noj re­for­mi obra­zo­va­nja ra­di­la na ne­ko­li­ko raz­li­či­tih pro­gra­ma uklju­ču­ju­ći i cr­no­gor­ski je­zik i knji­žev­nost, ka­za­la je te­le­vi­zi­ji „Vi­je­sti” da se ta­da ni­je ra­di­lo na pre­čac, a tu­đe pro­gra­me ni­je­su pre­pi­si­va­li.
– Već smo ih sa­mo kon­sul­to­va­li, uzi­ma­li ne­ko zna­nje ali smo pra­vi­li pro­gram ko­ji je bio auten­tič­no cr­no­gor­ski, pri­mje­ren na­šem do­ta­da­šnjem si­ste­mu uz uva­ža­va­nje na­ših oso­be­no­sti ono­ga što je kod nas bi­lo pri­mje­nji­vo. Svo­je naj­bo­lje ka­dro­ve ne že­li­mo da ko­ri­sti­mo za­to što su bi­li po­li­tič­ki ne­pri­hva­tlji­vi, ne­po­dob­ni ili ih je te­ško kon­tro­li­sa­ti – na­ve­la je Je­lu­šić.


Utvr­di­ti od­go­vor­nost

Prav­na sa­vjet­ni­ca u NVO Cen­tar za gra­đan­sko obra­zo­va­nje Sne­ža­na Ka­lu­đe­ro­vić ka­za­la je da nad­le­žno Mi­ni­star­stvo pro­svje­te ima oba­ve­zu da utvr­di per­so­nal­nu od­go­vor­nost svih onih ko­ji su uče­stvo­va­li u po­du­hva­tu pla­gi­ra­nja, po­čev od „pi­sa­nja” do kon­tro­le i ve­ri­fi­ka­ci­je na svim ni­vo­i­ma, i da shod­no na­la­zi­ma od­re­di pra­te­će sank­ci­je. Ona na­vo­di da ima­ju­ći u vi­du da su čel­ne po­zi­ci­je dio ko­a­li­ci­o­nih do­go­vo­ra vla­da­ju­će struk­tu­re bi­će za­ni­mlji­vo vi­dje­ti do ko­jeg ni­voa će se od­go­vor­nost utvr­đi­va­ti, ako se, na­rav­no, po­stu­pak uop­šte spro­ve­de va­lja­no.
– Sa­op­šte­nje Za­vo­da za škol­stvo je za­bri­nja­va­ju­će jer osim što ne­mu­što ne­gi­ra kri­vi­cu ovog or­ga­na i od­go­vor­nih u nje­mu, uvo­di i neo­bič­nu „po­ja­vu umje­re­ne iden­tič­no­sti” za ono što je za­pra­vo pla­gi­jat ili neo­vla­šće­no pre­u­zi­ma­nje tu­đeg autor­skog ra­da. Ti­me se ne pro­mo­vi­še kva­li­tet ko­ji bi re­for­ma tre­ba­lo da do­ne­se, a i đa­ci­ma se ša­lje vr­lo zbu­nju­ća po­ru­ka. I to ne smi­je bi­ti to­le­ri­sa­no, jer vi­di­mo do­kle su nas do­ve­li do sad to­le­ri­sa­ni pla­gi­ja­ti – ka­že Ka­lu­đe­ro­vić.
Ona na­vo­di da ni­je spor­no da ko­ri­sti­mo naj­bo­lja re­gi­o­nal­na, evrop­ska ili ši­ra is­ku­stva.
– Ali, zna se na ko­ji se to na­čin ra­di i ka­ko se uva­ža­va­ju in­te­lek­tu­al­ni na­po­ri i svo­ji­na auto­ra. Ovim je Za­vod za škol­stvo na­pra­vio ve­li­ku šte­tu svom kre­di­bi­li­te­tu, unu­tra­šnjoj obra­zov­noj re­for­mi u Cr­noj Go­ri ali i ugle­du dr­ža­ve – is­ti­če Ka­lu­đe­ro­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"