Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milov kum težak 15 miliona eura * U junu zakazuju preglede za decembar * Radulović organizovao prenos tri pištolja * Prijava odbačena, a Knežević jedva preživio * Milov kum težak 15 miliona eura * Vučić: Hrabro idemo iz mitologije u budućnost * Duo Mind Against i DJ Squire na Jazu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica, poslanik Demokratske Crne Gore:
– Vlada ne odustaje od partijskog zapošljavanja.

Vic Dana :)


- Koja je razlika između pametnih i glupih frajera.
- Glupi pričaju viceve o plavušama a pametni ljubave sa njima.


Idu Mujo i Haso ulicom i gledaju ženske. Utom naiđu na jednojajčane bliznakinje. Pita Mujo Hasu:
- Bolan, Haso, koju ćeš?
Haso odgovori:
- Ja bih onu ljepšu.


Šta je brže od Cige koji bježi sa televizorom u rukama?
Njegov sin sa DVD-om.

Kako se zagrijeva crnogorska fudbalska reprezentacija?
Tri kruga oko Crne Gore!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-06-23 SLUŽBENICI UP SVJEDOČILI U POSTUPKU PROTIV BIVŠEG KONZULA CRNE GORE U NJUJORKU Vize izdavali nezakonito
Dan - novi portal
Svje­do­če­njem slu­žbe­ni­ka Upra­ve po­li­ci­je De­ja­na B. Bo­ji­ća i Dra­ga­na M. Ste­va­no­vi­ća u Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci ju­če je na­sta­vlje­no su­đe­nje biv­šem kon­zu­lu Cr­ne Go­re u Nju­jor­ku Želj­ku Sta­ma­to­vi­ću, ko­ji je op­tu­žen da je kao ge­ne­ral­ni di­rek­tor Di­rek­to­ra­ta za kon­zu­lar­ne po­slo­ve Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va 2015. go­di­ne ne­za­ko­ni­to iz­da­vao vi­ze.
Oni su pred su­di­jom Anom Vu­ko­vić tvr­di­li da je Di­rek­to­rat na či­jem je če­lu bio Sta­ma­to­vić ne­za­ko­ni­to po­stu­pao jer je iz­da­vao vi­ze bez pret­hod­no do­bi­je­ne sa­gla­sno­sti Upra­ve po­li­ci­je. Obo­ji­ca su ka­za­li da je do do­la­ska okri­vlje­nog na tu funk­ci­ju pro­vje­ra bez­bjed­no­snih po­da­ta­ka u po­stup­ku iz­da­va­nja vi­za te­kla ne­sme­ta­no, a da su ka­sni­je na­sta­li pro­ble­mi oko one­mo­gu­ća­va­nja po­li­ci­je da vr­ši uvid u ga­rant­no pi­smo ko­je sa­dr­ži po­dat­ke o li­cu ko­je po­zi­va apli­kan­ta za vi­zu da do­đe u Cr­nu Go­ru.
Ste­va­no­vić, ko­ji je u na­ve­de­nom pe­ri­o­du bio na­čel­nik slu­žbe za su­zbi­ja­nje ne­za­ko­ni­tih pre­la­za­ka gra­ni­ce u sek­to­ru gra­nič­ne po­li­ci­je, ka­zao je da su in­si­sti­ra­li na po­ziv­nim pi­smi­ma jer je u prak­si bi­lo slu­ča­je­va da se ti ak­ti fal­si­fi­ku­ju, da po­ziv­na pi­sma gla­se na osu­đe­ni­ke po­vrat­ni­ke ili da li­ca ko­ja su na­ve­de­na ne­ma­ju ni­ka­kve ve­ze sa po­zi­vom.
– Ne­ki po­da­ci su mo­ra­li do nas da do­đu. Na za­htje­vu za sa­gla­snost za iz­da­va­nje vi­za ko­ji smo do­bi­ja­li iz mi­ni­star­stva sta­ja­lo je sa­mo „od­re­di­šte – Cr­na Go­ra“, bez adre­se, te­le­fo­na, ime­na, da­kle, bez ijed­nog pre­ci­zni­jeg po­da­tka. To ni­je bi­lo do­volj­no za bez­bjed­no­snu pro­cje­nu – po­ja­snio je Ste­va­no­vić.
U vri­je­me ka­da je ne­ko­li­ko oso­ba iz Ban­gla­de­ša ne­za­ko­ni­to do­bi­lo vi­ze, on je bio van ze­mlje i po po­vrat­ku je oba­vi­je­šten o ile­gal­nom pre­la­sku gra­ni­ce.
– Oni su ušli or­ga­ni­zo­va­no pre­ko Tur­ske do Cr­ne Go­re i Be­o­gra­da. Na­vod­no su išli na ne­ki fo­rum, što ni­je tač­no, jer se zna ka­ko do­la­ze de­le­ga­ci­je. Bi­li su smje­šte­ni u ho­te­lu „Ker­ber”, a on­da su ih če­ka­la tak­si vo­zi­la. Pre­ve­ze­ni su do mje­sta gdje je tre­ba­lo da da­ju 1.500–2.000 eura, a pret­hod­no su već da­li 3.000 eura, na­kon če­ga su vo­đe­ni kroz šu­mu. Pa za­što su on­da še­ta­li po Cr­noj Go­ri ako su po­sli­je uhap­še­ni u Sr­bi­ji? To nas je za­bri­nu­lo. Ra­di­lo se o or­ga­ni­zo­va­noj gru­pi – ka­zao je Ste­va­no­vić i do­dao da su svi apli­kan­ti po­sred­no pod­ni­je­li za­htjev, što je su­prot­no za­ko­nu.
Ka­ko je do­dao, slič­na si­tua­ci­ja bi­la je i u slu­ča­ju spa­ja­nja po­ro­di­ca ko­ji je ob­u­hva­ćen op­tu­žni­com.
– Od­mah iza to­ga, ima­mo slu­čaj me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je iz Pod­go­ri­ce, slu­žbe­ni­ka ko­ji pri­ba­vlja tu­đe put­ne is­pra­ve iz Je­me­na, jer je do­ni­je­to rje­še­nje o spa­ja­nju po­ro­di­ce. Ali ako ima­mo di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­no pred­stav­ni­što u Je­me­nu, ili u bli­zi­ni, za­što je tre­ba­lo do­sta­vi­ti te is­pra­ve ov­dje? Ka­da sam za to sa­znao, tra­žio sam da se te is­pra­ve vra­te, s tim da tom pred­me­tu da­mo pri­o­ri­tet, ali smo od­bi­je­ni – is­pri­čao je Ste­va­no­vić.
Na pi­ta­nje okri­vlje­nog da li zna da je MUP to pret­hod­no odo­brio, svje­dok je re­kao da ne­ma ta­kva sa­zna­nja i da bi svi ko­ji su ra­di­li ne­za­ko­ni­to tre­ba­lo da od­go­va­ra­ju.
Nje­gov ko­le­ga Bo­jan Bo­jić je ob­ja­snio da bez ga­rant­nog pi­sma oso­be ko­ja po­zi­va li­ca ko­je do­la­zi u Cr­nu Go­ru ni­je­su mo­gli iz­vr­ši­ti bez­bjed­no­snu pro­cje­nu.
– Od sep­tem­bra 2015. go­di­ne po­če­li smo sa­mo da do­bi­ja­mo ime i pre­zi­me stran­ca, da­tum ro­đe­nja i broj pa­so­ša. Ti po­da­ci nam ni­su bi­li do­volj­ni, za­to smo za­htje­ve za sa­gla­snost iz­da­va­nja vi­za vra­ća­li Mi­ni­star­stvu vanj­skih po­slo­va na do­pu­nu. Ovi ne­spo­ra­zu­mi su tra­ja­li dva mje­se­ca. Na do­pu­nu po­da­ta­ka vra­ti­li smo oko 100 za­htje­va za iz­da­va­nje vi­za stran­ci­ma. Spe­ci­fi­čan pri­mjer je gru­pa dr­ža­vlja­na iz Ban­gla­de­ša, jer su za 18 dr­ža­vlja­na, pod­ni­je­ta tri za­htje­va ra­di pro­vje­re. Vra­ti­li smo te za­htje­ve na do­pu­nu po­da­ta­ka, ali su oni ipak ušli u Cr­nu Go­ru i iza­šli iz nje – ka­zao je Bo­jić i do­dao da su ta­da o sve­mu oba­vi­je­sti­li in­spek­ci­ju.VJ.DA­MJA­NO­VIĆ


„Za­po­slio sam te s ona­kvom di­plo­mom“

Dok se svje­dok Ste­va­no­vić su­du ža­lio na pro­vo­ka­ci­je okri­vlje­nog, Sta­ma­to­vić mu je u jed­nom tre­nut­ku spo­či­tao: „za­po­slio sam te s ona­kvom di­plo­mom”. Usli­je­di­la je bur­na re­ak­ci­ja svje­do­ka.
– Ovo je lič­na uvre­da i Sta­ma­to­vić će ovo mo­ra­ti da mi ob­ja­sni is­pred zgra­de. Vri­je­đa me i pro­zi­va, a ja mu ni­je­sam ni­šta uči­nio. Gre­šku je sam na­pra­vio. Ovo či­ni da bi me iz­ba­cio iz tak­ta i uvri­je­dio mo­je do­sto­jan­stvo. Mo­ra­će to da ob­ja­sni – ka­zao je Ste­va­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"