Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milov kum težak 15 miliona eura * U junu zakazuju preglede za decembar * Radulović organizovao prenos tri pištolja * Prijava odbačena, a Knežević jedva preživio * Milov kum težak 15 miliona eura * Vučić: Hrabro idemo iz mitologije u budućnost * Duo Mind Against i DJ Squire na Jazu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica, poslanik Demokratske Crne Gore:
– Vlada ne odustaje od partijskog zapošljavanja.

Vic Dana :)


- Koja je razlika između pametnih i glupih frajera.
- Glupi pričaju viceve o plavušama a pametni ljubave sa njima.


Idu Mujo i Haso ulicom i gledaju ženske. Utom naiđu na jednojajčane bliznakinje. Pita Mujo Hasu:
- Bolan, Haso, koju ćeš?
Haso odgovori:
- Ja bih onu ljepšu.


Šta je brže od Cige koji bježi sa televizorom u rukama?
Njegov sin sa DVD-om.

Kako se zagrijeva crnogorska fudbalska reprezentacija?
Tri kruga oko Crne Gore!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika TUŽILAŠTVO NEĆE KRIVIČNO GONITI NIKOLU JANJUŠEVIĆA ZBOG PREBIJANJA I ZLOSTAVLJANJA VOZAČA DNP-A
Knežević nakon prebijanja Prijava odbačena, a Knežević jedva preživio U predmetu formiranom povodom krivične prijave D.K. podnijete protiv N.J., zbog krivičnih djela teška tjelesna povreda, nasilničko ponašanje, zlostavljanje i mučenje, nakon završenog izviđaja, u toku kojeg je saslušan osumnjičeni, donijeto je rješenje o odbačaju krivične prijave, jer ne postoji osnovana sumnja da je N.J. izvršio prijavljena, kao ni drugo krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, saopštila je portparolka Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Danka Ivanović
Dan - novi portal
Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci od­ba­ci­lo je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv po­moć­ni­ka di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je Ni­ko­le Ja­nju­še­vi­ća, ko­ji se sum­nji­čio za pre­bi­ja­nje, zlo­sta­vlja­nje i mu­če­nje vo­za­ča De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je Du­ša­na Kne­že­vi­ća. Pri­ja­vu pro­tiv Ja­nju­še­vi­ća i N.N. li­ca iz Po­seb­ne je­di­ni­ce MUP-a Cr­ne Go­re pod­nio je upra­vo Kne­že­vić, ko­ji je tvr­dio da su ga oni bru­tal­no pre­tu­kli na pro­te­sti­ma ko­ji su or­ga­ni­zo­va­ni is­pred zgra­de Skup­šti­ne u Pod­go­ri­ci 17. ok­to­bra 2015. go­di­ne. Kne­že­vić je pri­li­kom bru­tal­nog pre­bi­ja­nja za­do­bio vi­še tje­le­snih po­vre­da.
Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo po pri­je­mu Kne­že­vi­će­ve pri­ja­ve po­kre­nu­lo je iz­vi­đaj to­kom ko­jeg je sa­slu­šan ta­da osum­nji­če­ni po­moć­nik di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je i još ne­ko­li­ko oso­ba, na­kon če­ga su oci­je­ni­li da ne­ma do­ka­za da je mu­čio i zlo­sta­vljao vo­za­ča DNP-a.
– U pred­me­tu for­mi­ra­nom po­vo­dom kri­vič­ne pri­ja­ve D.K. pod­ni­je­te pro­tiv N.J., zbog kri­vič­nih dje­la te­ška tje­le­sna po­vre­da, na­sil­nič­ko po­na­ša­nje, zlo­sta­vlja­nje i mu­če­nje, na­kon za­vr­še­nog iz­vi­đa­ja, u to­ku ko­jeg je sa­slu­šan osum­nji­če­ni, do­ni­je­to je rje­še­nje o od­ba­ča­ju kri­vič­ne pri­ja­ve, jer ne po­sto­ji osno­va­na sum­nja da je N.J. iz­vr­šio pri­ja­vlje­na, kao ni dru­go kri­vič­no dje­lo za ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti – sa­op­šti­la je za „Dan” port­pa­rol­ka Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva u Pod­go­ri­ci, dr­žav­ni tu­ži­lac Dan­ka Iva­no­vić Đe­rić.
To­kom iz­vi­đa­ja o pre­bi­ja­nju Kne­že­vi­ća u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu sa­slu­šan je Ja­nju­še­vić, ko­ji je ne­gi­rao kri­vi­cu. Ipak, da je po­moć­nik di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je za Sek­tor op­šte nad­le­žno­sti kriv za zlo­sta­vlja­nje vo­za­ča DNP-a u tu­ži­la­štvu su, iz­me­đu os­talih, tvr­di­li po­sla­ni­ci DF-a Vla­di­slav Bo­jo­vić i Pre­drag Bu­la­to­vić, ko­ji su da­li is­ka­ze u svoj­stvu svje­do­ka. Bo­jo­vić je tvr­dio da je 17. ma­ja 2015. go­di­ne pr­vi uda­rac Kne­že­vi­ću is­pred Skup­šti­ne za­dao upra­vo Ja­nju­še­vić.
– Tog ju­tra, 17. ok­to­bra, bez pret­hod­ne na­ja­ve, u zo­nu u ko­joj smo bo­ra­vi­li upa­la su uni­for­mi­sa­na li­ca pod pu­nom opre­mom, u oklop­nim uni­for­ma­ma. U tom tre­nut­ku oni su za me­ne pred­sta­vlja­li ne­po­zna­tu oru­ža­nu for­ma­ci­ju ko­ja nam se ni­je na­ja­vi­la. Za­jed­no sa jed­nim bro­jem po­sla­ni­ka i de­mon­stra­na­ta, su­o­čen sa fi­zič­kom si­lom te na­o­ru­ža­ne for­ma­ci­je, kre­nuo sam pre­ma bi­ni ko­ja se na­la­zi­la is­pred Skup­šti­ne. Bio sam pr­vo svje­dok uda­ra­nja Mi­la­na Kne­že­vi­ća, po­sla­ni­ka DF-a, od stra­ne li­ca ko­je je bi­lo ob­u­če­no u va­tro­ga­snu uni­for­mu. To li­ce je Mi­la­na Kne­že­vi­ća uda­ri­lo muč­ki, bez ika­kvog po­vo­da. Na­kon to­ga sam vi­dio ono što se de­ša­va­lo vo­za­ču De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je i mir­nom de­mon­stran­tu Du­ša­nu Kne­že­vi­ću – is­pri­čao je Bo­jo­vić ta­da tu­ži­o­cu.
Ka­ko je do­dao, dvo­ji­ca po­li­ca­ja­ca su bez ika­kvog raz­lo­ga uhva­ti­li Kne­že­vi­ća s le­đa i po­ku­ša­li da ga obo­re na ze­mlju.
– Pre­po­znao sam da je je­dan od njih Ni­ko­la Ja­nju­še­vić, vi­so­ki po­li­cij­ski slu­žbe­nik. Na­gla­ša­vam da su na­sr­nu­li na Kne­že­vi­ća a da on ne­po­sred­no pri­je to­ga ni­je vr­šio ni­ka­kvu agre­si­ju na po­li­ci­ju, ni­ti je po­ku­šao da ne­ko­ga uda­ri. On je po­ku­ša­vao da osta­ne na no­ga­ma, a Ja­nju­še­vić ga je ta­da uda­rio pe­sni­com u pred­je­lu bu­bre­ga, od­no­sno re­ba­ra, na­kon če­ga je Du­šan pao na ze­mlju. Na­kon to­ga sam vr­lo ja­sno čuo da Ja­nju­še­vić iz­da­je na­re­đe­nje jed­noj gru­pi pri­pad­ni­ka po­seb­ne je­di­ni­ce: „Hap­si­te ga”. Me­đu­tim, ne do­la­zi do hap­še­nja i pri­vo­đe­nja, već za­po­či­nje pre­bi­ja­nje Du­ša­na Kne­že­vi­ća i bru­tal­no iži­vlja­va­nje nad njim od stra­ne vi­še uni­for­mi­sa­nih i na­o­ru­ža­nih li­ca. Kne­že­vić je opet pao na ze­mlju. Kne­že­vi­ću je gla­va bi­la okre­nu­ta ka be­to­nu i oni su ga, prak­tič­no, ba­ci­li na be­ton – opi­sao je Bo­jo­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, po­li­caj­ci su na­sta­vi­li da uda­ra­ju Kne­že­vi­ća iako on ni­je pru­žao ot­por.
Tvr­dio je da su ga po­li­caj­ci uda­ra­li i ru­ka­ma i pen­dre­ci­ma, kao i no­ga­ma po gla­vi dok je le­žao na ze­mlji. Po­što je upo­zo­rio po­li­caj­ce da pre­ki­nu pre­bi­ja­nje jer će ta­ko ubi­ti Kne­že­vi­ća, tvr­dio je Bo­jo­vić, po­li­caj­ci su ga pri­ve­li jer je bio svje­dok bru­tal­nog iži­vlja­va­nja.
Da je Kne­že­vić bru­tal­no pre­tu­čen i dok je le­žao na ze­mlji tu­ži­la­štvu je tvr­dio i Bu­la­to­vić, ko­ji je is­ta­kao da je si­gu­ran da je bru­tal­ni na­pad na­re­dio Ja­nju­še­vić.M.V.P.


Sa­vjet tra­žio po­dat­ke o pre­bi­ja­nju

Sa­vjet za gra­đan­sku kon­tro­lu ra­da po­li­ci­je oba­vi­je­šten o pre­bi­ja­nju Kne­že­vi­ća tra­žio je po­dat­ke nad­le­žnih or­ga­na o ovom slu­ča­ju. Sa­vjet je ka­sni­je ob­ja­vio pu­bli­ka­ci­ju „Pra­vo na fi­zič­ki in­te­gri­tet i ljud­sko do­sto­jan­stvo: Ok­to­bar­ski pro­te­sti i pri­mje­na po­li­cij­skih ovla­šće­nja”, u ko­jem su na­ve­de­ni svi slu­ča­je­vi ko­je su raz­ma­tra­li po­vo­dom po­stu­pa­nja po­li­ci­je na pro­te­sti­ma DF-a ko­ji su odr­ža­ni u glav­nom gra­du. Sa­vjet je pri­mio ve­li­ki broj pri­tu­žbi gra­đa­na ko­ji su op­tu­ži­va­li po­li­caj­ce za neo­sno­va­no i pre­ko­mjer­no ba­ti­na­nje i hap­še­nje, kao i za upo­tre­bu su­za­va­ca. Sa­vjet je u ve­ći­ni tih slu­ča­je­va kon­sta­to­vao da je po­li­ci­ja bru­tal­no tu­kla gra­đa­ne.
Ra­de­ći na ovim slu­ča­je­vi­ma, iz sa­vje­ta su tra­ži­li in­for­ma­ci­je od svih nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja, pri­je sve­ga Upra­ve po­li­ci­je, tu­ži­la­štva, za­štit­ni­ka ljud­skih pra­va i slo­bo­da...
Me­đu slu­ča­je­vi­ma u ko­ji­ma je osu­đe­no po­stu­pa­nje slu­žbe­ni­ka MUP-a na­šlo se i pre­bi­ja­nje pred­sjed­ni­ka Pro­fe­si­o­nal­ne cr­no­gor­ske bok­ser­ske or­ga­ni­za­ci­je Mi­lo­ra­da Mi­ja Mar­ti­no­vi­ća.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"