Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milov kum težak 15 miliona eura * U junu zakazuju preglede za decembar * Radulović organizovao prenos tri pištolja * Prijava odbačena, a Knežević jedva preživio * Milov kum težak 15 miliona eura * Vučić: Hrabro idemo iz mitologije u budućnost * Duo Mind Against i DJ Squire na Jazu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica, poslanik Demokratske Crne Gore:
– Vlada ne odustaje od partijskog zapošljavanja.

Vic Dana :)


- Koja je razlika između pametnih i glupih frajera.
- Glupi pričaju viceve o plavušama a pametni ljubave sa njima.


Idu Mujo i Haso ulicom i gledaju ženske. Utom naiđu na jednojajčane bliznakinje. Pita Mujo Hasu:
- Bolan, Haso, koju ćeš?
Haso odgovori:
- Ja bih onu ljepšu.


Šta je brže od Cige koji bježi sa televizorom u rukama?
Njegov sin sa DVD-om.

Kako se zagrijeva crnogorska fudbalska reprezentacija?
Tri kruga oko Crne Gore!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija U PALATI „SRBIJA” ODRŽANA SVEČANA INAUGURACIJA PREDSJEDNIKA SRBIJE PRED 5.000 ZVANICA
Najveće okupljanje stranih zvaničnika u Srbiji u poslednje četiri decenije Vučić: Hrabro idemo iz mitologije u budućnost
Dan - novi portal
Sve­ča­ni pri­jem po­vo­dom stu­pa­nja na du­žnost pred­sjed­ni­ka Sr­bje odr­žan je si­noć u Pa­la­ti „Sr­bi­ja”. No­vo­i­za­bra­ni šef dr­ža­ve Alek­san­dar Vu­čić sa su­pru­gom Ta­ma­rom u šest odvo­je­nih sa­lo­na ugo­stio je 5.000 zva­ni­ca. Na Vu­či­će­vu ina­u­gu­ra­ci­ju pri­sti­glo je 60 svjet­skih zva­nič­ni­ka, od ko­jih dva­de­se­tak še­fo­va dra­ža­va i vla­da.
Po­že­ljev­ši do­bro­do­šli­cu pri­ja­te­lji­ma iz ino­stran­stva, ali pri­je sve­ga gra­đa­ni­ma Sr­bi­je, Vu­čić je re­kao da kao do­bar do­ma­ćin mo­ra da ka­že ne­što o Sr­bi­ji, ko­ja je „ze­mlja do­brih, hra­brih, ne­ka­da i pre­tje­ra­no hra­brih lju­di”.
– Pro­mi­je­ni­li smo se i sprem­ni smo da se mi­je­nja­mo, iz­no­va, sva­kog no­vog da­na, jer mi smi­je­mo i umi­je­mo da na­pra­vi­mo ko­rak na­pri­jed ko­jim se iz mi­to­lo­gi­je pre­la­zi u bu­duć­nost, i iz ne­sre­će, u sre­ću – re­kao je na sve­ča­no­sti po­vo­dom ina­u­gu­ra­ci­je pred­sjed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić.
On je do­dao da je Sr­bi­ja, u ko­ju su zva­ni­ce da­nas do­šle, pre­sta­la da se na­da smr­ti i po­če­la je da že­li ži­vot.
– Mi smo ta ge­ne­ra­ci­ja ko­ja je shva­ti­la da ne po­sto­ji pro­blem, već da mo­ra­mo da pro­na­đe­mo rje­še­nje, ge­ne­ra­ci­ja smo ko­joj ni­je pre­o­sta­lo ni­šta dru­go, ne­go da pre­sta­ne da ra­tu­je i ka­da ne mo­ra, i da poč­ne da uči da ra­di – re­kao je Vu­čić.
Do­dao je da se na ovom pro­sto­ru no­ve ge­ne­ra­ci­je „stva­ra­ju iz kr­vi i iz ko­sti­ju” i da je bal­kan­skim na­ro­di­ma te isto­ri­je i pre­vi­še.
Ka­ko je oci­je­nio, Sr­bi su pre­tje­ra­no gla­sni ka­da pri­ča­ju, ali i za­stra­šu­ju­će ti­hi ka­da ću­te, vo­le se i mr­ze istim in­ten­zi­te­tom, če­sto, ka­ko je re­kao, ne pra­ve­ći ni­ka­kvu raz­li­ku i ne zna­ju­ći šta, u tom tre­nut­ku, tač­no ra­de.
Pred­sjed­nik Sr­bi­je je re­kao da bi svi­ma da­li sve, čak i ka­da ne­ma­ju ni­šta, ali i da su otvo­re­ni pre­ma svi­je­tu, a za­tvo­re­ni pre­ma se­bi.
– Pro­šli smo sve, a da ni­smo još sti­gli ni­gdje. Če­sto vo­li­mo da sto­ji­mo u mje­stu, ubi­je­đe­ni da se sve baš oko nas okre­će, da zna­mo, o bi­lo če­mu, vi­še ne­go bi­lo ko dru­gi, ali da lju­bo­mor­no to od­bi­ja­mo da pri­mje­nju­je­mo, ili bar sa­mi sa so­bom da po­di­je­li­mo – re­kao je Vu­čić.
On je is­ta­kao da Sr­bi sma­tra­ju da su naj­sta­ri­ji, naj­vi­ši, naj­ljep­ši, naj­bo­lji, iza­bra­ni, po­seb­ni, je­din­stve­ni „i da bu­kval­no ni­šta od to­ga ne­ma­ju”.
– Mo­že­mo da po­mje­ri­mo pla­ni­ne, ali da se u sva­koj rav­ni­ci upla­ši­mo i ne mr­da­mo. Če­sto nam je onaj sa dru­gog kra­ja svi­je­ta naj­ve­ći pri­ja­telj, a kom­ši­ja, naš su­sjed, naj­ve­ći ne­pri­ja­telj – re­kao je Vu­čić.
Vje­ru­je­mo u ne­bo, do­dao je, a ne vje­ru­je­mo u se­be i u sop­stve­nu ze­mlju, i lak­še za tu ze­mlju umi­re­mo, ne­go što za nju ži­vi­mo.
– Sve za­jed­no, ima nas ma­lo, za­to što smo to­li­ko če­sto htje­li da bu­de­mo ve­li­ki. Uvi­jek smo sprem­ni da uzme­mo od dru­gih, ne shva­ta­ju­ći da ot­ki­da­mo od se­be. Svo­ju ne­sre­ću vo­li­mo to­li­ko du­bo­ko, da sre­ću če­sto ne že­li­mo ni da tra­ži­mo – re­kao je Vu­čić.
Ka­ko je is­ta­kao mi­to­vi su nam stvar­nost, i to u to­li­koj mje­ri, da nam bu­duć­nost iz­gle­da kao ne­što sa­svim ne­po­treb­no, a „sju­tra” nam je naj­stra­šni­ja ri­ječ, jer bi­smo, ka­ko je re­kao, za­u­vi­jek ži­vje­li u onom ju­če, „po­što sa onim da­nas, ne zna­mo šta da ra­di­mo”.
– Sr­bi­ja, u ko­joj ste do­če­ka­ni ra­ši­re­nih ru­ku, i otvo­re­nog sr­ca, ne sa­nja vi­še o ne­pri­ja­te­lji­ma, ne­go stva­ra, na ja­vi, pri­ja­telj­stva, a mi, ko­je su stvo­ri­li ra­to­vi, že­li­mo jed­nu stvar vi­še od sve­ga – mir – po­ru­čio je, iz­me­đu osta­log.
Mir sa so­bom, i mir sa svi­ma dru­gi­ma. I raz­go­vor sa so­bom, baš kao i raz­go­vor sa svi­ma dru­gi­ma, re­kao je pre­sjed­nik do­da­ju­ći da vi­še ne­ma te­ma o ko­ji­ma ne že­li­mo da pri­ča­mo. I ne­ma pro­va­li­je, pre­ma dru­gi­ma, ko­ju Sr­bi­ja ni­je sprem­na da pre­mo­sti.
Sve­ča­no­sti su pri­su­stvo­va­li pred­sjed­nik Slo­ve­ni­je Bo­rut Pa­hor, pred­sjed­ni­ca Hr­vat­ske Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić, sva tri čla­na Pred­sjed­ni­štva BiH, pred­sjed­nik RS Mi­lo­rad Do­dik, pre­mi­jer­ka Želj­ka Cvi­ja­no­vić i pred­sjed­nik Sa­vje­ta mi­ni­sta­ra BiH De­nis Zvi­zdić.
Ina­u­gu­ra­ci­ji su pri­si­stvo­va­li i pred­sjed­ni­ci Cr­ne Go­re i Ma­ke­do­ni­je Fi­lip Vu­ja­no­vić i Đor­đe Iva­nov, austrij­ski kan­ce­lar Kri­sti­jan Kern, šef di­plo­ma­ti­je Austri­je Se­ba­sti­jan Kurc, pre­mi­jer Ma­đar­ske Vik­tor Or­ban, pot­pred­sjed­nik Bu­gar­ske i pred­stav­nik Ru­mu­ni­je. 
Me­đu zva­ni­ca­ma su bi­li i ko­me­sar za pro­ši­re­nje i su­sjed­stvo Jo­ha­nes Han.
Ki­na je u Be­o­grad po­sla­la pot­pred­sjed­ni­ka Sve­na­rod­nog ki­ne­skog kon­gre­sa, što ina­če ni­je uobi­ča­je­no, a Mo­skva pot­pred­sjed­ni­ka Dmi­tri­ja Ro­go­zi­na.
U Be­o­grad je do­šao i iza­sla­nik An­ge­le Mer­kel i Fran­ka Val­te­ra Štajn­ma­je­ra, Ger­hard Šre­der, a pod kro­vom Pa­la­te „Sr­bi­ja” na­šli su se i vi­so­ki pred­stav­ni­ci dva voj­na ta­bo­ra – NA­TO-a i ODKB-a. Ali­jan­su pred­sta­vlja Ro­uz Go­te­mi­ler, pr­vi za­mje­nik ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra, a ODKB Ju­rij Ha­ča­tu­rov, ge­ne­ral­ni se­kre­tar or­ga­ni­za­ci­je.
Po­zi­vu se oda­zvao i bli­zak sa­rad­nik bje­lo­ru­skog pred­sjed­ni­ka Alek­san­dra Lu­ka­šen­ka. Pr­vi od go­sti­ju iz svi­je­ta sti­gao je već u sri­je­du – še­ik UAE Bin Za­jed, a o ka­kvoj uti­caj­noj fi­gu­ri u svi­je­tu se ra­di, go­vo­ri to što se on već ne­ko­li­ko pu­ta sa­stao sa Tram­pom, a sa Pu­ti­nom pet-šest pu­ta ove go­di­ne.
Od spe­ci­jal­nih go­sti­ju, na ina­u­gu­ra­ci­ju su do­šli biv­ši fud­ba­ler De­jan Stan­ko­vić i ho­li­vud­ski glu­mac Rejf Fajns. Na­kon do­če­ka VIP zva­ni­ca usli­je­di­la je za­jed­nič­ka fo­to­gra­fi­ja. Dje­či­ji ho­ro­vi iz Sr­bi­je iz­ve­li su him­nu „Bo­že prav­de”, a na­kon obra­ća­nja pred­sjed­ni­ka Vu­či­ća i pje­smu „Ovo je Sr­bi­ja”, po­tom su usli­je­di­li Ršu­mo­vi­će­vi sti­ho­vi „ Zdra­vi­ca srp­skom na­ro­du”, pa na­stup et­no-gru­pe „Vre­lo”, na­ci­o­nal­ni an­sambl „Ko­lo”, tru­ba­či De­ja­na Pe­tro­vi­ća...
Obla­če­nje zva­ni­ca bi­lo je pro­pi­sa­no dres ko­dom ko­ji je na po­ziv­ni­ci ja­sno pred­vi­dio za go­spo­du tam­na odi­je­la ili sve­ča­ne uni­for­me, dok su da­me mo­ra­le da obu­ku pri­klad­ne ha­lji­ne. Stro­ga pra­vi­la pro­to­ko­la pred­vi­dje­la su da ne­ma de­kol­tea, đu­ska­nja, ni­ti lju­blje­nja pred­sjed­ni­ka.
Po­slu­že­nje u sva­koj od šest sa­la bi­lo je u tra­di­ci­o­nal­nom du­hu okru­ga Sr­bi­je. Pr­vo su slu­že­ni tra­di­ci­o­nal­ni srp­ski spe­ci­ja­li­te­ti – gi­ba­ni­ca, pro­ja, pe­gla­na ko­ba­si­ca... I pi­ća su bi­la u na­ci­o­nal­nom zna­ku. U ho­lo­vi­ma i sa­la­ma go­ste su okru­ži­va­le umjet­nič­ke po­stav­ke ne­ko­li­ko mu­ze­ja. Jed­na od njih je iz­lo­žba 17 rim­skih im­pe­ra­to­ra ro­đe­nih na tlu Sr­bi­je, ko­ja je ob­i­šla či­tav svi­jet i smje­sti­la se u Pa­la­tu „Sr­bi­ja” po­vo­dom sve­ča­nog pri­je­ma. Ona se na­la­zi u is­toč­nom ho­lu, dok se u sa­lo­nu „Sr­bi­ja” na­la­zi plašt kne­za La­za­ra.
Ge­ne­ral­ni se­kre­tar pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Ni­ko­la Se­la­ko­vić re­kao je da je ve­li­ki broj zva­nič­ni­ka ko­ji su do­šli u Be­o­grad po­ka­za­telj da se Sr­bi­ji uka­zu­je ve­li­ko po­što­va­nje, ko­je je za­slu­že­no hra­brom po­li­ti­kom Vu­či­ća.
Naj­vi­še zva­ni­ce na ina­u­gu­ra­ci­ji obez­bje­đi­va­li su po­na­o­sob pri­pad­ni­ci naj­el­ti­ni­jih je­di­ni­ca MUP-a i Voj­ske, za­jed­nič­ki ti­mo­vi MUP, BIA i VBA. Ina­gu­ra­ci­ju je pra­ti­lo 300 no­vi­nar­skih eki­pa.M.Nj.


Bi­la­te­ral­ni sa­stan­ci u vi­li „Mir”

Sa ne­kim go­sti­ma iz svi­je­ta Vu­čić je ju­če raz­go­va­rao u vi­li „Mir“, a pr­vi bi­la­te­ral­ni su­sret bio je sa pot­pred­sjed­ni­kom Vla­de Ru­ske Fe­de­ra­ci­je Dmi­tri­jem Ro­go­zi­nom. Vu­čić je pod­vu­kao da su evro­in­te­gra­ci­je stra­te­ško opre­dje­lje­nje Sr­bi­je, ali to, ka­ko je is­ta­kao, ne smi­je i ne­će da po­re­me­ti do­bre od­no­se sa Ru­si­jom, što pod­ra­zu­mi­je­va i ne­u­vo­đe­nje sank­ci­ja. Vu­čić je za­hva­lio Ro­go­zi­nu na do­brom aran­žma­nu za na­bav­ku voj­ne opre­me ko­ja Voj­sci Sr­bi­je omo­gu­ću­je neo­p­hod­nu mo­der­ni­za­ci­ju, a ru­ski vi­ce­pre­mi­jer oče­ku­je da do is­po­ru­ke do­đe u ve­o­ma krat­kom ro­ku. Zna­ča­jan je bio i su­sret sa pred­stav­ni­kom Ki­ne na svet­ko­vi­ni ina­u­gu­ra­ci­je, pot­pred­sed­ni­kom Stal­nog ko­mi­te­ta Sve­ki­ne­skog na­rod­nog kon­gre­sa NR Ki­ne Đi­jem Bin­gsju­e­nom.
U vi­li „Mir” Vu­čić se sa­stao i sa ita­li­jan­skom mi­ni­star­kom od­bra­ne Ro­ber­tom Pi­no­ti, sa za­mje­ni­com ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra NA­TO-a Ro­uz Go­te­mi­lar, sa sa­vjet­ni­kom pred­sjed­ni­ka Dr­ža­ve Pa­le­sti­ne Ra­u­hi­jem Fa­tu­hom, sa par­la­men­tar­nim se­kre­ta­rom Ka­na­de za od­no­se sa SAD, sa bje­lo­ru­skim mi­ni­strom za an­ti­mo­no­pol­sko re­gu­li­sa­nje i tr­go­vi­nu Vla­di­mi­rom Kol­to­vi­čem...
Po­sled­nji bi­la­te­ral­ni su­sret pred ju­če­ra­šnju sve­ča­nost po­vo­dom ina­u­gu­ra­ci­je Vu­čić je imao sa Jo­ha­ne­som Ha­nom, ko­me­sa­rom za pro­ši­re­nje i su­sjed­sku po­li­ti­ku EU.
Vu­čić je za­hva­lio na pri­su­stvu pred­stav­ni­ka Evrop­ske uni­je na sve­ča­noj ce­re­mo­ni­ji po­vo­dom ina­u­gu­ra­ci­je i to u da­nu za­sje­da­nja Evrop­skog sa­vje­ta u Bri­se­lu.
– Ovo je ja­sna po­ru­ka da Evrop­ska uni­ja ra­ču­na na Sr­bi­ju kao svog čla­na – is­ta­kao je Vu­čić.
Sa­stan­kom sa Ha­nom, Vu­čić je za­vr­šio ju­če­ra­šnje bi­la­te­ral­ne sa­stan­ke ko­ji će bi­ti na­sta­vlje­ni da­nas, za ka­da je pla­ni­ran i sa­sta­nak sa pred­sjed­ni­kom Cr­ne Go­re Fi­li­pom Vu­ja­no­vi­ćem.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"