Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-04-19 SAVEZ SINDIKATA NENAMJENSKI KORISTIO NOVAC ZA ODMOR I REHABILITACIJU ZAPOSLENIH
Zgrada Saveza sindikata Tuđim parama otplatili svoj poreski dug Umjesto da vrati preko 400.000 u Fond za rekreaciju i 100.000 u Fond solidarnosti, koliko su im dugovali, SSCG je taj novac iskoristio za vraćanje svog duga Zbog tužbi radnika Vlada je sindikatu na početku ove godine dugovala preko 700.000 eura, a taj dug je „prebijen” tako što će se sindikatu otpisati dugogodišnji poreski dug
Dan - novi portal
Sa­vez sin­di­ka­ta (SSCG) ne­na­mjen­ski je uzeo oko po­la mi­li­o­na eura ko­ji je umje­sto za od­mor i re­kre­a­ci­ju za­po­sle­nih i is­pla­tu po­mo­ći rad­ni­ci­ma is­ko­ri­šten za vra­ća­nje po­re­skog du­ga te rad­nič­ke or­ga­ni­za­ci­je dr­ža­vi. Na­i­me, Skup­šti­na SSCG je kra­jem de­cem­bra pro­šle go­di­ne do­ni­je­la od­lu­ku ko­jom je Fond za pre­ven­ci­ju rad­ne in­va­lid­no­sti, od­mor i re­kre­a­ci­ju oba­ve­za­la da im ot­pi­še 404.784 eura du­ga, iako su u pi­ta­nju sred­stva ko­ja po Op­štem ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru, po­slo­do­va­ci upla­ću­ju za od­mo­re rad­ni­ka i sa­mo se u te svr­he mo­gu ko­ri­sti­ti.
Zbog tu­žbi rad­ni­ka, Vla­da je sin­di­ka­tu na po­čet­ku ove go­di­ne du­go­va­la pre­ko 700.000 eura. Ak­tu­el­no ru­ko­vod­stvo SSCG je do­go­vo­ri­lo sa Vla­dom da se taj dug „pre­bi­je”, ta­ko što će se sin­di­ka­tu ot­pi­sa­ti du­go­go­di­šnji po­re­ski dug.
Sa ra­ču­na SSCG je po tu­žba­ma rad­ni­ka uze­to oko 200.000 eura, dok je 400.000 na­pla­će­no sa računa Fon­da za re­kre­a­ci­ju i oko 100.000 sa Fon­da so­li­dar­no­sti. Umje­sto da vra­ti pre­ko 400.000 u Fond za re­kre­a­ci­ju i 100.000 u Fond so­li­dar­no­sti, tu­đi no­vac je is­ko­ri­šten za vra­ća­nje po­re­skog du­ga SSCG dr­ža­vi.
U za­pi­sni­ku te sjed­ni­ce Skup­šti­ne SSCG po­ja­šnje­no je da je sa ži­ro ra­ču­na Fon­da za re­kre­a­ci­ju u pe­ri­o­du od 2011. do 2013. pu­tem pri­nud­ne na­pla­te na­pla­će­no 404.784 eura, po tu­žba­ma rad­ni­ka ko­ji su kao žr­tve tran­zi­ci­je do­bi­ja­li ot­prem­ni­ne od po 1.926,55 eura.
– Ova na­pla­ta re­a­li­zo­va­na je zbog ne­li­kvid­no­sti SSCG. Pri­ro­da na­či­na na­pla­te ni­je da­va­la po­sto­ra SSCG da od­lu­ču­je o na­pla­ti sa ra­ču­na Fon­da, po pra­vo­sna­žnim pre­su­da­ma ko­je su biv­ši za­po­sle­ni za či­jim je ra­dom pre­sta­la po­tre­ba u pret­hod­nom pe­ri­o­du i po­stup­ku re­a­li­za­ci­je me­mo­ran­du­ma po­di­gli pro­tiv Sa­ve­za. Sto­ga je do­ni­je­ta od­lu­ka da Fond za pre­ven­ci­ju rad­ne in­va­lid­no­sti, od­mor i re­kre­a­ci­ju iz­vr­ši ot­pis po­tra­ži­va­nja pre­ma SSCG po osno­vu na­pla­te po­tra­ži­va­nja u iz­no­su od 404.784 eura – na­vo­di se u za­pi­sni­ku u ko­ji je „Dan” imao uvid.
Iako je SSCG osni­vač Fon­da, u Op­štem ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru je na­ve­de­no da sred­stva ko­ja po­slo­dav­ci obez­bje­đu­ju za re­kre­a­ci­ju za­po­sle­nih, a to je 0,2 od­sto bru­to za­ra­de, mo­gu ko­ri­sti­ti sa­mo u te svr­he. Sin­di­kat je tre­bao da vra­ti no­vac ko­ji je ski­nut sa ra­ču­na Fon­da po osno­vu tu­žbi pro­tiv SSCG iako ni­je­su mo­gli da uti­ču na na­čin na­pla­te.
Pod­sje­ti­mo, Vla­da je u ju­lu 2008. go­di­ne sa SSCG pot­pi­sa­la Me­mo­ran­dum o na­či­nu i di­na­mi­ci is­pla­te ot­prem­ni­na li­ci­ma za či­jim ra­dom je pre­sta­la po­tre­ba u biv­šim dru­štve­nim pred­u­ze­ći­ma u pe­ri­o­du od ju­la 2000. do de­cem­bra 2007., a ko­ja ni­je­su ostva­ri­la pra­vo na is­pla­tu ot­prem­ni­ne u to­ku pro­ce­sa pre­struk­tu­ri­ra­nja i pri­va­ti­za­ci­je ovih pred­u­ze­ća do osni­va­nja Fon­da ra­da. Me­mo­ran­du­mom je bi­lo pred­vi­đe­no da ot­prem­ni­na iz­no­si 1.926,55 eura po za­po­sle­nom, te da se is­pla­ta re­a­li­zu­je na osno­vu kri­te­ri­ju­ma ko­je utvr­di SSCG, ko­ji je isto­vre­me­no bio du­žan da sa­či­ni spi­sko­ve pred­u­ze­ća po po­je­di­nim op­šti­na­ma, kao i spi­sko­ve u okvi­ru tih pred­u­ze­ća ko­ji­ma je is­pla­ta ot­prem­ni­ne na­mi­je­nje­na. Ukup­no po­treb­na sred­stva za re­a­li­za­ci­ju ove ak­tiv­no­sti iz­no­si­la su 16,5 mi­li­o­na eura ko­ja su upla­će­na na ži­ro ra­čun Fon­da so­li­dar­no­sti Sa­ve­za, na­kon če­ga je sin­di­kat pre­u­zeo oba­ve­zu di­stri­bu­ci­je sred­sta­va po op­šti­na­ma do kraj­njih ko­ri­sni­ka, što je i ura­đe­no, a do­ku­men­to­va­no je iz­vje­šta­jem o iz­vr­še­noj is­pla­ti.
Ipak, 16,5 mi­li­o­na ni­je bi­lo do­volj­no, pa su biv­ši rad­ni­ci po­če­li da tu­že SSCG, ko­ji je gu­bio spo­ro­ve i mo­rao da pla­ća ot­prem­ni­ne ko­je su bi­le oba­ve­za Vla­de. Ob­zi­rom da je SSCG osni­vač Fon­da za re­kre­a­ci­ju u po­stup­ku pri­nud­ne na­pla­te i nji­hov ra­čun je pre­po­znat kao sin­di­ka­tov pa su im uze­ta sred­stva i da­ta rad­ni­ci­ma.M.S.


Ni­šta od so­li­dar­no­sti

Osim što su za­tra­ži­li od Fon­da za re­kre­a­ci­ju da im ot­pi­še dug, Skup­šti­na SSCG je i Fon­du so­li­dar­no­sti na­lo­ži­la da se od­rek­ne 97.681 eura ko­ji su im du­go­va­li. U za­pi­sni­ku sa Skup­šti­ne pi­še da je SSCG zbog ne­li­kvid­no­sti po­zaj­mio taj no­vac, te da sa­da ne­ma po­tre­be da im se vra­ća jer se u po­me­nu­ti fond no­vac vi­še ne iz­dva­ja. Fond so­li­dar­no­sti pu­nio se upla­ta­ma od čla­na­ri­na za­po­sle­nih.


U SSCG ću­te

Iz SSCG ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja „Da­na” ko­ja smo im upu­ti­li pri­je ne­dje­lju da­na, od­no­sno 11. apri­la, a u ve­zi sa ot­pi­si­va­njem du­go­va.
Ta­ko­đe, ni ge­ne­ral­ni se­kre­tar SSCG Du­ško Za­ru­bi­ca ju­če ni­je od­go­va­rao na na­še te­le­fon­ske po­zi­ve.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"