Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo PREMA PLANU INTEGRITETA MO, RADNICI SU U VEĆEM RIZIKU DA ZLOUPOTRIJEBE SLUŽBENI POLOŽAJ NEGO RUKOVODIOCI
Pripadnici VCG (arhiva „Dana”) Vojnici podložniji korupciji nego ministar Urađeno 665 dokumenata Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) saopštila je da je na državnom i lokalnom nivou usvojeno 665 planova i imenovano 669 menadžera integriteta. Obaveza donošenja planova integriteta realizovana je u ogromnom procentu, od preko 96 odsto, u organima vlasti u Crnoj Gori.
Dan - novi portal
Pla­nom in­te­gri­te­ta Mi­ni­star­stva od­bra­ne i Voj­ske Cr­ne Go­re (VCG) pro­ci­je­nje­no je da po­sto­ji ve­ći ri­zik da vo­ji­ni­ci zlo­u­po­tri­je­be slu­žbe­ni po­lo­žaj ili po­či­ne ne­ko ko­rup­tiv­no dje­lo, ne­go mi­ni­star, na­čel­nik ge­ne­ral­šta­ba ili dr­žav­ni se­kre­tar. U tom do­ku­men­tu, ko­ji je „Da­nu” do­sta­vi­la Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, na­ve­de­no je da su pro­fe­si­o­nal­na voj­na li­ca, na­čel­ni­ci odje­lje­nja, di­rek­ci­ja, kao i sa­vjet­ni­ci, ti za ko­je po­sto­ji ve­ći ri­zik da na­ru­še ugled i in­te­gri­tet in­sti­tu­ci­je i da ne oba­vlja­ju slu­žbe­ne du­žno­sti, ne­go nji­ho­vi nad­re­đe­ni, na če­lu sa čel­ni­kom re­so­ra od­bra­ne.
Tre­nut­ni mi­ni­star od­bra­ne je Pre­drag Bo­ško­vić, a na­čel­nik ge­ne­ral­šta­ba Lju­bi­ša Jo­kić.
Pra­vi­li­ma iz­ra­de pla­na in­te­gri­te­ta de­fi­ni­sa­ne su ocje­ne od je­dan do 100, ta­ko da one od je­dan do 15 pred­sta­vlja­ju „naj­ma­nju vje­ro­vat­no­ću” po­ja­ve ko­rup­ci­je ili dru­gih ob­li­ka na­ru­ša­va­nja in­te­gri­te­ta sa „ve­o­ma ma­lom” po­sle­di­com (ri­zik ni­skog in­ten­zi­te­ta).
Ocje­ne od 16–48 pred­sta­vlja­ju „sred­nju vje­ro­vat­no­ću” po­ja­ve ko­rup­ci­je ili dru­gih ob­li­ka na­ru­ša­va­nja in­te­gri­te­ta sa „umje­re­nom” po­sle­di­com (ri­zik sred­njeg in­ten­zi­te­ta), dok ocje­ne od 49–100 zna­če „sko­ro iz­vje­snu” po­ja­vu ko­rup­ci­je ili dru­gih ob­li­ka na­ru­ša­va­nja in­te­gri­te­ta sa „ve­o­ma ve­li­kom” po­sle­di­com (ri­zik vi­so­kog in­ten­zi­te­ta).
Ta­ko je ocje­na ri­zi­ka 35 za mi­ni­stra, na­čel­ni­ka ge­ne­ral­šta­ba, dr­žav­nog se­kre­ta­ra i ko­man­dan­ta ka­da je u pi­ta­nju zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja ili na­ru­ša­va­nje ugle­da in­sti­tu­ci­je. Sko­ro du­plo ve­ći ri­zik (63) od na­ru­ša­va­nja ugle­da in­sti­tu­ci­je, zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i ne­iz­vr­ša­va­nja du­žno­sti po­sto­ji kod pro­fe­si­o­nal­nih voj­nih li­ca, sa­vjet­ni­ka, še­fa ka­bi­ne­ta, kao i na­čel­ni­ka.
U pla­nu in­te­gri­te­ta na­vo­di se da mi­ni­star, na­čel­nik ge­ne­ral­šta­ba, vi­so­ki ru­ko­vod­ni ka­dar, kao i ko­man­dan­ti je­di­ni­ca Voj­ske, mo­gu ne­ga­tiv­no uti­ca­ti na in­sti­tu­ci­je ko­je za­stu­pa­ju kroz ne­pot­pu­ne i ne­do­re­če­ne pro­pi­se, su­kob in­te­re­sa, kao i na­ru­ša­va­nje ugle­da, ali sa­mo u gra­ni­ca­ma umje­re­nih po­sle­di­ca.
Pro­fe­si­o­nal­na voj­na li­ca po­sta­vlje­na na du­žno­stima na­čel­nik ge­ne­ral­šta­ba, šta­ba VCG, ko­man­dan­ti je­di­ni­ca, kao i pro­fe­si­o­nal­na voj­na li­ca ras­po­re­đe­na na red­na mje­sta u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne na po­slo­ve pla­ni­ra­nja i spro­vo­đe­nja jav­nih na­bav­ki, u zo­ni su vi­so­kog ri­zi­ka ka­da je u pi­ta­nju na­ru­ša­va­nje ugle­da in­sti­tu­ci­je, su­ko­ba in­te­re­sa i zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja. U cr­ve­noj zo­ni su, što se ti­če mo­gu­ćih zlo­u­po­tre­ba po­vjer­lji­vih slu­žbe­nih po­da­ta­ka i in­fo­rma­ci­ja, svi za­po­sle­ni u mi­ni­star­stvu i voj­sci.
Naj­vi­še ru­ko­vod­stvo u mi­ni­star­stvu i Voj­sci, u zo­ni je vi­so­kog ri­zi­ka od ko­rup­ci­je u di­je­lu ko­ji se od­no­si na voj­ne ope­ra­ci­je. Na­či­ni na ko­je ne­ga­tiv­no mo­gu uti­ca­ti je­su po­vre­da pro­fe­si­o­nal­nih i etič­kih pra­vi­la, pri­ma­nje ne­do­zvo­lje­nih po­klo­na ili dru­ge ko­ri­sti, ugro­ža­va­nje ži­vo­ta pri­pad­ni­ka Voj­ske Cr­ne Go­re u me­đu­na­rod­nim mi­rov­nim mi­si­ja­ma, kao i ome­ta­nje oba­vlja­nja osnov­nih ak­tiv­no­sti Voj­ske u me­đu­na­rod­nim mi­si­ja­ma.
Pre­ma de­fi­ni­ci­ji, in­te­gri­tet pred­sta­vlja za­ko­ni­to, ne­za­vi­sno, ne­pri­stra­sno, od­go­vor­no i tran­spa­rent­no vr­še­nje po­slo­va ko­ji­ma jav­ni funk­ci­o­ne­ri i dru­gi za­po­sle­ni u or­ga­nu vla­sti ču­va­ju svoj i ugled or­ga­na vla­sti, obez­bje­đu­ju po­vje­re­nje gra­đa­na u vr­še­nje jav­nih funk­ci­ja i rad or­ga­na vla­sti i ot­kla­nja­ju sum­nju u mo­guć­nost na­stan­ka i raz­vo­ja ko­rup­ci­je.
Iz­ra­da pla­no­va in­te­gri­te­ta oba­ve­za je po osno­vu Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, a nji­ho­vo do­no­še­nje oba­ve­za je za sve dr­žav­ne or­ga­ne. Plan in­te­gri­te­ta do­no­si se na osno­vu pro­cje­ne pod­lo­žno­sti od­re­đe­nih rad­nih mje­sta i rad­nih pro­ce­sa za na­sta­nak i raz­voj ko­rup­ci­je i dru­gih ob­li­ka pri­stra­snog po­stu­pa­nja jav­nih funk­ci­o­ne­ra i za­po­sle­nih u or­ga­nu vla­sti.
M.S.


Ne­ga­tiv­no uti­če na si­stem

Mi­ni­star­stvo od­bra­ne u pla­nu in­te­gri­te­ta kon­sta­tu­je da ko­rup­ci­ja u si­ste­mu od­bra­ne pred­sta­vlja ozbi­ljan iza­zov za cje­lo­ku­pan si­stem, pri­je sve­ga za­to što ima ne­ga­ti­van uti­caj na efi­ka­snost si­ste­ma.
– Ne­ga­tiv­no uti­če na po­vje­re­nje ko­je Voj­ska ima kod gra­đa­na, de­gra­di­ra po­lo­ža­je ko­je uži­va­ju li­ca u slu­žbi u Voj­sci i voj­no ru­ko­vod­stvo, ka­ko na ni­vou ze­mlje, ta­ko i u me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci, do­vo­de­ći u opa­snost na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost, od­no­sno su­ve­re­ni­tet i in­te­gri­tet ci­je­le dr­ža­ve. Ovu po­ja­vu mo­gu­će je su­zbi­ja­ti pre­ven­tiv­nim i re­pre­siv­nim mje­ra­ma. Po­red spre­ča­va­nja po­ja­ve ko­rup­ci­je prav­nim sred­stvi­ma, pro­pi­si­ma i efi­ka­snim kri­vič­nim go­nje­njem li­ca za ko­je je utvr­đe­no da ne po­štu­ju utvr­đe­ne pro­pi­se, kon­kret­ne i odr­ži­ve re­zul­ta­te u tom di­je­lu da­ju i mje­re iz­grad­nje in­te­gri­te­ta, ka­ko in­sti­tu­ci­je, ta­ko i po­je­di­nač­nih pri­pad­ni­ka in­sti­tu­ci­je – ob­ja­šnja­va­ju u mi­ni­star­stvu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"