Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo INCIDENT ISPRED USTAVNOG SUDA NAKON ŠTO SU UKINUTE NAKNADE
Majke negodovale zbog odluke suda Vlast je maćeha majkama
Dan - novi portal
Ustav­ni sud Cr­ne Go­re uku­nuo je ju­če od­red­be Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dje­či­joj za­šti­ti, ko­ji­ma su pro­pi­sa­ne do­ži­vot­ne na­kna­de za maj­ke ko­je ima­ju tro­je i vi­še dje­ce. Za­kon je pro­gla­šen ne­u­stav­nim, na­kon nje­go­ve 16-mje­seč­ne pri­mje­ne, sa šest gla­so­va za i jed­nim pro­tiv. Maj­ke su is­pred zgra­de Ustav­nog su­da sa­če­kle od­lu­ku su­di­ja, na­kon če­ga su bur­no re­a­go­va­le po­ku­ša­va­ju­ći da uđu u zgra­du. Tom pri­li­kom ne­ko­li­ci­ni maj­ki je po­zli­lo, dok je gra­đan­ski ak­ti­vi­sta Dra­gan So­šić pri­vre­den, a nakon nekoliko sati pušten na slobodu. So­ši­će­vi sa­rad­ni­ci sa­op­šti­li su da ga je po­li­ci­ja pre­tu­kla dok je po­ku­ša­vao da za­šti­ti maj­ke ko­je su slu­žbe­ni­ci jav­nog re­da i mi­ra gu­ra­li sa ste­pe­ni­šta.
U op­štem me­te­žu ko­ji je na­stao is­pred Ustav­nog su­da po­li­ci­ja je gu­ra­la maj­ke, pri če­mu je ne­ko­li­ko njih po­vri­je­đe­no, pa su za­tra­ži­le po­moć u Za­vo­du za hit­nu me­di­cin­sku po­moć u Pod­go­ri­ci. Si­tu­a­ci­ja se smi­ri­la na­kon što su sti­gli spe­ci­jal­ci i iz su­da iz­ve­li za­po­sle­ne ko­ji su oti­šli pre­ma cen­tru gra­da is­pra­će­ni zvi­ždu­ci­ma i pro­ziv­ka­ma.
Jed­na od maj­ki Lji­lja­na Ba­kić ka­za­la je da ju je po­li­ci­ja is­pred Ustav­nog su­da gur­nu­la na tro­to­ar, a ne­ko­li­ko že­na je pa­lo na nju. Pri­li­kom pa­da za­do­bi­la je po­sje­ko­ti­nu na ru­ci.
Uče­sni­ca pro­te­sta Lju­ba Ći­ro­vić ka­že da je ču­la da su ne­ke maj­ke ču­pa­li za ko­su, ali ni­je to vi­dje­la, osim gur­ka­nja i, ka­ko tvr­di, ba­ca­nja že­na na tro­to­ar. Nje­ne ri­je­či po­tvr­đu­je i Ve­se­lin­ka Sta­noj­ko­vić ko­ja is­ti­če da je ona jed­na od onih ko­je je po­li­ci­ja gur­nu­la na tro­to­ar pri­li­kom če­ga je po­vri­je­di­la no­gu i le­đa.
Na­kon što se si­tu­a­ci­ja is­pred Ustav­nog su­da smi­ri­la, usli­je­di­li su po­zi­vi opo­zi­ci­ji da iz­ve­de na­rod na uli­cu. Oku­plje­ne maj­ke i gra­đa­ni, njih ne­ko­li­ko sto­ti­na, u jed­nom tre­nut­ku su kre­nu­li pre­ma Cen­tru bez­bjed­no­sti gdje su tra­ži­li da se pod hit­no pu­sti Dra­gan So­šić, po­vi­ku­ju­ći: „Pu­sti­te nam Dra­ga­na”, „Uhap­si­te Mi­la”, „Uhap­si­te Aca” „Svi smo mi Dra­gan” i „Uhap­si­te i nas, ni­smo ni mi gu­ba­vi”.
Pred­stav­ni­ca Ko­or­di­na­ci­o­nog od­bo­ra maj­ki ko­ri­sni­ca na­dok­na­da Želj­ka Sav­ko­vić ka­za­la je no­vi­na­ri­ma is­pred po­li­ci­je da one pre­ki­da­ju pro­test i da će na­red­nih da­na od­lu­či­ti o da­ljim ko­ra­ci­ma.
– Vi­dje­li ste na­ka­rad­nu od­lu­ku Ustav­nog su­da, ko­ja je bez ika­kve lo­gi­ke. Ka­žu da je sma­nje­nje na­kna­de ustav­no, pa on­da na­knad­no da je na­kna­da ne­u­stav­na. Valj­da je re­če­no da je ustav­na ti­me što joj je dat le­gi­ti­mi­tet ustav­no­šću nje­nog sma­nji­va­nja. Na­red­nih da­na će­mo od­lu­či­ti šta da­lje – na­ja­vi­la je Sav­ko­vi­će­va.
Ra­ni­je ju­če su­di­je su oci­je­ni­le da od­red­be Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dje­či­joj za­šti­ti ni­je­su u sa­gla­sno­sti sa Usta­vom i da pre­sta­ju da va­že da­nom do­no­še­nja od­lu­ke. Ustav­ni sud ni­je uki­nuo na­kna­de maj­ka­ma ko­je su to pra­vo već ostva­ri­le, već su uki­nu­te za bu­du­će slu­ča­je­ve. Me­đu­tim, ka­ko nam je ne­zva­nič­no po­ja­šnje­no, Vla­di je na­lo­že­no da ot­klo­ni prav­ne po­sle­di­ce ko­je je iza­zvao ovaj za­kon, što bi zna­či­lo da bi iz­vr­šna vlast mo­gla do­ve­sti u pi­ta­nje na­kna­de, od­no­sno nji­ho­ve iz­no­se i za maj­ke ko­je su to pra­vo već ostva­ri­le.
Pri­je do­no­še­nja od­lu­ke u ovom slu­ča­ju, po ini­ci­ja­ti­vi gru­pe gra­đa­na iz Ko­la­ši­na – Go­spa­ve Vu­ji­sić, Dra­go­lju­ba Bu­ki­li­ća i Dra­gi­nje Ra­ko­če­vić, Ustav­ni sud je or­ga­ni­zo­vao jav­nu ras­pra­vu na ko­ju su bi­li po­zva­ni pred­stav­ni­ci iz­vr­šne i za­ko­no­dav­ne vla­sti, te pred­la­gač za­ko­na, po­sla­nik Alek­san­dar Da­mja­no­vić i pro­fe­sor na Prav­nom fa­kul­te­tu Ve­sna Si­mo­vić Zvi­cer. Ustav­ni sud ni­je do­zvo­lio da ras­pra­vi pri­su­stvu­je prav­ni za­stup­nik maj­ki Alek­san­dar Ko­va­če­vić iako su ko­ri­sni­ce na­dok­na­da tra­ži­le da ih on za­stu­pa.
Su­di­ja Ustav­nog su­da Bu­di­mir Šće­pa­no­vić ka­zao je da je u ini­ci­ja­ti­vi na­ve­de­no da su ospo­ra­va­ne od­red­be za­ko­na dis­kri­mi­na­tor­ske, te da su nji­ma dis­kri­mi­ni­sa­ne po­je­di­ne ka­te­go­ri­je že­na, ali i oče­vi.
Pred­la­gač za­ko­na Alek­san­dar Da­mja­no­vić upi­tao je su­di­je Ustav­nog su­da šta će bi­ti po­sle­di­ca nji­ho­ve od­lu­ke, s ob­zi­rom na to da, ka­ko je ka­zao, od­red­be o ko­ji­ma se ras­pra­vlja vi­še ne va­že, po­što je za­kon u me­đu­vre­me­nu iz­mi­je­njen.
– Ka­kva god od­lu­ka bu­de do­ne­se­na, za­kon ne mo­že bi­ti ospo­ren, jer te nor­me vi­še ni­je­su na sna­zi. Bes­pred­met­no je da o ovo­me ras­pra­vlja­mo – oci­je­nio je Da­mja­no­vić.
M.S. - A.O.


Na­kna­de do­bi­ja­ju ba­ba, maj­ka i unu­ka

Po­moć­nik mi­ni­stra ra­da Go­ran Ku­še­vi­ja ka­zao je da je u pro­šloj go­di­ni iz­dvo­je­no vi­še od 54 mi­li­o­na eura za na­kna­de, dok su za so­ci­jal­na da­va­nja opre­di­je­lje­na 63 mi­li­o­na. Po­ja­snio je da je 12.981 že­na ostva­ri­la pra­vo na na­kna­du po osno­vu 15 go­di­na pri­ja­vlji­va­nja na bi­ro, 4.309 je ras­ki­nu­lo rad­ni od­nos, dok je 4.761 ko­ri­sni­ca na­kna­de za­mr­zla pen­zi­ju. Ku­še­vi­ja je na­veo da pre­ko 19.000 že­na ko­je su ostva­ri­le pra­vo na na­dok­na­du ima­ju pre­ko 40 go­di­na. Is­ta­kao je da je za­bi­lje­žen i slu­čaj da u jed­noj po­ro­di­ci na­kna­du po osno­vu ro­đe­nja dje­ce pri­ma­ju ba­ba, maj­ka i unu­ka.


So­ci­jal­na da­va­nja

Pro­fe­sor na Prav­nom fa­kul­te­tu Ve­sna Si­mo­vić Zvi­cer oci­je­ni­la je da su od­red­be za­ko­na dis­kri­mi­na­tor­ske, te da ne­ma objek­tiv­nog i pri­hva­tljivog raz­lo­ga za uslo­vlja­va­nje za ostva­ri­va­nje pra­va na ovu na­kna­du pu­tem rad­nog sta­ža ili pri­ja­vlji­va­nja na ZZZ. Ona je is­ta­kla da mje­re iz ospo­re­nih čla­no­va ne­ma­ju objek­tiv­no oprav­da­nje.
– Pred­vi­đa­nje pra­va za na­kna­du is­klju­či­vo za maj­ku kao jed­nog od ro­di­te­lja je dis­kri­mi­ni­šu­će – uka­za­la je ona.


Po­ku­ša­li da pro­bi­ju kor­don

Iz Upra­ve po­li­ci­je (UP) sa­op­šti­li su da je na pro­test­nom sku­pu do­šlo do in­ci­den­ta u ko­jem su oku­plje­na li­ca, ka­ko tvr­de, po­ku­ša­la da pro­bi­ju po­li­cij­ski kor­don ka­ko ne bi do­zvo­li­la pred­sjed­ni­ku i su­di­ja­ma Ustav­nog su­da da iza­đu iz slu­žbe­nih pro­sto­ri­ja.
– Ova li­ca su po­ku­ša­la da, pro­bi­ja­ju­ći po­li­cij­ski kor­don, na­sil­no uđu u pro­sto­ri­je Ustav­nog su­da u če­mu su ih spri­je­či­li po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci, i to po­ti­sku­ju­ći ma­su, bez upo­tre­be dru­gih sred­sta­va pri­nu­de. O cje­lo­kup­nom do­ga­đa­ju oba­vi­je­šten je dr­žav­ni tu­ži­lac – sa­op­šte­no je iz UP.


Re­tro­ak­tiv­no dej­stvo

Su­di­ja Mi­o­drag Ilič­ko­vić je pi­tao ako je cilj do­no­še­nja za­ko­na bi­lo po­ve­ća­nje na­ta­li­te­ta, za­što on ima re­tro­ak­tiv­no dej­stvo.
– U za­ko­nu pi­še „že­na ko­ja ro­di“. Za­što su on­da ob­u­hva­će­ne i že­ne sta­ri­je do­bi – pi­tao je on.
Da­mja­no­vić je ka­zao da Skup­šti­na ne­ma pra­vo da tu­ma­či za­kon, već da je to či­ni­la Vla­da.
– Je­di­ni tu­mač za­ko­na je iz­vr­šna vlast, Vla­da, mi­ni­star­stvo, a mo­gu slo­bod­no re­ći mo­žda i mi­ni­star po­je­di­nač­no. Či­nje­ni­ca je da je ta­da­šnji mi­ni­star u jav­nom na­stu­pu re­kao da je mo­gu­će da se ovo pra­vo ko­ri­sti od maj­ki ko­je su već u pen­zi­ji – na­veo je Da­mja­no­vić.


Osu­da na­si­lja

Že­ne De­mo­krat­skog fron­ta naj­o­štri­je su osu­di­le ne­po­treb­nu bru­tal­nost po­li­ci­je pre­ma maj­ka­ma ko­je su pro­te­sto­va­le is­pred Ustav­nog su­da i po­zva­le su or­ga­ne re­da da se su­zdr­že od upo­tre­be si­le. One is­ti­ču da je vla­da Du­ška Mar­ko­vi­ća oči­gled­no iz­gu­bi­la kom­pas, pa u svom ne­zna­nju uda­ra ta­mo gdje je naj­lak­še – na so­ci­jal­no ra­nji­ve ka­te­go­ri­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"