Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo STRUČNJACI KRITIKOVALI KONTROVERZNA RJEŠENJA ZA UREĐENJE PROSTORA
Sa okruglog stola Zakon pisali u interesu tajkuna Ovaj zakon se donosi kako bi se sprovele odluke koje se tiču Buljarice, Jaza, Velike plaže, Solane… Pojedini investitori se ovim zakonom oslobađaju i ne kažnjavaju, upozorio je Ninoslav Kaluđerović iz Opštine Budva Ja sam dresiran da upravljam sistemima, školovanje je teška riječ za mene. Moje je da utvrdim da li sistem adekvatno radi -–kazao je, između ostalog, ministar Radulović
Dan - novi portal
Sa­da­šnji Pred­log za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji je kon­fu­zan i pi­san je u in­te­re­su taj­ku­na, nji­me je ugro­že­no pra­vo svo­ji­ne i Ustav Cr­ne Go­re, kao naj­vi­ši prav­ni akt u ze­mlji. To je za­klju­čak ju­če­ra­šnje vi­še­ča­sov­ne di­sku­si­je upri­li­če­ne u pro­sto­ri­ja­ma Pri­vred­ne ko­mo­re u Pod­go­ri­ci. Na okru­glom sto­lu su mi­šlje­nja is­ka­za­li pred­stav­ni­ci pri­vat­nog i jav­nog sek­to­ra, kao i eks­per­ti u obla­sti ure­đe­nja pro­sto­ra.
Naj­ve­ći kri­ti­ča­ri no­vih za­kon­skih rje­še­nja bi­li su pred­stav­ni­ci Op­šti­ne Bu­dva. Šef slu­žbe za na­pla­tu na­dok­na­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta u Bu­dvi Ni­no­slav Ka­lu­đe­ro­vić is­ta­kao je da je ugro­že­no pra­vo svo­ji­ne i da za­kon ni­je u skla­du sa Usta­vom Cr­ne Go­re.
– Pra­vo svo­ji­ne je ugro­že­no na na­čin što ve­ći vla­sni­ci ka­ta­star­skih par­ce­la unu­tar ur­ba­ni­stič­ke par­ce­le od­re­đu­ju šta će da bu­de sa pro­sto­rom. Ovaj za­kon se do­no­si ka­ko bi se spro­ve­le od­lu­ke ko­je se ti­ču Bu­lja­ri­ce, Ja­za, Ve­li­ke pla­že, So­la­ne… Po­je­di­ni in­ve­sti­to­ri se ovim za­ko­nom oslo­ba­đa­ju i ne ka­žnja­va­ju. Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va se ogra­ni­ča­va u od­lu­či­va­nju… , re­kao je Ka­lu­đe­ro­vić. Do­dao je da je mi­ni­stru odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma Pa­vlu Ra­du­lo­vi­ću pro­sli­je­đen do­pis sa pri­mjed­ba­ma iz Op­šti­ne Bu­dva.
– Op­šti­na Bu­dva tra­ži da se Pred­log za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji po­vu­če iz da­lje pro­ce­du­re i isti utvr­di u for­mi na­cr­ta, za ko­ji se po­nov­no mo­ra spro­ve­sti jav­na ras­pra­va – ka­zao je Ka­lu­đe­ro­vić.
Do­dao je, iz­me­đu osta­log, i da Ur­ba­ni­stič­ko-gra­đe­vin­ska in­spek­ci­ja ne­ma ka­pa­ci­tet ko­ji se no­vim za­kon­skim rje­še­njem tra­ži.
– Gra­đe­vin­sku in­spek­ci­ju mi ne mo­že­mo do­bi­ti kad ih mo­li­mo da iza­đu na te­ren. Ob­ja­sni­te ovim lju­di­ma ko­ji su struč­nja­ci ka­ko će in­spek­ci­ja da pre­u­zme 23 gra­da i za 15 da­na iz­da gra­đe­vin­ske do­zvo­le i ri­je­ši pro­blem kad ne­ma­ju kad, kad ne­ma­ju go­ri­va… Da sad stu­pi za­kon In­spek­ci­ja ne­ma ka­pa­ci­tet da ga spro­ve­de u pot­pu­no­sti na na­čin na ko­ji je pred­vi­đe­no – za­klju­čio je Ka­lu­đe­ro­vić.
Mi­ni­star Ra­du­no­vić je re­kao da će Op­šti­ni Bu­dva bi­ti po­slat pi­sa­ni od­go­vor.
– Ne­gdje ra­ni­je sam re­kao da po­dr­ža­vam gra­đan­sku hra­brost. Mo­je ni­je da su­dim ka­ko je ne­ko ra­dio. Ja sam dre­si­ran da upra­vljam si­ste­mi­ma, ško­lo­va­nje je te­ška ri­ječ za me­ne. Mo­je je da utvr­dim da li si­stem ade­kvat­no ra­di. Što se ti­če Bu­lja­ri­ce, Ja­za i osta­lih, vje­ruj­te, naj­ve­ći nam pro­blem u ži­vo­tu bio Bu­lja­ri­ca. Svi ra­di­mo po svo­joj sa­vje­sti. Ja vje­ru­jem u in­sti­tu­ci­je ove dr­ža­ve. Prav­na stru­ka će se iz­ja­sni­ti ka­ko će for­mal­no da se ri­je­ši i da li će po­no­vo pro­ći sve kroz jav­nu ras­pra­vu – re­kao je Ra­du­no­vić. Na pi­ta­nje pri­sut­nih kad će za­kon bi­ti usvo­jen, on ni­je že­lio da pre­ci­zi­ra. Pri­mjed­be na no­vi za­kon imao je i pred­stav­nik Glav­nog gra­da Pod­go­ri­ce Mo­mir Jak­šić.
– Ni­jed­na lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ne­će mo­ći da spro­ve­de od­re­đe­ne od­red­be ovog za­ko­na. Po pr­vi put u za­ko­nu ni­je­su pred­vi­đe­ne oba­ve­ze za iz­grad­nju ze­le­nih po­vr­ši­na, par­kin­ga…, ka­zao je Jak­šić, do­da­ju­ći da se to mo­ra pro­mi­je­ni­ti. Pred­stav­nik Pri­vred­ne ko­mo­re Mi­o­drag Vu­če­tić is­ta­kao je da ne bi vo­lio da no­vi za­kon omo­gu­ći od­re­đe­na ko­rup­tiv­na dje­lo­va­nja.
– Sa­ču­vaj­mo Cr­nu Go­ru za bu­du­ća po­ko­lje­nja. Tre­ba da se po­na­ša­mo do­ma­ćin­ski, re­kao je Vu­če­tić.
Iz Ko­mo­re ar­hi­te­ka­ta su iz­ra­zi­li ne­sla­ga­nja sa po­je­di­nim čla­no­vi­ma za­ko­na. „Stav stru­kov­ne ko­mo­re je da su rje­še­nja ne­pri­hva­tlji­va. Kon­cep­tu­al­no rje­še­nje je neo­dr­ži­vo. Evrop­ska prak­sa u si­ste­mu pla­ni­ra­nja je de­cen­tra­li­za­ci­ja, što u ovom slu­ča­ju ni­je is­po­što­va­no”.
Mi­ni­star Ra­du­no­vić, ko­ji je na otvo­re­nom sto­lu bra­nio no­va za­kon­ska rje­še­nja, re­kao je da pla­ni­ra da se odr­ži još je­dan okru­gli sto na te­mu za­ko­na.
– Sve pri­mjed­be i su­ge­sti­je smo no­ti­ra­li. Usva­ja­nje za­ko­na će­mo tra­ži­ti onog mo­men­ta kad bu­de­mo za­do­volj­ni tek­stom i kad se is­pu­ne svi uslo­vi, ka­zao je Ra­du­no­vić.
No­vim za­ko­nom lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma, osim što im se ogra­ni­ča­va od­lu­či­va­nje, na­me­ću im se i od­re­đe­ni tro­ško­vi. One­mo­gu­će­ni su im pri­ho­di kroz na­kna­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje. Pri­sut­ni su kri­ti­ko­va­li i to što su od­re­đe­ni čla­no­vi ne­ja­sni i kon­fu­zni, što su pred­stav­ni­ci mi­ni­star­stva no­ti­ra­li.
Vl.O


Za­o­bi­šli ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je

Di­rek­tor Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a De­jan Mi­lo­vac ka­zao je da ni­je­su do­bi­li po­ziv za okru­gli sto i pret­po­sta­vlja da je zva­nič­na in­ten­ci­ja mi­ni­star­stva tre­ba­lo da bu­de da do­bi­je naj­bo­lje mo­gu­će ko­men­ta­re. On je is­ta­kao da je MANS or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja se ba­vi pro­ble­mom pro­stor­nog pla­ni­ra­nja i sma­tra da je tre­ba­lo da bu­du po­zva­ni, ali da je to od­raz sprem­no­sti mi­ni­star­stva da sa­slu­ša tu­đe mi­šlje­nje. MANS će, ka­ko ka­že Mi­lo­vac, i mi­mo to­ga do­sta­vi­ti ko­men­ta­re na ovaj za­kon, jer su ne­ko­li­ko pu­ta tra­ži­li da se pred­log za­ko­na po­vu­če i da se or­ga­ni­zu­je jav­na ras­pra­va.
– Jav­na ras­pra­va tre­ba­lo bi da bu­de or­ga­ni­zo­va­na ne na na­čin ka­ko to mi­ni­star­stvo pla­ni­ra da od­ra­di ne­kim se­lek­tiv­nim po­zi­vi­ma, već da ona bu­de otvo­re­na za pred­stav­ni­ke lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, gra­đa­na i NVO. MANS je uka­zi­vao da je sam za­kon u ko­a­li­zi­ji sa Usta­vom i pra­vom lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va da ure­đu­ju svoj pro­stor i od­lu­ču­ju o sop­stve­nom raz­vo­ju. Sa­mim tim je i u ko­a­li­zi­ji sa evrop­skom po­ve­ljom o lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma ko­ja im ga­ran­tu­je ste­če­na pra­va. Sa dru­ge stra­ne, u ko­a­li­zi­ji je sa za­ko­ni­ma o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi i o Glav­nom gra­du, te Za­ko­nom o pre­sto­ni­ci, po ko­ji­ma je ja­sno de­fi­ni­sa­no da se or­ga­ni lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ba­ve do­no­še­njem lo­kalnh plan­skih do­ku­men­ta­ra. Je­dan do tih spor­nih rje­še­nja je­ste sva­ka­ko član u ko­jem se de­fi­ni­še da vi­še ne­ma­mo lo­kal­nih plan­skih do­ku­me­na­ta, već se oni do­no­se is­klju­či­vo na ni­vou dr­žav­ne – iz­ja­vio je Mi­lo­vac.
On sma­tra da i po­red to­ga za­kon za­di­re u nad­le­žno­sti još ne­kih pro­pi­sa, kao što je Za­kon o eks­pro­pri­ja­ci­ji.
– Do­no­si ne­ka rje­še­nja ko­ja ne­ma­mo u Za­ko­nu o eks­pro­pri­ja­ci­ji i Za­ko­nu o le­ga­li­za­ci­ji obje­ka­ta, ko­ji je je­dan od naj­no­vi­jih do­ku­me­na­ta ko­ji je do­ni­jet ove go­di­ne. Ni­je ja­sno zbog če­ga Vla­da sa­da ula­zi u pre­nor­mi­ra­nje ne­če­ga što je već sad de­fi­ni­sa­no Za­ko­nom o le­ga­li­za­ci­ji obje­ka­ta. Za PUP Pod­go­ri­ce da­li smo pre­ko mi­li­on eura. Ni­je to no­vac ba­čen u vje­tar jer je po­sto­ja­la oba­ve­za za­kon­skog re­gu­li­sa­nja pro­sto­ra na taj na­čin. Ali se po­sta­vlja pi­ta­nje oprav­da­no­sti sve­ga to­ga uko­li­ko Vla­da pre­ko no­ći od­lu­či da svi ti lo­kal­ni do­ku­men­ti ne va­že. Po­no­vo će­mo da­va­ti do­dat­ni no­vac za pla­no­ve vi­šeg re­da, ko­ji će re­gu­li­sa­ti ono što smo već ima­li re­gu­li­sa­no– is­ta­kao je Mi­lo­vac. A.D.-N.S.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"