Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika NOSILAC LISTE DEMOSA MARKO MIRJANIĆ U INTERVJUU ZA „DAN” KAŽE DA ĆE TA PARTIJA BITI NAJPRIJATNIJE IZNENAĐENJE HERCEGNOVSKIH IZBORA
Mirjanić Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima Pobjeda opozicije, ali prave opozicije, a ne onih stranaka koje su u suštini rezervni DPS, nije upitna – kaže Marko Mirjanić
Dan - novi portal
De­mos će bi­ti naj­pri­jat­ni­je iz­ne­na­đe­nje pred­sto­je­ćih lo­kal­nih iz­bo­ra u Her­ceg No­vom ko­ji će bi­ti odr­ža­ni 7. ma­ja. To je u in­ter­vjuu za „Dan“ ka­zao Mar­ko Mir­ja­nić, no­si­lac iz­bor­ne li­ste „De­mos – Pra­vo na bu­duć­nost – Za Her­ceg No­vi. Po­ru­čio je da na­kon iz­bo­ra ni­ko ne­će mo­ći da sa­mo­stal­no for­mi­ra vlast u Her­ceg No­vom. Ka­ko na­ja­vlju­je, De­mos ne­će ima­ti bi­lo ka­kve raz­go­vo­re sa De­mo­krat­skom par­ti­jom so­ci­ja­li­sta i nji­ho­vim sa­te­li­ti­ma o po­sti­zbor­noj sa­rad­nji. Uvje­ren je da će po­bje­da istin­ske opo­zi­ci­je u Her­ceg No­vom, a za­tim i u još ne­kim op­šti­na­ma, bi­ti uvod u smje­nu DPS-a sa vla­sti i na dr­žav­nom ni­vou.
●Ka­kav re­zul­tat De­mo­sa oče­ku­je­te na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Her­ceg No­vom?
– Na osno­vu do­sa­da­šnjih re­ak­ci­ja gra­đa­na Her­ceg No­vog, a na­ro­či­to pri­li­kom pri­ku­plja­nja pot­pi­sa za iz­bor­nu li­stu, si­gu­ran sam da će iz­bor­na li­sta „De­mos – Pra­vo na bu­duć­nost – Za Her­ceg No­vi”, bi­ti naj­pri­jat­ni­je iz­ne­na­đe­nje pred­sto­je­ćih lo­kal­nih iz­bo­ra u Her­ceg No­vom.
●Ko­ji će vam bi­ti pri­o­ri­te­ti u pred­iz­bor­noj kam­pa­nji i šta nu­di­te gra­đa­ni­ma uko­li­ko na­kon 7. ma­ja bu­de­te dio lo­kal­ne vla­sti?
– Pri­o­ri­tet De­mo­sa u pred­iz­bor­noj kam­pa­nji bi­će da, pri­je sve­ga, pod­sje­ti­mo sve gra­đa­ne Her­ceg No­vog na ozbilj­nu i od­go­vor­nu po­li­ti­ku ko­ju na dr­žav­nom ni­vou vo­di na­ša stran­ka i njen pred­sjed­nik Mi­o­drag Le­kić, od osni­va­nja pa do da­nas. Kao bu­du­ći ozbi­ljan fak­tor u lo­kal­noj upra­vi nu­di­mo gra­đa­ni­ma Her­ceg No­vog re­al­na obe­ća­nja, a ne ona me­ga­lo­man­ska i neo­stva­ri­va. In­si­sti­ra­će­mo, pri­je sve­ga, na in­fra­struk­tu­ri, jer pre­ma na­šem mi­šlje­nju kva­li­tet­na in­fra­struk­tu­ra je osnov, ka­ko za raz­voj tu­ri­zma, ta­ko i za ži­vot na­ših su­gra­đa­na. Tu pri­je sve­ga mi­sli­mo na put­nu in­fra­struk­tu­ru, od­no­sno, pot­pu­nu re­kon­struk­ci­ju uli­ce ko­ja pro­la­zi kroz grad od Iga­la do Me­lji­na, kao i za­vr­še­tak ra­do­va na Še­ta­li­štu pet Da­ni­ca, te pri­o­bal­nog pu­ta na ri­vi­je­ri od Kum­bo­ra do Ka­me­na­ra. Za­la­ga­će­mo se da što pri­je poč­ne iz­grad­nja ško­le u Iga­lu, za­tim iz­grad­nja auto­bu­ske sta­ni­ce u Iga­lu, kao i bo­lje po­ve­zi­va­nje Her­ceg No­vog, Tre­bi­nja i Du­brov­ni­ka. Tu je i niz kon­kret­nih, ali ne ma­nje zna­čaj­nih pro­je­ka­ta, kao što je otva­ra­nje de­žur­ne apo­te­ke, iz­grad­nja pod­zem­nih kon­tej­ne­ra, kao i za­tva­ra­nje de­po­ni­je ze­le­nog ot­pa­da u Su­to­ri­ni. In­si­sti­ra­će­mo na ras­ki­du ugo­vo­ra sa „Vek­tra Bo­kom”, kao i na stva­ra­nju što po­volj­ni­jeg am­bi­jen­ta za pri­vla­če­nje no­vih in­ve­sti­to­ra. Po­seb­no će­mo se za­la­ga­ti da ko­nač­no pre­sta­ne prak­sa po­li­tič­kog za­po­šlja­va­nja u or­ga­ni­ma lo­kal­ne upra­ve i in­si­sti­ra­će­mo da na naj­od­go­vor­ni­ja mje­sta u lo­kal­noj upra­vi, kao i u pred­u­ze­ći­ma i usta­no­va­ma či­ji je osni­vač lo­kal­na upra­va, bu­du naj­struč­ni­ji lju­di, bez ob­zi­ra na po­li­tič­ku pri­pad­nost. Za­la­ga­će­mo se, ta­ko­đe, za či­šće­nje ri­je­ke Su­to­ri­ne, kao pre­ven­ci­ju od po­pla­va, sa­na­ci­ju Kan­li ku­le, ko­ja je u do­sta lo­šem sta­nju, za sta­vlja­nje her­ceg­nov­skih za­du­žbi­na u funk­ci­ju, za­tim za uvo­đe­nje jed­no­krat­ke nov­ča­ne po­mo­ći za sva­ko no­vo­ro­đe­no di­je­te, iz­grad­nju pi­ja­ce u Iga­lu, re­kon­struk­ci­ju se­o­skih pu­te­va sa po­seb­nim ak­cen­tom na put Kru­še­vi­ce – Vr­banj. Za­la­ga­će­mo se da se na pod­ruč­ju su­to­rin­skog po­lja stvo­re neo­p­hod­ni uslo­vi za iz­grad­nju po­slov­ne zo­ne na­lik onoj u Ra­da­no­vi­ći­ma, iz­me­đu Ko­to­ra i Tiv­ta.
●Vje­ru­je­te li da cje­lo­kup­na opo­zi­ci­ja mo­že osvo­ji­ti do­volj­no man­da­ta da pre­u­zme vlast u Her­ceg No­vom?
– Na­ža­lost svih No­vlja­na, kao i nje­go­vih go­sti­ju, DPS je za ove dvi­je i po go­di­ne po­ka­zao pot­pu­nu ne­spo­sob­nost da vo­di grad pod Or­je­nom, i ni­je is­pu­nio ni­jed­no pred­iz­bor­no obe­ća­nje ko­je je dao. Čak, ni­su uspje­li da za­vr­še va­žne pro­jek­te ko­je je pret­hod­na vlast za­po­če­la, kao što su re­kon­struk­ci­ja še­ta­li­šta u Iga­lu, kao ni ka­na­li­za­ci­o­ni ko­lek­tor. Ta­ko da po­bje­da opo­zi­ci­je, ali po­na­vljam, pra­ve opo­zi­ci­je, a ne onih stra­na­ka ko­je su u su­šti­ni re­zer­vni DPS, ni­je upit­na.
●Ko su po­ten­ci­jal­ni ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri De­mo­sa na­kon her­ceg­nov­skih iz­bo­ra uko­li­ko ni­ko ne bu­de mo­gao sa­mo­stal­no da for­mi­ra vlast?
– U pe­ri­o­du na­kon iz­bo­ra, s ob­zi­rom da ni­jed­na stran­ka ne­će mo­ći sa­mo­stal­no da for­mi­ra vlast, ne­mi­nov­na je po­sti­zbor­na ko­a­li­ci­ja. U tim pre­go­vo­ri­ma po­na­ša­će­mo se ozbilj­no i od­go­vor­no, ka­ko to i do­li­ku­je De­mo­su i nje­go­vom pred­sjed­ni­ku, go­spo­di­nu Mi­o­dra­gu Le­ki­ću. U tom smi­slu ne­će­mo pra­vi­ti ni­ka­kve do­go­vo­re sa DPS-om, kao ni nje­govim sa­te­li­ti­ma.
V.RA­DE­NO­VIĆ


Pre­ko lo­kal­nih do pro­mje­na na dr­žav­nom ni­vou

●Oče­ku­je­te li da ovi lo­kal­ni iz­bo­ri bu­du za­ma­jac pro­mje­na i na dr­žav­nom ni­vou?
– Na­kon po­bje­de opo­zi­ci­o­nih pa­r­ti­ja u Bu­dvi, Ko­to­ru, a iz­vje­sno i u Her­ceg No­vom, isti sce­na­rio oče­ku­jem i na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma i u dru­gim op­šti­na­ma. Sve do ko­nač­nog pa­da sa vla­sti DPS-a i na dr­žav­nom ni­vou.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"