Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano gradi hotel na tuđem placu * Smjenjuju pomoćnika ministra, a zapošljavaju partijskog vojnika * Vlada krije kome je isplatila 8,68 miliona * Za Ivanovića, Kolarević i Šarića ne morate čekati papire iz Paname * Šansa za studiranje na 13 fakulteta * Brano gradi hotel na tuđem placu * Traže Kameronovu ostavku zbog „Panamskih papira”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Danilović, predsjednik IO Demosa:
Borimo se za poštene izbore, a ne za saradnju sa DPS-om.

Vic Dana :)

Idu policajac i plavuša plažom i plavuša vidi galeba, pa kaže:
●Dragi, vidi, to je roda.
Policajac joj kaže:
●Nije to roda, to je galeb, od njega se prave čokolade.


Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu:
- Imate li knjigu „Muškarac - gazda u kući”? A ona odgovara: „Bajke su na prvom spratu!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-04-08 OPŠTINA BERANE OČEKUJE DA MINISTARSTVO FINANSIJA KONAČNO PREUZME DUG ZA NABAVKU VATROGASNIH VOZILA IZ 2009. GODINE
Neregistrovanim cisternama gase požare Stav Opštine Berane je da se za ukupan iznos sredstava po osnovu kredita otpiše na način što će Ministarstvo finansija zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova naći modus kojim će se potraživanja od Opštine Berane za specijalna vozila otpisati, onako kako je to i urađeno i nekim drugim opštinama u Crnoj Gori – kaže Dragoslav Šćekić
Dan - novi portal
BE­RA­NE – U ovi­ru pro­gra­ma ko­ji je pod­ra­zu­mi­je­vao osa­vre­me­nji­va­nje slu­žbi za­šti­te i spa­sa­va­nja u Cr­noj Go­ri Op­šti­ni Be­ra­ne su 2010. go­di­ne is­po­ru­če­na tri va­tro­ga­sna vo­zi­la. To je ura­đe­no na osno­vu ugo­vo­ra o kre­di­tu i fi­nan­si­ra­nju ko­je je 2009. go­di­ne sklo­pi­lo Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja sa Ste­i­er­mar­kis­he Bank und Spar­kas­sen. Vi­si­na kre­dit­nog aran­žma­na iz­no­si­la je 22.001.709. eura, od če­ga je Op­šti­na Be­ra­ne oba­ve­za­na da pla­ti 1.168.736. eura. Pre­ma utvr­đe­nom pla­nu, Op­šti­na Be­ra­ne je na­lo­že­no da kre­dit vra­ti u ro­ku od de­set go­di­na i to u 20 jed­na­kih mje­seč­nih ra­ta ko­je iz­no­se po 58.436 eura. Pla­nom je bi­lo pred­vi­đe­no da se pr­va ra­ta upla­ti 15. ju­la 2011., a po­sled­nja 15. ja­nu­a­ra 2021. go­di­ne. Me­đu­tim, po ovom osno­vu Op­šti­na Be­ra­ne do sa­da ni­je upla­ti­la ni je­dan cent, ta­ko da tre­nut­ni dug po osno­vu pri­spje­lih ra­ta iz­no­si 775.825,34 eura.
Od­go­vor­ni u lo­kal­noj upra­vi sma­tra­ju da Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja tre­ba da pre­u­zme oba­ve­zu iz­mi­ri­va­nja kre­di­ta ko­ji se, po osno­vu na­bav­ke tri spe­ci­jal­na vo­zi­la za spa­sa­va­nje i ga­še­nje po­ža­ra pri­pi­su­je Op­šti­ni Be­ra­ne. Tim po­vo­dom pred­sjed­nik op­šti­ne Dra­go­slav Šće­kić se ne­dav­no sa­stao sa pot­pred­sjed­ni­kom Vla­de Cr­ne Go­re Du­škom Mar­ko­vi­ćem i di­rek­to­rom Di­rek­to­ra­ta za van­red­ne si­tu­a­ci­je Mir­sa­dom Mu­li­ćem, sta­vlja­ju­ći do zna­nja da Op­šti­na Be­ra­ne ni­je u mo­guć­no­sti da od­go­vo­ri po­me­nu­tim po­tra­ži­va­nji­ma. Ta­da su usvo­je­ni za­ključ­ci da Di­rek­to­rat za van­red­ne si­tu­a­ci­je sa­či­ni pred­log za­klju­ča­ka sa sa­stan­ka i da ga u ro­ku od 15 da­na pro­sli­je­di Vla­di na raz­ma­tra­nje i usva­ja­nje.
- Stav Op­šti­ne Be­ra­ne je da se za uku­pan iz­nos sred­sta­va po osno­vu kre­di­ta ot­pi­še na na­čin što će Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja za­jed­no sa Mi­ni­star­stvom unu­tra­šnjih po­slo­va na­ći mo­dus ko­jim će se po­tra­ži­va­nja od Op­šti­ne Be­ra­ne za spe­ci­jal­na vo­zi­la ot­pi­sa­ti, ona­ko ka­ko je to i ura­đe­no i ne­kim dru­gim op­šti­na­ma u Cr­noj Go­ri – ka­zao je Šće­kić.
Iz be­ran­ske Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja na­vo­de da su bi­li pri­nu­đe­ni da mi­nu­lih go­di­na pri­li­kom raz­li­či­tih in­ter­ven­ci­ja po­vre­me­no ko­ri­ste po­me­nu­ta vo­zi­la iako ona ni­je­su re­gi­stro­va­na.
- Vo­zi­la još uvi­jek ni­je­su re­gi­stro­va­na, ali smo bi­li pri­mo­ra­ni da ih po­vre­me­no ko­ri­sti­mo pri­li­kom spa­sa­va­nja imo­vin i ljud­skih ži­vo­ta. Ra­di­li smo to jer mi ne­ma­mo dru­gih vo­zi­la za ga­še­nje po­ža­ra i za dru­ge de­li­kat­ne in­ter­ven­ci­je. Za­to in­si­sti­ra­mo da Vla­da pro­na­đe mo­del za re­gi­sto­va­nje ovih vo­zi­la, jer se ra­di o sred­stvi­ma ko­ja su od op­šteg zna­ča­ja, bez ko­jih je ne­za­mi­sli­vo funk­ci­o­ni­sa­nje jed­nog gra­da – na­ve­li su iz Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja.
Iz Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja ra­ni­je su tvr­di­li da je da je Op­šti­na Be­ra­ne svo­jim do­pi­som od 27.11. 2008. go­di­ne po­tvr­di­la sa­gla­snost da pri­hva­ta po­me­nu­ta vo­zi­la i da će za­klju­či­ti ugo­vor sa Vla­dom Cr­ne Go­re o oba­ve­za­ma vra­ća­nja kre­dit­nih sred­sta­va na­mi­je­nje­nih za ku­po­vi­nu spe­ci­jal­nih vo­zi­la. Sa dru­ge stra­ne iz lo­kal­ne upra­ve is­ti­ču da ni­gdje ni­je­su pro­na­šli da je Skup­šti­na op­šti­ne Be­ra­ne da­la sa­gla­snost za pred­met­no kre­dit­no za­du­že­nje.
- Sa­da­šnjem op­štin­skom ru­ko­vod­stvu je tek pred kraj pret­pro­šle go­di­ne na sa­stan­ku u Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja sa­op­šte­no da Op­šti­na Be­ra­ne za na­bav­ku va­tro­ga­snih vo­zi­la du­gi­je pre­ko mi­li­on eura i da bi od­mah tre­ba­lo da pla­ti 570.000 eura du­ga. Me­đu­tim, u na­šoj ar­hi­vi ni­gdje ne­ma do­ku­men­ta­ci­je ko­ja bi oba­ve­zi­va­la Op­šti­nu Be­ra­ne da vra­ća pri­spje­le ra­te kre­di­ta. Za­to oprav­da­no oče­ku­je­mo da Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja pre­u­zme po­me­nu­ti dug – na­gla­si­li su od­go­vor­ni u lo­kal­noj upra­vi, pod­sje­ća­ju­ći da je Vla­da po­je­di­nim op­šti­na­ma ot­pi­sa­la dug po na­zna­če­nom osno­vu.
D.J.


Vu­ka ni­je pot­pi­sao ugo­vor

Iz lo­kal­ne upra­ve su na­gla­si­li da ras­po­lo­ži­va do­ku­men­ta­ci­ja uka­zu­je da je biv­ši pred­sjed­nik op­šti­ne Vu­ka Go­lu­bo­vić od­bi­jao da pot­pi­šte ugo­vor sa Mi­ni­star­stvom unu­tra­šnjih po­slo­va i Mi­ni­star­stvom fi­nan­si­ja o pro­sle­đi­va­nju sred­sta­va kre­di­ta na­mi­je­nje­nih za na­bav­ku spe­ci­jal­nih vo­zi­la za ga­še­nje po­ža­ra i spa­sa­va­nje. Go­lu­bo­vić je na jed­noj od pret­hod­nih sjed­ni­ca lo­kal­nog par­la­men­ta po­tvr­dio da ni­je pot­pi­sao ugo­vor o kre­dit­nom aran­žma­nu i da taj pro­blem tre­ba da rje­ša­va ak­tu­el­na lo­kal­na vlast.


Đa­či­ću ne pa­da na pa­met da pla­ća va­tro­ga­sna vo­zi­la

Šest va­tro­ga­snih vo­zi­la ko­ja su opre­dje­lje­na za plje­valj­sku op­šti­nu, i či­ja je vri­jed­nost dva mi­li­o­na i 100 hi­lja­da eura, go­to­vo da se i ne ko­ri­ste za ga­še­nje po­ža­ra. Pre­ma ri­je­či­ma pr­vog čo­vje­ka Slu­žbe za za­šti­tu i spa­ša­va­nje Go­ra­na Ča­vi­ća, od nje­go­vog do­la­ska na če­lo po­me­nu­te slu­žbe, vo­zi­la su sa­mo jed­nom upo­trije­blje­na u ga­še­nju šum­skih po­ža­ra u se­lu Bo­bo­vo.
-Vo­zi­la su sa­mo dva da­na ko­ri­šće­na jer je po­žar pri­je­tio da uni­šti po­je­di­ne objek­te u se­lu Bo­bo­vo. Uko­li­ko tre­ba da bi­ram iz­me­đu pre­kr­ša­ja, da li ću upo­tre­bi­ti po­me­nu­ta vo­zi­la ili do­zvo­li­ti da iz­go­ri ne­ki obje­kat, opre­dje­li­ću se za ko­ri­šće­nje vo­zi­la - ka­zao je Ča­vić i is­ta­kao da pre­ma nje­go­vim sa­zna­nji­ma vo­zi­la ni u ra­ni­jem pe­ri­o­du ni­je­su mno­go ko­ri­šće­na. Ča­vić ka­že da su vo­zi­la naj­vi­še vre­me­na pro­ve­la na par­kin­gu i da su ko­ri­šće­na sa­mo u hit­nim slu­ča­je­vi­ma. Ipak na­vo­di da su od pro­šle go­di­ne, ka­da je on do­šao na mje­sto pr­vog čo­vje­ka slu­žbe, vo­zi­la smje­šte­na u ne­ka­da­šnju voj­nu ga­ra­žu i da su za­šti­će­na od pa­da­vi­na i sun­ca.
U plje­valj­skoj lo­kal­noj upra­vi ju­če ni­je­smo mo­gli do­bi­ti od­go­vor da li će lo­kal­na upra­va pla­ća­ti va­tro­ga­sna vo­zi­la, ko­ja je za vri­je­me vla­sti DPS-a i pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Fi­li­pa Vu­ko­vi­ća, opre­dje­lje­na plje­valj­skoj op­šti­ni. Me­đu­tim, sa­da­šnji pred­sjed­nik op­šti­ne Mir­ko Đa­čić je u vi­še na­vra­ta po­ru­čio da mu „ne pa­da na pa­met da pla­ća po­me­nu­ta vo­zi­la“ či­ja je vri­jed­nost ve­ća od dva mi­li­o­na. Pri­tom tom iz­no­su tre­ba do­da­ti i ka­ma­te od 2010. go­di­ne, ka­da su ova vo­zi­la sti­gla u Plje­vlja. B. Je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"