Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-11-19 LIDERI DF-A POZVALI REŽIM I TUŽILAŠTVO DA ODUSTANU OD NASILJA NAD TIM OPOZICIONIM SAVEZOM
Čelnici Fronta Katnić iznio 88. verziju „državnog udara” Milivoju Katniću je trebalo mjesec dana da izmisli i iskonstruiše tužni scenario zasnovan na iskazima dvojice kriminalaca i najsitnijih policijskih doušnika, Paje i Sinđe, koji su za krvavi mafijaški novac pristali na ovu opasnu avanturu, koja je mogla, i može, da izazove haos i sukobe u Crnoj Gori – upozoravaju lideri DF-a
Dan - novi portal
Li­de­ri De­mo­krat­skog fron­ta po­zva­li su ju­če vlast i dr­žav­no tu­ži­la­štvo da pre­sta­nu sa na­si­ljem upe­re­nim pro­tiv tog opo­zi­ci­o­nog sa­ve­za. Ka­ko su oci­je­ni­li, naj­no­vi­jom, 88. ver­zi­jom ta­ko­zva­nog dr­žav­nog uda­ra, spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić je još jed­nom po­tvr­dio sta­vo­ve DF-a da se ra­di o naj­o­bič­ni­joj pod­me­ta­či­ni Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i Be­be Po­po­vi­ća, „sa ci­ljem da se spri­je­či oči­gled­ni i oče­ki­va­ni po­raz lo­pov­skog re­ži­ma na iz­bo­ri­ma”.
– Tom „ju­nač­kom ta­li­ku” tre­ba­lo je mje­sec da­na da sti­sne pe­tlju i uči­ni jav­nim ono što smo svi zna­li – da je dio pa­kle­nog pla­na ma­fi­je da se svim sred­stvi­ma ob­ra­ču­na sa naj­ja­čom i naj­or­ga­ni­zo­va­ni­jom de­mo­krat­skom opo­zi­ci­o­nom sna­gom –De­mo­krat­skim fron­tom. Tre­ba­lo mu je mje­sec da­na da iz­mi­sli i is­kon­stru­i­še tu­žni sce­na­rio za­sno­van na is­ka­zi­ma dvo­ji­ce kri­mi­na­la­ca i naj­sit­ni­jih po­li­cij­skih do­u­šni­ka, Pa­je i Sin­đe, ko­ji su za kr­va­vi ma­fi­ja­ški no­vac pri­sta­li na ovu opa­snu avan­tu­ru, ko­je je mo­gla, i još uvi­jek mo­že, da iza­zo­ve ha­os i su­ko­be u Cr­noj Go­ri. Isto­vre­me­no, Kat­nić oba­vje­šta­va jav­nost o za­vje­ri na­ma ne­po­zna­tih Ru­sa, kao i dru­gih uhap­še­nih li­ca iz Sr­bi­je, ko­ji­ma se pri­pi­su­je po­sto­ja­nje ne­kog za­jed­nič­kog za­vje­re­nič­kog pla­na sa DF-om, a ko­je ni­ko u DF-u ni­ti po­zna­je ni­ti smo ikad ima­li bi­lo ka­kve kon­tak­te sa bi­lo kim od njih, što či­tav sce­na­rio či­ni be­smi­sle­nim, bo­le­snim i opa­snim – oci­je­ni­li su u za­jed­nič­kom sa­op­šte­nju An­dri­ja Man­dić, Ne­boj­ša Me­do­je­vić i Mi­lan Kne­že­vić.
Ka­ko su is­ta­kli, „sa­da je sam Kat­nić, oslo­ba­đa­njem Pa­je i pro­mje­nom sta­tu­sa u op­tu­žni­ci za Sin­đu, ko­ji vi­še ni­je or­ga­ni­za­tor te­ro­ri­stič­ke gru­pe, već sa­mo obič­ni član, do­ka­zao da je bru­tal­no ob­ma­nuo cr­no­gor­sku jav­nost 16. ok­to­bra i da je vo­dio mon­ti­ra­nu ak­ci­ju sa sa­mo jed­nim ci­ljem – da spri­je­či po­bje­du DF-a i opo­zi­ci­je i sa­ču­va lo­pov­ski re­žim”. Sma­tra­ju da je Kat­nić ova­kvim di­rekt­nim mi­je­ša­njem u po­li­tič­ke pro­ce­se i sta­vlja­njem na stra­nu lo­pov­skog re­ži­ma is­pi­sao jed­nu od naj­sram­ni­jih stra­ni­ca u cr­no­gor­skoj isto­ri­ji i „uče­stvo­vao u je­di­nom pra­vom dr­žav­nom uda­ru, gdje je obu­kao pan­cir, opa­sao se sa dva pi­što­lja, uzeo dvo­ci­jev­ku u ru­ke i lič­no uhap­sio ostar­je­lu rav­no­gor­ku Bran­ku na Bo­ge­ti­ći­ma”, su­spen­du­ju­ći Ustav i zlo­u­po­tre­blja­va­ju­ći slu­žbe­na ovla­šće­nja, i ti­me di­rekt­no ugro­zio su­ve­re­nost dr­ža­ve, zbog če­ga će si­gur­no od­go­va­ra­ti pred tu­ži­la­štvom i su­do­vi­ma slo­bod­ne Cr­ne Go­re.
– U naj­bo­ljem ma­ni­ru to­ta­li­tar­nih, ko­rum­pi­ra­nih re­ži­ma, ta­ko­zva­ni tu­ži­lac Kat­nić se dr­znuo da kre­ne u otvo­re­ni dr­žav­ni udar i da kom­plet­nu vlast pre­da Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću i da di­rekt­nom pri­jet­njom po­mog­ne taj­nom po­li­caj­cu Du­šku Mar­ko­vi­ću da slo­mi ve­ćin­sku vo­lju u Glav­nom od­bo­ru Bo­šnjač­ke stran­ke, či­ji čla­no­vi ne pri­sta­ju da bu­du iz­me­ća­ri i slu­ge ma­fi­ja­škog re­ži­ma. De­mo­krat­ski front jav­no po­zi­va Kat­ni­ća, Mar­ko­vi­ća i Đu­ka­no­vi­ća da od­mah od­u­sta­nu od ove opa­sne igre, ko­jom že­le da se, uz zlo­u­po­tre­bu dr­žav­nih or­ga­na, na kri­mi­na­lan i ne­za­ko­nit na­čin ob­ra­ču­na­ju sa naj­ja­čim opo­zi­ci­o­nim su­bjek­tom – DF-om, ka­ko bi osta­tak opo­zi­ci­je za­pla­ši­li, a stran­ke ma­njin­skih na­ro­da do­ve­li pod ap­so­lut­nu kon­tro­lu zlo­či­nač­ke kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je na či­jem če­lu je Mi­lo Đu­ka­no­vić – po­ru­ču­ju li­de­ri DF-a.
Oni su is­ta­kli da Đu­ka­no­vi­će­vo pri­vat­no tu­ži­la­štvo i da­nas pri­vo­di mla­de lju­de i ak­ti­vi­ste DF-a ši­rom Cr­ne Go­re, kao što su ih pri­vo­di­li i pri­je iz­bo­ra, i da na­sta­vlja­ju re­pre­si­ju pre­ma ak­ti­vi­sti­ma tog opo­zi­ci­o­nog sa­ve­za.
– Ko­ri­sti­mo ovu pri­li­ku da upu­ti­mo jed­no od po­sled­njih upo­zo­re­nja lo­pov­skoj dru­ži­ni i nji­ho­vim ju­ri­šni­ci­ma da od­u­sta­nu od na­si­lja, jer ba­ti­na ima dva kra­ja, a oni do­bro zna­ju da mi ne­će­mo ustuk­nu­ti i ćut­ke pri­hva­ti­ti bi­lo ka­kve re­žim­ske mon­ta­že. De­mo­krat­ski front po­dr­ža­va ogro­man broj slo­bod­nih lju­di, ko­ji­ma je do­sta pljač­ke, po­ni­že­nja, ne­prav­de i či­je je str­plje­nje na sa­moj ivi­ci, ta­ko da bi na­sta­vak ovog pro­go­na od Đu­ka­no­vi­ća i Kat­ni­ća mo­gao da pro­u­zro­ku­je ne­sa­gle­di­ve po­sle­di­ce za sve u Cr­noj Go­ri – upo­zo­ra­va­ju iz DF-a.
Na­gla­si­li su da DF in­ten­zi­vi­ra po­li­tič­ku ak­tiv­nost in­for­mi­šu­ći hi­lja­de ak­ti­vi­sta o na­stav­ku bor­be za no­vu slo­bod­nu Cr­nu Go­ru i upo­zna­ju­ći pri­ja­te­lje u me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci sa re­pre­si­jom lo­pov­skog re­ži­ma pre­ma Fron­tu i ostat­ku opo­zi­ci­je i uvo­đe­nju otvo­re­ne dik­ta­tu­re.
V.R.


DPS: Opet pri­je­te

Otvo­re­ne pri­jet­nje na­si­ljem i uvre­de ko­je su po­no­vi­li li­de­ri De­mo­krat­skog fron­ta ja­sno svje­do­če o to­me da još ni­je­su od­u­sta­li od pa­kle­nog na­u­ma za Cr­nu Go­ru, ali i o ogrom­nom stra­hu ko­ji vla­da u nji­ho­vim re­do­vi­ma, sa­op­šte­no je iz DPS-a.
– Uosta­lom, oni sa­mi naj­bo­lje zna­ju što su ra­di­li uoči, to­kom i na­kon 16. ok­to­bra, ne tre­ba valj­da to ni­ko da im ob­ja­šnja­va, ali onaj ko to tre­ba da zna – zna. Mo­žda ni­je­su zna­li svi iz ru­ko­vod­stva DF-a sve, ali je to nji­hov pro­blem. Ne­ka nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni utvr­de ko je bio spre­man na sa­rad­nju sa te­ro­ri­sti­ma i na iza­zi­va­nje kr­vo­pro­li­ća u Cr­noj Go­ri – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Iz DPS-a su se osvr­nu­li i na opo­zi­ci­o­ni iz­vje­štaj o iz­bor­nim ne­re­gu­lar­no­sti­ma, tvr­de­ći da je u pi­ta­nju zbir­ka sa­op­šte­nja Ran­ka Kri­vo­ka­pi­ća i part­ner­ska, una­pri­jed do­go­vo­re­na, po­moć DF-u u od­bra­ni neo­d­bra­nji­vog.
– De­mos, URA, SNP, SDP i De­mo­kra­te su, iz­gle­da, za­bo­ra­vi­li da su nji­ho­vi pred­stav­ni­ci u svim bi­rač­kim od­bo­ri­ma ured­no pot­pi­sa­li za­pi­sni­ke sa svih bi­rač­kih mje­sta, či­me su pe­ča­ti­ra­li re­gu­lar­nost iz­bo­ra, kao i da su se te par­ti­je, osim De­mo­kra­ta, pot­pi­som na spo­ra­zum o slo­bod­nim i fer iz­bo­ri­ma i uče­šćem nji­ho­vih pred­stav­ni­ka u iz­vr­šnoj vla­sti oba­ve­za­le da će pri­hva­ti­ti vo­lju gra­đa­na iz­ra­že­nu 16. ok­to­bra – na­ve­li su iz DPS-a.


Opa­sni mon­ti­ra­ni pro­ce­si

Li­de­ri DF-a na­gla­si­li su da se taj opo­zi­ci­o­ni sa­vez za­la­že za po­li­tič­ke me­to­de bor­be i mir­no rje­ša­va­nje du­bo­ke po­li­tič­ke kri­ze u ze­mlji.
– Po­zi­va­mo sve ko­ji ima­ju bi­lo ka­kvu moć i uti­caj da po­mog­nu Cr­noj Go­ri, ka­ko bi od­vra­ti­li od­na­ro­đe­ni re­žim od na­si­lja, mon­ti­ra­nih pro­ce­sa, za­stra­ši­va­nja i re­pre­si­je pre­ma ne­is­to­mi­šlje­ni­ci­ma. Isto­ri­ja Cr­ne Go­re je pre­pu­na mon­ti­ra­nih pro­ce­sa i ne­ra­zum­nih po­stu­pa­ka ra­ni­jih re­ži­ma, ko­ji su če­sto vo­di­li stra­šnim bra­to­u­bi­lač­kim su­ko­bi­ma i tra­ge­di­ja­ma od ko­jih se Cr­na Go­ra ni do dan-da­nas ni­je opo­ra­vi­la. Ci­je­ni­mo da sa­da­šnja Cr­na Go­ra ne bi smje­la da po­no­vo pro­la­zi ne­na­u­če­ne lek­ci­je iz isto­ri­je, ali, ka­ko bi re­kao naš Nje­goš, „što god do­đe mi smo mu na­red­ni” – na­gla­še­no je u sa­op­šte­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"