Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Radmilin Univerzitet najgori u regionu * Obračunaćemo se sa svima koji prikrivaju dokaze * Tuže državu zbog zakona o švajcarcima * Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Šapat ispod lipe * Pisanje i čitanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RADE MILOŠEVIĆ, bivši direktor Zavoda za zapo#:
Vrijeme je da se počne sprovođenje zakona prema onima koji zloupotrebljavaju službeni položaj.

Vic Dana :)

Пи­та же­на му­жа:
- Је­си ли ре­као свом ше­фу да нас дво­је не мо­же­мо жи­вје­ти од те тво­је ма­ле пла­те?
Муж од­го­ва­ра:
Је­сам.
Же­на:
- И, што ти је ре­као?
Муж:
- Да се раз­ве­дем...

Ка­же Ци­га Ци­ги:
- Знаш да је умро Вер­са­ће?!
- Ко­ји бре, ори­ги­нал?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-09-13 DRŽAVNO PREDUZEĆE MONTEPUT BRUTALNO PREKRŠILO ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA
Nurković Nijedan izvještaj o trošenju para Od 12. jula do 4. septembra Monteput nije objavio nijednu karticu računa, a MANS je podnio sedam prijava protiv čelnika ove državne firme, tražeći izricanje zakonom predviđenih sankcija Direktor Monteputa je Osman Nurković, funkcioner BS-a, koalicionog partnera DPS-a
Dan - novi portal
DOO Mon­te­put, ko­je je u dr­žav­nom vla­sni­štvu, od 12. ju­la do 4. sep­tem­bra ove go­di­ne ni­je ob­ja­vi­lo ni­jed­nu kar­ti­cu ra­ču­na, što je kr­še­nje od­red­bi Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja, i do­vo­di do to­ga da cr­no­gor­ska jav­nost ne­ma ni­kakav uvid u pred­iz­bor­ne tro­ško­ve ovog po­slov­nog dru­štva. Osim EPCG i Mon­te­pu­ta, do­sad su sve va­žni­je in­sti­tu­ci­je ili dr­žav­na pred­u­ze­ća ob­ja­vi­li ma­kar jed­nu sed­mo­dnev­nu ana­li­tič­ku kar­ti­cu o pred­iz­bor­nim tro­ško­vi­ma, ali ove dvi­je dr­žav­ne fir­me ni­je­su.
Iz­vr­šni di­rek­tor Mon­te­pu­ta je Osman Nur­ko­vić, funk­ci­o­ner Bo­šnjač­ke stran­ke, ko­a­li­ci­o­nog part­ne­ra DPS-a. Bo­šnjač­ka stran­ka u ovom man­da­tu je sa­ra­đi­va­la sa DPS-om, ali na ok­to­bar­ske iz­bo­re ide sa­mo­stal­no.
Zbog tog kr­še­nja za­ko­na, Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) pri­ja­vi­la je Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je od­go­vor­na li­ca u Mon­te­pu­tu, tra­že­ći da bu­du iz­re­če­ne za­ko­nom pred­vi­đe­ne sank­ci­je. MANS je pod­nio se­dam pri­ja­va pro­tiv Mon­te­pu­ta, is­ti­ču­ći da za ne­što vi­še od mje­sec i po da­na ni­je­su ob­ja­vi­li ni­jed­nu ana­li­tič­ku kar­ti­cu, iako su oba­ve­zni po za­ko­nu da tro­ško­ve i is­pla­te či­ne jav­nim u pred­iz­bor­nom pe­ri­o­du, što je i su­štin­ski smi­sao no­ve re­gu­la­ti­ve ko­ja tre­ti­ra pi­ta­nje fi­nan­si­ra­nja iz­bor­ne kam­pa­nje.
Ka­ko su ka­za­li iz Mre­že za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra, na osno­vu čla­na 44 stav je­dan i dva Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja, pod­no­se pri­ja­vu zbog po­vre­de tog za­ko­na.
– Pre­gle­dom in­ter­net stra­ni­ce, utvr­đe­no je da in­sti­tu­ci­ja DOO Mon­te­put ni­je uči­ni­la jav­nim ana­li­tič­ke kar­ti­ce svih ra­ču­na za pe­ri­od od 22. av­gu­sta do 28. av­gu­sta 2016. go­di­ne, ko­je in­sti­tu­ci­ja ima u svom po­sje­du i ko­je je du­žna ob­ja­vlji­va­ti sed­mo­dnev­no (u skla­du sa čla­nom 28, stav tri, Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja) –na­ve­de­no je u pri­ja­vi Mre­že za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra.
MANS je, ka­ko su sa­op­šti­li, u sklo­pu pro­jek­ta „Po­šte­ni iz­bo­ri slo­bod­ni od ko­rup­ci­je” us­po­sta­vio pre­tra­ži­vu in­ter­net ba­zu po­da­ta­ka o pred­iz­bor­noj po­tro­šnji bu­dže­ta, ko­ja će omo­gu­ći­ti svim za­in­te­re­so­va­nim po­je­din­ci­ma da na jed­nom mje­stu i na jed­no­sta­van na­čin do­bi­ju in­for­ma­ci­je o pred­iz­bor­noj po­tro­šnji pre­ko 100 in­sti­tu­ci­ja.
Po­stu­pa­nje dr­žav­nih or­ga­na ko­je je do­ku­men­to­va­no ovom i dru­gim pri­ja­va­ma MANS-a iza­zi­va po­seb­nu za­bri­nu­tost ako se zna da je afe­ra „Sni­mak” ja­sno pri­ka­za­la ka­ko dr­žav­ni or­ga­ni sta­ju na stra­nu DPS-a u iz­bor­nim kam­pa­nja­ma. Osman Nur­ko­vić je u isto vri­je­me pot­pred­sjed­nik Bo­šnjač­ke stran­ke i di­rek­tor dr­žav­nog pred­u­ze­ća Mon­te­put.
Ka­ko su na­ve­li iz MANS-a, u skla­du sa na­ved­nim ne­re­gu­lar­no­sti­ma, pod­no­se pri­ja­vu ra­di po­kre­ta­nja po­stup­ka pro­tiv od­go­vor­nog li­ca iz dru­štva Mon­te­put, u skla­du sa ovla­šće­nji­ma pro­pi­sa­nim za­ko­nom.
– Mo­li­mo vas da nas oba­vi­je­sti­te o ak­tiv­no­sti­ma spro­ve­de­nim u ovom slu­ča­ju, do­sta­vi­te iz­vje­štaj o iz­vr­še­nom nad­zo­ru, kao i sve od­lu­ke o iz­re­če­nim mje­ra­ma i pred­u­ze­tim rad­nja­ma – na­ve­de­no je u pri­ja­vi.
Ka­ko je ob­ja­šnje­no, po za­ko­nu, nov­ča­nom ka­znom od 200 eura do 2.000 eura ka­zni­će se za pre­kr­šaj od­go­vor­no li­ce u dr­žav­nom or­ga­nu, or­ga­nu dr­žav­ne upra­ve, or­ga­nu lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, or­ga­nu lo­kal­ne upra­ve, jav­nom pred­u­ze­ću, jav­noj usta­no­vi, dr­žav­nom fon­du i pri­vred­nom dru­štvu či­ji je osni­vač ili ve­ćin­ski ili dje­li­mič­ni vla­snik dr­ža­va ili je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, ako po­dat­ke ne ob­ja­vi na svo­joj in­ter­net stra­ni­ci i ne do­sta­vi na pet­na­e­sto­dnev­nom ni­vou Pri­vre­me­nom od­bo­ru i Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je.
– Ta­ko­đe, uzi­ma­ju­ći u ob­zir nad­le­žno­sti Agen­ci­je, ini­ci­ra­mo po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka pro­tiv od­go­vor­nog li­ca, u skla­du sa čla­nom 55 stav je­dan Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja – ocje­nju­je se u tek­stu pri­ja­ve MANS-a.
M.V.


Za­kon­ske oba­ve­ze se ne od­no­se na nas


EPCG ni­je ni dr­žav­na, ni lo­kal­na bu­džet­ska po­tro­šač­ka je­di­ni­ca na ko­ju se od­no­si za­kon­ska oba­ve­za o ob­ja­vlji­va­nju ana­li­tič­kih kar­ti­ca ra­ču­na, sa­op­šte­no je iz te kom­pa­ni­je. Iz EPCG-a su, po­vo­dom na­vo­da MANS-a da ni­je­su ob­ja­vi­li ni­jed­nu kar­ti­cu ra­ču­na i da su ti­me pre­kr­ši­li Za­kon o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja, re­kli da je to ne­tač­no.
– Ovo je no­vi po­ku­šaj „struč­nja­ka” iz MANS-a da ma­ni­pu­la­ci­ja­ma i ne­tač­nim in­for­ma­ci­ja­ma dis­kre­di­tu­ju EPCG. Na­i­me, EPCG Nik­šić je ak­ci­o­nar­sko dru­štvo od ok­to­bra 1998. go­di­ne, i ne pred­sta­vlja ni­ti dr­žav­nu, ni­ti lo­kal­nu bu­džet­sku po­tro­šač­ku je­di­ni­cu na ko­je se od­no­si za­kon­ska oba­ve­za o ob­ja­vlji­va­nju ana­li­tič­kih kar­ti­ca ra­ču­na – kon­sta­to­va­no je u re­a­go­va­nju.
Ka­ko se na­vo­di, MANS bi to tre­ba­lo da zna ka­da se, do­da­je se, već sa­mo­u­vje­re­no po­zi­va na član 28 stav 3 Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bo­r­nih kam­pa­nja.
– Da­kle, EPCG ni­je po­tro­šač­ka je­di­ni­ca, već su­prot­no, do­pri­no­si pu­nje­nju istog – sa­op­šte­no je iz EPCG-a
Iz te kom­pa­ni­je tvr­de da od 12. ju­la re­dov­no na svom saj­tu ob­ja­vlju­ju­ju put­ne na­lo­ge. 
– Svje­sni smo či­nje­ni­ce da MANS-u, kao i u ra­ni­jem pe­ri­o­du, ni­je u in­te­re­su sa­rad­nja sa na­šom kom­pa­ni­jom ni tran­spa­rent­nost, već na­ža­lost, iz­no­še­nje ne­tač­nih in­for­ma­ci­ja uz po­nov­nu zlo­u­po­tre­bu EPCG u pred­iz­bor­ne ak­tiv­no­sti. MANS ima pra­vo da sum­nja i pod­no­si pri­ja­ve, a od­lu­ke re­le­vant­nih in­sti­tu­ci­ja po­ka­za­će ko je bio u pra­vu – za­klju­ču­je se u re­a­go­va­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"