Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Radmilin Univerzitet najgori u regionu * Obračunaćemo se sa svima koji prikrivaju dokaze * Tuže državu zbog zakona o švajcarcima * Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Šapat ispod lipe * Pisanje i čitanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RADE MILOŠEVIĆ, bivši direktor Zavoda za zapo#:
Vrijeme je da se počne sprovođenje zakona prema onima koji zloupotrebljavaju službeni položaj.

Vic Dana :)

Пи­та же­на му­жа:
- Је­си ли ре­као свом ше­фу да нас дво­је не мо­же­мо жи­вје­ти од те тво­је ма­ле пла­те?
Муж од­го­ва­ра:
Је­сам.
Же­на:
- И, што ти је ре­као?
Муж:
- Да се раз­ве­дем...

Ка­же Ци­га Ци­ги:
- Знаш да је умро Вер­са­ће?!
- Ко­ји бре, ори­ги­нал?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika VRHOVNI DRŽAVNI TUŽILAC IVICA STANKOVIĆ ZA „DAN”
Stanković Obračunaćemo se sa svima koji prikrivaju dokaze Tužilaštvo ne može da djeluje na osnovu pretpostavki, već isključivo na osnovu dokaza. Zato će morati dobro da razmisle oni koji budu imali namjeru da ih prikriju, jer ćemo i tome stati na put, kazao je Stanković
Dan - novi portal
Vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić ka­zao je da se tu­ži­la­štvo ne li­bi da pro­ce­su­i­ra bi­lo ko­ga na osno­vu do­ka­za, te da će to uči­ni­ti ako se kri­vi­ca do­ka­že i pro­tiv vo­đa kri­mi­nal­nih gru­pa u Ko­to­ru i Ba­ru. Stan­ko­vić je u iz­ja­vi za „Dan” ka­zao i da će sta­ti na put oni­ma ko­ji po­ku­ša­ju da pri­kri­ju do­ka­ze.
U me­di­ji­ma se pro­te­klih da­na spe­ku­li­sa­lo da u po­je­di­nim pred­me­ti­ma po­li­ci­ja pri­kri­va do­ka­ze, a u pre­kju­če­ra­šnjoj ak­ci­ji po na­lo­gu tu­ži­la­štva uhap­šen je po­moć­nik ko­man­di­ra u OB Ko­tor zbog oda­va­nja in­for­ma­ci­ja kri­mi­nal­nim kla­no­vi­ma.
Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje „Da­na” da pro­ko­men­ta­ri­še ocje­ne ve­li­kog di­je­la jav­no­sti, na­kon ak­ci­je u Ko­to­ru, da tu­ži­la­štvo iz­da­je na­lo­ge za hap­še­nje sa­mo spo­red­nih li­ko­va i ku­ri­ra ma­fi­je, Stan­ko­vić je re­kao da će uvi­jek bi­ti za­mjer­ki na rad te in­sti­tu­ci­je.
– Šta god tu­ži­la­štvo da ura­di uvi­jek će bi­ti onih ko­ji će na­ći raz­log za kri­ti­ku. U kon­kret­nom slu­ča­ju, ni­je mi ja­sno ko je po­di­je­lio ulo­ge na „spo­red­ne” i „glav­ne”? Tre­ba li „spo­red­ni” da se za­ne­ma­re da bi kri­ti­ča­ri bi­li za­do­vo­lje­ni? Mo­jim sa­rad­ni­ci­ma ne­će tre­ba­ti ve­ći kri­ti­čar od me­ne uko­li­ko ne na­sta­ve sa kon­kret­nim re­zul­ta­ti­ma. Ono što ta­ko­đe mo­ram da na­po­me­nem je­ste da tu­ži­la­štvo ne mo­že da dje­lu­je na osno­vu pret­po­stav­ki, već is­klju­či­vo na osno­vu do­ka­za. Za­to će mo­ra­ti do­bro da raz­mi­sle oni ko­ji bu­du ima­li na­mje­ru da ih pri­kri­ju, jer će­mo i to­me sta­ti na put – ka­zao je Stan­ko­vić.
Na pi­ta­nje da li tu­ži­la­štvo ima ka­pa­ci­te­ta za to, Stan­ko­vić je ka­zao da uko­li­ko se po­ka­že da u od­re­đe­nim dje­lo­vi­ma in­sti­tu­ci­je ti ka­pa­ci­te­ti ni­je­su do­volj­ni on­da će i tu ima­ti po­vo­da za kon­kret­ne po­te­ze.
– Vri­je­me je da se i u tu­ži­la­štvu odvo­ji ži­to od ku­ko­lja. Is­klju­či­vi kri­te­ri­jum za to bi­će re­zul­ta­ti ili nji­hov ne­do­sta­tak – po­ru­čio je Stan­ko­vić.
Iz nje­go­vog ka­bi­ne­ta ju­če je sa­op­šte­no da se is­tra­ga pro­tiv čla­no­va kla­na iz Ko­to­ra na­sta­vlja, te da je uhap­še­ni­ma od­re­đe­no za­dr­ža­va­nje do 72 sa­ta.
Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo sum­nji­či Zlat­ka Sa­mar­dži­ća, po­moć­ni­ka ko­man­di­ra ko­tor­ske po­li­ci­je, da je uzi­mao no­vac od čla­no­va „ka­vač­kog kla­na” ka­ko bi im da­vao in­for­ma­ci­je o is­tra­ga­ma ko­je se vo­de pro­tiv njih. Ta­ko­đe, Sa­mar­džić im je do­sta­vljao sve in­for­ma­ci­je do ko­jih je do­šla po­li­ci­ja, a u ve­zi sa nji­ho­vim po­slo­va­njem, kao i iz­ja­ve svje­do­ka u po­stup­ci­ma ko­ji su se vo­di­li pro­tiv tih oso­ba. Ve­ći­na pri­pad­ni­ka po­me­nu­tog kla­na, ko­ji su pri­je dva da­na li­še­ni slo­bo­de, te­re­te se za da­va­nje nov­ca na ka­ma­tu.
U ve­li­koj ak­ci­ji po­li­ci­je u Ko­to­ru uhap­še­no je osam oso­ba ko­je se sum­nji­če da su po­ve­za­ne sa ta­mo­šnjim kri­mi­nal­nim kla­no­vi­ma. Slo­bo­de su osim Sa­mar­dži­ća li­še­ni: Ste­fan Br­no­vić, Ni­ko­la An­drić, Igor An­drić, Alek­san­dra Bog­da­no­vić, Đerđ Ca­maj, Ili­ja De­do­vić, Tri­po Mo­skov i Go­ran Lju­ba­to­vić.
Na če­lu „ka­vač­kog kla­nu”, pre­ma po­li­cij­skim evi­den­ci­ji­ma, na­la­ze se Slo­bo­dan Ka­šće­lan, ko­ji je u bjek­stvu, i Ra­do­je Zvi­cer.
– Pre­ma ope­ra­tiv­nim po­da­ci­ma, Sa­mar­džić je u kon­ti­nu­i­te­tu do­sta­vljao po­dat­ke čla­no­vi­ma po­me­nu­tog kla­na. Oba­vje­šta­vao ih je o po­li­cij­skim is­tra­ga­ma, iz­ja­va­ma svje­do­ka, ka­ko i ko ih je sve po­mi­njao u po­li­ci­ji. On je za taj po­sao do­bi­jao nov­ča­nu na­kna­du od pri­pad­ni­ka „ka­vač­kog kla­na”, a po­ma­gao im je i da ne bu­du ka­žnja­va­ni ka­da se ra­di o sa­o­bra­ćaj­nim pre­kr­ša­ji­ma – ka­zao je naš iz­vor iz is­tra­ge.
Uhap­še­na li­ca se te­re­te za iz­vr­še­na kri­vič­na dje­la – stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je, da­va­nje mi­ta, ze­le­na­štvo, iz­nu­da, te­ško dje­lo pro­tiv op­šte si­gur­no­sti, zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, omo­gu­ća­va­nje uži­va­nja opoj­nih dro­ga, ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja.
Na­log za li­še­nje slo­bo­de iz­dat je i pro­tiv Slo­bo­da­na Ka­šće­la­na, ko­ji je ozna­čen kao vo­đa „ka­vač­kog kla­na”, Alek­san­dra Đu­ri­ši­ća, Vla­di­mi­ra Bo­žo­vi­ća, Si­ni­še Vla­ho­vi­ća, Igo­ra Đu­ri­ši­ća, Da­vo­ra Pre­le­vi­ća i Mi­lo­ša Ra­do­nji­ća, ko­ji su ozna­če­ni kao čla­no­vi ili oso­be bli­ske ta­ko­zva­nom „ka­vač­kom kla­nu”.
Slo­bo­dan Ka­šće­lan, ko­ji je ozna­čen kao je­dan od vo­đa „ka­vač­kog kla­na”, iz­vje­sno vri­je­me se ne na­la­zi u Cr­noj Go­ri. On je kra­jem ju­na u No­vom Sa­du pre­ži­vio aten­tat i tom pri­li­kom je po­vri­je­đen. Po­vre­de od hi­ta­ca is­pa­lje­nih u cr­ni „audi A6“ ce­tinj­skih re­gi­star­skih ozna­ka za­do­bi­li su Slo­bo­dan Ka­šće­lan i Vla­di­mir Vuč­ko­vić (40) iz Her­ceg No­vog.
I od­bje­gli Mi­loš Ra­do­njić je u po­sled­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci pre­ži­vio tri aten­ta­ta u Ko­to­ru, a na­pa­da­či ni­je­su pro­na­đe­ni.
Na me­ti pri­pad­ni­ka po­seb­ne je­di­ni­ce i ko­tor­ske po­li­ci­je na­šle su se i oso­be ko­je su ozna­če­ne kao bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­na li­ca. Oni su od ra­nih ju­tar­njih ča­so­va pre­tre­sa­li sta­no­ve na­vod­nih čla­no­va ta­ko­zva­nog ka­vač­kog kri­mi­nal­nog kla­na. Ak­ci­jom u Ko­to­ru ru­ko­vo­dio je spe­ci­jal­ni po­li­cij­ski tim.
M.V.Rak­če­vić
D.Živ­ko­vić


Po­bje­gli na­kon do­ja­ve

Is­tra­ži­te­lji is­pi­tu­ju ka­ko je Ka­šće­lan na­pu­stio Cr­nu Go­ru, od­no­sno, ko mu je dao in­for­ma­ci­ju da bi mo­gao bi­ti uhap­šen.
– Ni­je is­klju­če­no da je još ne­ko u po­li­ci­ji po­ma­gao po­me­nu­tom kla­nu i da­vao mu in­for­ma­ci­je, jer je Ka­šće­lan, naj­vje­ro­vat­ni­je, imao do­ja­vu da će bi­ti uhap­šen – ka­zao je naš sa­go­vor­nik.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"