Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Radmilin Univerzitet najgori u regionu * Obračunaćemo se sa svima koji prikrivaju dokaze * Tuže državu zbog zakona o švajcarcima * Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Šapat ispod lipe * Pisanje i čitanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RADE MILOŠEVIĆ, bivši direktor Zavoda za zapo#:
Vrijeme je da se počne sprovođenje zakona prema onima koji zloupotrebljavaju službeni položaj.

Vic Dana :)

Пи­та же­на му­жа:
- Је­си ли ре­као свом ше­фу да нас дво­је не мо­же­мо жи­вје­ти од те тво­је ма­ле пла­те?
Муж од­го­ва­ра:
Је­сам.
Же­на:
- И, што ти је ре­као?
Муж:
- Да се раз­ве­дем...

Ка­же Ци­га Ци­ги:
- Знаш да је умро Вер­са­ће?!
- Ко­ји бре, ори­ги­нал?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav
Šapat ispod lipe U srpskom identitetu pojmovi kao što su istina i pravda, koliko god bili podložni pogrešnom tumačenju, ostaju u centru sistema života
Dan - novi portal
Pi­še: MIROSLAV LAZANSKI


Fot­ka emi­to­va­na iz Ba­nja­lu­ke mo­žda će ući u ana­le sa­vre­me­ne di­plo­ma­ti­je kao sim­bol pro­mje­ne do­sa­da­šnjeg uni­po­lar­nog svi­je­ta: gru­pa za­pad­nih di­plo­ma­ta sto­ji is­pod jed­ne li­pe is­pred zgra­de Pred­sjed­ni­štva Re­pu­bli­ke Srp­ske.
Tek što je za­vr­šen sa­sta­nak sa pred­sjed­ni­kom Mi­lo­ra­dom Do­di­kom, ko­ji je od­bio sve pred­lo­ge za­pad­nih di­plo­ma­ta da ot­ka­že na­ja­vlje­ni re­fe­ren­dum o Da­nu Re­pu­bli­ke Srp­ske. I sa­da za­pad­ne di­plo­ma­te sto­je is­pod li­pe ona­ko zbu­nje­ni i u ču­du se pi­ta­ju šta ovo bi?
Isto­vre­me­no u cen­tra­la­ma za­pad­nih oba­vje­štaj­nih slu­žbi ana­li­ti­ča­ri gro­zni­ča­vo raz­mi­šlja­ju šta da se ra­di. Da se po­ša­lje Še­sta flo­ta u Ja­dran ne vri­je­di, za­u­ze­ta je oko Ru­sa u Si­ri­ji i ru­skih ma­ne­va­ra u Cr­nom mo­ru.
Dok bi se pri­ku­pi­la avi­ja­ci­ja NA­TO za ne­ko even­tu­al­no bom­bar­do­va­nje re­fe­ren­dum bi već bio odr­žan. Uosta­lom, ko­ga bom­bar­do­va­ti? Gla­sač­ke ku­ti­je? I ka­ko opet bom­bar­do­va­ti Sr­be ka­da su pre­ži­vje­li šest ra­to­va u po­sled­njih 100 go­di­na?
„Ka­kvi su za­pra­vo ti Sr­bi u Bo­sni”, pi­tao je ovih da­na u cen­tra­li Rend kor­po­ra­ci­je vi­ši ana­li­ti­čar Nil Gar­di­ner svog ko­le­gu iz CIA za­du­že­nog za Bal­kan.
„Anar­hi­sti u mi­ru, so­li­dar­ni u ra­tu, vje­ko­vi­ma pr­ko­se ci­je­lom svi­je­tu, vi­so­ki i sna­žni, tvr­do­gla­vi i lu­ka­vi, ot­por­ni i od­lič­ni rat­ni­ci, ali po­sle bor­be pi­ju do be­svi­je­sti i ne­mi­lo­srd­no se tu­ku oko pli­je­na.”
„Če­kaj, pa to su za­pa­ža­nja jed­nog ano­nim­nog vi­zan­tij­skog hro­ni­ča­ra sa po­čet­ka osmog vi­je­ka.”
„Tač­no, ali ni­šta se kod njih ni­je pro­mi­je­ni­lo ni po­sle 12 vje­ko­va, to je po­sled­nji evrop­ski na­rod za ko­ga je du­ša, sa svim onim što ona mo­že da sa­dr­ži, još u cen­tru sve­ga.”
„Ko­le­ga, ako se ova tvrd­nja uzme za po­la­zi­šte to mo­že bi­ti po­vod za ve­li­ke ne­spo­ra­zu­me. Uzmi­te sa­mo Sve­tog Sa­vu, si­na pr­vog srp­skog kra­lja i sve­šte­ni­ka ko­ji je još u 13. vi­je­ku ova­ko opi­sao svo­ju ze­mlju Sr­bi­ju: “Sr­bi­ja ni­je na Is­to­ku i ni­je na Za­pa­du i prem­da vje­ro­vat­no osje­ća is­toč­ni uti­caj, dje­lu­je mno­go okre­nu­ti­je pre­ma ono­me što se do­ga­đa u dru­gom di­je­lu svi­je­ta”.
„Pu­sti­mo Sve­tog Sa­vu, u me­đu­vre­me­nu, po­sle tog 13. vi­je­ka, mi smo ih bom­bar­do­va­li i za­su­li osi­ro­ma­še­nim ura­ni­ju­mom, pa im ni sle­de­ćih 13 vje­ko­va ne­će bi­ti do­volj­no da se ri­je­še ra­di­o­ak­tiv­no­sti. Zar ni­je Ar­tur Šo­pen­ha­u­er li­je­po re­kao: “Opro­sti­ti i za­bo­ra­vi­ti zna­či ste­če­na dra­go­c­je­na is­ku­stva ba­ci­ti kroz pro­zor”.
„Gle­daj­te, CIA je na­pra­vi­la por­tret Sr­ba i Sr­bi­je. Sr­bi­ja ni­kad ni­je bi­la ze­mlja Is­to­ka, ka­kav god da smi­sao že­li­mo da da­mo ovoj de­fi­ni­ci­ji, go­to­vo ni­ka­da pot­pu­no slo­ven­ska, ni­ka­da pot­pu­no pra­vo­slav­na, pot­pu­no iz­van Te­o­do­si­je­ve li­ni­je, ni­ka­da vi­zan­tij­ska, ni­ka­da pot­pu­no pot­či­nje­na Tur­ci­ma, bez ob­zi­ra na pet vje­ko­va nji­ho­ve do­mi­na­ci­je, ni­ka­da pot­pu­no raz­vi­je­na, ali ni­ka­da ni pot­pu­no otu­đe­na ide­ja­ma pro­gre­sa, ni­ka­da pot­pu­no ko­mu­ni­stič­ka, ni­ka­da uklju­če­na u voj­ne blo­ko­ve.”
„Pa to je jed­na vr­sta opor­tu­ni­zma?”
„Dje­li­mič­no, ali to je pri­je sve­ga jed­na vo­ka­ci­ja ko­ja Sr­be, go­to­vo uvi­jek po ci­je­nu ne­vje­ro­vat­nog kr­vo­pro­li­ća, iz­no­va pod­sti­če da ne bu­du dio ge­o­po­li­ti­ke, već da po­ku­ša­ju da je od­re­đu­ju, sa svim ogra­ni­če­nji­ma na ko­je na­i­la­zi jed­na ma­la i po­no­sna ze­mlja ka­da po­ku­ša da se su­prot­sta­vi na­ma, od­no­sno NA­TO-u. Zna­te ko­le­ga, ka­da bo­lje raz­mi­slim, ne znam da li i vi u “Ren­du” ima­te slič­ne za­ključ­ke, sud­bi­na Sr­ba uvijek je bi­la ova­kva: da grup­no stig­nu do mar­gi­na evrop­ske kul­tu­re, ne go­vo­rim o sjaj­nim po­je­din­ci­ma, i da do­tak­nu nje­ne naj­bo­lje tre­nut­ke, da svo­jim in­te­lek­tu­al­ci­ma da­ju ve­li­ki, ali izo­lo­van zna­čaj i da za­tim sva­ki put iz­no­va po­to­nu u svo­je po­ri­je­klo i slo­ven­sku tra­di­ci­ju i mi­sti­ku žr­tvo­va­nja. Ako ne­što sa si­gur­no­šću mo­gu da ka­žem o Sr­bi­ma i Sr­bi­ji, to je da je u iz­vje­snim tre­nu­ci­ma svo­je isto­ri­je Sr­bi­ja uži­va­la, a mno­go če­šće i tr­pje­la su­štin­sku eks­tra­te­ri­to­ri­jal­nost.”
„Šta ho­će­te ti­me re­ći?”
„Po­sto­ji je­dan kon­cept bez ko­ga se srp­ski iden­ti­tet ne mo­že ra­zu­mje­ti, mi smo to do­sta te­melj­no pro­u­ča­va­li u CIA. Srp­ski iden­ti­tet je ve­o­ma star i oču­van s mno­gim svo­jim pr­vo­bit­nim ko­no­ta­ci­ja­ma. To je si­stem vri­jed­no­sti ko­ji je do ju­če, na pri­mjer, od­ba­ci­vao kon­cept “stra­te­gi­je”, iz­jed­na­ča­va­ju­ći ga sa shva­ta­njem “la­ži”, ili sa­mu ide­ju da se mo­že pra­vi­ti po­li­tič­ka ka­ri­je­ra. Na­rav­no, sve do po­ja­ve Mi­lo­še­vi­ća. U srp­skom iden­ti­te­tu poj­mo­vi kao što su isti­na i prav­da, ko­li­ko god bi­li pod­lo­žni po­gre­šnom tu­ma­če­nju, osta­ju u cen­tru si­ste­ma ži­vo­ta. To je pot­pu­no stra­no na­ma na Za­pa­du, jer na­ma do­mi­ni­ra sve ve­ća “ane­ste­zi­ja”. Iz­me­đu Za­pa­da i Sr­ba po­sto­ji je­dan zid sa­či­njen od osje­ća­nja, zid sa­gra­đen na su­prot­no­sti iz­me­đu manj­ka­vo­sti sa jed­ne i pre­tje­ra­no­sti osje­ća­nja sa dru­ge stra­ne. Za Sr­be su na­ša hlad­no­ća i pro­ra­ču­na­tost gre­ho­vi ve­ći i od ubi­stva, pod uslo­vom da je ubi­stvo po­či­nje­no u pra­ved­nom ra­tu. U srp­skom dru­štvu “ras­po­dje­la osje­ća­nja” je iz­gle­da ho­mo­ge­na, bez ob­zi­ra na kul­tur­ne i sta­le­ške raz­li­ke, a te­ri­to­ri­ja je za Sr­bi­na ne sa­mo svo­ji­na već iden­ti­tet, ži­vot. Pri­je 66 go­di­na nje­mač­ki na­uč­nik Ger­hard Gajs­man je srp­ski men­ta­li­tet opi­sao kao pre­la­zan, du­bo­ko pa­tri­jar­ha­lan i na ne­ki na­čin ra­za­pet iz­me­đu slo­ven­ske re­al­no­sti i evrop­ske rav­no­du­šno­sti, dok je u isto vri­je­me Vik­tor Tavsk, hr­vat­ski lje­kar u Be­o­gra­du opi­sao Sr­be kao „po­sled­nju i naj­du­blju na­ci­ju du­še”.
Ovi što su ša­pu­ta­li is­pod li­pe ne shva­ta­ju da srp­ski iden­ti­tet još ima sna­gu ko­ju je Za­pad za­bo­ra­vio…
www.iskra.co

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"