Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Radmilin Univerzitet najgori u regionu * Obračunaćemo se sa svima koji prikrivaju dokaze * Tuže državu zbog zakona o švajcarcima * Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Šapat ispod lipe * Pisanje i čitanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RADE MILOŠEVIĆ, bivši direktor Zavoda za zapo#:
Vrijeme je da se počne sprovođenje zakona prema onima koji zloupotrebljavaju službeni položaj.

Vic Dana :)

Пи­та же­на му­жа:
- Је­си ли ре­као свом ше­фу да нас дво­је не мо­же­мо жи­вје­ти од те тво­је ма­ле пла­те?
Муж од­го­ва­ра:
Је­сам.
Же­на:
- И, што ти је ре­као?
Муж:
- Да се раз­ве­дем...

Ка­же Ци­га Ци­ги:
- Знаш да је умро Вер­са­ће?!
- Ко­ји бре, ори­ги­нал?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi NA PRESTIŽNOJ WEBOMATRIKS LISTI UCG NAZADOVAO ZA 650 MJESTA
Vojvodić Radmilin Univerzitet najgori u regionu UCG je u odnosu na februarsku listu Webomatriksa pao najviše u segmentu otvorenosti, za preko 1.400 mjesta, dok je na listi izvornosti napredovao za 80 mjesta Dobro je što niko od eksperata ni jedne ni druge međunarodne organizacije za rangiranje univerziteta ne dolazi u Crnu Goru da vidi kako se predaje i koliko ozbiljno profesori mogu da organizuju nastavu, rekao je Vukadinović
Dan - novi portal
Uni­ver­zi­tet Cr­ne Go­re (UCG) na­za­do­vao je za po­la go­di­ne za 650 mje­sta na pre­sti­žnoj svjet­skoj rang-li­sti uni­ver­zi­te­ta We­bo­ma­triks i za­u­zi­ma 2.997. mje­sto. Na li­sti We­bo­ma­triksa, ko­ja je ob­ja­vlje­na u fa­bru­a­ru, UCG je za­u­zi­mao 2.350. po­zi­ci­ju, a kra­jem ju­la na naj­no­vi­joj za­bi­lje­žen je pad vi­dlji­vo­sti, kva­li­te­ta i otvo­re­no­sti na­še naj­ve­će obra­zov­ne in­sti­tu­ci­ji. Špan­ski eks­per­ti su, ka­da je u pi­ta­nju pri­su­stvo na me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu vi­so­kog obra­zo­va­nja, UCG svr­sta­li na 5.743. mje­sto, pre­ma uti­ca­ju je na 5.107. mje­stu, na osno­vu otvo­re­no­sti ran­gi­ran je na 4121, a za iz­vr­snost i is­tra­ži­vač­ke po­ten­ci­ja­le do­bio je 2.041. mje­sto na li­sti svjet­skih uni­ver­zi­te­ta. UCG je u od­no­su na fe­bru­ar­sku li­stu We­bo­ma­triksa pao naj­vi­še u seg­men­tu otvo­re­no­sti, i to za pre­ko 1.400 mje­sta, dok je na li­sti iz­vor­no­sti na­pre­do­vao za 80 mje­sta. Iz Rek­to­ar­ta UCG za „Dan” ni­je­su od­go­vo­ri­li ka­ko ocje­nju­ju pad na li­sti svjet­skih uni­ver­zi­te­ta i ko­ji su raz­lo­zi lo­ši­jeg ran­gi­ra­nja.
Uni­ver­zi­tet­ski pro­fe­sor Sr­đan Vu­ka­di­no­vić oci­je­nio je za „Dan” da je Rek­to­rat UCG sa­krio naj­no­vi­ju li­stu We­bo­ma­triksa, za raz­li­ku od fe­bru­a­ra, ka­da su se hva­li­li na­pret­kom. Ka­zao je da je UCG do­ve­den u po­zi­ci­ju lo­kal­nih uni­ver­zi­te­ta iz re­gi­o­na i da je naj­go­ri na li­sti vi­so­ko­o­bra­zov­nih in­sti­tu­ci­ja iz biv­ših dr­ža­va Ju­go­sla­vi­je. Vu­ka­di­no­vić ob­ja­šnja­va da špan­ska or­ga­ni­za­ci­ja vo­di We­bo­ma­triks rang-li­stu uni­ver­zi­te­ta na osno­vu saj­ta i ra­da od­re­đe­ne vi­so­ko­o­bra­zov­ne in­sti­tu­ci­je.
– Od 1.000 do 2.000 po­zi­ci­ja UCG se na­la­zi iza Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du, Za­gre­bu, Lju­blja­ni i Sko­plju. Ovo tre­ba da za­bri­ne sve u aka­dem­skoj za­jed­ni­ci i za ova­kve re­zul­ta­te je od­govor­no ru­ko­vod­stvo na če­lu sa rek­tor­kom Rad­mi­lom Voj­vo­dić. Ne mo­že se kva­li­tet i pre­po­zna­tlji­vost UCG gra­di­ti na pro­iz­volj­nim od­lu­ka­ma i za­tvo­re­nom pri­stu­pu sve­mu što mo­že ugro­zi­ti fo­te­lje čel­ni­ka te in­sti­tu­ci­je. UCG se mo­ra te­me­lji­ti na ozbilj­nim na­uč­nim, struč­nim i aka­dem­skim na­če­li­ma. Ni­je mo­gu­će da se ni­šta zna­čaj­ni­je ni­je pro­mi­je­ni­lo na na­šim fa­kul­te­ti­ma, a UCG je na­za­do­vao za po­la go­di­ne za 650 mje­sta. Ovaj isti uni­ver­zi­tet je i u fe­bru­a­ru, ka­da je imao bo­lju po­zi­ci­ju, bio za­tvo­ren, par­tij­ski vo­đen i gu­šio je kao i sa­da sva­ku kre­a­ci­ju i slo­bod­nu ri­ječ. Ipak, sa­da vi­di­mo ko­je mu je pra­vo mje­sto, is­ti­če Vu­ka­di­no­vić.
On ob­ja­šnja­va da UCG ne­ma na šan­gaj­skoj li­sti, ko­ja je pri­zna­ta od svih re­le­vat­nih na­uč­nih i aka­dem­skih in­sti­tu­ci­ja.
– Do­bro je što ni­ko od eks­pe­ra­ta ni jed­ne ni dru­ge me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je za ran­gi­ra­nje uni­ver­zi­te­ta ne do­la­zi u Cr­nu Go­ru, da sa­gle­da ka­ko se pre­da­je i ko­li­ko ozbilj­no pro­fe­so­ri mo­gu da or­ga­ni­zu­ju na­sta­vu. Ova­kva po­zi­ci­ja po­ka­zu­je da do­bro na­šmin­ka­na veb-stra­ni­ca UCG ne mo­že da sa­kri­je stvar­no sta­nje na fa­kul­te­ti­ma. Ovo po­ka­zu­je neo­zbilj­nost i tre­ba ozbilj­ni­je shva­ti­ti sta­nje na dr­žav­nom uni­ver­zi­te­tu. Iako kri­te­ri­ju­mi We­bo­ma­trik­sa ni­je­su de­talj­ni, ja­sno je da ru­ko­vod­stvo ob­ja­vlju­je ono što im od­go­va­ra i či­me mo­gu da se po­hva­le, sma­tra Vu­ka­di­no­vić.
Vu­ka­di­no­vić po­ru­ču­je da tre­nut­na po­zi­ci­ja i sta­nje na UCG ne tre­ba da go­vo­re o ne­či­jem ra­du, već o ko­ra­ci­ma ko­je tre­ba pred­u­ze­ti da se po­pra­vi sta­tus i kva­li­tet na in­sti­tu­ci­ji.
– Ru­ko­vod­stvo UCG ne do­ži­vlja­va pro­fe­so­re kao lju­de ko­je tre­ba da ser­vi­si­ra i una­pre­đu­je, ka­ko bi im po­mo­gli u svim struč­nim i na­uč­nim sfe­ra­ma. Oni se po­na­ša­ju kao ko­me­sa­ri­jat po­li­tič­ke par­ti­je, ko­ji li­je­pi ka­zne zbog ne­po­slu­šno­sti ili oda­no­sti. Pri­kri­va­njem sta­nja na UCG i raz­dva­ja­nja pro­fe­so­ra i čel­ni­ka ne­će do­ni­je­ti ni­šta do­bro stu­den­ti­ma. Go­di­na­ma je UCG na is­toj po­zi­ci­ji, i ako se ne pro­mi­je­ni ru­ko­vod­stvo i na­čin nje­go­vog ime­no­va­nja, pla­šim se da će na­sta­vi­ti sa pro­pa­da­njem, za­klju­čio je Vu­ka­di­no­vić.D.B.


Mi­lov UDG 16.458. na svi­je­tu,Me­di­te­ran 13.606.

Pre­ma We­bo­ma­trik­su Uni­ver­zi­tet Me­di­te­ran za­u­zi­ma 13.606 mje­sta me­đu svjet­skim uni­ver­zi­te­ti­ma i za sko­ro tri hi­lja­de mje­sta je bo­lje ran­gi­ran od dru­gog pri­vat­nog Uni­ver­zi­te­ta u Do­njoj Go­ri­ci (UDG). UDG či­je je su­vals­nik pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić ran­gi­ran je na 16.458 mje­stu me­đu vi­so­ko­o­bra­zov­nim in­sti­tu­ci­ja­ma u me­đu­na­rod­nim ok­vri­ti­ma. Po­da­ci i ran­gi­ra­nje We­bo­ma­trik­sa po­ka­zu­ju da je dr­žav­ni uni­ver­zi­tet mno­go is­pred pri­vat­nih u Cr­noj Go­ri po kva­li­te­tu, me­đu­na­rod­nom vred­no­va­nju, ali i po tra­di­ci­ji.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"