Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Radmilin Univerzitet najgori u regionu * Obračunaćemo se sa svima koji prikrivaju dokaze * Tuže državu zbog zakona o švajcarcima * Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Šapat ispod lipe * Pisanje i čitanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RADE MILOŠEVIĆ, bivši direktor Zavoda za zapo#:
Vrijeme je da se počne sprovođenje zakona prema onima koji zloupotrebljavaju službeni položaj.

Vic Dana :)

Пи­та же­на му­жа:
- Је­си ли ре­као свом ше­фу да нас дво­је не мо­же­мо жи­вје­ти од те тво­је ма­ле пла­те?
Муж од­го­ва­ра:
Је­сам.
Же­на:
- И, што ти је ре­као?
Муж:
- Да се раз­ве­дем...

Ка­же Ци­га Ци­ги:
- Знаш да је умро Вер­са­ће?!
- Ко­ји бре, ори­ги­нал?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA ODBILO DA OBJAVI POTPUNE KARTICE RAČUNA
Prijava MANS-a MVPEI zataškava predizborne troškove MANS podnio sedam prijava protiv odgovornog lica u MVPEI, upozoravajući da za nešto više od mjesec i po nijesu objavili potpune podatke o računima
Dan - novi portal
Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja (MVPEI) Cr­ne Go­re od 12. ju­la do 28. av­gu­sta ove go­di­ne ni­je ob­ja­vi­lo pot­pu­ne kar­ti­ce ra­ču­na i po­dat­ke o put­nim na­lo­zi­ma za ko­ri­šće­nje slu­žbe­nih vo­zi­la, što pred­sta­vlja kr­še­nje od­red­bi Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja. Zbog to­ga je Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) pri­ja­vi­la Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je od­go­vor­na li­ca u Mi­ni­star­stvu vanj­skih po­slo­va i EU in­te­gra­ci­ja, tra­že­ći da bu­du iz­re­če­ne za­ko­nom pred­vi­đe­ne sank­ci­je. Na če­lu MVPEI je pre­mi­jer i li­der DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić, ko­ji će vo­di­ti taj re­sor do is­te­ka man­da­ta sa­da­šnje vla­de.
MANS je pod­nio se­dam pri­ja­va pro­tiv od­go­vor­nog li­ca u Mi­ni­star­stvu vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja, upo­zo­ra­va­ju­ći da za ne­što vi­še od mje­sec i po ni­je­su ob­ja­vi­li pot­pu­ne po­dat­ke o ra­ču­ni­ma, iako su oba­ve­zni, shod­no za­ko­nu, da tro­ško­ve i is­pla­te či­ne jav­nim u pred­iz­bo­r­nom pe­ri­o­du, što je i su­šti­na no­ve re­gu­la­ti­ve ko­ja tre­ti­ra pi­ta­nje fi­nan­si­ra­nja iz­bor­ne kam­pa­nje.
Ka­ko su ka­za­li iz MANS-a, na osno­vu čla­na 44 stav je­dan i dva Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja, pod­no­se pri­ja­vu zbog po­vre­de Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja.
Pre­gle­dom in­ter­net stra­ni­ce, ka­ko je na­ve­de­no, utvr­đe­no je da je in­sti­tu­ci­ja Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja uči­ni­la jav­nim ana­li­tič­ke kar­ti­ce svih ra­ču­na za pe­ri­od od 12. ju­la do 17. ju­la 2016. go­di­ne ko­je in­sti­tu­ci­ja ima u svom po­sje­du i ko­je je du­žna ob­ja­vlji­va­ti sed­mo­dnev­no, u skla­du sa čla­nom 28, stav tri Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja.
– Ali na­ve­de­ni do­ku­ment ne sa­dr­ži sve neo­p­hod­ne po­dat­ke, pa zbog to­ga ne mo­že bi­ti ri­je­či o pu­noj pri­mje­ni na­ve­de­ne za­kon­ske od­red­be. Do­kaz je štam­pa­na ver­zi­ja iz­vo­da sa in­ter­net pre­zen­ta­ci­je. Na­i­me, ob­ja­vlje­na ana­li­tič­ka kar­ti­ca ne sa­dr­ži po­dat­ke ko­ji bi ga­ran­to­va­li pot­pu­ni uvid u po­tro­šnju bu­džet­skih sred­sta­va, kao što su svr­ha pla­ća­nja (na­ziv kon­ta GK), broj kon­ta-na­lo­ga, iz­vor sred­sta­va, na­ziv ko­ri­sni­ka bu­dže­ta (or­ga­na ko­ji su ob­u­hva­će­ni kon­kret­nom ana­li­tič­kom kar­ti­com). Na­ve­de­na in­sti­tu­ci­ja je ne­pri­ka­zi­va­njem na­ve­de­nih gru­pa in­for­ma­ci­ja ogra­ni­či­la tran­spa­rent­nost i kon­tro­lu po­tro­šnje bu­džet­skih sred­sta­va jer je ob­ja­vi­la sa­mo dio in­for­ma­ci­ja, ko­je ni­su do­volj­ne za utvr­đi­va­nje či­nje­ni­ca ka­ko se ras­po­re­đu­ju na­ve­de­na sred­stva u pred­iz­bor­nom pe­ri­o­du i da li se do­ga­đa­ju zlo­u­po­tre­be dr­žav­nih sred­sta­va – na­vo­di se u pri­ja­vi ko­ju je MANS pod­nio Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je.
Sve ovo je, is­ta­kli su, u su­prot­no­sti sa na­če­li­ma Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja.
– Zbog či­nje­ni­ce da je do­šlo do po­vre­de Za­ko­na, pred­la­že­mo da Agen­ci­ja spro­ve­de po­stu­pak od­lu­či­va­nja i iz­ri­ca­nja mje­ra u skla­du sa čla­nom 44 Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja – uka­za­no je u pri­ja­vi MANS-a.
Ka­ko su na­ve­li iz MANS-a, zbog na­ve­de­nih ne­re­gu­lar­no­sti ,,pod­no­se pri­ja­vu ra­di po­kre­ta­nja po­stup­ka pro­tiv od­go­vor­nog li­ca iz MVE­PI, u skla­du sa ovla­šće­nji­ma pro­pi­sa­nim za­ko­nom”.
– Mo­li­mo vas da nas oba­vi­je­sti­te o ak­tiv­no­sti­ma spro­ve­de­nim u ovom slu­ča­ju, do­sta­vi­te iz­vje­štaj o iz­vr­še­nom nad­zo­ru, kao i sve od­lu­ke o iz­re­če­nim mje­ra­ma i pred­u­ze­tim rad­nja­ma – na­ve­de­no je u pri­ja­vi.
Ka­ko je ob­ja­šnje­no, po za­ko­nu, nov­ča­nom ka­znom od 200 do 2.000 eura ka­zni­će se za pre­kr­šaj od­go­vor­no li­ce u dr­žav­nom or­ga­nu, or­ga­nu dr­žav­ne upra­ve, or­ga­nu lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, or­ga­nu lo­kal­ne upra­ve, jav­nom pred­u­ze­ću, jav­noj usta­no­vi, dr­žav­nom fon­du i pri­vred­nom dru­štvu či­ji je osni­vač ili ve­ćin­ski ili dje­li­mič­ni vla­snik dr­ža­va ili je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, ako po­dat­ke ne ob­ja­vi na svo­joj in­ter­net stra­ni­ci i ne do­sta­vi na pet­na­e­sto­dnev­nom ni­vou Pri­vre­me­nom od­bo­ru i Agen­ci­ji.
MANS je, ka­ko su sa­op­šti­li, u sklo­pu pro­jek­ta „Po­šte­ni iz­bo­ri slo­bod­ni od ko­rup­ci­je” us­po­sta­vio pre­tra­ži­vu in­ter­net ba­zu po­da­ta­ka o pred­iz­bor­noj po­tro­šnji bu­dže­ta, ko­ja će omo­gu­ći­ti svim za­in­te­re­so­va­nim po­je­din­ci­ma da na jed­nom mje­stu i na jed­no­sta­van na­čin do­bi­ju in­for­ma­ci­je o pred­iz­bor­noj po­tro­šnji pre­ko 100 in­sti­tu­ci­ja.
M.V.


Ne­ma ni po­da­ta­ka o upo­tre­bi vo­zi­la

In­te­re­sant­no je i to što u pe­ri­o­du od 12. ju­la do 28. av­gu­sta Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va ni­je ob­ja­vi­lo pot­pu­ne put­ne na­lo­ge o ko­ri­šće­nju slu­žbe­nih vo­zi­la, iako je na ob­ja­vlji­va­nje oba­ve­zno po za­ko­nu. Iz MANS-a su u pri­ja­vi pod­ni­je­toj tim po­vo­dom kon­sta­to­va­li da ob­ja­vlje­ni put­ni na­lo­zi ni­je­su u skla­du sa obra­scem put­nog na­lo­ga ko­ji je de­fi­ni­san pra­vil­ni­kom o obra­scu put­nog na­lo­ga, na­či­nu nje­go­vog iz­da­va­nja i vo­đe­nju evi­den­ci­je iz­da­tih put­nih na­lo­ga.


Nur­ko­vić: Oba­ve­za se ne od­no­si na nas

Di­rek­tor Mon­te­pu­ta Osman Nur­ko­vić re­a­go­vao je na tekst „Ni­je­dan iz­vje­štaj o tro­še­nju pa­ra”, ob­ja­vljen u ju­če­ra­šnjem iz­da­nju „Da­na” na stra­ni dva.
– Ne­i­sti­ni­ti su na­vo­di da Mon­te­put, i ja kao di­rek­tor, kr­ši­mo bi­lo ka­kav za­kon, jer je ja­sno da se od­red­ba na ko­ju se po­zi­va­te u tek­stu ne od­no­si na nas. Mon­te­put ne pred­sta­vlja ni­ti dr­žav­nu, ni­ti lo­kal­nu bu­džet­sku po­tro­šač­ku je­di­ni­cu, na ko­je se od­no­si za­kon­ska oba­ve­za o ob­ja­vlji­va­nju ana­li­tič­kih kar­ti­ca ra­ču­na. O to­me smo do­bi­li mi­šlje­nje Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, i sva­ko dru­ga­či­je sta­no­vi­šte je po­gre­šno, če­ga su u MANS-u vr­lo do­bro svje­sni. Ten­den­ci­o­zno je po­mi­nja­ti to što sam funk­ci­o­ner BS-a i sa­vez sa DPS-om, jer to ne­ma ni­ka­ve ve­ze s po­slom ko­ji oba­vljam, za­to što po­štu­jem za­kon i po­li­ti­ka s tim ne­ma ve­ze, a to sam to­kom svog rad­nog vi­je­ka ja­sno do­ka­zao. Uvje­ra­vam cr­no­gor­sku jav­nost da je na­še po­slo­va­nje ap­so­lut­no tran­spa­rent­no i u skla­du sa za­ko­nom – re­kao je Nur­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"