Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2018-01-08 ZBOG NEUSTAVNIH PLANOVA NEMOGUĆA LEGALNA GRADNJA I REKONSTRUKCIJA U CENTRU PODGORICE
Ministarstvu pravde odbili da daju dozvole za radove na zgradi CANU
Dan - novi portal
U re­gi­stru plan­skih do­ku­me­na­ta Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja ne­ma DUP-a No­va va­roš 2 - iz­mje­ne i do­pu­ne što zna­či da u cen­tru Pod­go­ri­ce ne mo­že le­gal­no da se gra­di i re­kon­stru­i­še. Da se u pro­ble­mu ur­ba­ni­stič­kog ha­o­sa na­šla vlast Glav­nog gra­da na če­lu sa gra­do­na­čel­ni­kom Sla­vo­lju­bom Sti­je­po­vi­ćem „Dan” je ob­ja­vio još u ju­lu pro­šle go­di­ne ka­da je Ustav­ni sud do­nio od­lu­ku da se pre­ko 140 plan­skih do­ku­me­na­ta zbog spor­nih ro­ko­va sta­vlja van prav­ne sna­ge. Pr­va „žr­tva” ne­u­stav­nih pla­no­va je Mi­ni­stra­stvo prav­de ko­je, za­sad, ne­će mo­ći da zgra­du gra­đe­nu za Cr­no­gor­sku aka­de­mi­ju na­u­ka i umjet­no­sti (CA­NU) re­kon­stru­i­še za po­tre­be pra­vo­su­đa.
Se­kre­ta­ri­jat za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne od­bio je da Mi­ni­star­stvu prav­de iz­da ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­ke uslo­ve za ur­ba­ni­stič­ku par­ce­lu broj 63 u za­hva­tu DUP-a No­va va­roš 2 - iz­mje­ne i do­pu­ne jer se ovaj plan­ski do­ku­ment ne na­la­zi i re­gi­stru plan­skih do­ku­me­na­ta Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja u tu­ri­zma. U pi­ta­nju je par­ce­la u bli­zi­ni mo­sta Mi­le­ni­jum na Bu­le­va­ru Iva­na Cr­no­je­vi­ća, na ko­joj se du­ži niz go­di­na gra­di zgra­da ko­ja je pr­vo­bit­no bi­la pla­ni­ra­na za CA­NU, a u ko­joj će, pre­ma po­sled­njim na­ja­va­ma, bi­ti use­ljen dio pra­vo­su­đa.
U oba­vje­šte­nju ko­je je pot­pi­sao Oli­ver Mar­ko­vić, v.d. se­kre­ta­ra za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra, pi­še da im je Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma do­sta­vi­lo za­htjev Mi­ni­star­stva prav­de ko­jim tra­že ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­ke uslo­ve za par­ce­lu.
– Pro­vje­rom plan­ske do­ku­men­ta­ci­je utvr­đe­no je da se ur­ba­ni­stič­ka par­ce­la broj 63 na­la­zi u za­hva­tu DUP-a No­va va­roš 2-iz­mje­ne i do­pu­ne (Slu­žbe­ni list -op­štin­ski pro­pi­si, broj 11/08). Obra­zlo­že­njem od­lu­ke Ustav­nog su­da od 25. ju­la 2017. go­di­ne na­vo­di se iz­me­đu osta­log da su od­re­đe­ni plan­ski do­ku­men­ti ko­ji­ma je po­je­di­nač­no od­re­đe­no vri­je­me va­že­nja na pet go­di­na, pre­sta­li da va­že is­te­kom vre­me­na za ko­ji su do­ni­je­ti. Čla­nom 11 Za­ko­na o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta pro­pi­sa­no je da se „plan­ski do­ku­men­ti evi­den­ti­ra­ju i ob­ja­vlju­ju u re­gi­stru plan­skih do­ku­me­na­ta”. Re­gi­star vo­di mi­ni­star­stvo, uvid u nje­ga je slo­bo­dan i bez na­kna­de. Ka­ko se DUP No­va va­roš 2 - iz­mje­ne i do­pu­ne ne na­la­ze u re­gi­stru plan­ske do­ku­men­ta­ci­je Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma to Se­kre­ta­ri­jat ne mo­že iz­da­ti tra­že­ne ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­ke uslo­ve – pi­še u Mar­ko­vi­će­vom oba­vje­šte­nju.
Ustav­ni sud je ina­če, od­lu­či­vao na ini­ci­ja­ti­vu Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma ko­ja je pod­ni­je­ta u vri­je­me ka­da je taj re­sor vo­dio Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić. Iz ovog re­so­ra, ko­ji sa­da vo­di Pa­vle Ra­du­lo­vić, po­čet­kom no­vem­bra pro­šle go­di­ne „Da­nu” je u usme­nom raz­go­vo­ru sa­op­šte­no da su svi pla­no­vi ko­je je tre­ti­rao Ustav­ni sud iz­bri­sa­ni, a u pi­sa­nom od­go­vo­ru da pred­met od­lu­či­va­nja Ustav­nog su­da ni­je bi­lo va­že­nje plan­ske do­ku­men­ta­ci­je, ne­go da je od­lu­ka sud­skog or­ga­na tre­ti­ra­la ro­ko­ve. Iz mi­ni­star­stva je ta­da sa­op­šte­no da je pre­ma Cen­tral­nom re­gi­stru plan­ske do­ku­men­ta­ci­je ovog or­ga­na Pod­go­ri­ca tre­nut­no po­kri­ve­na sa 99 plan­skih do­ku­me­na­ta a me­đu nji­ma ima i ne­ko­li­ko pla­no­va ko­je je ospo­rio Ustav­ni sud.
Da će se grad na­ći u pro­ble­mu zbog ospo­ra­va­nja pla­no­va, Sekretarijat za ur­ba­ni­zam je tvr­dio u iz­ja­šnje­nju Ustav­nom su­du.
- Do­sljed­no spro­vo­đe­nje ova­kvog prav­nog sta­no­vi­šta do­ve­lo bi do si­tu­a­ci­je u ko­joj ni­je mo­gu­će iz­da­va­ti do­ku­men­ta, ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­ke uslo­ve, gra­đe­vin­ske do­zvo­le na te­ri­to­ri­ji Glav­nog gra­da či­me se u pot­pu­no­sti za­u­sta­vlja sva­ka in­ve­sti­ci­o­na ak­tiv­nost i na­ro­či­to re­a­li­za­ci­ja ve­ćeg bro­ja ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta od ne­mjer­lji­vog zna­ča­ja za sve gra­đa­ne Pod­go­ri­ce. – sa­op­šti­li su ra­ni­je iz Se­kre­ta­ri­ja­ta.
Po­ka­za­lo se da su bi­li u pra­vu.
Od­bor­nik De­mo­kra­ta Zden­ka Po­po­vić sa­op­šti­la je da Se­kre­ta­ri­jat ne­ma za­kon­skog osno­va da iz­da­je ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­ke uslo­ve, gra­đe­vin­ske i upo­treb­ne do­zvo­le jer je od­lu­kom Ustav­nog su­da po­vu­če­no pre­ko 140 plan­skih do­ku­me­na­ta.
– Ka­da je klub od­bor­ni­ka De­mo­kra­ta tra­žio ob­ja­šnje­nje čak i otvo­re­nim pi­smom od gra­do­na­čel­ni­ka i pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Glav­nog gra­da ka­ko ri­je­ši­ti raz­voj­nu blo­ka­du zbog po­vla­če­nja plan­ske do­ku­men­ta­ci­je na­i­šli smo na zid ćut­nje. Sa­da se na­ja­vlju­je di­na­mič­ni raz­voj Glav­nog gra­da i iz­grad­nja zna­čaj­nih ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta i to baš u iz­bor­noj go­di­ni i po­red či­nje­ni­ce što ne­ma za­kon­skog osno­va za iz­grad­nju i re­kon­struk­ci­ju bi­lo kog pro­jek­ta jer su DUP-ovi sta­vlje­ni van prav­ne sna­ge. I to je ne­spor­na či­nje­ni­ca. Spor­no je to što gra­do­na­čel­nik i pred­stav­ni­ci iz­vr­šne vla­sti ob­ma­nju­ju gra­đa­ne Pod­go­ri­ce na­ja­vlju­ju­ći iz­grad­nju zna­čaj­nih ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta i po­red či­nje­ni­ce da nad­le­žni se­kre­te­ri­jat ne mo­že iz­da­ti gra­đe­vin­ske do­zvo­le jer ne­ma ni va­že­ćih DUP-ova. Da­kle, u ve­ći­ni slu­ča­je­va, gdje je po­sta­vljen ka­men te­me­ljac ili za­po­če­ta iz­grad­nja ne­kog objek­ta, to je ura­đe­no ne­le­gal­no. Za­klju­čak je da su gra­do­na­čel­nik i pred­stav­ni­ci iz­vr­šne vla­sti, a ko­ji bi mo­ra­li da po­štu­ju za­ko­ne i od­lu­ke Ustav­nog su­da, di­vlji gra­di­te­lji – na­vo­di Po­po­vić.
N.S.


Gra­do­na­čel­nik po­sta­je naj­ve­ći di­vlji gra­di­telj

Zden­ka Po­po­vić na­vo­di da i po­red či­nje­ni­ce da ne po­sto­ji va­že­ća plan­ska do­ku­men­ta­ci­ja, na­ja­vlju­je se iz­grad­nja ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta, po­di­žu se kre­di­ti i za­du­žu­ju gra­đa­ni, po­sta­vlja­ju se ka­me­ni te­melj­ci i pre­si­je­ca­ju cr­ve­ne vrp­ce.
–Po­zi­vam gra­đa­ne da pra­te ak­tiv­no­sti gra­do­na­čel­ni­ka i nje­go­vih sa­rad­ni­ka u pe­ri­o­du ko­ji je pred na­ma jer će,ka­ko je na­ja­vio, gra­do­na­čel­nik po­sta­ti naj­ve­ći ne­le­gal­ni ili di­vlji gra­di­telj u Pod­go­ri­ci. Ka­kva se po­ru­ka ša­lje gra­đa­ni­ma Pod­go­ri­ce, valj­da je svi­ma ja­sno – po­ru­ču­je Po­po­vić.


Gra­đe­vin­ska do­zvo­la iz­da­ta pri­je osam go­di­na

Zgra­da na Bu­le­va­ru Iva­na Cr­no­je­vi­ća u gru­bo je za­vr­še­na. Na gra­di­li­šnoj ta­bli je na­zna­če­no da je u pi­ta­nju po­slov­ni obje­kat za po­tre­be Cr­no­gor­ske aka­de­mi­je na­u­ka i umjet­no­sti, za ko­ji je gra­đe­vin­ska do­zvo­la iz­da­ta 16. de­cem­bra 2010. go­di­ne. Obje­kat se, ka­ko pi­še na ta­bli, na­la­zi na ur­ba­ni­stič­koj par­ce­li broj 63 u za­hva­tu DUP-a No­va va­roš-iz­mje­ne i do­pu­ne, pred­vi­đe­na nje­go­va sprat­nost je Po+P+6, a rok za­vr­šet­ka ra­do­va je 15 mje­se­ci. Da­kle umje­sto go­di­nu i par mje­se­ci gra­di se se­dam go­di­na, a sad joj se ne­će ni u re­kon­truk­ci­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"