Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom OPOZICIJA OČEKUJE DA ĆE GRAĐANI OVE GODINE PROMIJENITI VLAST U ZETI AKO SE PONOVE REZULTATI SA PARLAMENTARNIH IZBORA
Čelnici DPS-a u izbornim kampanjama mnogo obećavali DPS u minusu 700 glasova Pogled na rezultate sa parlamentarnih izbora 2016. godine izaziva tihu strepnju kod DPS-a jer su opozicione partije osvojile u Gradskoj opštini Golubovci 694 glasa više od njih
Dan - novi portal
Gra­đa­ni Ze­te u for­mal­nim i ne­for­mal­nim raz­go­vo­ri­ma is­ti­ču da su ne­za­do­volj­ni raz­vo­jem pre­vas­hod­no jer ne­ma no­vih rad­nih mje­sta, ma­lo je jav­nih obje­ka­ta od op­šteg in­ter­esa, a ni raz­voj in­fra­struk­tu­re ne pra­ti po­tre­be sa­vre­me­nog na­či­na ži­vo­ta lo­kal­ne za­jed­ni­ce. Sma­tra­ju da je u do­me­nu oma­lo­va­ža­va­nja is­ti­ca­nje re­ci­mo ugrad­nja si­ja­li­ca na jav­nom pu­tu. U di­je­lu Ze­te gdje se pla­ni­ra grad­nja ko­lek­to­ra za či­ta­vu Pod­go­ri­cu, ili ka­ko ga je mi­ni­star fi­nan­si­ja na­zvao „fa­bri­ke ot­pad­nih vo­da”, gra­đa­ni su po­seb­no sen­zi­tiv­ni na te na­mje­re vla­sti. Po­zna­to je da je gra­do­na­čel­nik Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić 25. apri­la 2014. go­di­ne, tač­no mje­sec pred lo­kal­ne iz­bo­re, re­kao da je ta­da­šnji ten­der za grad­nju ko­lek­to­ra po­ni­šten te „da će se na­kon iz­bo­ra for­mi­ra­ti eks­pert­ski tim ko­ji će sa Bo­tu­nja­ni­ma na­ći ne­ko rje­še­nje”. Je li ne­ko vi­dio taj tim? Ho­će li se u ovom iz­bor­nom ci­klu­su Sti­je­po­vić od­va­ži­ti da Ze­ti ko­nač­no pre­su­di ka­da je u pi­ta­nju ovo po­stro­je­nje koje je otvo­re­no pi­ta­nje.
Po­gled na re­zul­ta­te sa par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2016. go­di­ne iza­zi­va ti­hu strep­nju kod DPS-a jer su opo­zi­ci­o­ne par­ti­je De­mo­krat­ski front, De­mo­kra­te, SNP, De­mos, Ura i SDP osvo­ji­le u Grad­skoj op­šti­ni Go­lu­bov­ci 694 gla­sa vi­še od njih. Opo­zi­ci­ja je u Ze­ti ima­la 5.001 glas, dok je vla­da­ju­ća par­ti­ja se­bi obez­bi­je­di­la 4.307 gla­so­va. Re­ci­mo u Bo­tu­nu, na­se­lju ko­me do­dje­lju­ju ko­lek­tor, od­nos je bio 352 za opo­zi­ci­ju, a 187 za vlast.
Što se ti­če ra­do­va u Ze­ti pred kraj go­di­ne po­čeo je da se ra­di put Go­lu­bov­ci-Ma­ta­gu­ži, a tu je i sred­nja ško­la ko­ju fi­nan­si­ra dr­ža­va, dok se oče­ku­ju ma­ši­ne na pro­ši­re­nju ma­gi­stra­le. Ne­ma pi­ja­ce, sport­ske dvo­ra­ne, fa­bri­ke za pre­ra­du vo­ća i po­vr­ća, iz­grad­nje tr­ga, par­kin­ga...
Mi­ha­i­lo Asa­no­vić (DNP) oče­ku­je da će bi­ti obe­ća­nja DPS-a, kao i pred sva­ke iz­bo­re, ali da će ih gra­đa­ni ka­zni­ti za ne­či­nje­nja.
– Oče­ku­jem da će gra­đa­ni pre­po­zna­ti da ci­je­li man­dat ni­je­su ura­di­li ni­jed­nu kon­kret­nu stvar za Ze­tu. Dva mi­li­o­na ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja ni­je­su is­ko­ri­sti­li i ni­ko ne zna šta se de­si­lo sa tim nov­cem. Pri­mje­ću­ju gra­đa­ni da 90 od­sto op­šti­na sa sje­ve­ra, a i ne­ke iz cen­tral­nog di­je­la, fi­nan­si­ra dr­ža­va, a da na­ma naš pred­sjed­nik GO Go­lu­bov­ci ka­že da ni­smo odr­ži­vi kao sa­mo­stal­na op­šti­na, a pri­tom ne­će da se iz­ja­sni ko­li­ko se sli­va nov­ca u bu­džet Glav­nog gra­da iz Ze­te. Sra­mo­ta me da ka­žem šta je Ze­ta do­bi­la, ne u zad­nje če­ti­ri go­di­ne, već u zad­njih de­set. Ni­je­dan pro­je­kat ni­je ura­đen osim za­o­bi­la­zni­ce oko Go­lu­bo­va­ca a i tu ne vi­dim ne­ku ko­rist za nas osim što se sma­nji­la gu­žva u to­ku se­zo­ne, ura­đe­no je ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra pu­ta i to je to za de­ce­ni­ju. Šta je još ura­đe­no za Ze­tu - jed­no ve­li­ko ni­šta. Ne­ma fa­bri­ke za pre­ra­du vo­ća i po­vr­ća, ne­ma za­vr­šet­ka pu­ta Go­lu­bov­ci-Ma­ta­gu­ži, ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že, vo­do­vod­ne u jed­nom di­je­lu, za­što i da­lje va­de pi­je­sak iz ko­ri­ta ri­je­ka, a mi ne­ma­mo ni­ka­kve ko­ri­sti od to­ga, zbig če­ga ni­je ura­đe­na stu­di­ja iz­vo­dlji­vo­sti sa­mo­stal­ne op­šti­ne... Ko­me to od­go­va­ra da pri­ku­plja po­re­ze i pri­no­se sa pro­sto­ra GO i sta­vlja ih u bu­džet Glav­nog gra­da i po­tom ih ne­ra­ci­o­nal­no di­je­li da­ju­ći nam in­struk­ci­je ka­ko će­mo ih tro­ši­ti. Ne mo­že­mo vi­še to da tr­pi­mo. Za­to pr­vi pred­u­slov za raz­voj Ze­te je da po­ša­lje­mo DPS u opo­zi­ci­ju i na­pre­dak će do­ći. Ne­će­mo se vo­di­ti lič­nim in­te­re­si­ma već in­te­re­si­ma gra­đa­na Ze­te. Za­to je po­treb­no da nam gra­đa­ni da­ju po­dr­šku, kao na zad­njim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma kad smo do­tu­kli Du­ša­na Ra­do­nji­ća i dru­ži­nu sa pre­ko 500 gla­so­va u ko­rist opo­zi­ci­je – ka­zao je Asa­no­vić.
Slav­ko Vuk­če­vić (SNP) sma­tra da su gra­đa­ni pre­po­zna­li da ak­tu­el­na vlast u Ze­tu ula­že naj­ma­nje što mo­že, a naj­vi­še u ključ­ne sa­o­bra­ćaj­ni­ce pri­o­ri­tet­ne za dr­ža­vu, a ne za lo­kal­nu za­jed­ni­cu.
–Gra­đa­ni su oče­ki­va­li da će da se za­vr­ši sport­ska dvo­ra­na, pi­ja­ca, ure­di cen­tar Go­lu­bo­va­ca i iz­gra­di trg, obe­zi­je­di pro­stor za oču­va­nje vi­ška pro­iz­vo­da... Ni­šta se de­si­lo ni­je. Gra­đa­ni tre­ba da is­ko­ri­ste je­dan od me­to­da su­pro­sta­vlja­nja vla­sti, a to je iz­bor ne­kog dru­gog po­li­tič­kog su­bje­ka­ta. Vje­ru­jem da će do­ći do pro­mje­ne vla­sti u Ze­ti na ovo­go­di­šnjim iz­bo­ri­ma, jer ka­ko je mi­šlje­nje gra­đa­na i ka­ko re­a­gu­ju i po­sma­tra­ju sa ne­vje­ri­com, ra­ču­nam da će na dan gla­sa­nja gla­sa­ti opo­zi­ci­ju. Raz­mi­šlja se o ko­a­li­ci­ji na­kon iz­bo­ra ko­ja bi ga­ran­to­va­la uspje­šnost –ka­že Vuk­če­vić.
On je ne­za­do­vo­ljan ula­ga­njem jer ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta ni­je bi­lo. Vuk­če­vić is­ti­če da je oče­ki­vao ove go­di­ne da će bu­džet bi­ti pla­ni­ran kao op­šti­ne u okvi­ru Glav­nog gra­da, a to se ni­je de­si­lo. On sma­tra da će iz­bor­na go­dina po­če­ti in­ve­sti­ci­ja­ma, i da će Ze­ta bi­ti gra­dili­šte, ali ka­da će sve to bi­ti za­vr­še­no pi­ta­nje je.
Da ni­šta od pred­iz­bor­nih obe­ća­nja vlast ni­je is­pu­ni­la sma­tra Mi­ro­slav Bra­jo­vić (No­va).
–Uz sav ne­rad i lo­še re­zul­ta­te na po­bolj­ša­nju ži­vot­nog stan­dar­da gra­đa­na Ze­te, ne­is­pu­nje­na pred­iz­bor­na obe­ća­nja, neo­stva­re­ne ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­ja i da­va­nja pra­zne na­de po­ljo­pri­vred­nim pro­iz­vo­đa­či­ma vla­da­ju­ća ve­ći­na će opet po­ku­ša­ti da na­do­mje­sti po­dr­šku na nji­ma po­zna­te na­či­ne. Oče­ku­jem da će DPS vo­di­ti usta­lje­nu kam­pa­nju, od ku­će do ku­će, „de­mo­krat­ski” će ku­pi­ti sva­ki glas ko­ji je na pro­da­ji, a onaj ko­ji ni­je bi­će za­stra­ši­van. Sve će se ovo po­no­vi­ti i gra­đa­ni od­gle­da­ti re­pri­zu otr­ca­nog fil­ma. Ve­ćim di­je­lom za­hva­lju­ju­ći po­je­di­nim opo­zi­ci­o­nim po­li­tič­kim par­ti­ja­ma ko­ji ne že­le kom­pak­tnost i uje­di­nje­nje, sa­mim tim po­ka­zu­ju da im ni­je cilj pre­u­zi­ma­nja sa­me vla­sti i od­go­vor­no­sti pred svo­jim gra­đa­ni­ma. A kad po­no­vo DPS na­mak­ne svo­jih 12 man­da­ta i ostva­ri svoj cilj, ta­da će se po­ja­vi­ti iz opo­zi­ci­o­nog blo­ka ne­ko mlad, li­jep i pa­me­tan i re­ći da je nje­go­va par­ti­ja ostva­ri­la sto po­sto bo­lji re­zul­tat ne­go pro­šlih iz­bo­ra. Jed­nom ri­ječ­ju DPS ni­kad ni­je bio sla­bi­ji, jer to ar­gu­men­ti nji­ho­vog dje­la po­ka­zu­ju, a mi opo­zi­ci­ja ni­kad ne­slo­žni­ji. Osta­je nam da če­ka­mo u na­di da će ra­zum me­đu li­de­ri­ma pre­vla­da­ti i ove go­di­ne si­gur­no do ci­lja do­ći, a to je po­bje­da –sma­tra Bra­jo­vić.
A.D.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"