Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO I POLICIJA U 2016. GODINI NIJESU INICIRALI NIJEDAN IZVIĐAJ O SUMNJIVIM NOVČANIM TRANSAKCIJAMA
Katnić i Stojanović Za pranje para lani nijedna prijava Prošle godine Specijalnom državnom tužilaštvu drugi državni organi, NVO, fizička i pravna lica podnijeli su prijave protiv 15 lica zbog pranja novca. U istom periodu izrečene su tri presude za ovo djelo i sve su bile oslobađajuće
Dan - novi portal
Pra­nje pa­ra, ka­ko su kon­sta­to­va­li i evrop­ski eks­per­ti, jed­na je od glav­nih bolj­ki cr­no­gor­skog pra­vo­su­đa. Upr­kos to­me, shod­no po­da­ci­ma do­stup­nim jav­no­sti, nad­le­žni su pred­u­ze­li ve­o­ma ma­lo ka­ko bi sma­nji­li ovaj kri­mi­na­li­tet. Na­i­me, Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo i Upra­va po­li­ci­je pro­šle go­di­ne kojim rukovode Milivoje Katnić i Slavko Stojanović ni­je­su pod­ni­je­li ni­jed­nu kri­vič­nu pri­ja­vu za pra­nje nov­ca. Osim to­ga, zbog sum­nje da su u le­gal­ne to­ko­ve uba­ci­li no­vac ste­čen kri­mi­nal­nim ak­tiv­no­sti­ma, Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo je 2016. go­di­ne po­kre­nu­lo po­stup­ke pro­tiv sve­ga 15 li­ca, a sva­ka op­tu­žni­ca okon­ča­na je oslo­ba­đa­ju­ćom pre­su­dom. Ova sta­ti­sti­ka, pre­ma mi­šlje­nju advo­ka­ta Ve­se­li­na Ra­du­lo­vi­ća, ja­san je po­ka­za­telj da nad­le­žni ne­ma­ju vo­lje a ni ka­pa­ci­te­ta da se iz­bo­re sa ovim kri­mi­nal­nim rad­nja­ma.
On je uka­zao da je u iz­vje­šta­ju tu­ži­la­štva na­ve­de­no ko­li­ko li­ca je bi­lo ob­u­hva­će­no is­tra­žnim rad­nja­ma zbog pra­nja pa­ra, ali ne i ko­li­ko pri­ja­va je pod­ne­se­no. To je, ka­ko do­da­je, ura­đe­no ka­ko bi se „na­pum­pa­la” sta­ti­sti­ka.
– Cio iz­vje­štaj o ra­du pred­sta­vlja po­ku­šaj tu­ži­la­štva da pri­kri­je pra­vo sta­nje o to­me na ko­ji na­čin se Dr­žav­no tu­ži­la­štvo bo­ri pro­tiv naj­te­žih ob­li­ka kri­mi­na­li­te­ta. Tu­ži­la­štvo i u ovom di­je­lu po­ku­ša­va da u pr­vi plan pred­sta­vi broj pri­ja­vlje­nih li­ca za pra­nje nov­ca, ne da­ju­ći po­dat­ke o to­me ko­li­ko je ukup­no bi­lo pri­ja­va za pra­nje nov­ca u iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du. Me­đu­tim, čak i ta­kav iz­vje­štaj po­ka­zu­je pot­pu­ni iz­o­sta­nak re­zul­ta­ta ka­da je u pi­ta­nju su­zbi­ja­nje ove vr­ste kri­mi­na­li­te­ta. Za­bri­nja­va či­nje­ni­ca da oni ko­ji su pri­mar­no za­du­že­ni za su­zbi­ja­nje kri­mi­na­li­te­ta, dr­žav­no tu­ži­la­štvo i po­li­ci­ja, ni­je­su ini­ci­ra­li ni­je­dan po­stu­pak zbog kri­vič­nog dje­la pra­nje nov­ca, što do­volj­no go­vo­ri o (ne)po­sto­ja­nju vo­lje i ka­pa­ci­te­ta da se ta vr­sta kri­mi­na­li­te­ta sank­ci­o­ni­še – ka­zao je Ra­du­lo­vić za „Dan”.
Do­dao je da i oni ri­jet­ki slu­ča­je­vi ko­ji bi­va­ju pro­ce­su­i­ra­ni za­vr­ša­va­ju oslo­ba­đa­ju­ćim pre­su­da­ma ili pre­su­da­ma ko­ji­ma se op­tu­žba od­bi­ja zbog za­star­je­lo­sti kri­vič­nog go­nje­nja.
Da je pra­nje pa­ra oblast ko­joj is­tra­žni or­ga­ni mo­ra­ju da po­sve­te mak­si­mal­ne na­po­re ka­ko bi ot­kri­li i va­lja­no pro­ce­su­i­ra­li po­či­ni­o­ce tog dje­la uka­za­li su iz Evrop­ske uni­je. Na­i­me, u iz­vje­šta­ju Evrop­ske uni­je za 2016. go­di­nu o Cr­noj Go­ri na­ve­de­no je: „U pred­sto­je­ćoj go­di­ni Cr­na Go­ra tre­ba na­ro­či­to da us­po­sta­vi bi­lans ostva­re­nih re­zul­ta­ta is­tra­ga, kri­vič­nih go­nje­nja, osu­đu­ju­ćih pre­su­da, pri­vre­me­nog i traj­nog od­u­zi­ma­nja imo­vi­ne u pred­me­ti­ma or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, sa ja­kim fo­ku­som na ona kri­vič­na dje­la gdje re­zul­ta­ti i da­lje iz­o­sta­ju, kao što su pra­nje nov­ca i tr­go­vi­na lju­di­ma”.
– Da­kle, pot­pu­ni iz­o­sta­nak pro­ak­tiv­ne ulo­ge tu­ži­la­štva, ve­o­ma ma­li broj pro­ce­su­i­ra­nih slu­ča­je­va za pra­nje nov­ca, ne­u­spje­šan sud­ski epi­log sva­kog pro­ce­su­i­ra­nog slu­ča­ja i pot­pu­ni iz­o­sta­nak bi­lo ka­kve od­go­vor­no­sti dr­žav­nih tu­ži­la­ca za po­ra­ža­va­ju­će re­zul­ta­te na­vo­de na za­klju­čak da tu­ži­la­štvo ne­ma ka­pa­ci­te­ta i da ne že­li da ra­di na su­zbi­ja­nju pra­nja nov­ca. Ka­da se sve­mu na­ve­de­nom do­da i či­nje­ni­ca da tu­ži­la­štvo ni­je ostva­ri­lo re­zul­ta­te ka­da je u pi­ta­nju pro­ši­re­no odu­zma­nje imo­vi­ne, on­da je oči­gled­no da naj­te­ži ob­li­ci kri­mi­na­li­te­ta uglav­nom osta­ju van do­ma­ša­ja i in­te­re­so­va­nja tu­ži­la­štva i da se broj­na za­kon­ska ovla­šće­nja ko­ja su dr­žav­ni tu­ži­o­ci do­bi­li pret­hod­nih go­di­na ne ko­ri­ste za su­zbi­ja­nje ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la – do­dao je Ra­du­lo­vić.
Iz­vje­štaj o ra­du Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva za pret­hod­nu go­di­nu po­ka­zu­je da za go­di­nu da­na ni­je bi­lo ni­jed­ne va­lja­ne op­tu­žni­ce za ovo dje­lo, a da je pro­ce­su­ran ma­li broj pri­ja­va za ovo dje­lo.
– Zbog kri­vič­nog dje­la pra­nje nov­ca iz čl. 268 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka CG tu­ži­la­štvu su, u iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du pod­ni­je­te pri­ja­ve pro­tiv ukup­no 15 li­ca, pa je za­jed­no sa pri­ja­va­ma iz ra­ni­jeg pe­ri­o­da bi­lo pri­ja­va pro­tiv ukup­no 16 li­ca. Pro­tiv de­vet li­ca pri­ja­ve su pod­ni­je­li dru­gi dr­žav­ni or­ga­ni, pro­tiv dva li­ca NVO, pro­tiv jed­nog li­ca prav­no li­ce i pro­tiv tri li­ca fi­zič­ka li­ca. Pro­tiv 10 li­ca pri­ja­ve su ustu­plje­ne na nad­le­žnost dru­gom tu­ži­la­štvu, dok su u od­no­su na šest li­ca pri­ja­ve osta­le ne­ri­je­še­ne na kra­ju iz­vje­štaj­nog pe­ri­o­da. Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­švo ima­lo je u ra­du ne­ri­je­še­no op­tu­že­nje iz ra­ni­jeg pe­ri­o­da pro­tiv če­ti­ri li­ca zbog kri­vič­nog dje­la pra­nje nov­ca iz čl. 268 KZ CG. Ova op­tu­že­nja su ri­je­še­na kroz do­no­še­nje tri oslo­ba­đa­ju­će i jed­ne od­bi­ja­ju­će pre­su­de. U iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du tu­ži­la­štvo je iz­ja­vi­lo tri žal­be iz dru­gih raz­lo­ga ko­je žal­be su od­bi­je­ne kao neo­sno­va­ne – pi­še u iz­vje­šta­ju o ra­du SDT-a za 2016.
Po­ra­ža­va­ju­ći re­zul­ta­ti u obla­sti bor­be pro­tiv pra­nja pa­ra ob­ja­vlje­ni su i u Iz­vje­šta­ju o ra­du Upra­ve za spre­ča­va­nje pra­nja nov­ca i fi­nan­si­ra­nja te­ro­ri­zma. U tom do­ku­men­tu je na­ve­de­no da su pro­šle go­di­ne pro­tiv dvi­je oso­be vo­đe­ni sud­ski po­stup­ci zbog pra­nja pa­ra, a da su op­tu­že­ni u oba slu­ča­ja do­bi­li pra­vo­sna­žne oslo­ba­đa­ju­će pre­su­de.
M.V.P.


Če­ti­ri tu­ži­o­ca is­pi­tu­ju pra­nje pa­ra

U Iz­vje­šta­ju Evrop­ske ko­mi­si­je o Cr­noj Go­ri kon­sta­to­va­no je da je broj za­vr­še­nih is­tra­ga i kri­vič­nih go­nje­nja za pra­nje nov­ca i da­lje ma­li.
– Od mar­ta 2015. go­di­ne, no­vo Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo ima is­klju­či­vu nad­le­žnost za kri­vič­na dje­la po­ve­za­na sa pra­njem nov­ca i te­ro­ri­zmom. Če­ti­ri za­mje­ni­ka tu­ži­o­ca su za­du­že­na za pred­me­te pra­nja nov­ca – pi­še u iz­ve­šta­ju EK.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"