Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo ČLANOVI SUDSKOG SAVJETA VLASNICI VRIJEDNE IMOVINE, A UZ VISOKE PRIHODE PODIGLI I OGROMNE KREDITE
Medenica i Vukčević Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 Mladen Vukčević kao predsjednik Sudskog savjeta ima mjesečnu nadoknadu od 867 eura, od rentiranja nekretnina mjesečno prihoduje 3.650 eura, a do oktobra prošle godine u jednom privrednom društvu je zarađivao 1.134 eura
Dan - novi portal
-Čla­no­vi Sud­skog sa­vje­ta pri­ja­vi­li su Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) da su vla­sni­ci vri­jed­nih ne­kret­ni­na, a po­red osnov­ne na­kna­de u tom ti­je­lu, ko­ja iz­no­si 580 eura, svi do­bi­ja­ju i pla­te ili pen­zi­je iz bu­dže­ta. Po pri­ho­di­ma se iz­dva­ja pred­sjed­ni­ca Vr­hov­nog su­da Ve­sna Me­de­ni­ca, ko­ja mje­seč­no iz dr­žav­nog bu­dže­ta do­bi­ja i do 4.000 eura, a pred­sjed­nik Sud­skog sa­vje­ta Mla­den Vuk­če­vić je­dan je od naj­bo­ga­ti­jih čla­no­va, ali i naj­za­du­že­nijih, jer je po­di­gao če­ti­ri kre­di­ta ukup­ne vri­jed­no­sti 265.000 eura.
Vuk­če­vić i nje­go­va po­ro­di­ca po­sje­du­ju tri ku­će i tri sta­na. Na Vuk­če­vi­će­vo ime se vo­de dvi­je ku­će od 400 i 120 kva­dra­ta, stan od 43 i li­va­da od 13.852 kva­drat­na me­tra, dok nje­go­va su­pru­ga Zo­ri­ca ima stan od 34 kva­drat­na me­tra, ku­ću od 114 kva­dra­ta, gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte od 534, po­la pa­šnja­ka od 29.984 i tre­ći­nu li­va­de od 7.659 me­ta­ra kva­drat­nih. Nji­hov sin Ivan na po­klon je do­bio stan od 83 me­tra kva­drat­na.
Vuk­če­vić kao pred­sjed­nik Sud­skog sa­vje­ta pri­ma mje­seč­nu na­dok­na­du od 867 eura, od ren­ti­ra­nja ne­kret­ni­na mje­seč­no pri­ho­du­je 3.650 eura, a do ok­to­bra pro­šle go­di­ne u jed­nom pri­vred­nom dru­štvu je za­ra­đi­vao 1.134 eura.
Po­red to­ga, an­ga­žo­van je u Sa­vje­tu za na­uč­no­i­stra­ži­vač­ku dje­lat­nost, Fon­da­ci­ji Pe­tro­vić Nje­goš i na Fa­kul­te­tu za dr­žav­ne i evrop­ske stu­di­je, od če­ga je go­di­šnje pri­ho­do­vao oko 1.500 eura.
Nje­go­va su­pru­ga Zo­ri­ca je pen­zi­o­ner­ka i mje­seč­ni pri­hod joj je 400 eura, a po­red to­ga ra­di po osno­vu ugo­vo­ra o dje­lu, od če­ga ima 760 eura, a na ban­kov­nom ra­ču­nu ima ušte­đe­ne 44.000 eura.
Mla­den Vuk­če­vić je kre­dit­no za­du­žen oko 265.000 eura, a za če­ti­ri kre­di­ta ukup­na mje­seč­na ra­ta mu je oko 3.500 eura.
Pred­sjed­ni­ca Vr­hov­nog su­da i član Sud­skog sa­vje­ta Ve­sna Me­de­ni­ca po­red te dvi­je po­kri­va još se­dam funk­ci­ja. Ona je pred­sjed­ni­ca Ko­mi­si­je za po­la­ga­nje pra­vo­sud­nog is­pi­ta, Ko­mi­si­je za te­sti­ra­nje, Cr­no­gor­skog ski­ja­škog sa­ve­za, Ko­mi­si­je za iz­bor spor­ti­ste go­di­ne i član Uprav­nog od­bo­ra Olim­pij­skog ko­mi­te­ta Cr­ne Go­re, Sa­vje­ta za pra­će­nje Stra­te­gi­je re­for­me pra­vo­su­đa i Sa­vje­ta za vla­da­vi­nu pra­va.
Kao pred­sjed­ni­ca Vr­ho­vo­nog su­da mje­seč­no pri­ho­du­je 3.100 eura, u Sud­skom sa­vje­tu 580, a u Ko­mi­si­ji za po­la­ga­nje pra­vo­sud­nog is­pi­ta na­kna­de za rad osci­li­ra­ju i iz­no­se od 150 do 400 eura. Ka­da se sve to sa­be­re, ona mje­seč­no pri­ho­du­je oko 4.000 eura. Na nje­no ime se vo­di na­sli­je­đe­na ku­ća od 146 kva­dra­ta i auto­mo­bil „grand či­ro­ki”. Me­de­ni­ca ni­je do­zvo­li­la da ASK pro­vje­ri nje­ne ban­kov­ne ra­ču­ne.
Su­di­ja Vr­hov­nog su­da i član Sud­skog sa­vje­ta Ra­do­je Oro­vić iz dr­žav­nog bu­dže­ta je la­ni pri­ho­do­vao 37.300 eura. Osim u Vr­hov­nom su­du i Sa­vje­tu, on je an­ga­žo­van i u Di­sci­plin­skoj ko­mi­si­ji i Ko­mi­si­ji za po­la­ga­nje pra­vo­sud­nog is­pi­ta, a uz to je i kon­tro­lor ra­da su­do­va. Nje­go­va su­pru­ga Na­ta­ša za­po­sle­na je u Cen­tral­noj ban­ci, gdje mje­seč­no pri­ma oko 600 eura.
Oro­vić je vla­snik stam­be­nog pro­sto­ra od 131 kva­dra­ta, po­dru­ma od 39, po­moć­nog objek­ta od šest, dva dvo­ri­šta od 265 i 1.000 kva­dra­ta, kao i vi­ken­di­ce od 75 kva­drat­nih me­ta­ra. Po­sje­du­je vo­zi­lo mar­ke „pa­sat s”, kre­dit­no je za­du­žen 10.000 eura i ni­je do­zvo­lio da se pro­vje­re nje­go­vi ban­kov­ni ra­ču­ni.
Član Sud­skog sa­vje­ta Mi­lić Me­đe­do­vić kao su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da la­ni je za­ra­dio 28.410 eura, a za rad u Sa­vje­tu je mje­seč­no pri­mao do­dat­nih 580 eura. Za rad u di­sci­plin­skom vi­je­ću la­ni je za­ra­dio 598 eura. Nje­go­va su­pru­ga Voj­ka je pen­zi­o­ner­ka sa mje­seč­nim do­hot­kom od 300 eura, dok je nji­ho­va ćer­ka Je­le­na za­po­sle­na u Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu i pla­ta joj je oko 750 eura.
Me­đe­do­vić po­sje­du­je stan od 97 i ku­ću od 95 kva­dra­ta sa do­dat­nih 2.591 kva­drat­nim me­trom dvo­ri­šta, a vo­zi „ško­du ok­ta­vi­ju”. On ima ušte­đe­nih od oko 25.000 eura i do­zvo­lio je da se pro­vje­re nje­go­vi ban­kov­ni ra­ču­ni.
Su­di­ja Osnov­nog su­da i član Sud­skog sa­vje­ta Želj­ka Jo­vo­vić ima pla­tu od oko 1.280 eura, u Sa­vje­tu pri­ma do­dat­nih 580, a od ra­da u Ko­mi­si­ji za te­sti­ra­nje i Rad­noj gru­pi za mje­re­nje stu­di­je slo­že­no­sti pred­me­ta za go­di­nu je za­ra­di­la oko 1.300 eura. Ona je la­ni od osi­gu­ra­va­ju­ćih ku­ća „Uni­ka” i „Lov­ćen” na­pla­ti­la ukup­no oko 3.500 eura.
Njen su­prug Zo­ran za­po­slen je na Bi­o­teh­nič­kom fa­kul­te­tu i osnov­na pla­ta mu je 1.200 eura, a ima i do­dat­nu na­kna­du od 450 eura. On po­sje­du­je i stan od 121 kva­dra­ta i auto­mo­bil mar­ke „pa­sat”, dok nji­hov sin Ste­fan ima stam­be­nu je­di­ni­cu od 39 me­ta­ra kva­drat­nih. Jo­vo­vi­ći su za­jed­no kre­dit­no za­du­že­ni oko 100.000 eura.
Su­di­ja Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci Mag­da­le­na Ze­če­vić u toj in­sti­tu­ci­ji pri­ma pla­tu od oko 1.600 eura, dok u Sud­skom sa­vje­tu pri­ho­du­je do­dat­nih 580. Ona je kre­dit­no za­du­že­na 5.000 eura i na nje­no ime se ne vo­di ni­ka­kva imo­vi­na.
Član Sud­skog sa­vje­ta Do­bri­ca Šlji­van­ča­nin u tom ti­je­lu ima na­kna­du od 580 eura, u Ko­mi­si­ji za Etič­ki ko­deks su­di­ja mje­seč­no za­ra­đu­je 239 eura, a pri­ma i pen­zi­ju od 389 eura. On po­sje­du­je stan od 56 kva­dra­ta, a na­sli­je­dio je 50 od­sto od dvi­je ku­će od 71 i 64 kva­dra­ta, kao i ne­ko­li­ko šu­ma i pa­šnja­ka. Šlji­van­ča­nin je vla­snik tri ko­ma­da oruž­ja mar­ke „za­sta­va” i kre­dit­no je za­du­žen oko 60.000 eura.
Nje­go­va su­pru­ga Ve­ra je pen­zi­o­ner­ka i mje­seč­ni do­ho­dak joj je 253 eura.
M.S.


Si­mo­vić Zvi­cer po­sje­du­je vi­ken­di­cu od 94 kva­dra­ta

Član Sud­skog sa­vje­ta Ve­sna Si­mo­vić Zvi­cer za­po­sle­na je na Uni­ver­zi­te­tu Cr­ne Go­re, gdje joj je pla­ta 1.130 eura, a u Sa­vje­tu pri­ma 580 eura. Ona je od an­ga­žma­na u So­ci­jal­nom sa­vje­tu la­ni za­ra­di­la 200 eura, a od in­te­lek­tu­al­nih uslu­ga 4.000.
Njen su­prug Sa­ša Zvi­cer je za­po­slen u pri­vred­nom dru­štvu i pla­ta mu je 1.200 eura.
Si­mo­vić Zvi­cer po­sje­du­je vi­ken­di­cu od 94 kva­dra­ta i nji­vu od 350, dok je njen su­prug vla­snik sta­na od 68 kva­dra­ta. Ona vo­zi auto­mo­bil mar­ke „pe­žo 407” i ima aka­ci­je u pred­u­ze­ći­ma „Bje­la­si­ca Ra­da”, MMK Stan­dard, In­sti­tu­tu cr­ne me­ta­lur­gi­je, Ra­dven­tu i Mo­ne­ti. Njen su­prug Sa­ša ot­pla­ću­je stam­be­ni kre­dit od 85.000 eura.
Na saj­tu ASK ni­je ob­ja­vljen imo­vin­ski iz­vje­štaj za čla­na Sud­skog sa­vje­ta Lo­ra Mar­ki­ća.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"