Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija PENZIONI SISTEM U CRNOJ GORI POSTAJE SVE NEODRŽIVIJI
Za jednog penzionera rade dva zaposlena Poreski dug uz i na lična primanja 100 najvećih dužnika, prema podacima Poreske uprave, prelazi 73 miliona eura
Dan - novi portal
Od­nos bro­ja pen­zi­o­ne­ra i bro­ja za­po­sle­nih u Cr­noj Go­ri u mar­tu je iz­no­sio 1:1.58, što zna­či da na jed­nog pen­zi­o­ne­ra do­la­zi 1,58 rad­ni­ka.
Na kra­ju pro­šle go­di­ne taj od­nos je bio 1:1,54, za­tim je u ja­nu­a­ru ove go­di­ne po­ve­ćan na 1:1.55, a u fe­bru­a­ru je broj pen­zi­o­ne­ra u od­no­su na broj za­po­sle­nih iz­no­sio 1:1.57.
Uku­pan broj pen­zi­o­ne­ra na kra­ju mar­ta bio je 108.901, dok je broj za­po­sle­nih, iz či­jih se upla­ta za do­pri­no­se u Fond pen­zij­sko-in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja fi­nan­si­ra is­pla­ta pen­zi­ja, iz­no­sio 172.098.
U pro­gra­mu ra­da Po­re­ske upra­ve za ovu go­di­nu na­ve­de­no je da je pla­ni­ra­na na­pla­ta pri­ho­da po osno­vu do­pri­no­sa za oba­ve­zno so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje 483,5 mi­li­o­na eura, što je de­vet od­sto vi­še ne­go što je ostva­re­no u pro­šloj go­di­ni.
Por­ski dug uz i na lič­na pri­ma­nja 100 naj­ve­ćih du­žni­ka, pre­ma po­da­ci­ma Po­re­ske upra­ve, pre­la­zi 73 mi­li­o­na eura, a na li­sti pred­u­ze­ća ko­ja ne­u­red­no pla­ća­ju do­pri­no­se pred­nja­či dr­žav­ni Mon­te­ne­gro­er­lajnz sa du­gom od 12,36 mi­li­o­na, sli­je­di Rud­nik uglja sa 11,59 mi­li­o­na, Že­lje­znič­na in­fra­struk­tu­ra sa 3,44 mi­li­o­na, Že­lje­znič­ki pre­voz za ne­u­pla­će­ne do­pri­no­se du­gu­je 2,77 mi­li­o­na, a kom­pa­ni­ja 13. jul Plan­ta­že ima dug za do­pri­no­se od 2,7 mi­li­o­na eura.
U isto vri­je­me, dok se do­pri­no­si ne­re­dov­no upla­ću­ju, za is­pla­te pen­zi­ja, ma­njak u Fon­du PIO do­ti­ra se iz bu­dže­ta.
Zbog to­ga što dr­ža­va to­le­ri­še da se pla­te rad­ni­ci­ma is­pla­ću­ju bez upla­će­nih po­re­za i do­pri­no­sa, de­fi­cit u Fon­du PIO za 11 mje­se­ci pro­šle go­di­ne iz­no­sio je 129 mi­li­o­na eura, što či­ni oko 36 od­sto pri­ho­da tog fon­da.
Na­kon što su u pro­šloj go­di­ni usvo­je­ne iz­mje­ne Za­ko­na o PIO, sa oro­če­nim tra­ja­njem, po­ja­vio se ve­li­ki broj rad­ni­ka ko­ji zbog ne­u­pla­će­nog rad­nog sta­ža ni­je­su mo­gli da ostva­re pra­vo na pen­zi­ju. Ta­ko­đe je ve­li­ki broj rad­ni­ka ko­ji su ste­kli pra­vo na pen­zi­je, ali ima­ju pri­vre­me­na rje­še­nja, na osno­vu ko­jih go­di­na­ma pri­ma­ju uma­nje­ne pen­zi­je jer im ni­je kom­ple­ti­ran staž ili im fa­li upla­ta za be­ni­fi­ci­ra­ni. Ta­kav je slu­čaj sa gru­pom biv­ših rad­ni­ka Že­lje­za­re ko­ji­ma ni­je­su upla­će­ne be­ne­fi­ci­je, za­tim biv­ši rad­ni­ci KAP-a ko­ji su ostva­ri­li pra­vo na pri­je­vre­me­ne pen­zi­je još 2012. go­di­ne, ali im fa­li po ne­ko­li­ko mje­se­ci ne­u­pla­će­nih do­pri­no­sa, zbog če­ga im se pen­zi­je is­pla­ću­ju u uma­nje­nom iz­no­su.
Mi­loš Ko­na­tar (URA) je ka­zao da je pr­vi pro­blem to što dr­ža­va ni­je u sta­nju da na­pla­ti po­re­ski dug.
– Dr­ža­va bi tre­ba­lo da ura­di sve što mo­že da na­pla­ti taj dug, od­no­sno ono što je na­pla­ti­vo. Ta­ko­đe, što pri­je mo­ra­mo kre­nu­ti u re­for­mu pen­zi­o­nog si­ste­ma, bez ob­zi­ra ko­li­ko ona bi­la bol­na, jer je taj mo­del na du­ge sta­ze neo­dr­živ. Bu­kval­no će­mo žr­tvo­va­ti bu­du­će ge­ne­ra­ci­je i uop­šte is­pla­tu pen­zi­ja, uko­li­ko se ne kre­ne u re­for­mu pen­zi­o­nog si­ste­ma. Tre­ći pro­blem, ko­ji je za­bri­nja­va­ju­ći, je­ste to što se u Cr­noj Go­ri ne pla­ća­ju po­re­zi i do­pri­no­si za rad­ni­ke i to u dr­žav­nim pred­u­ze­ći­ma, što je ne­pri­hva­tlji­vo, jer, osim to­ga što gu­bi dr­ža­va, gu­be i rad­ni­ci ko­ji ne mo­gu ostva­ri­ti pen­zi­je uko­li­ko nji­ho­vi po­slo­dav­ci ne upla­ću­ju po­re­ze i do­pri­no­se. Pro­ble­ma­tič­no je i to što osim dr­ža­ve čak i ve­li­ka pri­vat­na pred­u­ze­ća osta­ju du­žna za do­pri­nos, ili ih upla­ću­ju na mi­ni­ma­lac, dok vla­sni­ci tih pri­vat­nih preduzeća go­di­šnje ostva­ru­ju mi­li­on­ske pro­me­te i pro­fi­te. To je ne­što što mo­ra da se pro­mi­je­ni i če­mu mo­ra­mo da sta­ne­mo na put. Osim dr­ža­ve ta­ko is­pa­šta­ju i rad­ni­ci ko­ji ne mo­gu da ostva­re pra­vo na pen­zi­ju. Dr­ža­va mo­ra da ura­di sve što mo­že, pri­je sve­ga da za­šti­ti svo­je in­te­re­se, a za­tim i in­te­re­se rad­ni­ka i nji­ho­va pra­va – re­kao je Ko­na­tar.
On je na­gla­sio da po­vo­dom pra­va rad­ni­ka dr­ža­va mo­ra da bu­de bes­kom­pro­mi­sna.
Li­der Rad­nič­ke par­ti­je Jan­ko Vu­či­nić ka­zao je da je ne­u­pla­ći­va­nje do­pri­no­sa pro­blem ko­ji je vr­lo la­ko rje­šiv.
– Po­sto­je­ća vlast je okli­je­va­la u tom slu­ča­ju, jer naj­ve­ći du­žni­ci za po­re­ze i do­pri­no­se, ili do­la­ze iz re­do­va sa­me vla­sti, ili su do kra­ja ser­vil­ni i lo­jal­ni vla­sti­ma i zbog to­ga mo­gu da pri­u­šte se­bi ta­kvu pri­vi­le­gi­ju da ne upla­ću­ju po­re­ze i do­pri­no­se sa jed­ne stra­ne, dok sa dru­ge ostva­ru­ju pro­fit u tim istim pred­u­ze­ći­ma. Rje­še­nje tog pro­ble­ma le­ži u iz­mje­na­ma Za­ko­na o kri­vič­nom po­stup­ku, pre­ma ko­ji­ma bi ne­u­pla­ći­va­nje po­re­za i do­pri­no­sa tre­ba­lo da bu­de tre­tir­no kao kri­vič­no dje­lo, za ko­je bi tre­ba­lo da bu­de pred­vi­đe­na ka­zna za­tvo­ra. Sve do tre­nut­ka dok se taj pro­blem ne ure­di za­kon­ski i svi oni ko­ji iz­bje­ga­va­ju ta­kve oba­ve­ze ne bu­du u za­tvo­ru, sta­nje se ne mo­že po­pra­vi­ti – re­kao je Vu­či­nić.
On je pod­sje­tio da je De­mo­krat­ski front pri­je tri go­di­ne po­kre­nuo ini­ci­ja­ti­vu za iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o kri­vič­nom po­stup­ku, pre­ma ko­jem bi se ne­u­pla­ći­va­nje po­re­za i do­pri­no­sa i ne­is­pla­ći­va­nje za­ra­da tre­ti­ra­lo kao kri­vič­no dje­lo, ali, ka­ko je na­gla­sio, ni­je po­sto­ja­la vo­lja par­la­men­tar­ne ve­ći­ne da se ta­kve iz­mje­ne usvo­je.
J.V.


Re­for­me neo­p­hod­ne

Ko­na­tar sma­tra da se mo­ra kre­nu­ti u re­for­mu pen­zi­o­nog si­ste­ma.
– Mo­ra­mo da uzme­mo od­re­đe­ni mo­di­fi­ko­va­ni mo­del re­fo­r­me pen­zi­o­nog si­ste­ma ko­ji se po­ka­zao uspje­šnim u ze­mlja­ma ko­je ima­ju sli­čan broj rad­ni­ka i po­pu­la­ci­ju pen­zi­o­ne­ra, kao u Cr­noj Go­ri. Na­čin na ko­ji pen­zi­o­ni si­stem tre­nut­no funk­ci­o­ni­še je neo­dr­živ na du­ge sta­ze. Ne sa­mo pen­zi­o­ni si­stem, već su kom­plet­na pri­vre­da, eko­no­mi­ja i fi­skal­na po­li­ti­ka zre­le za re­for­mu – po­ru­čio je on.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"