Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika DEMOS, URA I SDP KOMPLETIRALI LISTU KANDIDATA ZA FUNKCIJE U INSTITUCIJAMA, JAVNIM PREDUZEĆIMA I LOKALNIM SAMOUPRAVAMA
Bogavac Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita Imenovanje predstavnika opozicije očekuje se već na prvoj narednoj sjednici Vlade, koja bi trebalo da bude održana u četvrtak
Dan - novi portal
De­mos, Gra­đan­ski po­kret URA i So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja kom­ple­ti­ra­li su li­stu ka­dro­va ko­ji će, na osno­vu Za­ko­na o pri­mje­ni spo­ra­zu­ma o stva­ra­nju uslo­va za fer i slo­bod­ne iz­bo­re, bi­ti an­ga­žo­va­ni ra­di pra­će­nja i kon­tro­le ko­ri­šće­nja dr­žav­nih re­sur­sa. Ime­no­va­nje pred­stav­ni­ka opo­zi­ci­je oče­ku­je se već na pr­voj na­red­noj sjed­ni­ci Vla­de, ko­ja bi tre­ba­lo da bu­de odr­ža­na u če­tvr­tak.
Na pred­log De­mo­sa, po­moć­nik mi­ni­stra zdra­vlja bi­će lje­kar Ta­ma­ra Vu­jo­vić. Ta stran­ka je za funk­ci­ju di­rek­to­ra Cen­tra za so­ci­jal­nu i dje­či­ju za­šti­tu pred­lo­ži­la Ne­du Bo­ga­vac, ma­ster prav­ni­ka sa po­lo­že­nim pra­vo­sud­nim is­pi­tom, dok su za čel­ni­ka Fon­da ra­da pred­lo­ži­li di­plo­mi­ra­nog eko­no­mi­stu Želj­ka Ro­lo­vi­ća.
Kan­di­dat De­mo­sa za mje­sto po­moć­ni­ka di­rek­to­ra Agen­ci­je za elek­tron­ske me­di­je je Ma­ri­ja To­ma­še­vić, in­že­njer po­ljo­pri­vre­de i no­vi­nar, dok su za iste po­zi­ci­je u Fon­du pen­zij­skog i in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja i u Di­rek­ci­ji za jav­ne ra­do­ve pred­lo­ži­li di­plo­mi­ra­nog eko­no­mi­stu Rat­ka Ta­di­ća i dok­to­ra teh­nič­kih na­u­ka Ra­din­ka Ko­sti­ća.
U skla­du sa spo­ra­zu­mom i leks spe­ci­ja­li­som, De­mos je kan­di­do­vao i pred­stav­ni­ke u uprav­nim od­bo­ri­ma dva jav­na pred­u­ze­ća. Član Uprav­nog od­bo­ra „Plan­ta­ža” bi­će Ti­na Ra­i­če­vić, ko­ja je za­vr­ši­la fa­kul­tet po­li­tič­kih na­u­ka, spe­ci­ja­li­stič­ke stu­di­je no­vi­nar­stva. Za Uprav­ni od­bor Po­šte Cr­ne Go­re kan­di­do­van je Sto­jan Sje­klo­ća, sa za­vr­še­nim fi­lo­zof­skim fa­kul­te­tom.
De­mo­su su pri­pa­la i dva mje­sta po­moć­ni­ka di­rek­to­ra cen­ta­ra za so­ci­jal­ni rad. U Nik­ši­ću je za tu funk­ci­ju kan­di­do­va­na An­ka Vu­ki­će­vić Pe­ro­vić, spe­ci­ja­li­sta fi­zi­o­te­ra­pe­ut­ske me­di­ci­ne, a u Bi­je­lom Po­lju Dra­žen Pe­trić, ko­ji je za­vr­šio fa­kul­tet po­li­tič­kih na­u­ka –po­li­ti­ko­lo­ško-ad­mi­ni­stra­tiv­ni smjer.
Sa­gla­sno spo­ra­zu­mu i leks spe­ci­ja­li­su, opo­zi­ci­ja ima pra­vo i da pred­lo­ži za­mje­ni­ke se­kre­ta­ra op­štin­skih se­kre­ta­ri­ja­ta za fi­nan­si­je. Kan­di­dat De­mo­sa za tu po­zi­ci­ju u Pod­go­ri­ci je Snje­ža­na Pa­vi­će­vić, di­plo­mi­ra­ni prav­nik i ma­gi­star po­li­tič­kih na­u­ka, u Ba­ru Sa­vo Vu­jo­še­vić, di­plo­mi­ra­ni prav­nik, u Da­ni­lov­gra­du Želj­ko Sa­vo­vić, di­plo­mi­ra­ni eko­no­mi­sta, a u An­dri­je­vi­ci Si­ni­ša Le­kić, di­plo­mi­ra­ni eko­no­mi­sta. Na Ža­blja­ku je za tu po­zi­ci­ju pred­lo­že­na Alek­san­dra Vu­ko­vić, pro­fe­sor op­šte knji­žev­no­sti sa te­o­ri­jom knji­žev­no­sti, u Šav­ni­ku Ne­đelj­ko Stru­njaš, in­že­njer sa­o­bra­ća­ja, a u Gu­si­nju Ve­se­lin Vu­ja­čić, di­plo­mi­ra­ni ge­o­graf.
Ka­da su u pi­ta­nju ka­dro­vi Gra­đan­skog po­kre­ta URA, di­rek­tor Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje bi­će Ra­de Mi­lo­še­vić, di­plo­mi­ra­ni po­li­ti­ko­log evrop­skih stu­di­ja i di­plo­mi­ra­ni prav­nik jav­ne upra­ve i evrop­skih po­slo­va. Ma­gi­star i di­plo­mi­ra­ni in­že­njer gra­đe­vi­nar­stva Ivan Aša­nin bi­će di­rek­tor u Di­rek­ci­ji za sa­o­bra­ćaj. Za po­moć­ni­ka di­rek­to­ra u Upra­vi za in­spek­cij­ske po­slo­ve kan­di­do­van je di­plo­mi­ra­ni prav­nik Ilir Ha­ra­sa­ni. URA je za funk­ci­ju po­moć­ni­ka di­rek­to­ra Upra­ve ca­ri­na kan­di­do­va­la di­plo­mi­ra­nog po­li­ti­ko­lo­ga Mi­le­tu Ra­do­va­ni­ća, dok je za istu po­zi­ci­ju u Po­re­skoj upra­vi pred­lo­žen di­plo­mi­ra­ni eko­no­mi­sta Ra­di­vo­je Mer­do­vić. U Bord di­rek­to­ra Elek­tro­pri­vre­de Cr­ne Go­re ući će eko­no­mi­sta De­jan Mi­jo­vić, dok će u bor­du Mon­te­negrolaj­nza bi­ti Mar­ko Bac­ko­vić, dok­tor eko­nom­skih na­u­ka.
Iz GP URA pred­lo­ži­li su i po­moć­ni­ke di­rek­to­ra u dva cen­tra za so­ci­jal­ni rad. U Pod­go­ri­ci će tu funk­ci­ju oba­vlja­ti Mar­ko Ku­so­vac, ma­gi­star po­li­tič­kih na­u­ka,a u Plje­vlji­ma Mi­ro­ljub Bo­ško­vić, di­plo­mi­ra­ni eko­no­mi­sta.
Gra­đan­ski po­kret URA pre­dao je i li­stu kan­di­da­ta za po­zi­ci­je za­mje­ni­ka op­štin­skih se­kre­ta­ra za fi­nan­si­je. U Ko­to­ru je za tu funk­ci­ju pred­lo­že­na Lji­lja­na Po­po­vić, di­plo­mi­ra­ni eko­no­mi­sta, u Nik­ši­ću Vlat­ko Era­ko­vić, pro­fe­sor teh­ni­ke i in­for­ma­ti­ke, a u Ro­ža­ja­ma Esad Su­to­vić, pro­fe­sor fi­zič­kog vas­pi­ta­nja. Za­mje­nik se­kre­ta­ra za fi­nan­si­je u Moj­kov­cu bi­će Da­ni­lo Ra­de­no­vić, ma­gi­star–di­plo­mi­ra­ni prav­nik, a u Be­ra­na­ma Ne­boj­ša Ba­jić, di­plo­mi­ra­ni sa­o­bra­ćaj­ni in­že­njer.
Od So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je ni­je­smo uspje­li da do­bi­je­mo kom­plet­nu li­stu nji­ho­vih kan­di­da­ta za funk­ci­je „po du­bi­ni“. U ime te par­ti­je na če­lo Fon­da zdrav­stva do­ći će Adis Ba­lo­ta, dok će po­zi­ci­ju di­rek­to­ra Upra­ve za ne­kret­ni­ne za­u­ze­ti Mir­sad Nur­ko­vić. Funk­ci­o­ner So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Dra­gan Ši­mrak bi­će ime­no­van u Bord di­rek­to­ra Aero­dro­ma Cr­ne Go­re, dok će pot­pred­sjed­ni­ca te stran­ke Mi­rel Ra­dić Lju­bi­sa­vlje­vić bi­ti ime­no­va­na u Bord di­rek­to­ra ,,Mon­te­pu­ta“.V.R.


Aba­zo­vić: Od­bi­ja­nje Pe­jo­vi­ća bi­lo bi op­struk­ci­ja

So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja, De­mos i Gra­đan­ski po­kret URA oče­ku­ju da Vla­da po­dr­ži nji­hov pred­log da Goj­ko Pe­jo­vić bu­de no­vi ge­ne­ral­ni in­spek­tor u Agen­ci­ji za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost, ka­zao je za por­tal CdM po­sla­nik GP URA Dri­tan Aba­zo­vić.
–Goj­ko Pe­jo­vić je is­ku­san u oba­vlja­nju tih po­slo­va. Ima či­stu bi­o­gra­fi­ju i is­pu­nja­va sve uslo­ve ko­je je DPS od nas tra­žio, ta­ko da oče­ku­jem po­dr­šku za nje­go­vo ime­no­va­nje. Sve dru­go bi­lo bi ne­po­treb­na op­struk­ci­ja – is­ta­kao je Aba­zo­vić.
I sam Pe­jo­vić je ra­ni­je ka­zao da ne oče­ku­je op­struk­ci­je, već da će do­go­vo­re­no bi­ti is­po­što­vano, kao i da će u ANB-u ra­di­ti u am­bi­jen­tu po­vje­re­nja. On je tom pri­li­kom po­ru­čio da je vri­je­me im­pro­vi­za­ci­ja u ra­du slu­žbe bez­bjed­no­sti iza nas.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"