Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika DŽAVID ŠABOVIĆ ZA „DAN“ O ODLUCI MILUTINA SIMOVIĆA DA MU USKRATI PRAVO DA POSTAVI PITANJE PREDSJEDNIKU VLADE
Šabović Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće Sve je ogoljeno do kraja. Po njihovom tumačenju pravila, oni mogu da kradu, a ostali ne smiju ni da ih pitaju za krađu, čak ni kada je sami priznaju – kazao je Džavid Šabović
Dan - novi portal
Ra­zu­mi­jem da je pi­ta­nje ko­je sam po­sta­vio te­ško za pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, zbog to­ga i po­ku­ša­va po­bje­ći, ali pri­zna­nje lju­di iz vr­ha De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta da ru­ko­vo­de kri­mi­nal­nim gru­pa­ma ve­o­ma je va­žna po­li­tič­ka či­nje­ni­ca, ka­zao je u raz­go­vo­ru za „Dan“ po­sla­nik So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Dža­vid Ša­bo­vić, ko­men­ta­ri­šu­ći to što mu je pot­pred­sjed­nik par­la­men­ta Mi­lu­tin Si­mo­vić us­kra­tio pra­vo da pred­sjed­ni­ku Vla­de po­sta­vi pi­ta­nje na da­na­šnjoj sjed­ni­ci Skup­šti­ne po­sve­će­noj pre­mi­jer­skom sa­tu.
–Pi­ta­nje se od­no­si na za nas naj­va­žni­ju oblast – vla­da­vi­nu pra­va. U pi­ta­nju se po­zi­vam na iz­vje­štaj Evrop­ske ko­mi­si­je ko­ji sa­dr­ži pri­mjed­bu da se zbog kri­mi­na­la ne sno­se ni­ka­kve po­li­tič­ke po­sle­di­ce. Ni­je­sam čuo pre­mi­je­ra da mu je za Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, kao za Vo­ji­sla­va Še­še­lja, dra­go da je na slo­bo­di, iako su i je­dan i dru­gi ima­li Đu­ka­no­vi­će­vu po­dr­šku: je­dan za rat­ne zlo­či­ne, a dru­gi za pljač­ku gra­đa­na – ka­zao je Ša­bo­vić.
On je oci­je­nio da se već po­sli­je de­se­tak da­na vi­dje­lo za­što je Đu­ka­no­vi­ću tre­ba­lo da iz­vr­ši udar na par­la­men­ta­ri­zam ku­po­vi­nom po­sla­ni­ka.
–Uki­da se pra­vo na­rod­nih pred­stav­ni­ka na ri­ječ, od­no­sno na pi­ta­nje. I ako po­bjeg­ne od od­go­vo­ra, po­sti­gao sam cilj. Jav­nost je vi­dje­la strah, bje­ža­nje od po­sla­ni­ka i kri­mi­nal ko­ji DPS spro­vo­di. Sve je ogo­lje­no do kra­ja. Po nji­ho­vom tu­ma­če­nju pra­vi­la, oni mo­gu da kra­du, a osta­li ne smi­ju ni da ih pi­ta­ju za kra­đu, čak ni ka­da je sa­mi pri­zna­ju. Je­di­ni im je pro­blem što ne mo­gu po­bje­ći od od­go­vo­ra na pi­ta­nja ko­ja po­sta­vlja tu­ži­la­štvo. A iz­gle­da da tu­ži­la­štvo pi­ta sve iz nad­le­žno­sti DPS-a, a i DPS ra­di sve iz nad­le­žno­sti tu­ži­la­štva – is­ta­kao je po­sla­nik SDP-a.
On je bla­go­vre­me­no do­sta­vio pi­ta­nje za pre­mi­jer­ski sat u ko­jem od pred­sjed­ni­ka Vla­de tra­ži od­go­vor da li će sank­ci­o­ni­sa­ti ili una­pri­je­di­ti Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća zbog pri­zna­nja da je bio šef or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe.
–Ka­ko su nas in­for­mi­sa­li me­di­ji, pred­sjed­nik po­li­tič­kog sa­vje­ta DPS-a sklo­pio je spo­ra­zum sa Spe­ci­jal­nim tu­ži­la­štvom u ko­me pri­zna­je da je bio šef or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe. To zna­či da je man­dat do­bi­jen od Va­še par­ti­je ko­ri­stio za kri­mi­nal­no udru­ži­va­nje ko­jim je ne­za­ko­ni­to otu­đio de­se­ti­ne mi­li­o­na eura od onih ko­je je pred­sta­vljao, ali i od svih gra­đa­na Bu­dve. I po­je­di­ni čla­no­vi Va­šeg ka­bi­ne­ta op­tu­že­ni su za kri­vič­na dje­la na šte­tu dr­ža­ve – pod­sje­tio je Ša­bo­vić pre­mi­je­ra i li­de­ra DPS-a.
On je pod­sje­tio da je i Evrop­ska ko­mi­si­ja u iz­vje­šta­ju o na­pret­ku Cr­ne Go­re za 2015. go­di­nu uka­za­la da li­ca osu­đe­na za kri­vič­na dje­la ni­je­su sno­si­la ni­ka­kve po­li­tič­ke po­sle­di­ce.
–Jav­nost je upo­zna­ta i da su po­je­di­ni vi­nov­ni­ci iz­bor­nih kra­đa čak na­pre­do­va­li u par­tij­skoj i dr­žav­noj struk­tu­ri na­kon što su osu­đe­ni za kri­vič­na dje­la. Slu­čaj pred­sjed­ni­ka po­li­tič­kog sa­vje­ta DPS-a sva­ka­ko je naj­zna­čaj­ni­ji i naj­ra­di­kal­ni­ji pri­mjer kri­mi­nal­nog dje­lo­va­nja na par­tij­skom man­da­tu. Ka­kav će bi­ti Vaš stav i stav Vla­de po ovom pi­ta­nju, od­no­sno da li se mo­že oče­ki­va­ti una­pre­đe­nje pred­sjed­ni­ka po­li­tič­kog sa­vje­ta DPS-a, ili će­te se ogra­di­ti od nje­go­vih po­stu­pa­ka i is­klju­či­ti iz član­stva nje­ga, osta­le čla­no­ve kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ji su čla­no­vi DPS-a i iz­vr­ši­o­ce dru­gih kri­vič­nih dje­la – pi­tao je Ša­bo­vić pred­sjed­ni­ka Vla­de.
Si­mo­vić je od­lu­čio da Ša­bo­vi­će­vo pi­ta­nje ne pro­sli­je­di pred­sjed­ni­ku Vla­de zbog pro­cje­ne da se ono ne ti­če te­ma ko­je su u nad­le­žno­sti iz­vr­šne vla­sti. Uz isto obra­zlo­že­nje, on je od­bio da pred­sjed­ni­ku Vla­de pro­sli­je­di pi­ta­nje ko­je je u ime De­mo­krat­skog fron­ta bla­go­vre­me­no do­sta­vio po­sla­nik Jan­ko Vu­či­nić. On je od pred­sjed­ni­ka Vla­de tra­žio da mu po­ja­sni zna­če­nje pri­jet­nje „ti ćeš mi po­seb­no pla­ti­ti“, ko­ju mu je ne­dav­no upu­tio u ple­nar­noj sa­li.V.R.


Pre­kr­šen po­slov­nik

Pot­pred­sjed­nik par­la­men­ta Mi­lu­tin Si­mo­vić pre­kr­šio je skup­štin­ski po­slov­nik od­lu­kom da po­sla­ni­ku SDP-a Dža­vi­du Ša­bo­vi­ću us­kra­ti pra­vo na po­sta­vlja­nje pi­ta­nja pred­sjed­ni­ku Vla­de.
–Ako sma­tra da po­sta­vlje­no po­sla­nič­ko pi­ta­nje ni­je u skla­du sa od­red­ba­ma ovog po­slov­ni­ka, ili je po­sta­vlje­no li­cu ko­ji ni­je član Vla­de, pred­sjed­nik Skup­šti­ne će na to upo­zo­ri­ti po­sla­ni­ka ko­ji je po­sta­vio pi­ta­nje i po­zva­ti ga da svo­je pi­ta­nje uskla­di sa tim od­red­ba­ma – de­fi­ni­sa­no je čla­nom 189 skup­štin­skog po­slov­ni­ka.
Si­mo­vić pri­vre­me­no oba­vlja funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta od ka­ko je sa te du­žno­sti raz­ri­je­šen Ran­ko Kri­vo­ka­pić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"