Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika KANDIDAT ZA DIREKTORA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE RADE MILOŠEVIĆ U RAZGOVORU ZA „DAN“ PORUČIO
Milošević Nema više prakse „jedan zaposleni, četiri glasa” Očekujem da ćemo uspjeti da Demokratskoj partiji socijalista smanjimo manevarski prostor za predizborne zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe – kazao je Rade Milošević
Dan - novi portal
Pred­iz­bor­na za­po­šlja­va­nja vi­še ne­će mo­ći da se ko­ri­ste za bi­lo či­je par­tij­ske po­tre­be i Za­vod za za­po­šlja­va­nje će ra­di­ti is­klju­či­vo u skla­du sa za­ko­nom, po­ru­čio je u raz­go­vo­ru za „Dan“ Ra­de Mi­lo­še­vić, kan­di­dat za di­rek­to­ra Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje i član ko­or­di­na­ci­o­nog od­bo­ra Gra­đan­skog po­kre­ta URA. On je is­ta­kao da će sva ne­za­ko­ni­ta po­stu­pa­nja u Za­vo­du za za­po­šlja­va­nje bi­ti sank­ci­o­ni­sa­na na od­go­va­ra­ju­ći na­čin i da ne­će pri­sta­ti da oba­vlja funk­ci­ju di­rek­to­ra uko­li­ko bu­de su­o­čen sa po­ku­ša­ji­ma op­struk­ci­ja.
–Svi že­li­mo da se u Cr­noj Go­ri ko­nač­no de­se iz­bo­ri ko­ji će bi­ti fer i slo­bod­ni. Sve dru­ge me­to­de su is­pro­ba­ne u do­sa­da­šnjim iz­bor­nim pro­ce­si­ma. Ovo je pr­vi put da ko­ri­sti­mo ovaj me­tod i osta­je da vi­di­mo da li će to da­ti re­zul­ta­te. Ovo je ve­li­ka od­go­vor­nost i hra­brost svih lju­di ko­ji ula­ze u ovaj pro­ces, ima­ju­ći u vi­du da je vri­je­me do par­la­men­tar­nih iz­bo­ra ogra­ni­če­no. Ni­je da ne­ma vre­me­na, ali ga ne­ma­mo pre­vi­še. Ne oče­ku­jem da će iz­bo­ri bi­ti u pot­pu­no­sti slo­bod­ni – ka­zao je Mi­lo­še­vić.
On oče­ku­je da će us­pje­ti da De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta sma­nje ma­ne­var­ski pro­stor za pred­iz­bor­ne zlo­u­po­tre­be dr­žav­nih re­sur­sa u par­tij­ske svr­he.
–Uko­li­ko bu­dem ime­no­van za di­rek­to­ra Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje, obe­ća­vam da vi­še si­gur­no ne­će bi­ti prak­se „je­dan za­po­sle­ni – če­ti­ri gla­sa“. Ra­di­će se is­klju­či­vo po za­ko­nu i pro­pi­si će mo­ra­ti strikt­no da se po­štu­ju. Ni­či­je par­tij­ske že­lje, ka­ko lju­di iz vla­sti, ta­ko ni moć­nih kru­go­va ko­ji ni­je­su dio vla­da­ju­će struk­tu­re, ne­će se is­pu­nja­va­ti pre­ko Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje. Pro­ce­du­re za­po­šlja­va­nja spro­vo­di­će se is­klju­či­vo po za­ko­nu – ka­te­go­ri­čan je Mi­lo­še­vić.
For­mu­lu „je­dan za­po­sle­ni – če­ti­ri gla­sa“, ka­ko je obje­lo­da­nio „Dan“ kroz afe­ru „Sni­mak“, osmi­slio je biv­ši di­rek­tor Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje Zo­ran Je­lić. On je na sjed­ni­ca­ma par­tij­skih or­ga­na go­vo­rio o pro­jek­ti­ma Za­vo­da ko­ji su pri­pre­mlje­ni u su­sret iz­bo­ri­ma ka­ko bi se za­po­šlja­va­le pri­sta­li­ce DPS-a. Je­li­ća je na toj funk­ci­ji za­mi­je­ni­la nje­go­va su­pru­ga Vu­ki­ca, ko­ja je na­do­gra­di­la ču­ve­nu for­mu­lu ob­ja­šnja­va­ju­ći to­kom sa­slu­ša­nja u par­la­men­tu da bi sa­da za jed­nog za­po­sle­nog mo­glo da se do­bi­je čak i de­set gla­so­va.
Mi­lo­še­vić je is­ta­kao da su dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je i u su­sret pred­sto­je­ćim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma po­žu­ri­le da za­po­sle što vi­še lju­di pri­je ne­go što opo­zi­ci­o­ni kon­tro­lo­ri stu­pe na du­žnost. On je na­ja­vio da će se ozbilj­no po­za­ba­vi­ti svim ta­kvim slu­ča­je­vi­ma.
–Sve će to bi­ti te­melj­no is­kon­tro­li­sa­no i sank­ci­o­ni­sa­no u skla­du sa za­ko­nom. Bi­ću vr­lo od­lu­čan u to­me da sve što ni­je u skla­du sa pro­pi­si­ma bu­de sank­ci­o­ni­sa­no, bez par­do­na – na­gla­sio je Mi­lo­še­vić.
Ka­ko je do­dao, ima sa­zna­nja da se već pri­pre­ma­ju ra­zni vi­do­vi op­struk­ci­ja, ka­ko u Za­vo­du, ta­ko i u dru­gim dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma u ko­ji­ma tre­ba da stu­pe na du­žnost pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je ka­ko bi kon­tro­li­sa­li iz­bor­ni pro­ces.
–Imam sa­zna­nja da po­je­di­ni di­rek­to­ri ne­će htje­ti da na­pu­ste in­sti­tu­ci­je ko­ji­ma su do sa­da ru­ko­vo­di­li. Pre­ma od­re­đe­nim na­ja­va­ma, ne­ki di­rek­to­ri će htje­ti da osta­nu da ra­de za­jed­no sa no­vim ru­ko­vo­di­o­ci­ma in­sti­tu­ci­ja. To bi bi­le pr­ve ozbilj­ne op­struk­ci­je, ko­je, sa­svim si­gur­no, ne bih to­le­ri­sao. U ta­kvim uslo­vi­ma ne bih ni po­či­njao da ra­dim na funk­ci­ji di­rek­to­ra Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje sve dok se ne obez­bi­je­di pu­no po­što­va­nje leks spe­ci­ja­li­sa. Po tom pi­ta­nju leks spe­ci­ja­lis je ne­dvo­smi­slen i ja­sno je da lju­di ko­ji bu­du po­sta­vlje­ni na ru­ko­vo­de­će funk­ci­je stu­pa­ju na du­žnost u skla­du sa svim za­ko­ni­ma – ka­že opo­zi­ci­o­ni kan­di­dat za di­rek­to­ra Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje.
On sma­tra da će pred­sto­je­ći mje­se­ci do par­la­men­tar­nih iz­bo­ra bi­ti ve­o­ma rad­ni.
–Ozbilj­no sam se pri­pre­mao za pre­u­zi­ma­nje od­go­vor­ne po­zi­ci­je di­rek­to­ra Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje – re­kao je Mi­lo­še­vić.
V.R.


Bi­o­gra­fi­ja

Član ko­or­di­na­ci­o­nog od­bo­ra Gra­đan­skog po­kre­ta URA i kan­di­dat za di­rek­to­ra Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje Ra­de Mi­lo­še­vić di­plo­mi­rao je na Fa­kul­te­tu za dr­žav­ne i evrop­ske stu­di­je u Pod­go­ri­ci 2009. go­di­ne i ste­kao zva­nje di­plo­mi­ra­ni prav­nik jav­ne upra­ve i evrop­skih po­slo­va. Spe­ci­ja­li­zi­rao je 2010. go­di­ne na istom fa­kul­te­tu i ste­kao zva­nje di­plo­mi­ra­ni po­li­ti­ko­log evrop­skih stu­di­ja. Od 2007. do 2008. go­di­ne sta­ži­rao je u Upra­vi za ka­dro­ve. Od de­cem­bra 2008. do 31.av­gu­sta 2012. go­di­ne ra­dio je kao pro­gram­ski slu­žbe­nik u Fon­da­ci­ji za raz­voj sje­ve­ra-FORS Mon­te­ne­gro. Od 1. mar­ta do sep­tem­bra 2013. go­di­ne ra­dio je u pred­u­ze­ću Đur­ko­vić kom­pa­ni.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"