Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija OBESPRAVLJENI GRAĐANI NA ULICI TRAŽE ZARADE I OTPREMNINE
Penzioneri Boksita nedavno blokirali utovarnu rampu Radnike sleduju milioni, vlast ćuti Protesti su rezultat masovne vaučerske privatizacije koja predstavlja najveću pljačku u istoriji Crne Gore, gdje imamo uzak krug ljudi u vlasti koja se enormno obogatila, prije svega porodica Đukanović, poručili su iz URA Crna Gora je Ustavom deklarisana kao država socijalne pravde i veliki problemi radnika, koje vlast ne želi da riješi, još više dobijaju na težini, rekao je Velizar Kaluđerović
Dan - novi portal
Iz­bor­nu go­di­nu rad­ni­ci uni­šte­nih cr­no­gor­skih fa­bri­ka obi­lje­ža­va­ju pro­te­sti­ma tra­že­ći za­ra­de, po­ve­zi­va­nje rad­nog sta­ža i ot­prem­ni­ne.
Rad­ni­ci i po­vje­ri­o­ci „Ra­do­ja Da­ki­ća”, ko­ji su pro­sto­va­li u ime 1,8 hi­lja­da biv­ših za­po­sle­nih ko­ji po­tra­žu­ju 50 mi­li­o­na eura po osno­vu pra­vo­sna­žnih sud­skih pre­su­da, No­vu go­di­nu su do­če­ka­li pred nad­le­žnim in­sti­tu­ci­ja­ma. Oni na­sta­vlja­ju da se oku­plja­ju sva­ke sri­je­de is­pred zgra­de Vla­de. Iz­bor­nu go­di­nu su is­pred zgra­de Op­šti­ne u Ce­ti­nju do­če­ka­li i rad­ni­ci Ko­šu­te. Pre­ko 500 biv­ših za­po­sle­nih tra­ži za­o­sta­le za­ra­de, ot­prem­ni­ne, po­ve­zi­va­nje rad­nog sta­ža. Po­sled­nju pla­tu pri­mi­li su 1996. go­di­ne, a i da­nas se oku­plja­ju, ka­ko u svom gra­du, ta­ko i u Po­do­ri­ci, uz po­ru­ke da ne­će od­u­sta­ti dok ne ostva­re svo­ja pra­va.
Pro­testo­va­li su i pen­zi­o­ne­ri Du­van­skog kom­bi­na­ta, ko­ji su je­di­no na taj na­čin mo­gli da do­bi­ju 1,7 mi­li­o­na za ot­prem­ni­ne, a gru­pi ne­za­do­volj­nih rad­ni­ka ne­dav­no su se pri­dru­ži­li i pen­zi­o­ne­ri nik­šić­kih Bok­si­ta, ko­ji­ma se za ot­prem­ni­ne du­gu­je 1,3 mi­li­o­na eura. Naj­ak­tiv­ni­ji su tre­nut­no pen­zi­o­ne­ri Kom­bi­na­ta alu­mi­ni­ju­ma ko­ji za optprem­ni­ne po­tra­žu­ju 5,45 mi­li­o­na eura i ko­ji sva­kog da­na u cen­tru Pod­go­ri­ce or­ga­ni­zu­ju pro­test­nu šet­nju.
Po mi­šlje­nju po­sla­ni­ka opo­zi­ci­je, sve to po­tvr­đu­je da je vlast uni­šti­la rad­nič­ku kla­su, te da su se na ra­čun uni­šta­va­nja fa­bri­ka i obes­pra­vlji­va­njem za­po­sle­nih bo­ga­ti­li lju­di bli­ski vla­sti.
– Ma­sov­ni pro­te­sti po­ka­zu­ju da se iz­gu­bi­la sred­nja kla­sa i da smo do­bi­li rad­ni­ke, ko­ji su naj­ve­ći gu­bit­ni­ci ta­ko­zva­ne tran­zi­ci­je u Cr­noj Go­ri. Pro­te­sti su re­zul­tat ma­sov­ne va­u­čer­ske pri­va­ti­za­ci­je ko­ja pred­sta­vlja naj­ve­ću pljač­ku u isto­ri­ji Cr­ne Go­re, gdje ima­mo uzak krug lju­di u vla­sti, pri­je sve­ga po­ro­di­ca Đu­ka­no­vić, ko­ji su se ma­sov­no obo­ga­ti­li, a sa dru­ge stra­ne ima­mo rad­ni­ke ko­ji su iz tog pro­ce­sa iza­šli obes­pra­vlje­ni i osi­ro­ma­še­ni. Vo­de­ći ova­kvu eko­nom­sku po­li­ti­ku Vla­da je sru­ši­la rad­nič­ku kla­su kao ku­lu od ka­ra­ta– oci­je­ni­li su iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA.
Oni na­vo­de da je ak­tu­el­na vlast za dvi­je de­ce­ni­je uni­šti­la sve ono što se vje­ko­vi­ma gra­di­lo.
– Sve što u do­ma­ćoj pri­vre­di va­lja ura­đe­no je pri­je vi­še od 30 go­di­na. Od ka­da je na vla­sti ak­tu­el­ni re­žim, osim tr­žnih cen­ta­ra i za­sta­klje­nih zgra­da ni­šta ni­je­smo sa­gra­di­li. To je po­ka­za­telj tre­nut­nog sta­nja u dr­ža­vi. Ža­lo­sno je što lju­di u Cr­noj Go­ri pro­te­sti­ma i štraj­ko­vi­ma gla­đu mo­ra­ju da se bo­re za svo­ja pra­va. Gdje je tu dr­ža­va so­ci­jal­ne prav­de ko­ju pro­kla­mu­je vlast. Cr­na Go­ra je dr­ža­va prav­de za ma­li krug lju­di ko­ji su se enorm­no obo­ga­ti­li, a to­tal­na ne­prav­da vla­da za sve obič­ne lju­de i gra­đa­ne – na­gla­ša­va­ju iz URA.
Pre­ma ri­je­či­ma ne­za­vi­snog po­sla­ni­ka Ve­li­za­ra Ka­lu­đe­ro­vi­ća, Cr­na Go­ra je Usta­vom de­kla­ri­sa­na kao dr­ža­va so­ci­jal­ne prav­de, pa sto­ga ve­li­ki pro­ble­mi rad­ni­ka, ko­je vlast ne že­li da ri­je­ši, još vi­še do­bi­ja­ju na te­ži­ni.
– Biv­ši rad­ni­ci „Ra­do­ja Da­ki­ća”, KAP-a i Bok­si­ta, ali i broj­ni dru­gi, pri­nu­đe­ni su da pa­žnju na pro­ble­me skre­ću vi­še­go­di­šnjim pro­te­sti­ma. Či­nje­ni­ce da su nji­ho­va pra­va ure­đe­na i de­fi­ni­sa­na za­ko­ni­ma i pro­pi­si­ma go­vo­ri o ve­li­koj neo­d­go­vo­r­no­sti ove vla­sti i pot­pu­nog od­su­stva osje­ća­ja so­li­dar­no­sti i so­ci­jal­nog sa­gle­da­va­nja sta­nja – re­kao je Ka­lu­đe­ro­vić.
Po nje­go­vim ri­je­či­ma, pri­mjer rad­ni­ka „Ra­do­ja Da­ki­ća”, ko­ji de­ce­ni­ju ima­ju pra­vo­sna­žne sud­ske pre­su­de za is­pla­tu di­je­la za­ra­da, a ko­je vlast po­ku­ša­va da pre­tvo­ri u bez­vri­jed­ni pa­pir, pod­ri­va te­me­lje sva­ke dr­ža­ve.
B.Ma.


Za za­po­sle­ne ne­ma nov­ca, a za ka­ma­te 77 mi­li­o­na

Iz URA is­ti­ču da re­žim za 20 go­di­na ni­je po­ka­zao ni­ma­lo slu­ha za rje­ša­va­nje pro­ble­ma rad­ni­ka.
– Vlast je ošte­ti­la dr­ža­vu, a sa­mim tim i rad­ni­ke, u slu­ča­ju „Li­men­ka” za vi­še od de­set mi­li­o­na eura. Zbog za­du­ži­va­nja dr­ža­va go­di­šnje pla­ća 77 mi­li­o­na eura ka­ma­ta. Da­kle, da po­sto­ji vo­lja, dr­ža­va bi la­ko mo­gla da ri­je­ši pro­ble­me rad­nič­ke, ali na­ža­lost to ni­je ta­ko. Rad­ni­ci je­di­no mo­gu da se na­da­ju da će vlast u iz­bor­noj go­di­ni, za­rad po­li­tič­kih po­e­na, ku­po­vi­ne so­ci­jal­nog mi­ra, ma­kar tre­nut­no ri­je­ši­ti ne­ke pro­ble­me. Umje­sto da smo gra­di­li dr­ža­vu u ko­joj će bi­ti ja­ka sred­nja kla­sa, mi smo do­bi­li ogro­man jaz iz­me­đu ma­log bro­ja enorm­no bo­ga­tih i ogrom­nog bro­ja si­ro­ma­šnih gra­đa­na – po­ru­ču­ju iz URA.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"