Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija MINISTAR EKONOMIJE VLADIMIR KAVARIĆ KAZAO DA VLADA NEĆE IZMIRITI OBAVEZE PREMA PENZIONERIMA KAP-A
Protestna šetnja nezadovoljnih penzionera KAP-a Otpremnine ne daju, zakon ne mijenjaju Vlada neće mijenjati zakon, niti donositi novi koji bi se odnosio na sve penzionere, već sugeriše Skupštini da to uradi. U ovoj formi zakon je nesprovodiv, rekao je Kavarić Ministar finansija treba da izmiri obaveze prema penzionerima KAP-a na osnovu jasnog zakona. Naknadno se može donijeti zakon da se svim penzionerima sa istim statusom plate otpremnine. U tom slučaju izračunati koliki je iznos novca potreban i ići na rebalans, kazao je Milić
Dan - novi portal
Vla­da ne­će pod­no­si­ti iz­mje­ne Za­ko­na o is­pla­ti ot­prem­ni­na pen­zi­o­ne­ri­ma Kom­bi­na­ta alu­mi­ni­ju­ma, ali su­ge­ri­še po­sla­ni­ci­ma da to ura­de, jer je u ovoj for­mi za­kon ne­spro­vo­div, ka­zao je mi­ni­star eko­no­mi­je Vla­di­mir Ka­va­rić.
– U so­ci­jal­nom pro­gra­mu na ko­ji se po­zi­va za­kon pi­še da rad­ni­ci ko­ji po­đu u pen­zi­ju ne­ma­ju pra­vo na ot­prem­ni­ne. Tim rad­ni­ci­ma je Vla­da pla­ti­la za po­ve­zi­va­nje rad­nog sta­ža ka­ko bi oti­šli u pen­zi­ju. Stav Vla­de je da je za­kon ne­spro­vo­div, ali ako Skup­šti­na in­si­sti­ra na spro­vo­đe­nju za­ko­na, on­da tre­ba da se akt iz­mi­je­ni i de­fi­ni­šu pra­va na ot­prem­ni­ne i pen­zi­o­ne­ri­ma Pre­ra­de, Ko­vač­ni­ce, Rud­ni­ka bok­si­ta, Me­tal­ca i FEP-a – re­kao je Ka­va­rić na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci Od­bo­ra za eko­no­mi­ju.
Na sjed­ni­ci su se raz­ma­tra­li za­ključ­ci Vla­de u ve­zi sa spro­vo­đe­njem Za­ko­na o is­pla­ti ot­prem­ni­na za pen­zi­o­ne­re KAP-a. Vla­da je za­ključ­ci­ma tra­ži­la da Skup­šti­na uki­ne za­kon ili da se no­vac za pen­zi­o­ne­re KAP-a, od 5,45 mi­li­o­na, po­di­je­li i pen­zi­o­ne­ri­ma pet pred­u­ze­ća iz me­tal­skog sek­to­ra.
– Za­kon u ova­kvoj for­mi ne tre­ti­ra jed­na­ko sve rad­ni­ke. Ako je pen­zi­o­ne­ri­ma KAP-a da­to pra­vo na ot­prem­ni­ne, pro­ši­ri­te to i na rad­ni­ke još pet pred­u­ze­ća. Da vi­di­mo ko­li­ki bi bio iz­nos ot­prem­ni­na i ko­li­ko je nov­ca po­treb­no za to. Vla­da ne­će ini­ci­ra­ti iz­mje­ne za­ko­na, ni­ti će do­no­si­ti no­vi pred­log, ali su­ge­ri­še Skup­šti­ni da iz­mi­je­ni akt – is­ta­kao je Ka­va­rić.
Svi po­sla­ni­ci su sa­gla­sni da se pra­vo na ot­prem­ni­ne pro­ši­ri i na rad­ni­ke me­tal­skog sek­to­ra, ali i na sve rad­ni­ke ko­ji su zbog ste­ča­ja oti­šli u pen­zi­ju, te na taj na­čin si­stem­ski ri­je­ši pro­blem. Go­ran Tu­po­nja (Po­zi­tiv­na) je na­veo da je za­kon u ova­kvoj for­mi dis­kri­mi­na­tor­ski, ali da bi ta­kav bio i ka­da bi se od­no­sio sa­mo na pen­zi­o­ne­re iz me­tal­skog sek­to­ra.
Pot­pred­sjed­nik Od­bo­ra Da­mir Še­ho­vić (SD) je na­veo da ne tre­ba rje­ša­va­ti pro­ble­me jed­nih, do­vo­de­ći u ne­rav­no­pra­van po­lo­žaj dru­ge rad­ni­ke, već na­ći rje­še­nje za sve.
Pred­sjed­nik Od­bo­ra Alek­san­dar Da­mja­no­vić (SNP) je ka­zao da ako Vla­da ne­će da mi­je­nja za­kon, da ga mo­ra pri­mi­je­ni­ti i da za to ima rok do 31. de­cem­bra.
– Od­bor se ne­će iz­ja­šnja­va­ti o za­ključ­ci­ma. Za­kon osta­je na sna­zi. Ni­je ni Vla­da ni­ti je iko od po­sla­ni­ka pod­nio iz­mje­ne. Pro­blem ni­je ri­je­šen, ali se mo­ra ri­je­ši­ti. Za­kon ni­je pri­mi­je­njen pet mje­se­ci i mol­ba je da se re­a­li­zu­je pri­je kra­ja go­di­ne – re­kao je Da­mja­no­vić.
Sr­đan Mi­lić (SNP) je ka­zao da je Vla­da na osno­vu ne­u­stav­ne ured­be za go­ri­vo uze­la 10 mi­li­o­na eura i ni­ko­me ni­je vra­ti­la pa­re i do­dao da je za­ključ­ci­ma dr­ža­va pri­zna­la dug pre­ma FEP-u, Rud­ni­ci­ma bok­si­ta, Me­tal­cu, Pre­ra­di i Ko­vač­ni­ci.
– Mi­ni­star fi­nan­si­ja tre­ba da iz­mi­ri ob­a­ve­ze pre­ma pen­zi­o­ne­ri­ma KAP-a na osno­vu ja­snog za­ko­na. Na­knad­no se mo­že do­ni­je­ti za­kon da se svim pen­zi­o­ne­ri­ma sa istim sta­tu­som pla­te ot­prem­ni­ne. U tom slu­ča­ju iz­ra­ču­na­ti ko­li­ki je iz­nos nov­ca po­tre­ban i ići na re­ba­lans – po­ru­čio je Mi­lić.
Pen­zi­o­ne­ri KAP-a su to­kom tra­ja­nja sjed­ni­ce bi­li is­pred Skup­šti­ne. Is­pred za­ko­no­dav­nog do­ma pro­te­stu­ju vi­še od mje­sec da­na, tra­že­ći is­pla­tu ot­prem­ni­na. Za 420 rad­ni­ka po­treb­no je 5,45 mi­li­o­na, ko­ji su od­re­đe­ni bu­dže­tom za ovu go­di­nu.
Od­bor je usvo­jio fi­nan­sij­ske iz­vje­šta­je i iz­vje­šta­je o ra­du Re­gu­la­tor­ne agen­ci­je za ener­ge­ti­ku i Agen­ci­je za nad­zor osi­gu­ra­nja za pro­šlu go­di­nu.
D.M.


Sa­slu­ša­nje zbog po­re­skog du­ga

Od­bor je do­nio od­lu­ku o kon­trol­nom sa­slu­ša­nju mi­ni­stra fi­nan­si­ja Ra­ška Ko­nje­vi­ća i di­rek­to­ra Po­re­ske upra­ve Mi­o­mi­ra M. Mu­go­še, po­vo­dom iz­vje­šta­ja Dr­žav­ne re­vi­zor­ske in­sti­tu­ci­je o re­vi­zi­ji uspje­ha efi­ka­sno­sti Po­re­ske upra­ve u spro­vo­đe­nju mje­ra na­pla­te po­re­skog du­ga. Sa­slu­ša­nje će bi­ti odr­ža­no u ju­nu.
Ini­ci­ja­ti­vu za sa­slu­ša­nje je pod­nio Da­mja­no­vić, jer je DRI da­la mi­šlje­nje da Po­re­ska upra­va ni­je stvo­ri­la neo­p­hod­ne uslo­ve za efi­ka­sno spro­vo­đe­nje mje­ra na­pla­te po­re­skog du­ga, te da ni­je u mo­guć­no­sti da po­sto­je­ćim mo­de­lom na­pla­te i ras­po­lo­ži­vim ljud­skim re­sur­si­ma obez­bi­je­di efi­ka­snu na­pla­tu du­ga.


Kod IRF-a ka­ma­ta 3,35 od­sto

Čla­no­vi od­bo­ra su se upo­zna­li i sa iz­vje­šta­jem o ra­du i fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju In­ve­sti­ci­o­no-raz­voj­nog fon­da. IRF, na či­jem če­lu je Zo­ran Vuk­če­vić, la­ni je pla­si­rao 117 mi­li­o­na eura, po pro­sječ­noj ka­ma­ti od 3,35 od­sto.
Odbor nije usvojio izvještaj skupštine o trošenju sredstava u prošloj godini, dok su usvojeni zaključci DPS –a u vezi sa izvještajem službe skupštine. Jedan od zaključaka je da Državna revizorska institucija uradi reviziju izvještaja za 2015. godinu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"