Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Radmilin Univerzitet najgori u regionu * Obračunaćemo se sa svima koji prikrivaju dokaze * Tuže državu zbog zakona o švajcarcima * Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Šapat ispod lipe * Pisanje i čitanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RADE MILOŠEVIĆ, bivši direktor Zavoda za zapo#:
Vrijeme je da se počne sprovođenje zakona prema onima koji zloupotrebljavaju službeni položaj.

Vic Dana :)

Пи­та же­на му­жа:
- Је­си ли ре­као свом ше­фу да нас дво­је не мо­же­мо жи­вје­ти од те тво­је ма­ле пла­те?
Муж од­го­ва­ра:
Је­сам.
Же­на:
- И, што ти је ре­као?
Муж:
- Да се раз­ве­дем...

Ка­же Ци­га Ци­ги:
- Знаш да је умро Вер­са­ће?!
- Ко­ји бре, ори­ги­нал?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo TUŽILAŠTVO POKRENULO ISTRAGU PROTIV NEBOJŠE OBRADOVIĆA, PATRICIJA POBRIĆ OCJENJUJE
Pobrić Gone činovnike, a ne ministre Pobrić je nakon saslušanja u tužilaštvu za „Dan” kazala „Obradović prima metak da bi zaštitio više državne funkcionere, odnosno ministra saobraćaja i lidera SD-a Ivana Brajovića”
Dan - novi portal
Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo po­kre­nu­lo je is­tra­gu pro­tiv di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za že­lje­zni­ce Ne­boj­še Ob­ra­do­vi­ća zbog kri­vič­nog dje­la zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, sa­op­šte­no je iz Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva.
Ob­ra­do­vić se sum­nji­či da je zlo­u­po­tri­je­bio slu­žbe­ni po­lo­žaj jer je Di­rek­ci­ja za že­lje­zni­ce dr­žav­nim nov­cem pla­ća­la par­tij­ske sku­po­ve So­ci­jal­de­mo­kra­ta (SD), ko­ji su or­ga­ni­zo­va­ni u ho­te­lu Ra­ma­da. Oprav­da­nost pri­ja­ve u slu­ča­ju „Ra­ma­da“ po­tvr­di­li su iz­vje­šta­ji ko­je je do­sta­vio po­sla­nik Mla­den Bo­ja­nić, ra­ču­ni o odr­ža­nim sku­po­vi­ma, te is­kaz biv­še me­na­džer­ke ho­te­la Pa­tri­ci­je Po­brić, ko­ja je ju­če da­la iz­ja­vu u tu­ži­la­štvu.
Po­bri­će­va je na­kon sa­slu­ša­nja u tu­ži­la­štvu za „Dan” ka­za­la „Ob­ra­do­vić pri­ma me­tak da bi za­šti­tio vi­še dr­žav­ne funk­ci­o­ne­re, od­no­sno mi­ni­stra sa­o­bra­ća­ja i li­de­ra SD-a Iva­na Bra­jo­vi­ća”.
– U ovom slu­ča­ju naj­ve­ću od­go­vor­nost bez ika­kve sum­nje ima onaj ko­ji je naj­vi­še ran­gi­ran i ko­ji je pot­pi­sao za­htjev za pla­ća­nje, a to je mi­ni­star Bra­jo­vić. On je pot­pi­sao za­htjev za pla­ća­nje oba do­ga­đa­ja SD-a u ho­te­lu Ra­ma­da i to je jav­ni do­ku­ment iz dr­žav­nog tre­zo­ra, ko­jem ja ni­sam ima­la pri­stup dok sam ra­di­la u ho­te­lu, ne­go sam za to sa­zna­la na­knad­no. Žao mi je što slu­žbe­nik ni­žeg ran­ga pri­ma me­tak za ne­ko­ga – oci­je­ni­la je Po­bri­će­va.
Po­bri­će­va je is­ta­kla da se na ju­če­ra­šnjem sa­slu­ša­nju vi­še go­vo­ri­lo o is­tra­zi pro­tiv Ob­ra­do­vi­ća ne­go o slu­ča­ju „Ra­ma­da”.
– Ja sam is­pri­ča­la ci­je­lu pri­ču oko pla­ća­nja ra­ču­na u Ra­ma­di, ono što sam vi­še pu­ta i iz­ni­je­la u jav­nost. Iz­ni­je­la sam isti­nu ko­ju go­vo­rim od sa­mog po­čet­ka, jer ja za Ob­ra­do­vi­ća ni­kad ni­sam ču­la, ni­ti raz­go­va­ra­la sa njim, jer se sva ko­mu­ni­ka­ci­ja vo­di­la pre­ko Emi­la Du­rum­ba­ši­ća. Na­kon mo­je iz­ja­ve Ob­ra­do­vi­ćev advo­kat Ni­ko­la Mar­ti­no­vić po­sta­vio mi je ne­ko­li­ko pi­ta­nja ko­ja uop­šte ne sma­tram re­le­vant­nim za slu­čaj – ka­za­la je Po­bri­će­va. Ona je na­ve­la da ju je advo­kat op­tu­žio da sve ra­di zbog me­dij­ske pa­žnje. Po­sla­nik Mla­den Bo­ja­nić po­zvao je mi­ni­stra Iva­na Bra­jo­vi­ća da se do­bro za­mi­sli da li je nje­go­va fo­te­lja vri­jed­na ko­šma­ra u ko­ji gu­ra ci­je­lu jed­nu po­ro­di­cu, od­no­sno Ob­ra­do­vi­će.
– Na osno­vu in­for­ma­ci­je iz VDT-a, da se na­slu­ti­ti da se sva od­go­vor­nost za zlo­u­po­tre­be dr­žav­nih re­sur­sa u ko­rist So­ci­jal­de­mo­kra­ta po­ku­ša­va lo­ci­ra­ti na di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za že­lje­zni­ce – Ne­boj­šu Ob­ra­do­vi­ća. Ja­sna je nje­go­va kri­vi­ca, ali isto ta­ko svi zna­mo, od nje­ga, pre­ko čla­no­va SD-a, pa do cje­lo­kup­ne cr­no­gor­ske jav­no­sti, da je nje­gov pret­po­sta­vlje­ni, i par­tij­ski i pro­fe­si­o­nal­ni šef mi­ni­star Bra­jo­vić na­lo­go­da­vac i pot­pi­snik za­htje­va za pla­ća­nje ra­ču­na upu­će­nog dr­žav­nom tre­zo­ru. Pod­sje­ćam ga da je Ob­ra­do­vi­ću zbog ovog dje­la za­pri­je­će­na za­tvor­ska ka­zna u tra­ja­nju od šest mje­se­ci do tri go­di­ne – sa­op­štio je Bo­ja­nić.M.S.


Taj­no o „Ra­ma­di”

Sa­vjet Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je na ju­če­ra­šnjem za­sje­da­nju raz­ma­trao je na sjed­ni­ci za­tvo­re­noj za jav­nost po­stu­pa­nje Agen­ci­je u pred­me­tu „Ra­ma­da“. Sjed­ni­ca je za­ka­za­na na ini­ci­ja­ti­vu čla­na Sa­vje­ta Va­nje Ća­lo­vić, ko­ja ni­je že­lje­la da osta­ne na taj­noj sjed­ni­ci i da da­je le­git­mi­tet ne­tran­spa­rent­nom ra­du. Pa­tri­ci­ji Po­brić i Mla­de­nu Bo­ja­ni­ću ni­je bi­lo do­zvo­lje­no da pri­su­stvu­ju sjed­ni­ci Sa­vje­ta na ko­joj se go­vo­ri­lo o slu­ča­ju „Ra­ma­da”. Po­bri­će­va je sa­op­šti­la za „Dan” da ni­je iz­ne­na­đe­na po­te­zom ASK, jer se sa­mo po­tvr­đu­je da se vr­ši op­struk­ci­ja po pi­ta­nju nje­ne pri­ja­ve.
– Oni ni Mla­de­nu Bo­ja­ni­ću ni­su do­zvo­li­li da pri­su­stvu­je ras­pra­vi o po­da­ci­ma ko­je im je do­sta­vio. To je ap­surd – oci­je­ni­la je Po­bri­će­va.


SD ne­će o „si­ra­ku”

Iz SD-a su od­go­va­ra­ju­ći Bo­ja­ni­ću ka­za­li da se ne­će ba­vi­ti „si­ra­kom tu­žnim bez iđe iko­ga”.
– O mo­ra­lu se na­šao da go­vo­ri ne­u­spje­li ucje­nji­vač po­sla­ni­ka zbog gla­sa­nja o nje­go­vom po­li­tič­kom ocu, ber­zan­ski me­še­tar i čo­vjek či­joj bro­ker­skoj ku­ći je zbog mal­ver­za­ci­ja su­spen­do­va­na do­zvo­la za rad i či­jih je par „sit­nih” mi­li­o­na pu­ni­lo no­vin­ske stup­ce. Na­pa­di na stran­ku i na­šeg pred­sjed­ni­ka u ovom slu­ča­ju po­ka­zu­ju ko­li­ko je dio opo­zi­ci­je i me­di­ja spre­man da­le­ko da ide ne po­štu­ju­ći osnov­na, Usta­vom za­ga­ran­to­va­na pra­va. Pra­vlje­nje skan­da­la i bor­ba za fo­te­lje opo­zi­ci­je po sva­ku ci­je­nu, pa čak i po ci­je­nu da se je­dan mla­di ži­vot upro­pa­sti na­pa­di­ma, ne­će nas spri­je­či­ti u to­me. Za­to će­mo bez ob­zi­ra na sve kon­stant­ne uda­re na na­šu par­ti­ju i nje­nog pred­sjed­ni­ka, na­sta­vi­ti da vo­di­mo is­klju­či­vo po­zi­tiv­nu kam­pa­nju i pre­zen­to­va­ti pro­gram ko­ji je kon­ci­pi­ran na osno­vu in­ten­ziv­nih raz­go­vo­ra sa gra­đa­ni­ma na te­re­nu i ko­ji je usmje­ren na eko­nom­ski raz­voj na­še dr­ža­ve – sa­op­šte­no je iz SD-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"