Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Radmilin Univerzitet najgori u regionu * Obračunaćemo se sa svima koji prikrivaju dokaze * Tuže državu zbog zakona o švajcarcima * Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Šapat ispod lipe * Pisanje i čitanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RADE MILOŠEVIĆ, bivši direktor Zavoda za zapo#:
Vrijeme je da se počne sprovođenje zakona prema onima koji zloupotrebljavaju službeni položaj.

Vic Dana :)

Пи­та же­на му­жа:
- Је­си ли ре­као свом ше­фу да нас дво­је не мо­же­мо жи­вје­ти од те тво­је ма­ле пла­те?
Муж од­го­ва­ра:
Је­сам.
Же­на:
- И, што ти је ре­као?
Муж:
- Да се раз­ве­дем...

Ка­же Ци­га Ци­ги:
- Знаш да је умро Вер­са­ће?!
- Ко­ји бре, ори­ги­нал?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo SRETEN RADONJIĆ NASTAVLJA SA KARIKIRANJEM RADA AGENCIJE ZA ANTIKORUPCIJU
Radonjić na sjednici Savjeta (Arhiva „Dana”) Umjesto Vlade, kontrolišu „Ratkovićeve večeri poezije” Agencija će u predizbornom periodu kontrolisati vrtiće i „Ratkovićeve večeri poezije”, ali će zaobići Vladu i institucije koje raspolažu milionskim sredstvima
Dan - novi portal
Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) u pred­iz­bor­nom pe­ri­o­du kon­tro­li­sa­će JPU „Đi­na Vr­bi­ca” i „Rat­ko­vi­će­ve ve­če­ri po­e­zi­je” ka­ko bi ot­kri­la even­tu­al­ne pred­iz­bor­ne zlo­u­po­tre­be, ali će za­o­bi­ći Vla­du i in­sti­tu­ci­je ko­je ras­po­la­žu mi­li­on­skim sred­stvi­ma. Sa­vjet ASK upo­znao se sa pla­nom kon­tro­le i nad­zo­ra pra­će­nja spro­vo­đe­nja Za­ko­na o kon­tro­li fi­nan­si­ra­nja po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja, ko­ji sa­dr­ži ka­len­dar ak­tiv­no­sti rad­ne gru­pe u to­ku iz­bor­ne kam­pa­nje za iz­bor po­sla­ni­ka u Skup­šti­ni.
Plan je kri­ti­ko­va­la član Sa­vje­ta Vanja Ća­lo­vić ko­ja je is­ta­kla da je ne­pri­hva­tlji­vo da kon­tro­lo­ri kon­trol­šu JPU „Đi­na Vr­bi­ca”, od­no­sno vr­ti­će, i JU „Rat­ko­vi­će­ve ve­če­ri po­e­zi­je”, a ne in­sti­tu­ci­je i mi­ni­star­stva ko­ja ras­po­la­žu mi­li­o­ni­ma. Ona je na­ve­la da di­rek­tor ASK Sre­ten Ra­do­njić ni­je is­po­što­vao ra­ni­je pre­po­ru­ke Sa­vje­ta, od­no­sno ni­je iz­ra­dio uput­stvo o ob­ja­vlji­va­nju sa­dr­ža­ja ana­li­tič­kih kar­ti­ca, put­nih na­lo­ga, do­ku­men­ta­ci­je u ve­zi sa za­po­šlja­va­njem, iz­vo­de iz tre­zo­ra, po­dat­ke o vr­sta­ma, iz­no­su i bro­ju ko­ri­sni­ka svih ob­li­ka so­ci­jal­ne po­mo­ći.
Sa­vjet je ini­ci­rao do­no­še­nje ka­len­da­ra ak­tiv­no­sti Agen­ci­je u oba­vlja­nju nad­zo­ra nad or­ga­ni­ma vla­sti u to­ku iz­bo­ra za po­sla­ni­ke Skup­šti­ne, za­ka­za­ne za 16. ok­to­bar, ko­ji su tek ju­če na sjed­ni­ci do­bi­li čla­no­vi Sa­vje­ta.
Član Sa­vje­ta Bo­jan Obre­no­vić tra­žio je da se od­lo­ži ras­pra­va o pla­nu jer ni­je­su do­bi­li ma­te­ri­jal na vri­je­me. Na­kon nje­go­ve pri­mjed­be plan je is­ko­pi­ran i po­di­je­ljen čla­no­vi­ma Sa­vje­ta.
Va­nja Ća­lo­vić je is­ta­kla da je ne­pri­hva­tlji­vo da ne po­sto­je ša­blo­ni za ob­ja­vlji­va­nje po­da­ta­ka o po­tro­šnji sred­sta­va iz bu­dže­ta, već in­sti­tu­ci­je da­ju in­for­ma­ci­je ko­je su ši­fri­ra­ne i u ko­ji­ma se ni­ko ne mo­že sna­ći.
– Ko­li­ko vi­dim iz va­ših pla­no­va, va­ma je bit­no da se ne­ko uklo­pi u po­tro­šnju, od­no­sno ako je pla­ni­rao da po­tro­ši 50.000 eura, bit­no je da taj iz­nos ne pre­ko­ra­či. To ho­će li ne­ko te pa­re ko­ri­sti­ti za ku­po­vi­nu gla­so­va za DPS, vas ne za­ni­ma, sa­mo je va­žna for­ma, ali ne i su­šti­na – is­ta­kla je Ća­lo­vi­će­va.
Po­ru­či­la je da je ne­pri­hva­tlji­vo da se kon­tro­li­še po­tro­šnja op­šti­na Gu­si­nje i An­dri­je­vi­ca, a ne Pod­go­ri­ce i Ba­ra.
– Kon­tro­li­še se vr­tić „Đi­na Vr­bi­ca” i usta­no­va „Rat­ko­vi­će­ve ve­če­ri po­e­zi­je”, ali ne Agen­ci­ja za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce ko­ja okre­će mi­li­o­ne. Kon­tro­li­še­te In­že­njer­sku ko­mo­ru, a ne Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma. Iz ovog do­ku­men­ta ja­sno je da će­te kon­tro­li­sa­ti ta­mo gdje ne­će­te ni­šta us­pje­ti da na­đe­te, jer ne že­li­te da raz­ot­kri­je­te ni­ka­kve zlo­u­po­tre­be. Vi ste, go­spo­di­ne Ra­do­nji­ću, ov­dje do­ve­de­ni sa ja­snim ci­ljem da op­stru­i­ra­te ono što je po­sao ove Agen­ci­je – is­ta­kla je Ća­lo­vi­će­va.
Ona je na­ve­la da se sa­da ob­ja­vlju­ju „ana­li­tič­ke kar­ti­ce ko­je su ši­fri­ra­ne i iz ko­jih se ni­šta ne mo­že ot­kri­ti”.
Ra­do­njić je ka­zao da će ASK pro­či­ta­ti pri­ja­ve MANS-a zbog, ka­ko je re­kao, na­vod­nih zlo­u­po­tre­ba, ali će ih sve od­bi­ti jer su neo­sno­va­ne. On je na­veo da ta NVO po­ku­ša­va da za­tr­pa Agen­ci­ju de­se­ti­na­ma hi­lja­da pri­ja­va ka­ko bi ih ome­la u ra­du.
– U mi­ni­star­stvi­ma po­sto­je opo­zi­ci­o­ni kon­tro­lo­ri i od njih ne do­bi­ja­mo ni­ka­kve pri­ja­ve, sa­mo od jed­ne NVO – ka­že Ra­du­lo­vić, do­da­ju­ći da plan kon­tro­le uvi­jek mo­že da se do­pu­ni i da ne že­li da slu­ša „po­li­tič­ke tri­bi­ne Va­nje Ća­lo­vić”.
Nje­gov po­moć­nik Sa­vo Mi­la­ši­no­vić ka­zao je da će vr­tić kon­tro­li­sa­ti zbog za­po­šlja­va­nja ko­ja su ima­li, kao što je slu­čaj i sa Op­šti­nom Nik­šić. On je is­ta­kao da je spi­sak in­sti­tu­ci­ja za kon­tro­lu sa­sta­vljen na osno­vu ra­ni­jih kon­tro­la.
– Pro­vje­ra­va­će­mo one in­sti­tu­ci­je za ko­je smo utvr­di­li ra­ni­je da su kr­ši­le za­kon – iz­ja­vio je Mi­la­ši­no­vić.
M.S.

Sa­vjet ne­će pro­tiv Ća­lo­vi­će­ve

Sa­vjet ASK od­bio je ju­če ini­ci­ja­ti­vu da se is­pi­ta da li je član tog ti­je­la Va­nja Ća­lo­vić u su­ko­bu in­te­re­sa, a po­vo­dom op­tu­žbi Sre­te­na Ra­do­nji­ća. Sa­vjet je na sjed­ni­ci na ini­ci­ja­ti­vu čla­na tog ti­je­la Ra­du­la Žu­ri­ća raz­ma­trao ulo­gu Ća­lo­vi­će­ve i MANS-a u slu­ča­ju „Ra­ma­da”, na­vo­de­ći da je Pa­tri­ci­ja Po­brić u pri­ja­vi ASK ka­za­la da je u mar­tu oba­vi­je­sti­la MANS da zna za slu­čaj zlo­u­po­tre­be dr­žav­nog nov­ca u par­tij­ske svr­he, a da je tek ne­ko­li­ko mje­se­ci ka­sni­je to pri­ja­vlje­no Agen­ci­ji i ob­ja­vlje­no u jav­no­sti.
Ća­lo­vi­će­va je po­tvr­di­la da se Po­bri­će­va obra­ti­la MANS-u, te da je tra­ži­la da nje­na pri­ja­va bu­de ano­nim­na i, u skla­du s tim, Agen­ci­ji ni­je ni­šta pri­ja­vlji­va­no.
Ona je je­di­na gla­sa­la za za­klju­čak da se pro­tiv nje po­kre­ne po­stu­pak zbog na­vod­nog kon­flik­ta in­te­re­sa.
– Čik po­kre­ni­te po­stu­pak pro­tiv me­ne, po bi­lo kom osno­vu, pa ako tre­ba i za ne­ki pre­kr­šaj za par­ki­ra­nje. Is­pi­taj­te da li sam u su­ko­bu in­te­re­sa, jer ako je­sam, vi mo­že­te tra­ži­ti od Skup­šti­ne da me raz­ri­je­ši funk­ci­je. Da ko­nač­no za­vr­ši­mo sa pri­čom o mom kon­flik­tu in­te­re­sa i pre­đe­mo na dru­ge va­žne stva­ri – is­ta­ka­la je Ća­lo­vi­će­va.
Član Sa­vje­ta ASK Ri­stan Sti­je­po­vić oci­je­nio je da gra­đa­ni ne bi tre­ba­lo da pri­ja­vlju­ju ko­rup­ci­ju MANS-u već nad­le­žnim dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma. On je is­ta­kao da Po­bri­će­va ni­je upu­će­na na pra­vu adre­su, ko­joj bi tre­ba­lo da se obra­ti sa pri­ja­vom.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"