Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano gradi hotel na tuđem placu * Smjenjuju pomoćnika ministra, a zapošljavaju partijskog vojnika * Vlada krije kome je isplatila 8,68 miliona * Za Ivanovića, Kolarević i Šarića ne morate čekati papire iz Paname * Šansa za studiranje na 13 fakulteta * Brano gradi hotel na tuđem placu * Traže Kameronovu ostavku zbog „Panamskih papira”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Danilović, predsjednik IO Demosa:
Borimo se za poštene izbore, a ne za saradnju sa DPS-om.

Vic Dana :)

Idu policajac i plavuša plažom i plavuša vidi galeba, pa kaže:
●Dragi, vidi, to je roda.
Policajac joj kaže:
●Nije to roda, to je galeb, od njega se prave čokolade.


Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu:
- Imate li knjigu „Muškarac - gazda u kući”? A ona odgovara: „Bajke su na prvom spratu!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2016-04-07 PREMA PISANJU ZAGREBAČKOG DNEVNIKA Hrvatska zaustavila pregovore Srbije i EU Zagrebački dnevnik saznaje u hrvatskim diplomatskim izvorima da je ta tačka skinuta s dnevnog reda zbog „prigovora” Hrvatske, ali izvori iz EU insistiraju na tome da nikakvi prigovori iz Hrvatske još nisu formalno predstavljeni na sjednici radne grupe na kojoj se oni obično iznose
Dan - novi portal
ZA­GREB- Rad­na gru­pa u Sa­vje­tu EU ko­ja se ba­vi pi­ta­njem pro­ši­re­nja tre­ba­lo je ju­če na dnev­nom re­du da ima ras­pra­vu o otva­ra­nju po­gla­vlja 23 u pre­go­vo­ri­ma o član­stvu Sr­bi­je u EU, ali ta tač­ka je ski­nu­ta s dnev­nog re­da zbog iz­o­stan­ka sta­va slu­žbe­nog Za­gre­ba o tom pi­ta­nju, tvr­di za­gre­bač­ki „Ve­čer­nji list”. Predsjedavajuća Ho­lan­di­ja ne­za­do­volj­na po­na­ša­njem Hr­vat­ske. Sr­bi­ja i EU –Za­gre­bač­ki dnev­nik sa­zna­je u hr­vat­skim di­plo­mat­skim iz­vo­ri­ma da je ta tač­ka ski­nu­ta s dnev­nog re­da zbog „pri­go­vo­ra” Hr­vat­ske, ali iz­vo­ri iz EU in­si­sti­ra­ju na to­me da ni­ka­kvi pri­go­vo­ri iz Hr­vat­ske još ni­su for­mal­no pred­sta­vlje­ni na sjednici rad­ne gru­pe na ko­joj se pri­go­vo­ri obič­no iz­no­se. Oni na­vo­de da je ri­ječ o to­me da, ba­rem za­sad, hr­vat­ski pred­stav­nik na sa­stan­ci­ma o pro­ši­re­nju go­vo­ri da ne­ma ni­ka­kve in­struk­ci­je iz Za­gre­ba pa ne mo­že ni­šta da ka­že.
Isto­vre­me­no, mi­ni­star spolj­nih i evrop­skih po­slo­va Mi­ro Ko­vač je u ne­ko­li­ko in­ter­vjua i jav­nih iz­ja­va ja­sno re­kao da Hr­vat­ska ne­će da­ti sa­gla­snost za otva­ra­nje po­gla­vlja 23 dok Sr­bi­ja ne pri­sta­ne na tri uslo­va – po­što­va­nje ma­njin­skih pra­va, pu­na sa­rad­nja s Tri­bu­na­lom u Ha­gu i uki­da­nje nad­le­žno­sti u pro­ce­su­i­ra­nju rat­nih zlo­či­na za pod­ruč­je ci­je­le biv­še Ju­go­sla­vi­je, na­vo­di Ve­čer­nji list.
„Za od­lu­ku je po­tre­ban kon­sen­zus, a bu­du­ći da je 27 ze­ma­lja da­lo sa­gla­snost za otva­ra­nje po­gla­vlja, če­ka­mo Hr­vat­sku da spe­ci­fi­ku­je svoj stav. Ka­ko sta­va još ne­ma, ta tač­ka je ski­nu­ta s dnev­nog re­da jer je ne mo­že­mo usvo­ji­ti bez kon­sen­zu­sa svih 28 dr­ža­va”, re­kao je iz­vor iz Sa­vje­ta EU.
Me­đu­tim, dru­gi iz­vor iz EU da­je kri­tič­ni­ji po­gled i ka­že da ni­je mo­gu­će po­sta­vlja­ti no­va mje­ri­la za otva­ra­nje po­gla­vlja jer su ta mje­ri­la već od­re­đe­na to­kom 2014, ka­da ih je pri­hva­ti­la i Hr­vat­ska. Pre­ma tom iz­vo­ru, Ho­lan­di­ja, ko­ja do kra­ja ju­na pred­sje­da­va Sa­vje­tu EU i že­li da otvo­ri dva no­va pre­go­va­rač­ka po­gla­vlja sa Sr­bi­jom, ni­je za­do­volj­na hr­vat­skim sta­vom. U Evrop­skoj ko­mi­si­ji, ko­ja sa­mo pred­la­že ali ne do­no­si od­lu­ku (ta je od­lu­ka strikt­no na 28 dr­ža­va čla­ni­ca), ka­žu da su otva­ra­nje po­gla­vlja 23 i 24 pr­vi sle­de­ći ko­ra­ci u pre­go­vo­ri­ma sa Sr­bi­jom. „Ras­pra­va je u to­ku i Ko­mi­si­ja je sprem­na da ide na sle­de­će ko­ra­ke čim se is­pu­ni po­tre­ban uslov jed­no­gla­sno­sti me­đu ze­mlja­ma čla­ni­ca­ma”, ka­že port­pa­rol­ka Evrop­ske ko­mi­si­je Ma­ja Ko­ci­jan­čič, a pre­no­si Ve­čer­nji list.(RTS)


Ko­vač: Ne prijetimo, sa­mo pomažemo

Mi­ni­star ino­stra­nih po­slo­va Hr­vat­ske Mi­ro Ko­vač is­ti­če da Hr­vat­ska ne pri­je­ti Sr­bi­ji, već že­li, kao čla­ni­ca EU, sa­mo da po­mog­ne.

Ko­vač je re­kao da že­li pri­ja­telj­ski od­nos iz­me­đu Hr­vat­ske i Sr­bi­je, kao što je slu­čaj iz­me­đu Nje­mač­ke i Fran­cu­ske, do­da­ju­ći da sa­mo ta­ko mo­že Sr­bi­ja po­sta­ti dio evrop­ske po­ro­di­ce.
„Mi ne blo­ki­ra­mo. Hr­vat­ska sa­mo zah­ti­je­va da Sr­bi­ja u pot­pu­no­sti sa­ra­đu­je sa Ha­škim tri­bu­na­lom, da se­bi ne pri­pi­su­je, u du­hu ra­zum­ne po­li­ti­ke su­sjed­stva, da pred­stva­lja jed­nu vr­stu mi­ni-su­da za rat­ne zlo­či­ne za pro­stor biv­še Ju­go­sla­vi­je, kao i da se po­štu­ju dr­žav­no utvr­đe­na pra­va ma­nji­na, a ta­ko i Hr­va­ta”, re­kao je Ko­vač u in­ter­vjuu beč­kom dnev­ni­ku Pre­se.
Šef hr­vat­ske di­plo­ma­ti­je je, go­vo­re­ći o oslo­ba­đa­ju­ćoj pre­su­di Vo­ji­sla­vu Še­še­lju u Ha­gu, is­ta­kao da je pre­su­da u pr­voj in­stan­ci bi­la šok i uvre­da žr­tva­ma i nji­ho­vim po­tom­ci­ma.


Mi­šče­vić: Po­gla­vlje 23 još ni­je bi­lo na dnev­nom re­du

Na dnev­nom re­du Rad­ne gru­pe Sa­vje­ta EU još ni­je bi­lo pi­ta­nje otva­ra­nja po­gla­vlja 23 u pre­go­va­rač­kom pro­ce­su pri­stu­pa­nja Sr­bi­je EU, re­kla je šef pre­go­va­rač­kog ti­ma Sr­bi­je Ta­nja Mi­šče­vić.
Hr­vat­ski „Ve­čer­nji list” tvr­di, po­zi­va­ju­ći se na iz­vor u Sa­vje­tu Evro­pe, da je Hr­vat­ska blo­ki­ra­la Sr­bi­ju u pre­go­va­rač­kom pro­ce­su pri­stu­pa­nja EU jer je iz­o­stao zva­nič­ni stav Za­gre­ba o otva­ra­nju 23 po­gla­vlja /ko­je se ti­če vla­da­vi­ne pra­va/, te da je ova tač­ka dnev­nog re­da ski­nu­ta sa sjed­ni­ce Rad­ne gru­pe. Mi­šče­vi­će­va je na­ve­la da ni­su tač­ni na­vo­di hr­vat­skog li­sta jer se pi­ta­nje otva­ra­nja po­gla­vlja 23 još ni­je na­šlo na dnev­nom re­du, ali da oče­ku­je da će bi­ti na re­dov­nom sa­stan­ku rad­ne gru­pe u pe­tak.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"