Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano gradi hotel na tuđem placu * Smjenjuju pomoćnika ministra, a zapošljavaju partijskog vojnika * Vlada krije kome je isplatila 8,68 miliona * Za Ivanovića, Kolarević i Šarića ne morate čekati papire iz Paname * Šansa za studiranje na 13 fakulteta * Brano gradi hotel na tuđem placu * Traže Kameronovu ostavku zbog „Panamskih papira”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Danilović, predsjednik IO Demosa:
Borimo se za poštene izbore, a ne za saradnju sa DPS-om.

Vic Dana :)

Idu policajac i plavuša plažom i plavuša vidi galeba, pa kaže:
●Dragi, vidi, to je roda.
Policajac joj kaže:
●Nije to roda, to je galeb, od njega se prave čokolade.


Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu:
- Imate li knjigu „Muškarac - gazda u kući”? A ona odgovara: „Bajke su na prvom spratu!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2016-04-06 SVJETSKA AFERA ZATRESLA BALKAN U skandal upleteni građani iz BiH
Dan - novi portal
PA­NA­MA – Vi­še mi­li­o­na do­ku­me­na­ta s po­da­ci­ma o 240.000 fir­mi ši­rom svi­je­ta i ime­ni­ma vi­še sto­ti­na vi­so­ko­ran­gi­ra­nih po­li­tič­kih fi­gu­ra, nji­ma bli­skih oso­ba i po­zna­tih jav­nih lič­no­sti sa adre­sa­ma of­šor kom­pa­ni­ja u Pa­na­mi i na dru­gim eg­zo­tič­nim de­sti­na­ci­ja­ma pro­cu­ri­lo je u jav­nost na­kon naj­ve­ćeg ot­kri­ća po­vjer­lji­vih fi­nan­sij­skih in­for­ma­ci­ja u isto­ri­ji.
Do­ku­men­ti su pro­cu­ri­li iz pa­nam­ske advo­kat­ske fir­me „Mos­sack Fon­se­ca”, a iz BiH su za­sad u of­šor zo­na­ma „uhva­će­na” če­ti­ri li­ca – je­dan vla­snik ban­kar­skog ra­ču­na i tri di­o­ni­ča­ra. Ne­ko­li­ko ze­ma­lja je po­kre­nu­lo is­tra­gu za pra­nje nov­ca u svje­tlu ot­kri­ća ogrom­nog si­ste­ma uta­je po­re­za na osno­vu 11,5 mi­li­o­na do­ku­me­na­ta pro­cur­je­lih iz advo­kat­ske fir­me u Pa­na­ma „Mos­sack Fon­se­ca”. Ta kom­pa­ni­ja je na­ve­la da ta ot­kri­ća pred­sta­vlja­ju „zlo­čin i na­pad” na Pa­na­mu, ko­ja je re­dov­no na me­ti kri­ti­ka da je dr­ža­va u ko­joj vla­da „po­re­ski raj”. Mi­ran­da Pa­tru­čić, is­tra­ži­lac iz Pro­jek­ta za iz­vje­šta­va­nje o or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu i ko­rup­ci­ji (OC­CRP) i no­vi­nar­ka ICIJ-a, za me­di­je u BiH je is­ta­kla da će li­sta sa li­ci­ma iz BiH i na­šeg re­gi­o­na bi­ti go­to­va i ob­ja­vlje­na do kra­ja apri­la, te da se oče­ku­je još ime­na.
„Ima­će­mo li­stu naj­zna­čaj­ni­jih lju­di sa Bal­ka­na i ob­ja­vi­će­mo ih s po­da­ci­ma o ko­jim fir­ma­ma i iz­no­si­ma je ri­ječ i šta su te fir­me ra­di­le”, re­kla je ona.
Po­tvr­di­la je da i u slu­ča­ju BiH ima i te ka­ko „zvuč­nih” ime­na ko­ja se spo­mi­nju u pa­nam­skim do­ku­men­ti­ma ko­ji ot­kri­va­ju oso­be ko­je su se ko­ri­sti­le of­šor kom­pa­ni­ja­ma ka­ko bi iz­bje­gle pla­ća­nje po­re­za i ko­ri­sti­le se dru­gim olak­ši­ca­ma. Ka­ko ka­že, BiH se spo­mi­nje mno­go pu­ta u pa­nam­skim do­ku­men­ti­ma, ali da će tek u na­red­nom pe­ri­o­du bi­ti po­tvr­đe­no ko­li­ko oso­ba iz BiH se ko­ri­sti­lo of­šor kom­pa­ni­ja­ma i u ko­jem kon­tek­stu. „Irish Ti­mes” je ob­ja­vio in­ter­ak­tiv­nu ma­pu na ko­joj se vi­di da iz Sr­bi­je po­sto­je dva vla­sni­ka ra­ču­na i 28 di­o­ni­ča­ra, Hr­vat­ske tri kom­pa­ni­je, tri kli­jen­ta, osam vla­sni­ka ra­ču­na i 22 di­o­ni­ča­ra.
Po­dat­ke je pri­je go­di­nu da­na do­bio nje­mač­ki dnev­ni list „Su­ed­de­utsche Ze­i­tung” od stra­ne ano­nim­nog zvi­žda­ča ko­ji, ka­ko tvr­di list, ni­je tra­žio bi­lo ka­kvu nov­ča­nu ili dru­gu na­dok­na­du, osim obe­ća­nja da će mu bi­ti ga­ran­to­va­na bez­bjed­nost. SD je on­da po­dat­ke pro­sli­je­dio uti­caj­nim svjet­skim me­di­ji­ma po­put „Gar­di­ja­na”, Bi-Bi-Si­ja, „Mon­dea” i Me­đu­na­rod­nom kon­zor­ci­ju­mu is­tra­ži­vač­kih no­vi­na­ra (ICIJ) ko­ji či­ne no­vi­na­ri ši­rom svi­je­ta, s na­mje­rom da ih za­jed­no se­lek­tiv­no ob­ja­vlju­ju na­kon što ih pro­u­če. Ka­ko su is­ta­kli u SD-u, po­dat­ke će pro­u­ča­va­ti i ob­ja­vlji­va­ti do kra­ja go­di­ne, a zbog obim­no­sti ma­te­ri­ja­la mo­žda i u na­red­noj go­di­ni.
Zo­ran Pa­vlo­vić, eko­no­mi­sta iz Ba­nja­lu­ke, ka­že da se of­šor kom­pa­ni­ja­ma obič­no slu­že dvi­je gru­pe lju­di. Jed­ni su bi­zni­sme­ni ko­ji fir­me re­gi­stru­ju u of­šor zo­ni ra­di pla­ća­nja ma­njih po­re­za, a dru­gi su po­li­ti­ča­ri i dru­ge lič­no­sti ko­je ne mo­gu zva­nič­no po­ka­za­ti da po­sje­du­ju ve­li­ka bo­gat­stva. Of­šor kom­pa­ni­je su, ka­ko je re­kao, ta­ko­đe ve­o­ma po­god­ne za pla­ća­nje sum­nji­vih pro­vi­zi­ja pri­li­kom oba­vlja­nja jav­nih ra­do­va. Vi­še vla­da u svi­je­tu je obe­ća­lo da će sa­ra­đi­va­ti sa or­ga­ni­ma ko­ji spro­vo­de is­tra­gu i na­ja­vi­lo da će is­tra­ži­ti da li je no­vac cu­rio i iz nji­ho­vih ze­ma­lja.
Pod­sje­ća­mo da nam je ta­da Blaž Zga­ga, slo­ve­nač­ki no­vi­nar u mre­ži ICIJ-a, obe­ćao da će „vr­lo sko­ro” bi­ti ob­ja­vlje­na kon­kret­na ime­na vla­sni­ka of­šor ra­ču­na iz na­še ze­mlje, ali se to ni­je de­si­lo.(NN)

I Makedonci skrivali novac
Me­đu broj­nom „svjet­skom eli­tom” ko­ja je kri­la pr­lja­ve pa­re u Pa­na­mi na­la­zi se i ne­ko­li­ko ma­ke­don­skih bi­zni­sme­na, po­li­ti­ča­ra i dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka ko­ji su otvo­ri­li svo­je fir­me u of­šor dra­žvi Pa­na­ma. Pre­ma do­ku­men­ti­ma do ko­jih je do­šla skop­ska te­le­vi­zi­ja No­va, ko­ja je bi­la dio no­vi­nar­ske is­tra­ži­vač­ke mre­že, u Pa­na­mi je re­gi­stro­va­no naj­ma­nje pet kom­pa­ni­ja či­ji su vla­sni­ci dr­ža­vlja­ni Ma­ke­do­ni­je. Za­jed­nič­ko za svih pet kom­pa­ni­ja je da su u Pa­na­mi re­gi­stro­va­ne u pe­ri­o­du iz­me­đu 1999. i 2002. go­di­ne u vri­je­me pr­ve vla­da­vi­ne VMRO-DPMNE, ka­da je pre­mi­jer Ma­ke­do­ni­je bio Ljup­čo Ge­or­gi­ev­ski i ka­da je u Ma­ke­do­ni­ji do­šlo do ozbilj­nog et­nič­kog su­ko­ba sa Al­ban­ci­ma.
Na spi­sku su vla­sni­ci još uvi­jek ak­tu­el­ne pro­vla­di­ne te­le­vi­zi­je Ka­nal 5 Va­nja Ga­vri­lov­ski i Mar­jan Stoj­me­nov, sin Bo­ri­sa Stoj­me­no­va, po­sla­ni­ka i mi­ni­stra fi­nan­si­ja u vla­di pre­mi­je­ra Ljup­ča Ge­or­gi­ev­skog u pe­ri­o­du 1999. do 2001. go­di­ne. U Pa­na­ma do­ku­men­tu se po­mi­nje i kom­pa­ni­ja San­lajn trej­ding, re­gi­stro­va­na 9. sep­tem­bra 1999. go­di­ne na ime su­pru­ge Mar­ja­na Sto­je­no­va Mi­mo­ze Ki­kov­ske Stoj­me­no­ve, ko­ja je u to vri­je­me bi­la dr­žav­ni sa­vjet­nik u Mi­ni­star­stvu prav­de, a od 2002. go­di­ne pred­vo­di sek­tor za evrop­ske in­te­gra­ci­je i me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju i pred­stav­nik je Ma­ke­do­ni­je u GRE­KO gru­pi pri Sa­vje­tu Evro­pe, ko­ja se bo­ri pro­tiv ko­rup­ci­je u de­vet ze­ma­lja ju­go­i­stoč­ne Evro­pe. Pred­sjed­nik Tran­spa­rent­nost Ma­ke­do­ni­ja Sa­šo Or­da­nov­ski za „Dan” ka­že da ni­je za­bra­nje­no po­sje­do­va­ti kom­pa­ni­je u ino­stran­stvu, ali je ne­e­tič­ki kad su vla­sni­ci vi­so­ki dr­žav­ni funk­ci­o­ne­ri ili čla­no­vi nji­ho­vih po­ro­di­ca. U Pa­na­ma do­ku­men­tu se po­mi­nje i fir­ma Al­ta­mi­ra, osno­va­na u Pa­na­mi 2001. go­di­ne či­ji je vla­snik Mi­lo­rad Ki­ta­nov­ski, biv­ši di­rek­tor du­van­skog gi­gan­ta Ma­ke­do­ni­ja ta­bak. Kao part­ne­ri u is­toj kom­pa­ni­ji se po­mi­nju i Stev­čo Ko­cev­ski i Vin­ko Iva­čić.
U Pa­na­mi svo­je fir­me ima­ju i Zo­ran Pe­trov­ski, Bla­goj Don­čev i Pe­tar Fi­li­pov­ski, pr­vi di­rek­to­ri u ak­ci­o­nar­skom dru­štvu Ading, ko­je se ba­vi pro­iz­vod­njom he­mi­ka­li­ja za gra­đe­vin­sku in­du­stri­ju. U cen­tral­nom re­gi­stru u Pa­ni­mi je upi­sa­na i fir­ma BBB grup, či­ji su vla­sni­ci ma­ke­don­ski dr­ža­vlja­ni Bo­go­ja i Ve­sna Bla­že­ski i Oli­vi­ja Ta­na­skov­ska, vla­sni­ci ma­ke­don­skih kom­pa­ni­je Euro­teh­ni­ka i Si­po ko­je po­iz­vo­de si­gur­no­sne po­ja­se­ve za auto­mo­bil­sku in­du­stri­ju. Osim vla­sni­ka fir­me San­lajn, ko­ji ži­vi u Sko­plju, svi osta­li ko­ji se po­mi­nju u Pa­na­ma do­ku­men­tu zva­nič­no su pri­ja­vlje­ni na adre­si jed­nog sta­na u Ati­ni.
A. PI­SA­REV

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"