Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-11-21 SINDIKAT MEDIJA PREDSTAVIO IZVJEŠTAJ O MEDIJSKIM SLOBODAMA I BEZBJEDNOSTI MEDIJSKIH POSLENIKA
Sa predstavljanja izvještaja Pod najvećim rizikom novinari „Dana” i „Vijesti”
Dan - novi portal
Ana­li­za ri­zi­ka ugro­že­no­sti za­po­sle­nih u sred­stvi­ma jav­nog in­for­mi­sa­nja Upra­ve po­li­ci­je (UP) po­ka­zu­je da je naj­ve­ća vje­ro­vat­no­ća da se po­no­ve na­pa­di na no­vi­na­re štam­pa­nih, pri­vat­nih me­di­ja „Vi­je­sti“ i „Da­na“, sa­op­šte­no je iz Sin­di­ka­ta me­di­ja Cr­ne Go­re (SMCG), pri­li­kom pred­sta­vlja­nja iz­vje­šta­ja „In­di­ka­to­ri ni­voa me­dij­skih slo­bo­da i bez­bjed­no­sti no­vi­na­ra“. Di­rek­to­ri­ca SMCG Ma­ri­ja­na Ca­mo­vić ka­za­la je da u iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du od sep­tem­bra pro­šle do de­ve­tog mje­se­ca ove go­di­ne ni­šta ni­je ura­đe­no po pi­ta­nju rje­ša­va­nja ubi­stva di­rek­to­ra „Da­na“ Du­ška Jo­va­no­vi­ća.
–Po­li­ci­ja ni­je ra­di­la no­ve ana­li­ze. Oni su 2014. go­di­ne ra­di­li ana­li­zu ri­zi­ka ugro­že­no­sti za­po­sle­nih u sred­stvi­ma jav­nog in­for­mi­sa­nja. Iz UP nam je re­če­no da ana­li­za i da­lje pred­sta­vlja po­la­znu osno­vu za od­re­đi­va­nje pri­o­ri­te­ta u pre­ven­tiv­nim i re­pre­siv­nim mje­ra­ma ka­ko bi se bez­bjed­ni­ji am­bi­jent za rad za­po­sle­nih u me­di­ji­ma. Is­tak­nu­to je da je naj­ve­ća vje­ro­vat­no­ća da se po­no­ve na­pa­di na no­vi­na­re štam­pa­nih, pri­vat­nih me­di­ja i to pri­je sve­ga „Vi­je­sti”, dje­li­mič­no i „Da­na“, a tom spi­sku je, ne­za­vi­sno od ana­li­ze, do­da­ta i TV Pink M zbog dva ka­me­no­va­nja nji­ho­ve zgra­de – ka­za­la je Ca­mo­vi­će­va.
Ca­mo­vić je is­ta­kla da su se u pro­šloj go­di­ni de­si­la dva, a u ovoj go­di­ni osam slu­ča­je­va na­pa­da na no­vi­na­re. Kao naj­dra­stič­ni­ji pri­mje­ri is­tak­nu­ti su ka­me­no­va­nje zgra­de TV Pink M u 2016. go­di­ni i pri­jet­nje ži­vo­tom no­vi­na­ru „Da­na“ Vla­di­mi­ru Ota­še­vi­ću.
– Is­pi­ta­ni­ci sma­tra­ju da dr­ža­va ne re­a­gu­je ade­kvat­no u slu­ča­je­vi­ma na­si­lja nad no­vi­na­ri­ma, da po­li­ci­ja i tu­ži­la­štvo po­stu­pa­ju ne­e­fi­ka­sno i da ne po­sto­je pro­fe­si­o­nal­ni ka­pa­ci­te­ti u in­sti­tu­ci­ja­ma da se ti slu­ča­je­vi ri­je­še – do­da­la je ona, na­vo­de­ći da je uti­sak da je Vla­da do­zvo­li­la Ko­mi­si­ji za pra­će­nje is­tra­ga na­pa­da na no­vi­na­re da ra­di svoj po­sao, ali da je „sta­vlja sa stra­ne“ ig­no­ri­sa­njem nje­nog ra­da.
Ana­li­za SMCG je po­ka­za­la da vi­še od po­lo­vi­ne no­vi­na­ra u Cr­noj Go­ri sma­tra da se nji­hov eko­nom­ski po­lo­žaj po­gor­šao i da su pri­ti­sci ka sen­za­ci­o­na­li­zmu u me­di­ji­ma sve ve­ći.
Autor­ka iz­vje­šta­ja Bo­ja­na La­ko­vić uka­za­la je da 75 od­sto no­vi­na­ra ima ugo­vor na neo­d­re­đe­no, 11 na od­re­đe­no, a osam od­sto njih ra­di na cr­no. Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, 61 od­sto no­vi­na­ra sma­tra da je u od­no­su na pro­šlu go­di­nu kre­di­bi­li­tet no­vi­nar­stva osla­bio, dok vi­še od po­lo­vi­ne, od­no­sno 53 od­sto, sma­tra da se eko­nom­ski po­lo­žaj no­vi­na­ra po­gor­šao.
Pa­trik Šmel­zer iz De­le­ga­ci­je Evrop­ske uni­je ka­zao je da slo­bo­da iz­ra­ža­va­nja i me­di­ja jed­na od fun­da­men­tal­nih vri­jed­no­sti EU i ključ­ni mo­me­nat pro­ce­sa pri­dru­ži­va­nja Cr­ne Go­re Uni­ji. Pod­sje­tio je da je u iz­vje­šta­ju za pro­šlu go­di­nu Evrop­ska ko­mi­si­ja pri­mi­je­ti­la da Cr­na Go­ra ni­je ostva­ri­la ni­ka­kav na­pre­dak u obla­sti me­dij­skih slo­bo­da.
– Na­da­mo se da će­mo mo­ći da iz­vi­je­sti­mo o po­zi­tiv­nom raz­vo­ju si­tu­a­ci­je u obla­sti i slo­bo­de me­di­ja u na­red­nom go­di­šnjem iz­vje­šta­ju za Cr­nu Go­ru – sa­op­štio je Šmel­zer.A.O.


Za­ra­de is­pod pro­sječ­nih

U ana­li­zi SMCG je kon­sta­to­va­no da su za­ra­de no­vi­na­ra i da­lje uglav­nom ma­nje od pro­sječ­ne pla­te na ni­vou dr­ža­ve. Vi­še od po­lo­vi­ne isp­ita­ni­ka – 54,7 od­sto tvr­di da pri­ma ma­nje od 500 eura. Pot­pred­sjed­nik SMCG Ra­do­mir Krač­ko­vić uka­zao je na si­tu­a­ci­ju u lo­kal­nom jav­nom emi­te­ru RTV Plje­vlja, gdje se za­po­sle­ni­ma du­gu­je pet lič­nih do­ho­da­ka.
– Pi­ta­mo gra­do­na­čel­ni­ka Mir­ka Đa­či­ća i lo­kal­ne funk­ci­o­ne­re da li mo­gu mir­ne du­še da sla­ve (Dan op­šti­ne Plje­vlja) ka­da 30 nji­ho­vih su­gra­đa­na iz RTV Plje­vlja već mje­se­ci­ma ži­vi na ru­bu eg­zi­sten­ci­je? Mi iz­ra­ža­va­mo pu­nu so­li­dar­nost sa nji­ma i po­zi­va­mo nad­le­žne da ko­nač­no ri­je­še ovo pi­ta­nje jer je vri­je­me da se ta­kva prak­sa pre­ki­ne – po­ru­čio je Krač­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"