Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo BIVŠI I SADAŠNJI GRADONAČELNIK ULCINJA, FATMIR ĐEKA I NAZIF CUNGU POD LUPOM TUŽILAŠTVA
Fatmir Đeka i Nazif Cungu Bore se za glasove, a obojica pod istragom Istraživanje BIRN-a je pokazalo da je kabinet gradonačelnika Fatmira Đeke, uprkos velikim finansijskim teškoćama i čestim blokadama računa, samo u 2015. godini probio planirani budžet za najmanje 135.000 eura. Trošilo se, između ostalog, na parfeme i kožnu galanteriju
Dan - novi portal
Dok se dva li­de­ra, biv­ši i sa­da­šnji gra­do­na­čel­nik, bo­re za gla­so­ve ul­cinj­skih Al­ba­na­ca, obo­ji­cu is­tra­žu­je Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal i ko­rup­ci­ju.
Biv­ši gra­do­na­čel­nik Ul­ci­nja, li­der De­mo­krat­ske par­ti­je (DP) Fat­mir Đe­ka mo­gao bi po­no­vo sje­sti u istu fo­te­lju, ako po­bi­je­di na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, ko­ji se oče­ku­ju u ja­nu­a­ru, pi­še BIRN. Ža­li se ka­ko nje­go­vi po­li­tič­ki ri­va­li, par­ti­ja For­ca i njen li­der sa­da­šnji gra­do­na­čel­nik Na­zif Cun­gu, ne bi­ra­ju sred­stva da ga kom­pro­mi­tu­ju uoči iz­bo­ra. Ka­že da ša­lju spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu ma­te­ri­ja­le o nje­go­vim na­vod­nim zlo­u­po­tre­ba­ma.
– Ne­ka iza­đe ne­ko i ka­že otvo­re­no ako zna da je Fat­mir Đe­ka ne­što ura­dio... Ni­je­sam ra­dio ni­šta za moj in­te­res, ne­go za in­te­res gra­da. Sve je bi­lo ko­rekt­no, u skla­du sa pro­pi­si­ma i za­ko­ni­ma – ka­zao je on za BIRN.
Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo od mar­ta ove go­di­ne is­pi­tu­je tro­še­nje bu­džet­skih pa­ra to­kom vre­me­na ka­da je Đe­ka bio gra­do­na­čel­nik ove naj­si­ro­ma­šni­je pri­mor­ske op­šti­ne. On je na toj po­zi­ci­ji bio od fe­bru­a­ra 2014. do mar­ta 2016. go­di­ne, ka­da je do­šlo do pre­kom­po­zi­ci­je sna­ga u lo­kal­nom par­la­men­tu. Đe­ka je pod­nio ostav­ku, ali je i na­kon to­ga nje­go­va stran­ka osta­la u vla­da­ju­ćoj ko­a­li­ci­ji, do­du­še sa znat­no osla­blje­nom po­zi­ci­jom, zbog ula­ska De­mo­kat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) u lo­kal­nu vlast.
Is­tra­ži­va­nje BIRN-a je po­ka­za­lo da je ka­bi­net gra­do­na­čel­ni­ka Fat­mi­ra Đe­ke, upr­kos ve­li­kim fi­nan­sij­skim te­ško­ća­ma i če­stim blo­ka­da­ma ra­ču­na, sa­mo u 2015. go­di­ni pro­bio pla­ni­ra­ni bu­džet za naj­ma­nje 135.000 eura. Tro­ši­lo se, iz­me­đu osta­log, na par­fe­me i ko­žnu ga­lan­te­ri­ju. Đe­ka se da­nas pri­sje­ća da su to bi­li po­klo­ni ra­znim de­le­ga­ci­ja­ma i za­po­sle­ni­ma u Op­šti­ni. Ne­ki ra­ču­ni su ob­ra­đi­va­ni i u fo­to­šo­pu. Ta­ko je ci­je­na na­ru­če­ne ko­žne mu­ške tor­be za od­bor­ni­ke sa 179 eura pre­pra­vlje­na na 500 eura, ka­ko bi se ukup­ni iz­nos po­klo­pio sa iz­no­som na uplat­ni­ci iz ban­ke. Na ka­bi­net pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne fak­tu­ri­sa­ne su ko­žne gar­ni­tu­re, kli­ma-ure­đa­ji, tr­pe­za­rij­ski sto­lo­vi i sto­li­ce i mno­ge dru­ge stva­ri ko­ji­ma se ne mo­že ući u trag, po na­la­zi­ma op­štin­ske ko­mi­si­je ko­ja je oba­vi­la po­pis. Po­sto­je sum­nje da je Đe­ka pri­do­bi­jao gla­sa­če gra­đe­vin­skim ma­te­ri­ja­lom, ko­ji je na­ru­či­van uoči par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2009. go­di­ne, lo­kal­nih iz­bo­ra 2010. i par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u ok­to­bru 2016. go­di­ne.
To­kom in­ter­vjua, su­o­čen sa na­la­zi­ma is­tra­ži­va­nja, Fat­mir Đe­ka je pro­ko­men­ta­ri­sao: Mi­slim da su sve ovo ma­li­ci­o­zna, po­li­tič­ka pi­ta­nja... Pro­zi­va­ju me, pro­zi­va­li su me i pri­je, a na­ro­či­to sa­da kad se pri­bli­ža­va­mo iz­bo­ri­ma. Mi ima­mo sa­mo jed­nu ri­ječ – za do­brim ko­njem se pra­ši­na di­že – ka­zao je on.
Nje­gov ri­val Na­zif Cun­gu ne ne­gi­ra da oba­vje­šta­va tu­ži­la­štvo o mo­gu­ćim pre­kr­ša­ji­ma ko­je je Đe­ka po­či­nio dok je upra­vljao Ul­ci­njom. Cun­gu, me­đu­tim, tvr­di da iza to­ga ne sto­ji po­li­tič­ka bor­ba, već se ra­di o za­ko­nu i pro­ce­du­ra­ma.
– Ra­di se o nor­mal­noj pro­ce­du­ri. Pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne oba­vje­šta­va nad­le­žni se­kre­ta­ri­jat da ne­do­sta­je ro­ba i da ne­do­sta­je ma­te­ri­jal i on­da si­gur­no da tre­ba da se oba­vi­je­sti tu­ži­la­štvo da utvr­de da li tu ima ele­me­na­ta kri­vič­nog dje­la – ka­zao je Cun­gu za BIRN.
Pre­ma sa­zna­nji­ma BIRN-a, i Cun­gua is­tra­žu­je Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal i ko­rup­ci­ju. Is­tra­ga se, pre­ma nji­ho­vim iz­bo­ri­ma, pri­vo­di kra­ju, ali de­ta­lji ni­je­su do­stup­ni.
Cun­gu ka­že da ne­ma in­for­ma­ci­ju da ga is­tra­žu­je Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo.
– Ne znam. Oni su do­la­zi­li u Op­šti­nu, a što su kon­kret­no uzi­ma­li, ja se po­sli­je ni­je­sam pu­no ni ras­pi­ti­vao, iskre­no da vam ka­žem, ne­go sam sa­mo bio na uslu­zi da ima­ju uslo­ve i da mo­gu da pri­ba­ve sva­ki do­ku­ment ko­ji im je tre­bao – sa­op­štio je on.
Gra­đa­ni Ul­ci­nja, ve­ći­nom Al­ban­ci, ko­jih je u ovom gra­du od 22.000 sta­nov­ni­ka oko 70 od­sto ne­ma­ju sre­će sa svo­jim pred­stav­ni­ci­ma. U po­sled­njih de­set go­di­na pod is­tra­gom su se na­la­zi­li gra­do­na­čel­ni­ci, di­rek­to­ri jav­nih pred­u­ze­ća, li­de­ri par­ti­ja, ali se sko­ro ni­jed­na is­tra­ga ni­je za­vr­ši­la sud­skom pre­su­dom.
Iako Ul­cinj ima jed­nu od naj­ljep­ših i naj­du­žih pje­šča­nih pla­ža na Ja­dra­nu, gra­đa­ni ži­ve sve te­že. Pro­sječ­na pla­ta je 428 eura, za 20 od­sto ma­nja ne­go na dr­žav­nom ni­vou. Op­štin­ski ra­čun je če­sto u blo­ka­di, zbog ra­znih utu­že­nja.
An­dri­ja Ćet­ko­vić, od­bor­nik opo­zi­ci­o­ne So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je (SNP), ko­ji če­sto kri­ti­ku­je ne­do­ma­ćin­sko tro­še­nje pa­ra, ko­men­ta­ri­sao je sta­nje u op­šti­ni.
– Oni se po da­nu sva­đa­ju, a po no­ći mi­re. Ta sva­đa tra­je sa­mo do onog mo­men­ta dok ne ube­ru do­vo­ljan broj gla­so­va, a on­da obič­no pra­ve ko­a­li­ci­ju i vla­da­ju. I on­da pra­ve ro­ta­ci­je, te je­dan je pred­sjed­nik, te dru­gi je pred­sjed­nik. Za nji­ma osta­ju ve­li­ki re­po­vi, ali ni­ka­da se do kra­ja to ne pro­ce­su­i­ra – ka­zao je Ćet­ko­vić.
Dr­žav­ni pra­vo­sud­ni or­ga­ni već go­di­na­ma ima­ju pu­ne ru­ke po­sla u Ul­ci­nju. Gzim Haj­di­na­ga, par­tij­ski ko­le­ga Fat­mi­ra Đe­ke, ne­ka­da­šnji mi­ni­star u Vla­di Cr­ne Go­re za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va, bio je gra­do­na­čel­nik od 2006. do 2011. go­di­ne. U sko­ro istom pe­ri­o­du Đe­ka je bio se­kre­tar za fi­nan­si­je u op­šti­ni.
Haj­di­na­ga je 2012. go­di­ne za­klju­čio spo­ra­zum sa vr­hov­nim dr­žav­nim tu­ži­o­cem. Upla­tio je lo­kal­nom po­ro­di­li­štu 10.000 eura da bi iz­bje­gao su­đe­nje zbog kri­vič­nog dje­la zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i omo­gu­ća­va­nje bes­prav­ne grad­nje na šte­tu op­šti­ne. U to­ku je i is­tra­ga zbog ru­še­nja ho­te­la „Ga­leb” pri­je de­vet go­di­na, ka­da je Haj­di­na­ga bio gra­do­na­čel­nik. Is­tra­žu­je se ko je in­ve­sti­to­ru omo­gu­ćio da sru­ši ho­tel, ko­ji je bio je­dan od sim­bo­la gra­da, a da ne ulo­ži obe­ća­nih 15 mi­li­o­na eura. Ne­dav­no je po­sta­vljen za iz­vr­šnog di­rek­to­ra Ber­ze stru­je, no­ve ener­get­ske kom­pa­ni­je, sa ve­ćin­skim dr­žav­nim ka­pi­ta­lom.
Haj­di­na­gu je na­sli­je­dio Na­zif Cun­gu i bio je gra­do­na­čel­nik od 2011. do 2014. go­di­ne. Tu­ži­lac je 2014. go­di­ne po­čeo is­tra­gu pro­tiv nje­ga, zbog mo­gu­ćih mal­ver­za­ci­ja u ve­zi sa pre­na­mje­nom dr­žav­nog ze­mlji­šta na lo­ka­ci­ji Šas u Ul­ci­nju. Na­vod­no su usva­ja­ni ur­ba­ni­stič­ki pla­no­vi ko­ji su omo­gu­ći­li grad­nju u tom pod­ruč­ju gdje je Cun­gu imao ze­mlju.
U ma­ju te go­di­ne Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo do­no­si rje­še­nje ko­jim od­ba­cu­je kri­vič­nu pri­ja­vu po­vo­dom ovog slu­ča­ja.
Iz­vor iz Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva po­tvr­dio je BIRN-u da se is­tra­ga vo­di po­vo­dom slu­ča­ja Šas dok dru­gi ni­je go­vo­rio o spe­ci­fič­nom slu­ča­ju, ali je na­veo da se is­tra­ga pri­vo­di kra­ju. Cun­gu, me­đu­tim, ka­že da je slu­čaj Šas okon­čan.
– Mi ima­mo rje­še­nje. Ap­so­lut­no ne­mam ni­šta iz Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva. Sum­njam da bi se ba­vi­li ti­me. To je či­sta stvar. Ne­mam ta­kvu in­for­ma­ci­ju – re­kao je Cun­gu.
I Fat­mir Đe­ka se na­go­dio sa tu­ži­la­štvom, ko­je je is­tra­ži­va­lo zlo­u­po­tre­be dok je bio na če­lu jav­nog pred­u­ze­ća Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja, od 2010. do 2012. go­di­ne. On je, da bi iz­bje­gao su­đe­nje zbog ne­za­ko­ni­tog za­po­šlja­va­nja 79 oso­ba, mo­rao da pla­ti 1.200 eura usta­no­vi za dje­cu sa po­seb­nim po­tre­ba­ma.
DP i njen pred­sjed­nik Fat­mir Đe­ka su ka­žnje­ni nov­ča­nom ka­znom na­kon što je Dr­žav­na re­vi­zi­ja usta­no­vi­la da je sa ra­ču­na par­ti­je u 2013. i 2014. go­di­ni, ne­do­ku­men­to­va­no po­dig­nu­ta go­to­vi­na od 23.430 eura. To je pred­sta­vlja­lo sko­ro 40 od­sto ukup­no ras­po­lo­ži­vih sred­sta­va par­ti­je.
Za pro­pa­da­nje Ul­ci­nja opo­zi­ci­ja i ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je kri­ve vla­da­ju­ći DPS Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
Za Dri­ta­na Aba­zo­vi­ća, Ul­ci­nja­ni­na, ko­ji je na če­lu opo­zi­ci­o­ne gra­đan­ske par­ti­je Uje­di­nje­na re­form­ska ak­ci­ja (URA), grad u ko­jem ži­vi na­šao se u vr­tlo­gu „po­li­tič­kog di­la” iz­me­đu al­ban­skih na­ci­o­nal­nih stra­na­ka ko­je su do­mi­nant­ne u op­šti­ni Ul­cinj i DPS-a.
– DPS je pri­hva­tio da za­rad po­dr­ške ko­ju im oni da­ju na dr­žav­nom ni­vou omo­gu­ći al­ban­skim na­ci­o­nal­nim stran­ka­ma da ra­de bu­kval­no što god že­le u Ul­ci­nju – ka­zao je on.
DPS je ovo vi­še pu­ta ne­gi­ra­la.
Ka­bi­ne­tu Fat­mi­ra Đe­ke 2015. fak­tu­ri­sa­ni su ra­ču­ni iz luk­su­znog bu­ti­ka „Te­ne­ro”, gdje jak­na u pro­sje­ku ko­šta 900 eura, sa­ko 700, a ci­pe­le 400. Uku­pan ra­čun za če­ti­ri ku­po­vi­ne iz­no­sio je 4.500 eura. Ra­čun je di­rekt­no u ban­ci pla­tio gra­do­na­čel­nik. Sa­mo je u jed­nom da­nu, 30. apri­la 2015 ku­plje­no se­dam par­fe­ma.
U in­ter­vjuu za BIRN Fat­mir Đe­ka je ka­zao da su tro­ško­vi ove vr­ste bi­li po­klo­ni „ra­znim de­le­ga­ci­ja­ma ko­je su kroz raz­ne ma­ni­fe­sta­ci­je” po­sje­ći­va­le Ul­cinj u tom pe­ri­o­du.
Tvr­di i da je Se­kre­ta­ri­jat za fi­nan­si­je i bu­džet tre­ba­lo da pra­ti tro­ško­ve ove vr­ste, te da on ni­je nad­le­žan. Is­ti­če i da je de­po­no­va­ni pot­pis imao i se­kre­tar za fi­nan­si­je.
– Tač­no je da sam imao de­po­no­va­ni pot­pis, ali se on ne na­la­zi ni na jed­nom od ra­ču­na ko­je ste na­ve­li u svim va­šim pi­ta­nji­ma, ni­ti je išta pla­će­no mo­jim pot­pi­som – ka­že Val­det Adže­mo­vić ko­ji je bio na če­lu Se­kre­ta­ri­ja­ta za fi­nan­si­je i bu­džet u tom pe­ri­o­du.
Ne zna se ni gdje su ne­sta­li ar­ti­kli ko­ji su to­kom 2014. i 2015. fak­tu­ri­sa­ni na ra­čun Ka­bi­ne­ta pred­sjed­ni­ka, kao što su 14 kli­ma-ure­đa­ja, 11 te­pi­ha i iti­so­na, pet ko­žnih gar­ni­tu­ra i isto to­li­ko or­ma­ra, 20 tr­pe­za­rij­skih sto­li­ca, tr­pe­za­rij­ski sto, šest mo­bil­nih te­le­fo­na, če­ti­ri lap­to­pa, dva pro­jek­to­ra, se­dam štam­pa­ča, vi­še kan­ce­la­rij­skih sto­lo­va, dva usi­si­va­ča, po­li­ce i vi­tri­ne... Nji­ho­vu vri­jed­nost je utvr­di­la op­štin­ska ko­mi­si­ja ko­ja je u ju­nu ove go­di­ne oba­vi­la po­pis za 2014, 2015. i 2016. go­di­nu, a ma­njak iz­no­si 31.125,80 eura.
Za­ni­mlji­vo je da je dio vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je, uklju­ču­ju­ći DPS, ne­dav­no iz­gla­sao na sjed­ni­ci lo­kal­nog par­la­men­ta da se ne­do­sta­ju­će stva­ri ot­pi­šu, ali je For­ca na­pu­sti­la to za­sje­da­nje.
Na sle­de­ćoj sjed­ni­ci, 26. ok­to­bra, od­lu­ka je po­vu­če­na i do­ni­je­ta je no­va – da se for­mi­ra par­la­men­tar­na ko­mi­si­ja ko­ja bi tre­ba­lo da is­tra­ži šta se do­go­di­lo sa stva­ri­ma ko­je ne­do­sta­ju. Đe­ka ka­že da je bio upu­ćen u ove po­slo­ve.
– Op­šti­na kao in­sti­tu­ci­ja i kao zgra­da po­ne­kad ima po­tre­bu za ra­znim stva­ri­ma. Ali, opet, po­na­vljam, ni­je­sam ja za to kriv, ni­je­sam ja za to nad­le­žan. Sto­lo­vi i sto­li­ce ni­je­su mo­ja nad­le­žnost bez ob­zi­ra da li sam ja po­ru­čio ili ni­je­sam – sma­tra on.


U slu­žbi iz­bo­ra

Uoči van­red­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2009. i lo­kal­nih iz­bo­ra 2010., Đe­ka je bio op­štin­ski se­kre­tar za fi­nan­si­je, a nje­gov par­tij­ski ko­le­ga Gzim Haj­di­na­ga gra­do­na­čel­nik. U tom dvo­go­di­šnjem pe­ri­o­du je na­ru­čen gra­đe­vin­ski ma­te­ri­jal vri­je­dan vi­še od 65.000 eura, od ul­cinj­ske fir­me „Gra­đa ko­merc”, po­ka­zu­ju fak­tu­re do ko­jih je do­šao BIRN. Ni­je ja­sno, me­đu­tim, gdje je taj ma­te­ri­jal za­vr­šio, po­što su ga po­di­za­li di­rekt­no iz „Gra­đa ko­mer­ca“ gra­đa­ni ko­ji ni­je­su bi­li za­po­sle­ni u op­šti­ni, a po odo­bre­nju Fat­mi­ra Đe­ke, ka­ko se vi­di na ot­prem­ni­ca­ma.
Po­li­tič­ki pro­tiv­ni­ci op­tu­žu­ju da je ovaj ma­te­ri­jal na­šao put do Đe­ki­nih par­tij­skih ak­ti­vi­sta da bi se pri­do­bi­li gla­so­vi.
Od­bor­nik Ćet­ko­vić, ko­ji je imao uvid u fak­tu­re, ka­že:
– Ri­ječ je ve­ći­nom o par­tij­skim ak­ti­vi­sti­ma DP. To je uvi­jek bi­va­lo pri­je iz­bo­ra – na­gla­sio je on.
Ćet­ko­vić pro­cje­nju­je da je na­bav­ka gra­đe­vin­skog ma­te­ri­ja­la od „Gra­đa ko­mer­ca“ do­sti­za­la i po­la mi­li­o­na eura, to­kom Đe­ki­nih raz­li­či­tih funk­ci­ja.
-Tu se ra­di o ogrom­nim sred­stvi­ma ko­ja se ne zna gdje su ulo­že­na. Op­šti­na ni­je ima­la po­tre­be za to­li­kim ma­te­ri­ja­lom - do­da­je on.
Ve­li­ki broj ovih ra­ču­na, u ukup­nom iz­no­su od 40.262,33 eura pla­će­ni su tek na­kon če­ti­ri go­di­ne, ka­da je Đe­ka po­stao pred­sjed­nik Op­šti­ne i to su­prot­no Za­ko­nu o obli­ga­ci­o­nim od­no­si­ma po ko­jem za­sta­ra ove vr­ste du­ga na­stu­pa na­kon tri go­di­ne. Đe­ka o ovo­me, ka­ko je ka­zao, ni­šta ne zna.
Biv­ši se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za fi­nan­si­je i bu­džet Val­det Adže­mo­vić, me­đu­tim, tvr­di dru­ga­či­je.
– Na­log za pla­ća­nje je dao pred­sjed­nik Op­šti­ne – tvr­di on.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"