Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-09-02 RATKO KOLJENŠIĆ PONUDIO TUŽILAŠTVU SKLAPANJE SPORAZUMA U ISTRAZI ZA LIKVIDACIJU BRATA VOĐE „ZEMUNSKOG KLANA”
Privođenje Koljenšića Priznao učešće u ubistvu Bojovića
Dan - novi portal
Nik­ši­ća­nin Rat­ko Ko­ljen­šić po­nu­dio je Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu skla­pa­nje spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce ko­jim će pri­zna­ti da je uče­stvo­vao u ubi­stvu Ni­ko­le Bo­jo­vi­ća, bra­ta vo­đe „ze­mun­skog kla­na” Lu­ke Bo­jo­vi­ća. Nje­gov bra­ni­lac, advo­kat Bo­ris Ma­ri­no­vić, za „Dan” je ka­zao da je on tu­ži­o­cu u Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu Želj­ku Tom­ko­vi­ću pre­dao pred­log za skla­pa­nje spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce kra­jem ju­la.
Advo­kat Ma­ri­no­vić ni­je mo­gao da sa­op­šti raz­log zbog ko­jeg je Ko­ljen­šić od­lu­čio da pri­zna kri­vi­cu, tvr­de­ći da je u pi­ta­nju lič­ni raz­log, od­no­sno okol­no­sti ko­je su se do­go­di­le. Ipak, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, Ko­ljen­šić se na ovaj po­tez od­lu­čio stra­hu­ju­ći da će se Bo­jo­vi­ću osve­ti­ti. Strah se po­ve­ćao na­kon što je u Bu­dvi ubi­jen Slo­bo­dan Ša­ra­no­vić i po­što su kra­jem ju­la Bo­jo­vi­će­va maj­ka i brat od stri­ca, An­đel­ka i Ma­ti­ja Bo­jo­vić, uhap­še­ni u bli­zi­ni Ko­ljen­ši­će­ve ku­će ko­ju su po­sma­tra­li.
– Ne po­sto­je ni­ka­kvi kon­kret­ni do­ka­zi ko­ji bi okri­vi­li Ko­ljen­ši­ća za ovo dje­lo, ali po­sto­je dru­ge okol­no­sti ko­je su se do­go­di­le i ko­je su ga opre­di­je­li­le na ovaj po­tez. To je u in­te­re­su i dru­štva i stra­na­ka u po­stup­ku. Zna­mo da je pr­vo­o­kri­vlje­ni Ša­ra­no­vić ubi­jen, a da po­sto­je in­di­ci­je i da je to pla­ni­ra­no na šte­tu dru­gog okri­vlje­nog – po­ja­šnja­va Ma­ri­no­vić.
On ka­že da su pre­go­vo­ri o spo­ra­zum­nom pri­zna­nju kri­vi­ce ini­ci­ra­ni usme­no od stra­ne tu­ži­la­štva. Ko­ljen­šić je pri­stao na pre­go­vo­re, ali, ka­ko na­vo­di advo­kat, skla­pa­nje spo­ra­zu­ma za­vi­si od vi­še uslo­va, iz­me­đu osta­log i od to­ga šta će mu tu­ži­la­štvo tra­ži­ti da pri­zna.
– Okri­vlje­ni će da raz­mo­tri sa svih aspe­ka­ta mo­guć­nost skla­pa­nja spo­ra­zu­ma. Spre­man je da pri­zna sa­mo ono što je ura­dio, ni­ka­ko ni­šta vi­še od to­ga – po­ja­snio je Ma­ri­no­vić.
Advo­kat je do­dao i da Ko­ljen­šić još ni­je sa­slu­šan u tu­ži­la­štvu po­vo­dom pred­lo­ga za skla­pa­nje spo­ra­zum­nog pri­zna­nja kri­vi­ce.
– Skla­pa­nje spo­ra­zu­ma je u fa­zi do­go­vo­ra. Nje­go­vo pri­zna­nje od­no­si­će se na nje­ga i nje­go­vu kri­vi­cu i ne­će se od­no­si­ti na osta­le. Na­i­me, skla­pa­nje spo­ra­zu­ma dru­ge ne mo­že do­ve­sti u go­ri po­lo­žaj od ono­ga u ko­jem se sa­da na­la­ze – do­dao je Ma­ri­no­vić.
Pre­ma na­vo­di­ma op­tu­žni­ce ubi­stvo Bo­jo­vi­ća or­ga­ni­zo­vao je sa­da po­koj­ni Slo­bo­dan Ša­ra­no­vić, ko­ji je na taj na­čin htio da osve­ti ubi­stvo svo­ga bra­ta Bra­ni­sla­va iza ko­jeg na­vod­no sto­ji Lu­ka Bo­jo­vić. Smr­to­no­sne hi­ce u Ni­ko­lu Bo­jo­vi­ća is­pa­lio je Sa­ša Cve­ta­no­vić, ko­jeg je Ko­ljen­šić za nov­ča­nu na­dok­na­du od­ve­zao iz Cr­ne Go­re u Be­o­grad. Oni su pra­ti­li kre­ta­nje Bo­jo­vi­ća ka­ko bi što „si­gur­ni­je” po­či­ni­li ubi­stvo.
Za ubi­stvo Bo­jo­vi­ća po­stu­pak se vo­di i u Be­o­gra­du, gdje se Ko­ljen­ši­ću su­di u od­su­stvu.
Ša­ra­no­vić i Ko­ljen­šić pro­ve­li su sko­ro tri go­di­ne u pri­tvo­ru zbog sum­nje da su na­ru­či­li i or­ga­ni­zo­va­li ubi­stvo Bo­jo­vi­ća i Vi­da­ko­vi­ća u Bu­dvi. Na slo­bo­du su iza­šli kra­jem pro­šle go­di­ne, a Ša­ra­no­vić je ubi­jen tri mje­se­ca ka­sni­je u Bu­dvi.
I be­o­grad­skom i pod­go­rič­kom op­tu­žni­com Ša­ra­no­vić se te­re­tio za te­ško ubi­stvo u pod­stre­ka­va­nju, a Ko­ljen­šić i Cve­ta­no­vić da su kao sa­i­zvr­ši­o­ci po­či­ni­li kri­vič­no dje­lo te­ško ubi­stvo Ni­ko­le Bo­jo­vi­ća. Pre­ma ocje­ni cr­no­gor­skog tu­ži­la­štva, Ša­ra­no­vić i Ko­ljen­šić su or­ga­ni­zo­va­li kri­mi­nal­nu gru­pu či­ji su čla­no­vi bi­li Mi­loš De­li­ba­šić, Mi­loš Vo­ji­no­vić, Sla­vi­ša No­va­ko­vić, Sa­ša Cve­ta­no­vić i Go­ran Bo­ja­nić.
Osim li­kvi­da­ci­ja Bo­jo­vi­ća i Vi­da­ko­vi­ća, cilj ove or­ga­ni­za­ci­je bi­la su ubi­stva Vla­di­mi­ra Jo­va­no­vi­ća, Fi­li­pa Ko­ra­ća, Lu­ke Đu­ro­vi­ća i Si­ni­še Pe­tri­ća, ko­ji su, pre­ma ocje­ni tu­ži­la­štva, pri­pa­da­li kla­nu Lu­ke Bo­jo­vi­ća ko­ji se sma­tra od­go­vor­nim za ubi­stvo Bra­ni­sla­va Ša­ra­no­vi­ća, bra­ta op­tu­že­nog Ša­ra­no­vi­ća.
M.V.P.


Su­kob De­li­ba­ši­ća i Vo­ji­no­vi­ća

U Spe­ci­jal­nom su­du ju­če je na­sta­vlje­no su­đe­nje za ubi­stvo Ni­ko­le Bo­jo­vi­ća i Mi­lo­ša Vi­da­ko­vi­ća, ko­ji je li­kvi­di­ran u Bu­dvi. Na ju­če­ra­šnjem su­đe­nju op­tu­že­ni Mi­loš De­li­ba­šić is­pi­ti­vao je Mi­lo­ša Voj­no­vi­ća, ko­ji je pri­znao ubi­stvo Vi­da­ko­vi­ća i po­sti­gao spo­ra­zum sa ta­mo­šnjim tu­ži­la­štvom. De­li­ba­šić i Vo­ji­no­vić vo­di­li su gru­bu po­le­mi­ku ka­kvu je ma­ji­cu po­koj­ni Vi­da­ko­vić imao na se­bi u mo­men­tu ubi­stva. Voj­no­vić je tvr­dio da je ma­ji­ca bi­la na pru­ge, a De­li­ba­šić je to de­man­to­vao fo­to­gra­fi­ja­ma na ko­ji­ma se vi­di da je bi­la bi­je­la sa cr­nom ša­rom.
De­li­ba­ši­ću je do­sta­vljen osta­tak vi­deo-za­pi­sa iz Bu­dve, pa je on de­talj­no obra­zlo­žio su­di­ji da se vre­men­ske od­re­di­ce sa snim­ka ne po­kla­pa­ju sa is­ka­zom Voj­no­vi­ća.
– Ovi snim­ci su do­kaz da Voj­no­vić la­že. Vri­je­me se uop­šte ne po­kla­pa sa nje­go­vom pri­čom. Ka­da sam ga ja na­vod­no te no­ći po­slao da po­tra­ži Vi­da­ko­vi­ća po Bu­dvi, iz­ja­vio je da sam ga pet pu­ta tra­žio po še­ta­li­štu. Na snim­ku se ja­sno vi­di ka­ko še­ta sa Mi­ši­ćem – is­ta­kao je De­li­ba­šić.
Voj­no­vić je re­kao da se hro­no­lo­ški ne sje­ća sve­ga, ali da osta­je pri sve­mu što je ra­ni­je re­kao.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"