Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika PORESKA UPRAVA POOŠTRILA MJERE NAPLATE POREZA
Begović Zbog duga od šest miliona advokatima blokiraju imovinu Poreska uprava mora raditi svoj posao, ali ću svakako apelovati da imaju takta po ovom pitanju jer su u dosta slučajeva u pitanju advokati koji nemaju veći obim posla, pa im je teže otplatiti dug, kazao je Zdravko Begović za „Dan”
Dan - novi portal
Cr­no­gor­skim advo­ka­ti­ma ko­ji ni­je­su is­pla­ti­li du­go­ve pre­ma dr­ža­vi usko­ro bi mo­gla bi­ti blo­ki­ra­na imo­vi­na. Po­re­ska upra­va već du­že vri­je­me po­ku­ša­va da na­pla­ti vi­še­mi­li­on­ska du­go­va­nja advo­ka­ta na osno­vu ne­pla­će­nih po­re­za. Blo­ka­da ra­ču­na di­je­lom je re­zul­ti­ra­la jer su ne­ki du­žni­ci pla­ti­li dio ili či­ta­vi dug. Me­đu­tim, ima i onih ko­ji upr­kos to­me dr­ža­vi ni­je­su pla­ti­li dug.
Ka­ko bi ri­je­ši­li taj pro­blem, iz Po­re­ske upra­ve, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, od­lu­či­li su da po­o­štre mje­re. Sa­go­vor­ni­ci „Da­na” na­vo­de da su advo­ka­ti upo­zo­re­ni da će, osim advo­kat­skog ra­ču­na, bi­ti blo­ki­ra­ni i pri­vat­ni ra­ču­ni ko­je ima­ju u ban­ka­ma. Ta­ko­đe, za­pri­je­će­no je i da će, uko­li­ko ne pla­te za­o­sta­le po­re­ze, bi­ti blo­ki­ra­na i dru­ga nji­ho­va imo­vi­na.
Ni­je is­klju­če­na mo­guć­nost i da će ne­ka nji­ho­va imo­vi­na bi­ti otu­đe­na, od­no­sno pro­da­ta uko­li­ko u od­re­đe­nom ro­ku ne is­pla­te po­re­ski dug.
Pred­sjed­nik Advo­kat­ske ko­mo­re Zdrav­ko Be­go­vić ka­zao je za „Dan” da ne­ma po­da­tak ko­li­ko advo­ka­ti tre­nut­no du­gu­ju nov­ca za po­rez, ali da je, na­kon usva­ja­nja Za­ko­na o re­pro­gra­mu, pre­ma ko­jem advo­ka­ti dug mo­gu da ot­pla­te u vi­še ra­ta, bio ve­li­ki od­ziv za pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra.
– Ve­ći­na advo­ka­ta pot­pi­sa­la je ugo­vor o re­pro­gra­mu i re­dov­no vra­ća­ju du­go­ve. Po­re­ska upra­va mo­ra ra­di­ti svoj po­sao, ali ću sva­ka­ko ape­lo­va­ti da ima­ju tak­ta po ovom pi­ta­nju jer su u do­sta slu­ča­je­va u pi­ta­nju advo­ka­ti ko­ji ne­ma­ju ve­ći obim po­sla, pa im je te­že ot­pla­ti­ti dug. Ape­lo­va­ću da im se da no­va šan­sa pri­je blo­ki­ra­nja ra­ču­na i ne­po­kret­ne imo­vi­ne – ka­zao je Be­go­vić za „Dan”.
Do­dao je da sa Po­re­skom upra­vom ima­ju do­bru ko­mu­ni­ka­ci­ju, ali da će tra­ži­ti do­dat­no ra­zu­mi­je­va­nje za ovaj pro­blem.
– Ve­li­ki je broj advo­ka­ta, mno­go je mla­dih, te­ško se do­la­zi do po­sla, a i sa­ma lo­ša eko­nom­ska si­tu­a­ci­ja se od­ra­ža­va na nas. Na­dam se da će­mo na­ći kom­pro­mis ka­ko bi advo­ka­ti mo­gli ne­sme­ta­no da na­sta­ve da ra­de – do­dao je Be­go­vić.
Na po­sled­njem spi­sku Cen­tral­ne ban­ke Cr­ne Go­re na­la­ze se ime­na vi­še od 50 advo­ka­ta ko­ji ni­je­su iz­mi­ri­li du­go­va­nja pre­ma dr­ža­vi. Naj­ve­ći dug advo­ka­ta pre­ma spi­sku ob­ja­vlje­nom 31. av­gu­sta iz­no­si ne­što vi­še od 78.000 eura. Ima i onih ko­jim su ra­ču­ni blo­ki­ra­ni i zbog du­go­va od ne­ko­li­ko de­se­ti­na eura.
Me­đu­tim, ka­ko su upr­kos blo­ki­ra­nim advo­kat­skim ra­ču­ni­ma oni na­sta­vi­li da ra­de, Po­re­ska upra­va mo­ra­la da je da une­se stro­že mje­re. Ne­ki od advo­ka­ta za „Dan” su tvr­di­li da su upo­zo­re­ni da će osta­ti bez dru­ge imo­vi­ne uko­li­ko ne vra­te du­go­ve.
Po­čet­kom go­di­ne po­stig­nut je do­go­vor sa advo­ka­ti­ma da dug pre­ma dr­ža­vi is­pla­ću­ju u ne­ko­li­ko mje­seč­nih ra­ta. Uz to, oni su sa­da oba­ve­zni da po sklo­plje­nom do­go­vo­ru pla­ća­ju i do­spje­le oba­ve­ze. Advo­ka­ti tvr­de da je ot­pla­ta du­ga, ali i pri­spje­lih oba­ve­za ote­ža­na jer su kli­jen­ti ko­ji re­dov­no pla­ća­ju advo­kat­ske uslu­ge ri­jet­ki.
Pre­ma po­da­ci­ma Po­re­ske upra­ve od 1. ju­na 2017. go­di­ne, a ko­ji je ob­ja­vi­la NVO Ak­ci­ja za ljud­ska pra­va, naj­ve­ći broj advo­ka­ta u Cr­noj Go­ri, njih 716, ima­ju ne­iz­mi­re­ne po­re­ske oba­ve­ze, i to u ukup­noj vri­jed­no­sti od 6.846.113 eura. Od to­ga, 202 advo­ka­ta du­gu­ju iz­no­se pre­ko 10.000 eura, a 514 is­pod 10.000 eura.
Me­đu­tim, bi­lo je i za­mjer­ki da su blo­ki­ra­ni ra­ču­ni ne­kih sa ma­lim du­go­va­nji­ma, za raz­li­ku od po­je­di­nih advo­ka­ta ko­ji ni­je­su pla­ti­li ve­će po­re­ske du­go­ve. Ta­ko­đe, de­ša­va­lo se i da se pri­ja­ve pod­ne­su pro­tiv onih ko­ji su pla­ti­li po­rez, dok ni­je­su „pro­ce­su­i­ra­ni” advo­ka­ti ko­ji su ima­li naj­ve­će du­go­ve.
Je­dan broj advo­ka­ta ko­ji du­gu­ju po­rez pod­nio je za­htjev za re­pro­gram po­re­skog du­ga, što zna­či da se u ta­kvom slu­ča­ju po­mje­ra rok za pla­ća­nje po­re­za bez ka­ma­te na 60 ra­ta u ko­ji­ma po­rez mo­ra da se pla­ti.
Advo­kat­ska kan­ce­la­ri­ja bro­ji 840 advo­ka­ta, od če­ga je čak 420 u Pod­go­ri­ci. Oni po­rez pla­ća­ju shod­no iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o po­re­zu na do­ho­dak fi­zič­kih li­ca ko­ji je stu­pio na sna­gu u ja­nu­a­ru 2014. go­di­ne. Shod­no tom za­ko­nu, advo­ka­ti­ma se ne pri­zna­je pra­vo da pla­ća­ju po­rez u pa­u­šal­nom iz­no­su. Ipak, advo­ka­ti­ma ko­ji ostva­ru­ju pri­ho­de ma­nje od 18 hi­lja­da eura go­di­šnje osta­vlje­na je mo­guć­nost pa­u­šal­nog opo­re­zi­va­nja. Tu se otva­ra­ju broj­ne ne­do­u­mi­ce,jer je go­to­vo ne­mo­gu­će da dr­ža­va ima pra­vi po­da­tak ko­li­ko advo­ka­ti za­ra­đu­ju. Oni ne iz­da­ju fi­skal­ne ra­ču­ne, jer je to, ka­ko su ra­ni­je na­gla­si­li iz Advo­kat­ske ko­mo­re, teh­nič­ki ne­mo­gu­će, ima­ju ban­kov­ne ra­ču­ne ali ve­ći­nu nov­ca uglav­nom do­bi­ja­ju na ru­ke, zbog če­ga se ne mo­že zna­ti ko­li­ko nov­ca oni mje­seč­no za­ra­đu­ju.M.V.P.


Ra­de sa blo­ki­ra­nim ra­ču­ni­ma

Blo­ka­de ra­ču­na ipak ni­je­su uro­di­le plo­dom jer su advo­ka­ti upr­kos toj sank­ci­ji na­sta­vi­li sa ra­dom. Nji­hov rad bio je ne­sme­tan, re­dov­no su an­ga­žo­va­ni čak i po slu­žbe­noj du­žno­sti, na ko­ji na­čin su uve­ća­va­li svo­je pri­ho­de.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"