Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika VEĆINA OPOZICIONIH PARTIJA PROTIV POVRATKA U NELEGITIMNI PARLAMENT
Skupština i dalje bez predstavnika opozicije Bojkot se nastavlja Demokratska Crna Gora, SNP i URA protiv prekida bojkota parlamenta. SDP neće da komentariše predlog DF-a, ali, prema saznanjima „Dana”, ne namjerava da prekida bojkot
Dan - novi portal
De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra, Gra­đan­ski po­kret URA, So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja, kao ni So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja ne­će pre­ki­nu­ti boj­kot par­la­men­ta, sa­op­šti­li su ju­če De­mo­kra­te, SNP i URA, a, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, ista je od­lu­ka i SDP-a na­kon sta­va De­mo­krat­skog fron­ta da boj­kot par­la­men­ta ni­je rje­še­nje. Iz DF-a je po­ru­če­no da op­ci­ju o traj­nom pre­ki­du boj­ko­ta par­la­men­ta tre­ba raz­mo­tri­ti, iz­me­đu osta­log, i za­to što opo­zi­ci­ja ne­ma po­dr­šku me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce.
Boj­kot Skup­šti­ne mo­ra bi­ti pi­ta­nje prin­ci­pa, a ne po­li­tič­kog avan­tu­ri­zma i sit­ne tr­go­vi­ne, oci­je­nio je pot­pred­sjed­nik Gra­đan­skog po­kre­ta URA Mi­loš Ko­na­tar, na­vo­de­ći da bi pre­kid boj­ko­ta bez is­pu­nja­va­nja opo­zi­ci­o­nih uslo­va od­go­va­rao De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta.
Pre­kid boj­ko­ta ni­je pri­hva­tlji­va op­ci­ja ni za So­ci­ja­li­stič­ku na­rod­nu par­ti­ju, a, ka­ko je pod­sje­tio za TVCG njen pred­sjed­nik Vla­di­mir Jo­ko­vić, ri­ječ je o od­lu­ci ko­ja je jed­na od ri­jet­kih, ako ne i je­di­na ko­ja je uje­di­ni­la opo­zi­ci­ju i po­ka­za­la da se mo­že na­ći za­jed­nič­ko rje­še­nje.
– Mi­slim da je to naj­bo­lja od­lu­ka i da je ona da­la pot­pun re­zul­tat i da je to ono što naj­vi­še sme­ta vla­da­ju­ćoj par­ti­ji. Boj­kot par­la­men­ta tre­ba na­sta­vi­ti, jer bi­lo ko iz opo­zi­ci­je ko bi pre­ki­nuo to iz bi­lo ko­jih raz­lo­ga po­ka­za­lo bi se da ra­di na ne­je­din­stvu opo­zi­ci­je – na­gla­sio je Jo­ko­vić.
Iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re sa­op­šte­no je da su „svi po­zi­tiv­ni bi­lan­si boj­ko­ta mno­go ve­ći od onih ne­ga­tiv­nih, ko­jih su svi bi­li svje­sni kad su se od­lu­či­li da ne uče­stvu­ju u ra­du ple­nu­ma i rad­nih ti­je­la Skup­šti­ne Cr­ne Go­re”.
– Pr­vo, boj­kot je jed­na od ri­jet­kih ta­ča­ka oko ko­je ni­je bi­lo spo­ra me­đu opo­zi­ci­o­nim po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma. Dru­go, boj­kot je raz­ob­li­čio sav an­ti­de­mo­krat­ski ka­rak­ter ove vla­sti. Tre­će, boj­kot je kao cu­na­mi po­tre­sao sve re­do­ve De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Cr­ne Go­re i po­di­je­lio DPS na Mi­lov i Du­škov. Če­tvr­to, boj­kot je je­di­na ak­ci­ja opo­zi­ci­je ko­ja je skre­nu­la pa­žnju me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce na te­ži­nu ukup­ne po­li­tič­ke kri­ze sa ko­jom se Cr­na Go­ra su­o­ča­va već pu­nih de­set go­di­na. Pe­to, boj­kot je jed­na od ri­jet­kih opo­zi­ci­o­nih ak­ci­ja ko­ju re­žim ni­ka­da ni­je mo­gao obe­smi­sli­ti. Še­sto, je­di­no boj­kot ša­lje po­ru­ku o ne­le­gi­tim­no iza­bra­noj ve­ći­ni u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re. I sed­mo, boj­kot je ta ak­ci­ja ko­ja je do­ve­la re­žim u po­zi­ci­ju da pri­zna da se Cr­na Go­ra su­o­ča­va sa du­bo­kom po­li­tič­kom, eko­nom­skom i in­sti­tu­ci­o­nal­nom kri­zom – na­ve­le su De­mo­kra­te.
Ima­ju­ći sve na­ve­de­no u vi­du, ka­ko se na­gla­ša­va u sa­op­šte­nju, „za De­mo­krat­sku Cr­nu Go­ru ne po­sto­ji di­le­ma da je onaj opo­zi­ci­o­ni po­li­tič­ki su­bjekt ko­ji pre­ki­ne boj­kot for­mi­rao ko­a­li­ci­ju sa Du­škom Mar­ko­vi­ćem, Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem i De­mo­krat­skom par­ti­jom so­ci­ja­li­sta Cr­ne Go­re”.
– Onaj opo­zi­ci­o­nar ko­ji bi even­tu­al­no ušao u avan­tu­ru vra­ća­nja u Skup­šti­nu u tre­nut­ku dok se DPS ras­pa­da po svim ša­vo­vi­ma, dok se nji­ho­ve per­ja­ni­ce iz­me­đu se­be hap­se i sa­slu­ša­va­ju i dok se opo­zi­ci­o­na­ri pre­po­zna­ju kao kre­di­bil­na al­ter­na­ti­va u oku vi­so­kih me­đu­na­rod­nih zva­nič­ni­ka, ko­ji zbog njih, pri­mje­ću­ju­ći kri­zu, mi­je­nja­ju uobi­ča­je­ni pro­to­kol po­sje­te, ili je od­lu­čio da ne iz­la­zi na iz­bo­re – da ih pro­da, ili je pred­sje­tio da na iz­bo­ri­ma pri ova­kvom sta­nju stva­ri ne­će ostva­ri­ti že­lje­ni iz­bor­ni re­zul­tat. Ni­je po­treb­no bi­ti ne­ki van­se­rij­ski ta­le­nat za po­li­ti­ku ka­ko bi se pro­či­ta­le ne­či­je na­mje­re i mrač­ni pla­no­vi, sku­va­ni u ku­hi­nji Slu­žbe i DPS-a – is­ti­če se u sa­op­šte­nju.
Oni za­klju­ču­ju da je „De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra naj­sna­žni­ji opo­zi­ci­o­ni po­li­tič­ki su­bjekt upra­vo za­to što, iz­me­đu osta­log, dr­ži ri­ječ, za raz­li­ku od ono­ga što smo na­vi­kli da gle­da­mo svih ovih de­ce­ni­ja na po­li­tič­koj sce­ni Cr­ne Go­re”.
– Za­to De­mo­kra­te ne­će pre­ki­nu­ti boj­kot par­la­men­ta, ne­će se vra­ća­ti u Skup­šti­nu sve dok se ne is­pu­ne če­ti­ri uslo­va sa ko­ji­ma su, bar na po­čet­ku, svi bi­li sa­gla­sni da je po­treb­no is­pu­ni­ti. To su od­re­đi­va­nje da­tu­ma po­na­vlja­nja par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, naj­ka­sni­je sa odr­ža­va­njem pred­sjed­nič­kih, po­na­vlja­nje jed­no­par­tij­skih lo­kal­nih iz­bo­ra u Nik­ši­ću, ko­ji su odr­ža­ni u at­mos­fe­ri an­ti­de­mo­kra­ti­je, stva­ra­nje uslo­va za iole po­šte­ne, slo­bod­ne i de­mo­krat­ske iz­bo­re i ra­svje­tlja­va­nje afe­re „Dr­žav­ni udar” – pod­sje­ti­le su De­mo­kra­te.
Funk­ci­o­ner URA pod­vu­kao je da se boj­kot par­la­men­ta ne smi­je pre­ki­nu­ti sve dok se ne po­stig­ne do­go­vor o da­tu­mu po­na­vlja­nja iz­bo­ra i uslo­vi­ma da oni bu­du slo­bod­ni i po­šte­ni.
– Ovo mo­ra bi­ti za­jed­nič­ki cilj svih opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka u Cr­noj Go­ri. Boj­kot ne­le­gal­ne i ne­le­gi­tim­ne Skup­šti­ne mo­ra bi­ti pi­ta­nje prin­ci­pa, a ne po­li­tič­kog avan­tu­ri­zma i sit­ne tr­go­vi­ne. U pi­ta­nju je bor­ba oko osnov­nog po­stu­la­ta de­mo­kra­ti­je, a to su slo­bod­ni i po­šte­ni iz­bo­ri, i oko to­ga ne smi­je bi­ti kom­pro­mi­sa. Na­dam se da ni­ko u opo­zi­ci­ji i ne po­mi­šlja na po­vra­tak u Skup­šti­nu bez pret­hod­nog is­pu­nja­va­nja opo­zi­ci­o­nih uslo­va jer bi ti­me di­rekt­no išao na­ru­ku DPS-u i nje­go­vim sa­te­li­ti­ma – ka­zao je Ko­na­tar.
Pre­ma nje­go­voj ocje­ni, opo­zi­ci­o­ni boj­kot po­ka­zu­je se kao efi­ka­sno sred­stvo u bor­bi pro­tiv ne­le­gal­ne i ne­le­gi­tim­ne vla­sti i „či­ta­vog cir­ku­sa ko­ji su iz­ve­li na dan iz­bo­ra 16. ok­to­bra pro­šle go­di­ne”.
– DPS sa svo­jim sa­te­li­ti­ma osta­je izo­lo­van u ovoj pred­sta­vi si­mu­li­ra­nja de­mo­kra­ti­je i bi­lo bi vr­lo in­di­ka­tiv­no, da ne ka­žem sum­nji­vo, da ne­ko sa­da od­lu­či da uče­stvu­je u toj nji­ho­voj pred­sta­vi – sma­tra Ko­na­tar.
On je za­klju­čio da, iako je URA ima­la ko­li­ko-to­li­ko ra­zu­mi­je­va­nja za pret­hod­ne krat­ko­traj­ne iz­le­te po­je­di­nih opo­zi­ci­o­nih ko­le­ga u ne­le­gi­tim­noj Skup­šti­ni DPS-a, DF-ova na­ja­va traj­nog po­vrat­ka u par­la­ment bi ozbilj­no na­ru­ši­la i do­ve­la u pi­ta­nje opo­zi­ci­o­nu sa­rad­nju.R.R.


Fer iz­bo­ri za­jed­nič­ki cilj

Mi­loš Ko­na­tar sma­tra da je vri­je­me za sa­rad­nju u opo­zi­ci­ji oko za­jed­nič­kog ci­lja, a to je stva­ra­nje uslo­va za slo­bod­ne i po­šte­ne iz­bo­re.
– Slo­bod­na te­ri­to­ri­ja u Cr­noj Go­ri je sva­kim da­nom sve ve­ća i naj­ma­nje što nam sa­da tre­ba je ne­ko sje­me raz­do­ra u opo­zi­ci­ji – po­ru­čio je Ko­na­tar pod­sje­ća­ju­ći da je stav URA da bez is­pu­nja­va­nja opo­zi­ci­o­nih za­htje­va, to jest da­tu­ma no­vih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, na­kon če­ga bi usli­je­dio rad na do­go­vo­ru o stva­ra­nju uslo­va da ti iz­bo­ri bu­du fer i de­mo­krat­ski, ne smi­je bi­ti pre­ki­da boj­ko­ta Skup­šti­ne.


Fer iz­bo­ri za­jed­nič­ki cilj

Mi­loš Ko­na­tar sma­tra da je vri­je­me za sa­rad­nju u opo­zi­ci­ji oko za­jed­nič­kog ci­lja, a to je stva­ra­nje uslo­va za slo­bod­ne i po­šte­ne iz­bo­re.
– Slo­bod­na te­ri­to­ri­ja u Cr­noj Go­ri je sva­kim da­nom sve ve­ća i naj­ma­nje što nam sa­da tre­ba je ne­ko sje­me raz­do­ra u opo­zi­ci­ji – po­ru­čio je Ko­na­tar pod­sje­ća­ju­ći da je stav URA da bez is­pu­nja­va­nja opo­zi­ci­o­nih za­htje­va, to jest da­tu­ma no­vih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, na­kon če­ga bi usli­je­dio rad na do­go­vo­ru o stva­ra­nju uslo­va da ti iz­bo­ri bu­du fer i de­mo­krat­ski, ne smi­je bi­ti pre­ki­da boj­ko­ta Skup­šti­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"