Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-08-07 U OVOJ GODINI POVEĆAN BROJ PRIJAVA PROTIV POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ZA KRIVIČNA DJELA POČINJENA NA ŠTETU GRAĐANA
Za zlostavljanje optužena četvorica policajaca
Dan - novi portal
Nad­le­žna tu­ži­la­štva do kra­ja ju­na ove go­di­ne po­di­gla su op­tu­žni­ce pro­tiv če­tvo­ri­ce po­li­ca­ja­ca ko­ji se te­re­te da su po­či­ni­li kri­vič­no dje­lo zlo­sta­vlja­nje. Ti op­tu­žni ak­ti pod­ne­se­ni su na osno­vu iz­vje­šta­ja Odje­lje­nja za unu­tra­šnju kon­tro­lu ra­da po­li­ci­je. U tim iz­vje­šta­ji­ma na­ve­de­ne su od­lu­ke po pri­tu­žba­ma ko­je su na rad po­li­ca­ja­ca uglav­nom ula­ga­li gra­đa­ni. Iako se ve­ći­na tih žal­bi od­ba­ci zbog neo­sno­va­no­sti, tu­ži­la­štva su ipak pro­ci­je­ni­la da po­sto­ji osno­va­na sum­nja da su če­tvo­ri­ca po­li­ca­ja­ca zlo­sta­vlja­li gra­đa­ne dok su oba­vlja­li slu­žbe­ne rad­nje.
U pe­tom po­lu­go­di­šnjem iz­vje­šta­ju o re­a­li­za­ci­ji Ak­ci­o­nog pla­na za 23. pre­go­va­rač­ko po­gla­vlje –pra­vo­su­đe i te­melj­na pra­va za pe­ri­od ja­nu­ar– jun 2017. na­ve­de­no je da je u pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne kon­sta­to­va­no da je po­ve­ćan broj po­dig­nu­tih op­tu­žni­ca pro­tiv po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka u od­no­su na broj pod­ni­je­tih kri­vič­nih pri­ja­va.
– U pe­ri­o­du 1. ja­nu­ar–30.jun 2017.go­di­ne, na osno­vu iz­vje­šta­ja (kri­vič­nih pri­ja­va) ko­je je Odje­lje­nje za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je do­sta­vi­lo dr­žav­nim tu­ži­la­štvi­ma u to­ku pret­hod­ne go­di­ne, nad­le­žno dr­žav­no tu­ži­la­štvo je u jed­nom slu­ča­ju pod­ni­je­lo op­tu­žni pred­log pro­tiv če­tvo­ri­ce po­li­cij­ska slu­žbe­ni­ka zbog kri­vič­nog dje­la zlo­sta­vlja­nje iz čl.166a st.2 u ve­zi sa st.1 i čl.23 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re – na­ve­de­no je u iz­vje­šta­ju o re­a­li­za­ci­ji Ak­ci­o­nog pla­na.
U istom pe­ri­o­du, ka­ko se da­lje na­vo­di, Odje­lje­nju za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je ni­je pri­ja­vljen ni­je­dan slu­čaj u ko­jem bi se uka­zi­va­lo na ko­rup­ci­ju po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka. Ta­ko­đe, u pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne pod­ni­je­ti su pred­lo­zi za po­kre­ta­nje di­sci­plin­skog po­stup­ka pro­tiv šest po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka zbog osno­va­ne sum­nje da su po­či­ni­li te­že po­vre­de slu­žbe­ne du­žno­sti.
– U iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du (od 1.1 do 30.6.2017) ni­je bi­lo iz­ri­ca­nja pra­vo­sna­žnih di­sci­plin­skih mje­ra po pred­lo­zi­ma za po­kre­ta­nje di­sci­plin­skih po­stu­pa­ka ko­ji su pod­ni­je­ti u ovom pe­ri­o­du. Nad­le­žnim dr­žav­nim tu­ži­la­štvi­ma su na da­lji po­stu­pak, ocje­nu i od­lu­či­va­nje do­sta­vlje­na tri iz­vje­šta­ja Unu­tra­šnje kon­tro­le. U jed­nom slu­ča­ju nad­le­žno dr­žav­no tu­ži­la­štvo je in­for­mi­sa­lo da je oci­je­ni­lo da ne­ma osno­va za po­kre­ta­nje kri­vič­nog po­stup­ka pro­tiv bi­lo ko­jeg li­ca za kri­vič­na dje­la za ko­ja se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma do­bi­je­nim u ko­mu­ni­ka­ci­ji sa nad­le­žnim dr­žav­nim tu­ži­la­štvi­ma, u pre­o­sta­la dva slu­ča­ja je u to­ku iz­vi­đaj­ni po­stu­pak – pi­še u iz­vje­šta­ju.
To­kom pro­šle go­di­ne slu­žbe­ni­ci Odje­lje­nja za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je iz­vr­ši­li su 53 pro­vje­re za­ko­ni­to­sti po­stu­pa­nja slu­žbe­ni­ka po­li­ci­je i na osno­vu tih iz­vje­šta­ja po­dig­nu­te su če­ti­ri op­tu­žni­ce pro­tiv po­li­ca­ja­ca. Na­kon po­stup­ka pro­vje­ra, u 25 slu­ča­je­va iz­vr­še­ne kon­tro­le ima­le su za re­zul­tat kon­sta­to­va­nje iz­vje­snih pro­pu­sta ili ne­za­ko­ni­to­sti u po­stu­pa­nju po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka. U dva slu­ča­ja, iz­vje­šta­ji sa spi­si­ma pred­me­ta sa­či­nje­nim u po­stup­ci­ma unu­tra­šnje kon­tro­le do­sta­vlje­ni su na da­lji po­stu­pak nad­le­žnim dr­žav­nim tu­ži­la­štvi­ma, u ci­lju utvr­đi­va­nja po­sto­ja­nja ele­me­na­ta kri­vič­ne od­go­vor­no­sti u rad­nja­ma i po­stu­pa­nju po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka. U če­ti­ri slu­ča­ja pod­ni­je­ti su pred­lo­zi za po­kre­ta­nje di­sci­plin­skog po­stup­ka pro­tiv pet po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka zbog osno­va­ne sum­nje da su po­či­ni­li te­že po­vre­de slu­žbe­ne du­žno­sti.
Osim to­ga, u jed­nom od tih slu­ča­je­va, iz­vje­štaj sa spi­si­ma pred­me­ta do­sta­vljen je i Etič­kom od­bo­ru Upra­ve po­li­ci­je na ocje­nu etič­no­sti po­stu­pa­nja za još tri po­li­cij­ska slu­žbe­ni­ka.
Na osno­vu 16 pri­ja­va, kon­sta­to­va­ne su od­re­đe­ne ne­pra­vil­no­sti u po­stu­pa­nju po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka u po­gle­du ured­nog i ažur­nog evi­den­ti­ra­nja ak­tiv­no­sti i sa­či­nja­va­nja slu­žbe­ne do­ku­men­ta­ci­je, usled če­ga su na­lo­že­ne mje­re za ot­kla­nja­nje kon­sta­to­va­nih ne­pra­vil­no­sti.M.V.P.


Osno­va­ne tri pri­tu­žbe

To­kom ove go­di­ne slu­žbe­ni­ci Odje­lje­nja za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je iz­vr­ši­li su kon­tr­o­le za­ko­ni­to­sti po­stu­pa­nja po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka na osno­vu 12 pri­tu­žbi gra­đa­na na po­stu­pa­nje i po­na­ša­nje po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka.
Na­kon spro­vo­đe­nja po­stu­pa­ka kon­tro­le, u tri slu­ča­ja pri­tu­žbe su oci­je­nje­ne kao osno­va­ne.
Osim to­ga, iz­vr­še­na je 21 pro­vje­ra za­ko­ni­to­sti po­stu­pa­nja po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, na osno­vu ope­ra­tiv­nih i dru­gih sa­zna­nja o mo­gu­ćim ne­za­ko­ni­to­sti­ma i ne­pra­vil­no­sti­ma u ra­du i po­stu­pa­nju po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, kao i na osno­vu plan­skih ak­tiv­no­sti Odje­lje­nja za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je. U 10 slu­ča­je­va iz­vr­še­ne kon­tro­le ima­le su za re­zul­tat kon­sta­to­va­nje iz­vje­snih pro­pu­sta ili ne­za­ko­ni­to­sti u po­stu­pa­nju po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"