Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika VESELIN PILETIĆ TRAŽIĆE OD DRŽAVE NAKNADU ZA PRAVA KOJA SU MU POVRIJEĐENA TOKOM SUĐENJA ZA UBISTVO ZA KOJE JE PRAVOSNAŽNO OSLOBOĐEN
Nevinom sudili 17 godina
Dan - novi portal
Ape­la­ci­o­ni sud je sre­di­nom pro­šle go­di­ne, po­sli­je 17 go­di­na, sta­vio tač­ku na su­đe­nje Ve­se­li­nu Pi­le­ti­ću i oslo­bo­dio tog Pod­go­ri­ča­ni­na op­tu­žbe da je 1999. go­di­ne iz ko­ri­sto­lju­blja ubio Mi­la­na Pa­lje­vi­ća.
Pi­le­tić je na­kon to­ga od­lu­čio da pod­ne­se tu­žbu pro­tiv dr­ža­ve zbog ma­te­ri­jal­ne i mo­ral­ne de­gra­da­ci­je. On će tu­žbu pre­da­ti Osnov­nom su­du po­čet­kom sep­tem­bra, iako još uvi­jek ni­je pre­ci­zi­rao od­štet­ni za­htjev.
Pi­le­tić je za „Dan“ ka­zao da ne­ko mo­ra da sno­si od­go­vor­nost za ono što je pre­ži­vio u po­sled­nje dvi­je de­ce­ni­je i što mu je po­vri­je­đe­no pra­vo na slo­bo­du i pra­vo na rad. Za to vri­je­me ni­je mo­gao da za­snu­je rad­ni od­nos i po­red to­ga što je u me­đu­vre­me­nu ma­gi­stri­rao. Cr­no­gor­skim su­do­vi­ma bi­le su po­treb­ne dvi­je de­ce­ni­je da za­klju­če da ne po­sto­je do­ka­zi ko­ji bi uka­zi­va­li na nje­ga kao po­či­ni­o­ca ovog zlo­či­na. U tri sud­ska po­stup­ka pro­mi­je­ni­lo se vi­še od 30 su­di­ja, a odr­ža­no je pre­ko 100 ro­či­šta.
Pi­le­tić je uhap­šen u ju­lu 1999. go­di­ne pod op­tu­žbom da je 14. ju­la 1999. u Park šu­mi na Zla­ti­ci ubio Pa­lje­vi­ća, na pod­mu­kao na­čin i iz ko­ri­sto­lju­blja, ka­ko bi iz­bje­gao da mu vra­ti dug. Na spi­sku du­žni­ka ko­ji je pro­na­đen kod Pa­lje­vi­ća na­la­zio se i Pi­le­tić, ko­ji mu je, pre­ma tom pa­pi­ru, du­go­vao 27.000 ta­da­šnjih ma­ra­ka. Pi­le­tić je ne­gi­rao da je bio du­žan Pa­lje­vi­ću. Tvr­di da je po­su­dio no­vac, ali i da je vra­tio dug. Od sa­mog po­čet­ka on je tvr­dio da je ne­vin.
Vi­ši sud je u de­cem­bru 2000. go­di­ne oslo­bo­dio Pi­le­ti­ća. U pre­su­di je obra­zlo­že­no da sva vje­šta­če­nja, uklju­ču­ju­ći i DNK ana­li­zu, po­ka­zu­ju da ni­je bi­lo do­ka­za da je Pi­le­tić kriv.
– Pi­štolj ko­ji je pro­na­đen kod Pi­le­ti­ća ni­je od­go­va­rao onom iz ko­jeg je Pa­lje­vić ubi­jen. Na Pi­le­ti­će­voj odje­ći ni­je bi­lo ba­rut­nih če­sti­ca, u ko­li­ma u ko­ji­ma je pro­na­đen ubi­je­ni Pa­lje­vić ni­je bi­lo Pi­le­ti­će­vih oti­sa­ka pr­sti­ju, DNK ma­te­ri­jal pro­na­đen na odje­ći ubi­je­nog ni­je pri­pa­dao Pi­le­ti­ću – pi­še u toj pre­su­di. Ključ­ni do­kaz na kom je tu­ži­la­štvo te­me­lji­lo op­tu­žni­cu pro­tiv Pi­le­ti­ća bio je is­kaz svje­do­ka Sla­vo­lju­ba Šće­pa­no­vi­ća. Šće­pa­no­vić, ko­ji je sa Pi­le­ti­ćem bo­ra­vio u is­tra­žnom za­tvo­ru, tvr­dio je da je u za­tvo­ru čuo Pi­le­ti­ća, dok su bi­li sa­mi u so­bi, ka­ko go­vo­ri „ku­ku, maj­ko, šta uči­nih”, te ka­ko mu je Pi­le­tić dao cje­du­lji­cu na ko­joj je pi­sa­lo da će ,,bi­ti za­klan” uko­li­ko to is­pri­ča in­spek­to­ri­ma ko­ji su do­la­zi­li da ga sa­slu­ša­ju u spu­škom za­tvo­ru.
U oslo­ba­đa­ju­ćoj pre­su­di se na­vo­di da je Šće­pa­no­vić du­šev­ni bo­le­snik, što je utvr­đe­no i me­di­cin­skom do­ku­men­ta­ci­jom o nje­go­vom li­je­če­nju u kli­ni­ka­ma za du­šev­ne bo­le­sti u Spli­tu, Pod­go­ri­ci i Be­o­gra­du. Sam Šće­pa­no­vić je na jed­nom od su­đe­nja iz­ja­vio da o to­me ne zna ni­šta.
Po žal­bi tu­ži­la­štva, Vr­hov­ni sud je uki­nuo oslo­ba­đa­ju­ću pre­su­du i pred­met vra­tio na po­nov­no su­đe­nje. Glav­ni raz­log je bi­la spor­na cje­du­lji­ca ko­ju je Pi­le­tić na­vod­no dao Šće­pa­no­vi­ću, a ko­ju je tu­ži­la­štvo na­knad­no pri­ba­vi­lo. Na pi­ta­nje su­di­je da li je li­sti­ca pri­ba­vlje­na na za­ko­nit ili ne­za­ko­nit na­čin ta­da­šnja za­mje­ni­ca vi­šeg tu­ži­o­ca Sto­jan­ka Ra­do­vić je­od­go­vo­ri­la ,,ne­ću da ka­žem”. Tu­ži­la­štvo je do kra­ja osta­lo pri sta­vu da ne obje­lo­da­ni oda­kle im spor­na cje­du­lji­ca.
Zbog ta­kvog od­no­sa, Pi­le­tić je u sep­tem­bru 2012. štraj­ko­vao gla­đu is­pred zgra­de Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci.
– Ja se ne bo­rim sa­mo za se­be, da se od­bra­nim od te la­žne op­tu­žni­ce, već se bo­rim za ono što je­ste te­melj pra­vo­sud­nog si­ste­ma Cr­ne Go­re. Ako zna­te da ne­ko od tu­ži­la­ca pod­me­će do­kaz, on­da je to si­tu­a­ci­ja u ko­joj ni­ko ni­je si­gu­ran. Da­nas po­je­din­ci pod­me­ću me­ni, a već sju­tra mo­gu da pod­met­nu va­šem bra­tu, ocu ili si­nu – iz­ja­vio je ta­da Pi­le­tić.
Na­kon iz­ri­ca­nja pra­vo­sna­žne pre­su­de, ogla­si­li su se i iz NVO Ak­ci­ja za ljud­ska pra­va. On su na­ja­vi­li da će od Tu­ži­lač­kog i Sud­skog sa­vje­ta Cr­ne Go­re zah­ti­je­va­ti da is­pi­ta­ju po­stu­pa­nje nad­le­žnih dr­žav­nih tu­ži­la­ca i su­di­ja u pred­me­tu u ko­jem je Ve­se­lin Pi­le­tić po­sli­je 17 go­di­na pra­vo­sna­žno oslo­bo­đen op­tu­žbe za kri­vič­na dje­la ubi­stvo i iz­nu­da.VJ.D.

Ko će da pla­ti ne­zna­nje
su­da i tu­ži­la­štva

Pi­le­tić je u ovom kri­vič­nom po­stup­ku pro­veo pre­ko go­di­nu da­na u pri­tvo­ru, a sve vri­je­me mu je bio od­u­zet pa­soš.
– Sve dra­ma­tič­ne po­sle­di­ce ži­vo­ta pod kri­vič­nom op­tu­žbom ni bli­zu ne mo­že da na­do­mje­sti „pra­vič­no za­do­vo­lje­nje” od 2.000 eura, ko­je mu je 2013. go­di­ne do­su­dio Vr­hov­ni sud zbog kr­še­nja pra­va na su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku u po­stup­ku ko­ji je ta­da već tra­jao pre­ko tri­na­est go­di­na.
Vi­še in­stan­ce su ne­shva­tlji­vo in­si­sti­ra­le na vje­šta­če­nju cje­du­lji­ce ko­ja se ni­je smje­la ni tre­ti­ra­ti kao do­kaz jer se ni­je zna­lo ka­ko se do nje do­šlo. Is­pla­ta na­kna­de šte­te Pi­le­ti­ću, ko­ja će iz dr­žav­nog bu­dže­ta tek bi­ti pla­će­na, u ovom i svim slič­nim slu­ča­je­vi­ma, mo­ra­la bi da do­ve­de do ozbilj­nog is­pi­ti­va­nja od­go­vor­no­sti dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka ko­ji su uzro­ko­va­li šte­tu. Slu­čaj Pi­le­tić je još jed­na pri­li­ka da se za­poč­ne rje­ša­va­nje jed­nog od si­stem­skih pro­ble­ma cr­no­gor­skog pra­vo­su­đa, ko­ji se ogle­da u neo­d­go­vo­r­no­sti po­je­di­nih su­di­ja i tu­ži­la­ca za ne­pro­fe­si­o­na­lan rad na šte­tu stra­na­ka, dr­ža­ve i u kraj­njem svih gra­đa­na Cr­ne Go­re – is­ta­kli su iz Gra­đan­ske ali­jan­se.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"