Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet PREDSJEDNIK EVROPSKE KOMISIJE ŽAN KLOD JUNKER PREGOVARA SA SAD O SLOBODNOJ TRGOVINI
Angela Merkel i Žan Klod Junker EU neće pokleknuti pred SAD Riječ je posebno o zaštiti evropskih potrošača od uvoza proizvoda, od genetski modifikovanih organizama, mesa s hormonima, o nivoima pesticida, posebnim trgovinskim sudovima izvan nadležnosti EU kojima bi mogle da se žale multinacionalne kompanije na odluku neke vlade u Evropi
Dan - novi portal
Evrop­ska uni­ja pre­go­va­ra sa SAD o slo­bod­noj tr­go­vi­ni, ali Evro­pa ne­će „pa­sti na ko­lje­na pred Ame­ri­kan­ci­ma”, iz­ja­vio je pred­sjed­nik Evrop­ske ko­mi­si­je Žan Klod Jun­ker, da bi se od­mah po­tom ču­la i po­ru­ka nje­mač­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel ko­ja je osu­di­la uz­dr­ža­nost nje­mač­kih bi­zni­sme­na pre­ma spo­ra­zu­mu s Va­šing­to­nom.
Po­ru­ka kan­ce­lar­ke Mer­kel i iz­ja­va Jun­ke­ra o pre­go­vo­ri­ma Evrop­ske ko­mi­si­je s Va­šing­to­nom o Spo­ra­zu­mu o slo­bod­noj tr­go­vi­ni i ga­ran­to­va­nju in­ve­sti­ci­ja (TTIP), po­ka­za­telj su raz­mi­mo­i­la­že­nja u EU o ključ­nim prav­ci­ma po­li­ti­ke i raz­vo­ja.
Vid­ne raz­li­ke, po­sli­je iz­bje­glič­ke kri­ze, bor­bi pro­tiv te­ro­ri­zma, pre­u­re­đe­nju EU po­sli­je iz­la­ska Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz član­stva, od­no­sa s Ru­si­jom, ovog pu­ta su se is­po­lji­le oko to­ga šta Evro­pa tre­ba, a šta ne smi­je pri­hva­ti­ti u spo­ra­zu­mu s Va­šing­to­nom.
Ri­ječ je po­seb­no o za­šti­ti evrop­skih po­tro­ša­ča od uvo­za pro­iz­vo­da, od ge­net­ski mo­di­fi­ko­va­nih or­ga­ni­za­ma, me­sa s hor­mo­ni­ma, o ni­vo­i­ma pe­sti­ci­da, po­seb­nim tr­go­vin­skim su­do­vi­ma iz­van nad­le­žno­sti EU ko­ji­ma bi mo­gle da se ža­le mul­ti­na­ci­o­nal­ne kom­pa­ni­je na od­lu­ku ne­ke vla­de u Evro­pi.
Jun­ker je u Pa­ri­zu, pred fran­cu­skim pre­mi­je­rom Ma­nu­e­lom Val­som ko­ji se pro­ti­vi spo­ra­zu­mu TTIP pod sa­da­šnjim uslo­vi­ma, re­kao da „mi ne­će­mo ba­ci­ti u vje­tar sva na­če­la ko­ja su do­ni­je­la uspjeh Evro­pi”.
Do­dao je da se „ne­će­mo od­sje­ći od svi­je­ta, bu­du­ći da sva­ka mi­li­jar­da eura u obi­mu na­še spolj­ne tr­go­vi­ne zna­či 14 hi­lja­da rad­nih mje­sta”.
Ri­ječ je o ne­sla­ga­nju oko to­ga da li što br­že ići na skla­pa­nje spo­ra­zu­ma s Va­šing­to­nom, u si­tu­a­ci­ji kad ne­ke vla­de i po­li­tič­ke sna­ge unu­tar EU sma­tra­ju da ono što se nu­di ide mno­go vi­še na­ru­ku ame­rič­kim i ne­kim evrop­skim mul­ti­na­ci­o­nal­nim kom­pa­ni­ja­ma, a da di­rekt­no šte­ti in­te­re­si­ma Evro­pe.
Ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je, sin­di­ka­ti i sto­ti­ne hi­lja­da de­mon­stra­na­ta ko­ji su pro­te­klih mje­se­ci ne­go­do­va­li na uli­ca­ma evrop­skih gra­do­va i pred sje­di­štem in­sti­tu­ci­ja EU, osu­đu­ju­ći TTIP kao „ame­rič­kog tro­jan­skog ko­nja”, sma­tra­ju da bi spo­ra­zum pod sa­da­šnjim uslo­vi­ma bio šte­tan na­ro­či­to po bez­bjed­nost hra­ne, ali i po de­mo­krat­ska na­če­la, so­ci­jal­ne nor­me i po za­šti­tu oko­li­ne.
Pro­tiv­ni­ci TTIP sma­tra­ju da je, kad se sve sve­de, taj spo­ra­zum sa­či­njen ta­ko da šti­ti in­te­re­se mul­ti­na­ci­o­nal­nih kom­pa­ni­ja či­ji je cilj uki­da­nje tr­go­vin­skih pre­pre­ka i pro­pi­sa i u EU i u SAD, te sma­tra­ju i da bi do­bit za EU od ta­kve slo­bod­ne tr­go­vi­ne, ko­ja se pro­cje­nju­je na oko 120 mi­li­jar­di eura, oti­šla naj­ve­ćim de­lom na ra­ču­ne kom­pa­ni­ja.
To se do­ga­đa dok već tra­je kri­za u EU i dok po­li­ti­ča­ri kal­ku­li­šu pred iz­bo­re u bor­bi za vlast, kao što je u Fran­cu­skoj, Nje­mač­koj, Ho­lan­di­ji, a bli­ži se i va­žan ustav­ni re­fe­ren­dum u Ita­li­ji.
Sve oči su upr­te i u pred­sjed­nič­ku iz­bor­nu kam­pa­nju u SAD, gdje se sma­tra da bi po­bje­da re­pu­bli­kan­ca Do­nal­da Tram­pa „sta­vi­la na led” spo­ra­zum TTIP s EU, dok bi po­bje­da de­mo­krat­ske kan­di­dat­ki­nje Hi­la­ri Klin­ton zna­či­la da SAD ne od­u­sta­ju od svo­jih im­pe­ra­ti­va u bu­du­ćem po­ret­ku tr­go­vi­ne i ga­ran­to­va­nja „slo­bo­de in­ve­sti­ci­ja” ko­je že­le sa Evro­pom.
Sig­mar Ga­bri­jel, ključ­ni so­ci­jal­de­mo­krat­ski part­ner An­ge­le Mer­kel u nje­mač­koj vla­di, je upra­vo oci­je­nio da „za­to što Ame­ri­kan­ci ne pri­sta­ju na ustup­ke”, jed­no­stav­no ne­ma ni­ka­kvih iz­gle­da da se TTIP po­stig­ne u do­gled­no vri­je­me, a po­seb­no ne do kra­ja ove go­di­ne, što že­li od­la­ze­ći ame­rič­ki pred­sjed­nik Ba­rak Oba­ma.
Kan­ce­lar­ka Mer­kel se iz­ja­sni­la su­prot­no i, za­la­žu­ći se za taj spo­ra­zum na sku­pu vo­de­ćih nje­mač­kih in­du­stri­ja­la­ca ko­ji tra­že uki­da­nje sank­ci­ja i ob­na­vlja­nje po­slo­va­nja s Ru­si­jom, šta­vi­še re­kla da „kad bi­smo go­vo­ri­li o ta­kvom spo­ra­zu­mu (TTIP) s Ru­si­jom, ne bi­smo ču­li ni po­lo­vi­nu za­mjer­ki ko­je sad slu­ša­mo... za­to mo­ra­mo o to­me raz­mi­sli­ti”.
An­ge­la Mer­kel je oci­je­ni­la da je „TTIP spo­ra­zum ap­so­lut­no pra­ve­dan i va­žan i u in­te­re­su Evro­pe”, a osta­li za­go­vor­ni­ci spo­ra­zu­ma s obje stra­ne Atlan­ti­ka uka­zu­ju da bi to on­da po­sta­la i svjet­ska nor­ma za tr­go­vi­nu i bez­bjed­nost in­ve­sti­ci­ja, jer bi i sve dru­ge ze­mlje mo­ra­le to­me da se pod­re­de.
Na tom pi­ta­nju je za­ka­za­la „nje­mač­ko-fran­cu­ska oso­vi­na” u EU, ob­no­vlje­na po­sli­je „Breg­zi­ta”, jer je fran­cu­ski pre­mi­jer Vals sta­vio do zna­nja da „ni­ka­kav spo­ra­zum ne­će bi­ti sklo­pljen ako ne po­štu­je in­te­re­se Uni­je, i Evro­pa mo­ra bi­ti čvr­sta, a Fran­cu­ska će bdje­ti da se to ostva­ri”.
Mi­ni­stri eko­no­mi­ja i fi­nan­si­ja EU su kra­jem sep­tem­bra ta­ko­đe do­šli do za­ključ­ka da u do­gled­no vri­je­me ne mo­že do­ći do tog spo­ra­zu­ma i za­klju­čak je bio da je „po­tre­ban no­vi po­če­tak ili no­vi pri­stup”.
Ame­rič­ki dr­žav­ni se­kre­tar Džon Ke­ri se pri­je ne­ko­li­ko da­na u Bri­se­lu sna­žno za­lo­žio za br­zo skla­pa­nje spo­ra­zu­ma TTIP i sta­vio to u okvir svjet­skih pre­vi­ra­nja, na­gla­siv­ši da je ja­ča­nje ve­za Ame­ri­ke i Evro­pe, kao i čvr­sto sa­ve­zni­što u NA­TO, pre­sud­no za bu­du­ći raz­voj i uti­caj SAD i EU u svi­je­tu.
(RTS)


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"