Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2016-03-29
Novi duvanski, stvarnost ili bajka Investitor bi angažovanjem 50-60 radnika, s prosječnom platom od 70 odsto u odnosu na dosadašnje, i s proizvodnjom od 80 do 100 tona na mjesečnom nivou, mogao da za godinu dana ostvari čisto 1. 200 000 eura profita i da jednostavno ode, a da od izgradnje fabrike ne bude ništa
Dan - novi portal
Pi­še: dr Ili­ja Krač­ko­vić


Sri­je­da 16. mart. Li­jep i sun­čan dan. Pro­la­zim po­red Du­van­skog kom­bi­na­ta. I od­mah aso­ci­ja­ci­je, na­vi­ru sje­ća­nja.Tu sam pro­veo po­sled­njih šest go­di­na, vr­lo te­ških, ali i vr­lo dra­gih. Do­bro se sje­ćam ju­na 2009. go­di­ne ka­da me je Vla­da Cr­ne Go­re ime­no­va­la za čla­na Od­bo­ra di­rek­to­ra. Ne­du­go po­tom, ime­no­van sam za pred­sjed­ni­ka Od­bo­ra di­rek­to­ra. Bi­li su to te­ški da­ni. U štraj­ku pre­ko 900 ta­da upo­sle­nih, pro­iz­vod­nja sta­la, a du­go­vi i ne­po­kri­ve­ni gu­bi­ci, po ana­li­zi ko­ju sam lič­no, ura­dio pre­ma­ši­va­li 50 mi­li­o­na eura... Za­i­sta ha­os. Vla­da, od­no­sno re­sor­no mi­ni­star­stvo, kao i Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je, sko­ro sva­ko­dnev­no or­ga­ni­zu­ju sa­stan­ke. Na sa­stan­ci­ma sam re­do­van za­jed­no s ta­da­šnjim me­nadž­men­tom. Tra­ži se od­go­vor na pi­ta­nje- šta sa Du­van­skim kom­bi­na­tom? Za­po­čeo i štrajk gla­đu. Sva­ke ve­če­ri sam s rad­ni­ci­ma, di­je­lim nji­ho­vu sud­bi­nu. Pred­la­ga­la su se raz­li­či­ta rje­še­nja, na kra­ju pre­vla­da da se u dio kom­bi­na­ta „Du­van ko­merc“ DOO uve­de kla­si­čan ste­čaj, a u Fa­bri­ci ci­ga­re­ta ste­čaj kroz re­or­ga­ni­za­ci­ju. I bi ta­ko.... Ka­ko se sve to ka­sni­je od­vi­ja­lom, jav­no­sti je po­zna­to. Za­što ovo pi­šem? I za­što aso­ci­ram na da­ne ka­da smo od­lu­či­va­li o da­ljoj sud­bi­ni Du­van­skog kom­bi­na­ta? Sa­mo iz jed­nog raz­lo­ga, a to je da sam pr­vi put ta­da sa­znao da Du­van­ski kom­bi­nat, od­no­sno nje­go­ve ha­le i po­slov­ne zgra­de tre­ba da se ru­še, i da se kom­bi­nat iz­mje­sti na no­vu lo­ka­ci­ju. To mi je lič­no sa­op­štio ta­da­šnji gra­do­na­čel­nik. Osta­li su, vje­ro­vat­no, zna­li. Kao, ob­ja­šnja­vao mi je, kom­bi­nat se ne ukla­pa u am­bi­jent, jer je sa sje­ve­ra mo­der­no zda­nje ‘’Ka­pi­tal cen­tar’’, a sa za­pa­da ‘’Si­ti kvart’’. Ni­je­sam mo­gao da vje­ru­jem da ljud­ski um mo­že da ta­ko ne­što smi­sli. Ru­ši­ti ne­što što su iz­gra­di­li na­ši oče­vi i dje­do­vi od­mah po­sli­je Dru­gog svjet­skog ra­ta, vi­še glad­ni ne­go si­ti?! I od­mah aso­ci­ja­ci­je, raz­mi­šljam ka­ko su to ne­ka­da gra­di­li rad­ni­ci o svom bra­šnje­ni­ku, par­če sla­ni­ne i ko­mad tvr­dog žu­tog hlje­ba, a iz­no­si­li su ci­va­re mal­te­ra ruč­no do na pe­ti sprat. Gra­di­li su to ve­o­ma tvr­do da im i da­nas mo­že za­vi­dje­ti sva mo­der­na me­ha­ni­za­ci­ja. I ne bih ri­ječ pro­go­vo­rio da ni­je­sam si­gu­ran da je Du­van­ski kom­bi­nat, sa svom svo­jom ar­hi­tek­tu­rom, i da­nas me­đu naj­bo­lji­ma u re­gi­o­nu. A to što je ši­re­njem grad­skog je­zgra do­spio u grad­sku zo­nu, ni­je ni­šta neo­bič­no. I da­nas u re­gi­o­nu po­sto­je kom­bi­na­ti u sa­mom cen­tru grad­skog je­zgra, na­pri­mjer, u Ni­šu, Vra­nju, Sa­ra­je­vu, Ba­nja­lu­ci, Ro­vi­nju, i ni­ko ne po­mi­šlja da ih ru­ši, na­pro­tiv. Da­kle, oči­ta je bi­la na­mje­ra da se udo­vo­lji ne­či­joj že­lji, i da mu se pro­da atrak­tiv­na lo­ka­ci­ja. Ni­je ni­ko vo­dio ra­ču­na o sto­go­di­šnjoj tra­di­ci­ji du­van­ske in­du­stri­je u Cr­noj Go­ri. A mo­glo je s ma­lo ula­ga­nja, pri­je sve­ga u fa­sa­de, ogra­du i u za­šti­tu, da se oču­va ovo bla­go, ovaj dra­gulj Pod­go­ri­ce. I za­i­sta je u pi­ta­nju zna­čaj­no obi­ljež­je Pod­go­ri­ce, jer ku­da se god kre­ne, ili, ot­kud god se do­la­zi u Pod­go­ri­cu, od­mah pa­da­ju u oči ku­le Du­van­skog kom­bi­na­ta. Dok pro­la­zim, raz­mi­šljam, usko­ro će sve ovo bi­ti po­ru­še­no, ne­sta­će i po­sled­nji fa­brič­ki dim­njak u Pod­go­ri­ci, ko­ji je svje­do­čio o ne­ka­da­šnjim vre­me­ni­ma ka­da je cvje­ta­la du­van­ska in­du­stri­ja.
A da li će ova fa­bri­ka bi­ti za­i­sta pre­se­lje­na?
Ne­dav­no su Vla­da i Glav­ni grad pot­pi­sa­li ugo­vor o upra­vlja­nju, od­no­sno do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji No­vog du­van­skog kom­bi­na­ta sa kom­pa­ni­jom ‘’BMJ IN­DU­STRIE FZ LLC’’ iz Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta. In­ve­sti­tor se oba­ve­zao da će na pred­vi­đe­noj lo­ka­ci­ji za go­di­nu da­na iz­gra­di­ti No­vi du­van­ski kom­bi­nat u či­ju iz­grad­nju će ulo­ži­ti cca 20 mi­li­o­na eura. Sma­tram da je ovo naj­ra­ci­o­nal­ni­ji vid in­ve­sti­ra­nja. Cr­na Go­ra će do­bi­ti mo­der­nu fa­bri­ku , a ne­će se do­dat­no za­du­ži­ti ni cent. Mi­slim da će to bi­ti pr­va fa­bri­ka u Cr­noj Go­ri iz­gra­đe­na na taj na­čin. I to iz­gle­da za­i­sta baj­ko­vi­to, ako se to i re­a­li­zu­je. Me­đu­tim, tre­ba bi­ti i opre­zan. I ja sam vr­lo opre­zan i za­što ne re­ći i sum­nji­čav, i to iz ne­ko­li­ko raz­lo­ga:
1.Na ten­der o pri­va­ti­za­ci­ji NDKP-a in­ve­sti­tor ni­je po­nu­dio ni cent za ak­ci­je, a vr­lo ga­lant­no je pri­hva­tio da ko­ri­sti po­sto­je­ći pro­stor i opre­mu za na­red­nu go­di­nu da­na. Pi­tam se ka­ko mo­že jed­na moć­na fir­ma da is­ke­ši­ra 20 mi­li­o­na eura za go­di­nu, a ni­je u mo­guć­no­sti da pla­ti ba­rem je­dan euro za ak­ci­je?! Za­i­sta čud­no. Još je čud­ni­je ka­ko je to pri­hva­ti­la Ten­der­ska ko­mi­si­ja bez ika­kvih ga­ran­ci­ja. Još je čud­ni­je ka­ko je „Ze­ta­grad­nja“ pri­hva­ti­la da ustu­pi za go­di­nu da­na gra­tis objek­te i po­slov­ni pro­stor no­vom in­ve­sti­to­ru.
2.In­ve­sti­tor je za glav­nog me­na­dže­ra od­re­dio do­sa­da­šnjeg iz­vr­šnog di­rek­to­ra sta­rog DKP-a. Za­i­sta čud­no. U ta­kvim si­tu­a­ci­ja­ma stra­ni part­ne­ri an­ga­žu­ju svo­je ka­dro­ve. Ov­dje su u pi­ta­nju dva zna­čaj­na pro­ce­sa. Pr­vo, tre­ba or­ga­ni­zo­va­ti pro­iz­vod­nju, i dru­go isto­vre­me­no gra­di­ti mo­der­nu fa­bri­ku. Da li to mo­gu na­ši lju­di? Sum­njam, jer je u pi­ta­nju ve­li­ki ulog i ni­je­sam si­gu­ran da će stran­ci ola­ko pre­pu­sti­ti mi­li­o­ne na upra­vlja­nje na­šim ka­dro­vi­ma.
I da uka­žem na sce­na­rio ko­ji se mo­že de­si­ti iako bih to naj­ma­nje že­lio, jer sma­tram da bi to bi­la ka­ta­stro­fa. In­ve­sti­tor bi an­ga­žo­va­njem 50-60 rad­ni­ka, s pro­sječ­nom pla­tom od 70 od­sto u od­no­su na do­sa­da­šnje, i s pro­iz­vod­njom od 80 do 100 to­na na mje­seč­nom ni­vou, mo­gao da za go­di­nu da­na ostva­ri či­sto 1. 200 000 eura pro­fi­ta i da jed­no­stav­no ode, a da od iz­grad­nje fa­bri­ke ne bu­de ni­šta. Za­to i uka­zu­jem na pro­pu­ste Ten­der­ske ko­mi­si­je ko­ja ni­je za­tra­ži­la ni­ka­kvu ga­ran­ci­ju. Ipak, ne vje­ru­jem u ta­kav sce­na­rio.
(Autor je biv­ši pred­sjed­nik Od­bo­ra di­rek­to­ra DKP)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"