Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav
U potrazi za pravdom Knjiga – CANU – “U potrazi za pravdom”, malog obima a bogatog sadržaja –prosto „poziva“ ne samo javnog tužioca da je pročita dokument po dokument, od prve do poslednje atrane
Dan - novi portal
Pi­še: aka­de­mik Zo­ran La­kić


Ni­je ri­ječ o za­htje­vu obes­pra­vlje­nih po­je­di­na­ca, opljač­ka­nih pri­vred­nih gi­ga­na­ta, za­pu­šte­nih u raz­vo­ju ne­kih re­gi­o­na Cr­ne Go­re ili, o po­li­tič­kom za­htje­vu ne­ka­da broj­nih stra­na­ka Cr­ne Go­re, či­ji se broj sve vi­še uve­ća­va. Ili mo­žda o za­htje­vu, ne daj Bo­že, već pre­ko 41.000 ne­za­po­sle­nih! Ni­je ri­ječ o svi­ma nji­ma, naža­lost.
“U po­tra­zi za prav­dom” je sa­mo na­slov naj­no­vi­je knji­ge či­ji je iz­da­vač Cr­no­gor­ska aka­de­mi­ja na­u­ka i umjet­no­sti, ko­nač­no – je­di­na aka­de­mi­ja na­u­ka u Cr­noj Go­ri; sve osta­le su uki­nu­te naj­no­vi­jim Za­ko­nom o CA­NU, ko­ji je pri­pre­mi­la, usvo­ji­la i ob­na­ro­do­va­la po­sto­je­ća vlast Cr­ne Go­re – pri­je par go­di­na. (2012)
Od­mah da ka­že­mo da nas ova knji­ga– pod­sje­ća na „hod po mu­ka­ma“ CA­NU od pri­je tri go­di­ne, ka­da su joj bi­la ob­u­sta­vlje­na sred­stva za nor­ma­lan rad. Pri­sje­ća­mo se ne­kih na­slo­va iz dnev­nih no­vi­na, kao na pri­mjer: Da li Cr­noj Go­ri tre­ba CA­NU, CA­NU na „bi­je­lom hlje­bu“, Do­sto­jan­stven ot­por CA­NU itd. Na­rav­no bi­lo je tek­sto­va sa­svim dru­ge sa­dr­ži­ne: Ova­kav CA­NU ne tre­ba Cr­noj Go­ri, CA­NU- pro­du­že­na ru­ka SA­NU, itd. itd. Ne­će­mo se vi­še ba­vi­ti ot­po­rom od­va­žnih i na­pa­di­ma po­dob­nih – po­slu­šnih. Okre­nu­će­mo se sa­dr­ža­ju ove po obi­mu ma­le knji­ge a po svo­me sa­dr­ža­ju vr­lo, vr­lo bo­ga­te. I, još vi­še, uvi­jek ak­tu­el­ne sa­dr­ži­ne.
Knji­ga – “U po­tra­zi za prav­dom”. Ima če­ti­ri di­je­la:
-Sud­ski pro­ce­si (2012-2015)
-Sud­ski pro­ce­si (2013-2016)
-Kr­še­nje Za­ko­na o CA­NU
-Ra­zno.
Tu­ži­lac je uglav­nom CA­NU. A utu­že­ni su, opet-uglav­nom, naj­vi­ši dr­žav­ni or­ga­ni Cr­ne Go­re! Pro­sto da čo­vjek ne po­vje­ru­je da su ta­ko pu­no utu­že­ni or­ga­ni či­ja je oba­ve­za da ču­va­ju red i po­re­dak, i po­seb­no po­što­va­nje, pri­mje­nu i iz­vr­ša­va­nje Za­ko­na, na što su i Usta­vom oba­ve­zni. No vra­ti­mo se knji­zi. Naj­broj­ni­je tu­žbe su usmje­re­ne ka Mi­ni­star­stvu unu­tra­šnjih po­slo­va Cr­ne Go­re. Vi­še njih se ti­ču zlo­u­po­tre­be u re­gi­stra­ci­ji ta­ko­zva­ne Du­kljan­ske aka­de­mi­je na­u­ka i umjet­no­sti – DA­NU. Naj­če­šće su tu­žbe CA­NU – od­bi­ja­ne „po mno­gim osno­va­ma.“ Na­rod bi re­kao „ne mo­že se bo­ri­ti šut sa ro­ga­tim.“ I tač­ka. Bez da­ljeg ko­men­ta­ra.
Broj­ni su i pri­go­vo­ri pre­ma Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja Cr­ne Go­re. Od­go­vor je bio da je „do sve­ga ovo­ga je do­šlo u go­di­ni ka­da ni­je­sam bio Mi­ni­star fi­nan­si­ja, ali i da sam i po­red to­ga, imao „po­zi­ti­van stav o ovoj prav­noj stva­ri“, ka­ko bi sve bu­džet­ske oba­ve­ze bi­le iz­mi­re­ne u pla­ni­ra­nim okvi­ri­ma“. (30.12.2015)
Tu­žbe su bi­le vr­lo struč­no kom­po­no­va­ne i na­pi­sa­ne sa „de­be­lim“ ob­ja­šnje­njem i ar­gu­men­to­va­nim obra­zlo­že­njem. Kao pri­mjer na­vo­di­mo tu­žbu – Ustav­nu mol­bu CA­NU, pre­ma Ustav­nom su­du Cr­ne Go­re od 3. mar­ta 2015. go­di­ne. Ri­ječ je o „glav­nom du­gu od 1.654.593,43 eura“, što na­ve­de­ni Sud od­ba­cu­je „zbog ne­do­stat­ka prav­nog in­te­re­sa, či­me je po­vri­je­đe­no pra­vo na pra­vič­no su­đe­nje“, za­tim sli­je­di op­šir­no obra­zlo­že­nje po svim prav­nim tač­ka­ma: (1) Ne­po­što­va­nje usta­lje­ne prak­se, (2) Sa­mo­vo­lje u od­lu­či­va­nju, (3) Pro­tiv­pra­vi­la prav­ne stru­ke, (4) Ne­jed­na­kog tret­ma­na u po­stup­ku i (5) Zbog ne­po­stu­pa­nja u ra­zum­nom ro­ku!
Pr­vi do­ku­me­nat u knji­zi – “U po­tra­zi za prav­dom” je Tu­žba sa pred­lo­gom za od­re­đi­va­nje pri­vre­me­ne mje­re. Da­tum 23. XI 2013. Nji­me se na­ja­vlju­je tro­go­di­šnji hod po mu­ka­ma ove naj­vi­še in­sti­tu­ci­je na­u­ke i umjet­no­sti u Cr­noj Go­ri. Za­tim sli­je­di tu­žba pro­tiv Dr­ža­ve Cr­ne Go­re zbog ob­u­sta­ve re­dov­nih sred­sta­va iz bu­dže­ta itd. itd. Sli­je­di za­tim Od­lu­ka Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci – da se od­bi­ja Za­htjev CA­NU kao neo­sno­van. Op­ši­r­no obra­zlo­že­nje ove pre­su­de, mo­žda da­nas ne bi pot­pi­sao taj isti su­di­ja! Na sli­čan na­čin i Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci od­bi­ja 25. XII 2013. go­di­ne- no­vu tu­žbu CA­NU. Na­ve­šće­mo i slje­de­ći do­ku­me­nat iz ove Zbir­ke do­ku­me­na­ta: „Oba­ve­zu­je se du­žnik – Dr­ža­va Cr­na Go­ra, Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja... da po­vje­ri­o­cu CA­NU is­pla­ti iz­nos od 735.726,20 eura... po­čev od 01. ju­la 2012. do 30. apri­la 2013. go­di­ne.“ I ko­nač­no-od­lu­kom Uprav­nog in­spek­to­ra od 02.2.2016. go­di­ne na­lo­že­no je „da su­bje­kat nad­zo­ra po­stu­pi u pred­me­tu i do­ne­se od­go­va­ra­ju­ći uprav­ni akt.“ Na­rod­ski re­če­no, na vi­di­ku je po­b­je­da prav­de. Valj­da je zbog to­ga na­slov knji­ge – U po­tra­zi za prav­dom. CA­NU ni­je sa­svim do­bi­la spor. Ali ga uop­šte ni­je ni iz­gu­bi­la. I ko­nač­no Uprav­ni sud Cr­ne Go­re 23.2.2016. go­di­ne „po­sli­je 9 i po mje­se­ci ću­ta­nja Upra­ve...“ do­no­si od­lu­ku – „tu­žba se usva­ja... ko­jom je u re­gi­star Ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja upi­sa­na NVO „Du­kljan­ska aka­de­mi­ja na­u­ka i umjet­no­sti.“ U rje­še­nju Jav­nog iz­vr­ši­te­lja od 22.9.2014. go­di­ne se „na­la­že... da u ro­ku od 8 da­na – na ime glav­nog du­ga – iz­nos od 1.654,593,43 eura-is­pla­ti svo­ju oba­ve­zu.“ CA­NU je po­no­vo do­bi­la ono što je po­treb­no za njen rad, osim no­ve zgra­de, po­red mo­sta Mi­le­ni­ju­ma u Pod­go­ri­ci, ko­ja je već po­dav­no gra­đe­vin­ski za­vr­še­na.
Oče­ki­va­ni ko­men­tar ove knji­ge će iz­o­sta­ti. Mo­joj stru­ci ne pri­pa­da ta­kav struč­ni ko­men­tar. Pod­sje­ća­mo me­đu­tim, na član 6 va­že­ćeg Usta­va Cren Go­re: „Cr­na Go­ra jem­či i šti­ti pra­va i slo­bo­de... Pra­va i slo­bo­de su ne­po­vre­di­vi.“ Sve je, da­kle, ja­sno, ali su sud­ski or­ga­ni ne­moć­ni: „CA­NU je u pra­vu, ali šta mi tu mo­že­mo!“ itd. itd. Umje­sto za­ključ­ka, re­ći će­mo - da je knji­ga U po­tra­zi za prav­dom pra­va sli­ka Cr­ne Go­re. Po­đi­mo pri to­me sa­mo od po­da­tka ko­ji pod­sje­ća da go­di­šnje ima­mo na de­se­ti­ne hi­lja­da slič­nih za­htje­va za prav­dom. Da su ko­jim slu­ča­jem - svi obes­pra­vlje­ni re­a­go­va­li, ka­ko je re­a­go­va­la CA­NU – sta­nje u Cr­noj Go­ri bi da­nas bi­lo mno­go po­volj­ni­je. Knji­ga – CA­NU – U po­tra­zi za prav­dom, ma­log obi­ma a bo­ga­tog sa­dr­ža­ja –pro­sto „po­zi­va“ ne sa­mo jav­nog tu­ži­o­ca da je pro­či­ta – do­ku­me­nat po do­ku­me­nat, od pr­ve do po­sled­nje stra­ne. Sva­ki do­ku­me­nat oba­ve­zu­je na kon­kret­nu ak­ci­ju. Da sa­da­šnja sli­ka Cr­ne Go­re ne po­sta­ne nje­no za­sti­đe. Prav­da je spo­ra – ali je do­sti­žna.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"