Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Porodica iz Nikšića uzimala milione od kokaina * Glasali umjesto žene koja je bila u bolnici * Cetinje pod vodom * Četvorke nazdravljaju punoljetstvu * Porodica iz Nikšića uzimala milione od kokaina * Muzička čarolija Ivana Zaka * „Zar je moguće” na malim ekranima
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 01-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ljiljana Raičević, direktorica Sigurne ženske ku&:
– Za nasilje nema opravdanja. Ne postoji „neće više”. Ako te je jednom udario, opet će.

Vic Dana :)

Nastavnica pita Pericu: „Perice znaš li ko je izumio ljuti sos?”
A Perica kaže: „Pa izumio je moj tata jer je sinoć vikao na konzervu sosa.”

Pita učiteljica đake:
– Odakle dobijamo struju?
Perica će na to:
– Iz zoološkog vrta.
– Otkud ti to Perice, pita učiteljica, a on će:
– Pa kad je prije neko veče nestala struja, tata je ljutito rekao:
– Vidi, ovi majmuni opet isključili.

Sjedi Perica ispred zgrade i plače. Prolazi jedna žena i pita ga:
– Je li, dijete, što plačeš?
– Buuu, tata se udario čekićem po prstu.
– A što ti plačeš kad se on udario?
– Pa u početku sam se smijao...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-11-30 PREGOVORI NA CETINJU POČINJU NAKON PROGLAŠENJA REZULTATA, IZ SD I POKRETA URA PORUČILI
Ura nudi dogovor bez ijednog uslova Funkcije nisu prepreka za dogovor Prioritet u razgovorima, kada dobijemo poziv za njih, biće put do rješenja problema u kojima se prestonica nalazi, i to će biti jedina zvijezda vodilja za Socijaldemokrate, a ne funkcije – kazao je Gazivoda
Dan - novi portal
So­ci­jal­de­mo­kra­te (SD) su for­mi­ra­le pre­go­va­rač­ki tim za pre­go­vo­re o kon­sti­tu­i­sa­nju vla­sti na Ce­ti­nju, či­ji će ko­or­di­na­to­ri bi­ti pot­pred­sjed­nik par­ti­je Da­mir Še­ho­vić i no­si­lac li­ste te stran­ke na iz­bo­ri­ma 26.no­vem­bra Ivan Ga­zi­vo­da. Pre­go­vo­ri će po­če­ti na­kon što OIK pro­gla­si iz­bor­ne re­zul­ta­te, a pi­ta­nje je da li će SD da­ti po­dr­šku DPS-u ili opo­zi­ci­ji, jer dva man­da­ta stran­ke Iva­na Bra­jo­vi­ća pred­sta­vlja­ju tas na va­gi. Pred­sto­je­ći pre­go­vo­ri na Ce­ti­nju ju­če su bi­li te­ma sjed­ni­ce pred­sjed­ni­štva te stran­ke, ali ni­je do­ni­je­ta od­lu­ka o da­ljim po­te­zi­ma.
– Pre­go­va­rač­ki tim za Ce­ti­nje či­ne pot­pred­sjed­nik SD Da­mir Še­ho­vić, ko­ji će bi­ti šef pre­go­va­rač­kog ti­ma, pred­sjed­nik OO SD Ce­ti­nje Ivan Ga­zi­vo­da, ko­or­di­na­tor SD za Ce­ti­nje Go­ran Pe­tro­vić i Ivan Iva­no­vić. Pred­sjed­ni­štvo je kon­sta­to­va­lo da pri­o­ri­tet u raz­go­vo­ri­ma mo­ra­ju bi­ti pro­gram i na­čin rje­ša­va­nja mno­go­broj­nih iza­zo­va u ko­ji­ma se op­šti­ne na­la­ze, a ne funk­ci­je, jer u SD sje­de ostva­re­ni lju­di, ka­ko lič­no, ta­ko i pro­fe­si­o­nal­no – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju ko­je je do­sta­vlje­no na­kon sjed­ni­ce pred­sjed­ni­štva SD.
No­si­lac li­ste SD Ivan Ga­zi­vo­da ka­zao je da je za­do­vo­ljan iz­bor­nim re­zul­ta­tom ko­ji su ostva­ri­li na Ce­ti­nju jer su po­bolj­ša­li iz­bor­ni re­zul­tat sa par­la­men­tar­nih iz­bo­ra za oko 60 od­sto.
– Pri­pre­mi­će­mo plat­for­mu za raz­go­vor u skla­du sa onim što smo is­ti­ca­li to­kom pred­iz­bor­ne kam­pa­nje. Pri­o­ri­tet u raz­go­vo­ri­ma, ka­da do­bi­je­mo po­ziv za njih, bi­će put do rje­še­nja pro­ble­ma u ko­ji­ma se pre­sto­ni­ca na­la­zi i to će bi­ti je­di­na zvi­je­zda vo­di­lja za So­ci­jal­de­mo­kra­te, a ne funk­ci­je, jer smo mi u SD već ostva­re­ni lju­di, ka­ko lič­no, ta­ko i pro­fe­si­o­nal­no – na­veo je Ga­zi­vo­da.
No­si­lac li­ste Gra­đan­skog po­kre­ta URA na Ce­ti­nju Fi­lip Adžić re­kao je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re da ni­jed­na funk­ci­ja i ni­jed­no per­so­nal­no rje­še­nje ni­je­su i ne mo­gu bi­ti va­žni­ji od smje­ne kri­mi­nal­nog DPS-a i pro­spe­ri­te­ta Ce­ti­nja. On je ka­zao da je DPS, upr­kos cr­nim ka­pu­lja­ča­ma i svim kri­mi­nal­nim rad­nja­ma ko­je je pred­u­zi­mao to­kom iz­bor­nog da­na, pao za čak tri man­da­ta u od­no­su na pret­hod­ne lo­kal­ne iz­bo­re.
Pred­sjed­nik Gra­đan­skog po­kre­ta URA Dri­tan Aba­zo­vić is­ta­kao je da su svi iz­bo­ri u Cr­noj Go­ri ne­re­gu­lar­ni, ali i na­gla­sio da su svi man­da­ti opo­zi­ci­je či­sti kao su­za „jer se kri­mi­nal­nim ak­tiv­no­sti­ma u Cr­noj Go­ri ne ba­vi opo­zi­ci­ja, već vlast”.
– Gra­đan­ski po­kret URA je pr­vi put na­stu­pio sa­mo­stal­no u dvi­je cr­no­gor­ske op­šti­ne i ostva­rio iz­u­zet­no do­bar re­zul­tat. URA je na Ce­ti­nju osvo­ji­la čak 15 od­sto, a u Moj­kov­cu si­gu­ran man­dat, či­me se ute­me­lji­la u moj­ko­vač­kom bi­rač­kom ti­je­lu – ka­zao je Aba­zo­vić.
On je pod­sje­tio da su se od­re­đe­ne agen­ci­je za is­tra­ži­va­nje jav­nog mnje­nja i opo­zi­ci­o­ne po­li­tič­ke par­ti­je u tre­nu­ci­ma ka­da je kam­pa­nja po­či­nja­la ob­ja­vlji­va­le la­žna is­tra­ži­va­nja jav­nog mnje­nja či­ji je cilj bio da spu­ta ak­ti­vi­ste Gra­đan­skog po­kre­ta URA i uma­nji nji­hov re­zul­tat.
– Upr­kos tim pod­me­ta­nji­ma, mi smo se ho­mo­ge­ni­zo­va­li i ostva­ri­li ogro­man rast u cr­no­gor­skim op­šti­na­ma u ko­ji­ma smo pr­vi put na­stu­pa­li sa­mo­stal­no, a ko­je su re­le­van­tan po­ka­za­telj ve­li­kog ra­sta i na dr­žav­nom ni­vou. Te agen­ci­je po­zi­va­mo da za­dr­že pro­fe­si­o­nal­ni kre­di­bi­li­tet i da, u bu­du­ćem pe­ri­o­du, ne do­zvo­le se­bi da bu­du in­stru­men­ta­li­zo­va­ne za­rad za­u­sta­vlja­nja ra­sta Gra­đan­skog po­kre­ta URA, jer ti­me spu­ta­va­ju i raz­voj gra­đan­skog bi­ća Cr­ne Go­re – ka­zao je Aba­zo­vić.
On je is­ta­kao da je DPS na Ce­ti­nju pao za čak 20 od­sto, upr­kos cr­nim ka­pu­lja­ča­ma i kri­mi­nal­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma ko­je su se na dan iz­bo­ra sja­ti­le u pre­sto­ni­cu.
– Ovo je nji­hov ve­li­ki po­raz i na dr­žav­nom ni­vou. Nji­ho­va re­to­ri­ka je ka­žnje­na od gra­đan­ske op­ci­je u Cr­noj Go­ri – oci­je­nio je Aba­zo­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić je u Moj­ko­vac, gdje se DPS di­či po­bje­dom, do­veo „ka­vač­ki klan” ko­ji mu je od­ra­dio iz­bo­re, dok je vi­še od­bor­ni­ka Gra­đan­skog po­kre­ta URA na Ce­ti­nju za­vr­ši­lo u bol­ni­ci, zbog dje­lo­va­nja li­ca iz kri­mi­nal­nog mi­ljea.M.V.


Hitno ispitati sve incidente

Iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re su oci­je­ni­li da DPS ne od­u­sta­je od si­ja­nja ma­gle ni na­kon iz­bo­ra na Ce­ti­nju.
– Ne­ka što se če­ka­lo 60 sa­ti od na­pa­da na na­šeg po­sla­ni­ka Da­ni­la Ša­ra­no­vi­ća da prav­di bu­de pri­ve­den je­dan od osum­nji­če­nih, na ko­jeg su upra­vo De­mo­kra­te uka­za­le, već i na­kon što je tu­ži­la­štvo pro­ce­su­i­ra­lo ci­je­lu stvar i po­mje­ri­lo sa mr­tve tač­ke, DPS i da­lje mi­sli ono što je pla­si­rao pre­ko svo­jih ni­ma­lo ru­ži­ča­stih me­di­ja u tra­ja­nju od „mi­nut, dva­na­est“: Da­ni­lo Ša­ra­no­vić je sam na se­be po­te­zao pi­štolj, sam je se­bi na­nio po­vre­de gla­ve, sam je se­bi raz­bio pred­nje vje­tro­bran­sko sta­klo, a na­ši od­bo­r­ni­ci su sa­mi se­bi pri­je­ti­li pi­što­ljem da će sa­mi se­be po­bi­ti – sa­op­šti­le su De­mo­kra­te
Po­no­vi­li su da je Ivan Jo­va­no­vić, ko­ji je pri­ve­den zbog osno­va sum­nje da je bio u gru­pi ko­ja je na­pa­la po­sla­ni­ka De­mo­kra­ta i kan­di­da­te za od­bor­ni­ke, sin Bo­ra Jo­va­no­vi­ća, „čo­vje­ka ko­ji se na­la­zi na sa­da već „ču­ve­noj“ fo­to­gra­fi­ji ka­ko u sku­pi­ni lju­di po­ku­ša­va da do­tak­ne i po­ma­zi sli­ku pred­sjed­ni­ka DPS-a”.
– Ce­tinj­ski ogra­nak or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe DPS-a na sam iz­bor­ni dan i uoči nje­ga bio je po­ja­čan ci­je­lim gru­pa­ma kri­mi­nal­nih struk­tu­ra. S tim u ve­zi vas pi­ta­mo: ko su li­ca sa ka­pu­lja­ča­ma ko­ja iza re­por­ter­ke RTCG iz­la­ze iz zgra­de Pre­sto­ni­ce? Ko su li­ca ko­ja su ba­ci­la su­za­vac u li­ce kan­di­da­tu za od­bor­ni­ka URA? Ko su li­ca ko­ja su na ne­ko­li­ko punk­to­va u gra­du ku­po­va­la gla­so­ve? Ko su li­ca ko­ja su uz za­šti­tu po­li­ci­je bje­ža­la u auti­ma pod pu­nim ga­som na­kon što su bi­la ot­kri­ve­na i is­tje­ra­na na svje­tlost da­na iz nji­ho­vih mrač­nih ja­zbi­na? Ko su li­ca ko­ja su bez re­gi­star­skih ozna­ka u de­se­tak auto­mo­bi­la kru­ži­la gra­dom – pi­ta­ju De­mo­kra­te.


BS pregovara s DPS-om u Tuzima

Bo­šnjač­ka stran­ka pre­go­va­ra­će sa De­mo­krat­skom par­ti­jom so­ci­ja­li­sta o for­mi­ra­nju vla­sti u Tu­zi­ma, sa­zna­je por­tal CdM. Pre­go­vo­ri će, ka­ko se na­vo­di, po­če­ti od­mah na­kon što OIK ob­ja­vi ko­nač­ne re­zul­ta­te lo­kal­nih iz­bo­ra. DPS je u Tu­zi­ma osvo­jio 15 man­da­ta i ne mo­že sam da for­mi­ra vlast.
Bo­šnjač­ka stran­ka je osvo­ji­la tri man­da­ta, što zna­či da bi ko­a­li­ra­njem ove dvi­je par­ti­je bi­la for­mi­ra­na ve­ći­na u lo­kal­nom par­la­men­tu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"