Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Porodica iz Nikšića uzimala milione od kokaina * Glasali umjesto žene koja je bila u bolnici * Cetinje pod vodom * Četvorke nazdravljaju punoljetstvu * Porodica iz Nikšića uzimala milione od kokaina * Muzička čarolija Ivana Zaka * „Zar je moguće” na malim ekranima
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 01-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ljiljana Raičević, direktorica Sigurne ženske ku&:
– Za nasilje nema opravdanja. Ne postoji „neće više”. Ako te je jednom udario, opet će.

Vic Dana :)

Nastavnica pita Pericu: „Perice znaš li ko je izumio ljuti sos?”
A Perica kaže: „Pa izumio je moj tata jer je sinoć vikao na konzervu sosa.”

Pita učiteljica đake:
– Odakle dobijamo struju?
Perica će na to:
– Iz zoološkog vrta.
– Otkud ti to Perice, pita učiteljica, a on će:
– Pa kad je prije neko veče nestala struja, tata je ljutito rekao:
– Vidi, ovi majmuni opet isključili.

Sjedi Perica ispred zgrade i plače. Prolazi jedna žena i pita ga:
– Je li, dijete, što plačeš?
– Buuu, tata se udario čekićem po prstu.
– A što ti plačeš kad se on udario?
– Pa u početku sam se smijao...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika POLITIČKA KRIZA SVE DUBLJA, KRIMINALA SVE VIŠE
Marković sa ministrima Politička kriza sve dublja, kriminala sve više Korupcionaške afere ostaju neriješene, privatizacije se planiraju na štetu građana, a suštinskog napretka ka EU nema – smatra Veselin Radulović
Dan - novi portal
Vla­da pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća je vla­da kon­ti­nu­i­te­ta u od­no­su na ka­bi­net biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i u po­sled­njih 12 mje­se­ci ni­je bi­lo ni­ka­kvog su­štin­skog na­pret­ka u obla­sti spre­ča­va­nja kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je, re­for­me jav­ne upra­ve i po­ve­ća­nja ži­vot­nog stan­dar­da gra­đa­na, oci­je­nio je advo­kat Ve­se­lin Ra­du­lo­vić po­vo­dom go­di­nu da­na od iz­bo­ra Mar­ko­vi­će­ve vla­de u par­la­men­tu.
On je is­ta­kao da ko­rup­ci­o­na­ške afe­re osta­ju ne­ri­je­še­ne, da se pri­va­ti­za­ci­je pla­ni­ra­ji na šte­tu gra­đa­na, a su­štin­skog na­pret­ka ka EU ne­ma.
– Sve kon­kret­ne re­for­me ko­je bi bi­le spro­ve­de­ne u svim po­me­nu­tim obla­sti­ma, po­seb­no po pi­ta­nju bi­lan­sa re­zu­la­ta u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je, ko­ja je pri­sut­na na svim ni­vo­i­ma, ugro­zi­le bi sa­mu Vla­du, ima­ju­ći u vi­du ka­rak­ter vla­sti u Cr­noj Go­ri – ka­zao je Ra­du­lo­vić za „Dan”.
Skup­šti­na Cr­ne Go­re iza­bra­la je 41. Vla­du na če­lu sa Du­škom Mar­ko­vi­ćem kra­jem no­vem­bra pro­šle go­di­ne. Vla­du i pro­gram ko­ji je po­nu­dio Mar­ko­vić po­dr­žao je 41 po­sla­nik DPS-a, SD, BS-a i ko­a­li­ci­je Al­ban­ci od­luč­no.
Ko­or­di­na­tor u Gra­đan­skoj ali­jan­si (GA) Zo­ran Vu­ji­čić re­kao je da na­kon go­di­nu da­na ra­da Vla­de mo­že­mo re­ći da još ni­su us­po­sta­vlje­ni kon­tr­ol­ni me­ha­ni­zmi ko­ji su nu­žni u ra­du iz­vr­šne vla­sti.
– Oče­ki­va­no sma­nje­nje, to jest ra­ci­o­na­li­za­ci­ja jav­ne upra­ve još ni­je u agen­di ra­da Vla­de, a to je ne­što što umno­go­me op­te­re­ću­je bu­džet. Bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je mo­ra bi­ti još od­luč­ni­ja. Iako je pret­hod­na tu­ri­stič­ka se­zo­na bi­la od­lič­na, zbog sla­bi­je kon­tro­le i fi­skal­ne ne­di­sci­pli­ne, ogro­man no­vac ni­je za­vr­šio u bu­dže­tu. Na to­me ozbilj­no mo­ra da se po­ra­di u na­red­nom pe­ri­o­du jer su tu­ri­zam i pri­li­vi od nje­ga stra­te­ški za dr­ža­vu – na­veo je Vu­ji­čić.
Iako je na­ja­vlji­va­no da će na­kon go­di­nu da­na ra­da Vla­de pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić pro­vje­ri­ti rad mi­ni­sta­ra i da će iz ti­ma bi­ti od­stra­njen sva­ko ko bu­de za­o­sta­jao, od ta­kvih re­zo­va se, ma­kar za­sad, od­u­sta­lo. Iako pro­ce­nat re­a­li­za­ci­je oba­ve­za iz pro­gra­ma ra­da Vla­de za ne­ke re­so­re ni­je baš po­hva­lan, smje­na mi­ni­sta­ra ne­ma.
Pred­stav­nik Po­li­ti­kom mre­že Jo­va­na Ma­ro­vić ka­za­la je da je iza nas iz­u­zet­no bur­na go­di­na ko­ja ni­je do­ni­je­la zna­čaj­ne po­ma­ke ni na po­li­tič­kom ni na eko­nom­skom pla­nu. Go­di­nu je, ka­ko je na­gla­si­la, sva­ka­ko obi­lje­ži­lo ste­za­nje ka­i­ša, i to na ra­čun naj­u­gro­že­ni­jeg di­je­la sta­nov­ni­štva, dok jav­na po­tro­šnja na­sta­vlja da op­te­re­ću­je bu­džet, a nje­no sma­nje­nje je i da­lje na če­ka­nju.
– U ovom pe­ri­o­du do­šlo je do usva­ja­nja kon­tro­verz­nih za­kon­skih rje­še­nja ko­ja su uti­ca­la na iona­ko kr­nju tran­spa­rent­nost ra­da iz­vr­šne vla­sti i, ge­ne­ral­no, Vla­di su do­sa­di­le nor­me ko­je u prak­si iona­ko ni­je spro­vo­di­la, pa je od­lu­či­la da ih pri­la­go­di svo­jim po­tre­ba­ma. Sto­ga i u di­je­lu har­mo­ni­za­ci­je za­ko­no­dav­stva gdje je ra­ni­je po­stig­nut od­re­đe­ni na­pre­dak bi­lje­ži­mo ko­ra­ke una­zad. Ne­ki od za­ko­na ko­ji su usvo­je­ni ili iz­mi­je­nje­ni kon­tro­verz­nim rje­še­nji­ma je­su i za­ko­ni o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma, jav­nim na­bav­ka­ma i pre­sto­ni­ci – re­kla je Ma­ro­vi­će­va za „Dan”.
Ka­ko je uka­za­la, vlast je na­sta­vi­la sa po­zi­ci­o­ni­ra­njem lo­jal­nih ka­dro­va na ru­ko­vo­de­će po­zi­ci­je, uz po­ru­ku da se kr­še­nje za­ko­na i te ka­ko is­pla­ti ka­da ste član vla­da­ju­će par­ti­je, kao i da ne­ma go­vo­ra o jed­na­ko­sti pred za­ko­nom.
– Evi­dent­no je i ka­šnje­nje u spro­vo­đe­nju stra­te­ških do­ku­me­na­ta, po­put Ak­ci­o­nog pla­na za po­gla­vlje 23, ili Stra­te­gi­je re­for­me jav­ne upra­ve, na šta uka­zu­ju iz­vje­šta­ji ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja – ka­za­la je Ma­ro­vi­će­va.
Ka­ko je do­da­la, zbog boj­ko­ta par­la­men­ta od stra­ne opo­zi­ci­je, ali pr­ven­stve­no zbog ne­za­in­te­re­so­va­no­sti po­sla­ni­ka vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je da ko­ri­ste kon­trol­ne me­ha­ni­zme ko­ji im sto­je na ras­po­la­ga­nju, kon­trol­na funk­ci­ja par­la­men­ta je u pot­pu­no­sti iz­bri­sa­na.
– Ma­lo je po­zi­tiv­nih do­ga­đa­ja ko­je bi tre­ba­lo pri­pi­sa­ti ovoj vla­di, ali sva­ka­ko tre­ba is­ta­ći da je go­di­nu obi­lje­ži­lo pri­stu­pa­nje NA­TO ali­jan­si, kao po­sle­di­ca broj­nih okol­no­sti – re­kla je Ma­ro­vi­će­va. M.V.


Dug ra­ste, pri­vre­da ne­kon­ku­rent­na

Biv­ši po­sla­nik Mla­den Bo­ja­nić ka­zao je za „Dan” da su la­žni dr­žav­ni udar, fin­gi­ra­nje vla­da­vi­ne pra­va i Po­tem­ki­no­va eko­no­mi­ja obi­lje­ži­li go­di­nu ra­da ove vla­de.
– Ka­ko dru­ga­či­je na­zva­ti eko­no­mi­ju dr­ža­ve či­jim gra­đa­ni­ma re­al­no pa­da ži­vot­ni stan­dard, a vlast ih po­lu­in­for­ma­ci­ja­ma upor­no ubje­đu­je da ži­ve bo­lje? Da „BDP ni­je pli­ma pa da po­dig­ne sva­ku bar­ku” (To­mas Pi­ke­ti) po­tvr­đu­je i cr­no­gor­ska eko­no­mi­ja. I po­red ra­sta BDP-a, rast ne­za­po­sle­no­sti i jav­nog du­ga, uža­sno loš spolj­no­tr­go­vin­ski de­fi­cit i ne­kon­ku­rent­na pri­vre­da osta­ju glav­ni pro­ble­mi–za­klju­čio Bo­ja­nić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"