Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Porodica iz Nikšića uzimala milione od kokaina * Glasali umjesto žene koja je bila u bolnici * Cetinje pod vodom * Četvorke nazdravljaju punoljetstvu * Porodica iz Nikšića uzimala milione od kokaina * Muzička čarolija Ivana Zaka * „Zar je moguće” na malim ekranima
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 01-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ljiljana Raičević, direktorica Sigurne ženske ku&:
– Za nasilje nema opravdanja. Ne postoji „neće više”. Ako te je jednom udario, opet će.

Vic Dana :)

Nastavnica pita Pericu: „Perice znaš li ko je izumio ljuti sos?”
A Perica kaže: „Pa izumio je moj tata jer je sinoć vikao na konzervu sosa.”

Pita učiteljica đake:
– Odakle dobijamo struju?
Perica će na to:
– Iz zoološkog vrta.
– Otkud ti to Perice, pita učiteljica, a on će:
– Pa kad je prije neko veče nestala struja, tata je ljutito rekao:
– Vidi, ovi majmuni opet isključili.

Sjedi Perica ispred zgrade i plače. Prolazi jedna žena i pita ga:
– Je li, dijete, što plačeš?
– Buuu, tata se udario čekićem po prstu.
– A što ti plačeš kad se on udario?
– Pa u početku sam se smijao...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-11-30 SKUPŠTINSKA RADNA GRUPA UZALUD RADI NA IZBORNOM ZAKONU Nema napretka bez opozicije DPS, kao jedna destruktivna i nedemokratska stranka, očigledno pokušava svesti parlament na jednu radnu grupu od nekoliko članova – kazao je Boris Bogdanović
Dan - novi portal
Rad­na gru­pa par­la­men­ta ko­ja u svom sa­sta­vu ne­ma pred­stav­ni­ke po­li­tič­kih su­bje­ka­ta ko­ji tvo­re dvo­tre­ćin­sku ve­ći­nu u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re kla­sič­na je par­tij­ska po­stav­ka, či­ji je cilj fin­gi­ra­nje de­mo­kra­ti­je i za­va­ra­va­nje do­ma­će i me­đu­na­rod­ne jav­no­sti, oci­je­nio je za „Dan” po­sla­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Bo­ris Bog­da­no­vić.
Iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA su po­ru­či­li da ni­jed­na iz­mje­na i do­pu­na Za­ko­na o iz­bo­ru po­sla­ni­ka i od­bor­ni­ka ne­će bi­ti va­lid­na uko­li­ko ne­ma­mo dru­štve­ni i po­li­tič­ki do­go­vor i kon­sen­zus.
Ka­ko je sa­op­šte­no iz par­la­men­ta, skup­štin­ska rad­na gru­pa ju­če je raz­ma­tra­la na­čin im­ple­men­ta­ci­je pre­po­ru­ka iz ko­nač­nog iz­vje­šta­ja Po­sma­trač­ke mi­si­je OEBS/ODI­HR-a u di­je­lu ko­ji se od­no­si na Za­kon o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka.
– Za­mi­sli­te ko­li­ko su neo­zbilj­ni pred­stav­ni­ci naj­ljep­še dr­ža­ve na Bal­ka­nu kad se igra­ju pre­po­ru­ka­ma OEBS-a i ODI­HR-a, iz­vo­de­ći po­li­ti­kant­ske tri­ko­ve svoj­stve­ne dru­ži­na­ma u pret­po­li­tič­kom dru­štvu – re­kao je Bo­ris Bog­da­no­vić.
Ka­ko je is­ta­kao, to je još je­dan u ni­zu do­ka­za ko­ji osna­žu­ju stav De­mo­kra­ta da sa DPS dru­ži­nom ne­ma pre­go­vo­ra i do­go­vo­ra „jer su oni u sta­nju da pre­va­re sve i sva­kog ka­ko bi za­dr­ža­li po­zi­ci­je, vlast, moć i uti­caj, ona­ko ka­ko su to či­ni­li go­to­vo tri de­ce­ni­je”.
– Na­kon što su iz­i­gra­li sve spo­ra­zu­me, sve do­go­vo­re i go­to­vo sve za­ko­ne ko­je su i sa­mi pred­la­ga­li i sa­mi usva­ja­li, pre­šli su na sle­de­ći, na­pred­ni­ji ni­vo, u ko­jem se sa­mi sa so­bom do­go­va­ra­ju ka­ko da im­ple­men­ti­ra­ju pre­po­ru­ke OEBS-a i iz­mi­je­ne iz­bor­no za­ko­no­dav­stvo, i to bez dvo­tre­ćin­ske ve­ći­ne u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re. Na ovaj na­čin, DPS, kao jed­na de­struk­tiv­na i ne­de­mo­krat­ska stran­ka, oči­gled­no po­ku­ša­va sve­sti par­la­ment na jed­nu rad­nu gru­pu od ne­ko­li­ko čla­no­va – ka­zao je Bog­da­no­vić za „Dan”.
Ka­ko je do­dao, osta­je sa­mo da rad­noj gru­pi i Mar­ti Šće­pa­no­vić iz DPS-a pri­pi­šu nad­le­žno­sti za­ko­no­dav­nog or­ga­na i pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta jer bi je­di­no u tom slu­ča­ju rad­na gru­pa re­zul­ti­ra­la iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma iz­bor­nih za­ko­na.
– Mo­ra se pri­zna­ti da su vje­šti ma­ni­pu­la­to­ri, ali ujed­no i lo­ši glum­ci, či­je smo na­mje­re pro­zre­li i pri­je ne­go što su po­ku­ša­li da ih re­a­li­zu­ju – is­ta­kao je po­sla­nik De­mo­kra­ta.
Iz Skup­šti­ne je sa­op­šte­no da su čla­no­vi rad­ne gru­pe ra­di­li na fi­na­li­za­ci­ji tek­sta Na­cr­ta za­ko­na o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka, uzi­ma­ju­ći u ob­zir sve kon­kret­ne pred­lo­ge i su­ge­sti­je ko­je su upu­ti­li pred­stav­ni­ci nad­le­žnih dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja i za­in­te­re­so­va­nih ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja.
Ge­ne­ral­ni se­kre­tar po­kre­ta URA Mi­le­ta Ra­do­va­nić ka­zao je da u tom pro­ce­su ima­mo pot­pu­no pro­ma­šen re­do­sled ko­ra­ka.
– Vlast se po­na­ša kao da je sta­nje re­gu­lar­no i re­dov­no umje­sto da po­ka­žu od­go­vor­nost pre­ma kri­zi ko­ja po­sto­ji. Cje­lo­ku­pan rad na iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma iz­bor­nih za­ko­na je di­sku­ta­bi­lan. Raz­log je vr­lo prost. Za si­stem­ske pro­mje­ne, ka­kve je­su iz­mje­ne iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva, po­tre­ban je kon­se­zus svih po­li­tič­kih či­ni­la­ca u dr­ža­vi – re­kao je Ra­do­vanić.
Ka­ko je pod­sje­tio, za nji­ho­vo usva­ja­nje po­treb­na je dvo­tre­ćin­ska ve­ći­na, pa je sa­mim tim sva­ka od­lu­ka ne­va­lid­na.
– DPS, kao što to obič­no ra­di, sa­mo fin­gi­ra i si­mu­li­ra de­mo­krat­ske pro­ce­se. Na­sta­vlja­ju da obe­smi­šlja­va­ju par­la­men­ta­ri­zam i sve rad­nje ko­je se pod nji­me pod­ra­zu­mi­je­va­ju. Ni­jed­na iz­mje­na i do­pu­na Za­ko­na o iz­bo­ru po­sla­ni­ka i od­bor­ni­ka ne­će bi­ti va­lid­na ako ne­ma­mo dru­štve­ni i po­li­tič­ki do­go­vor i kon­se­zus. Ovo je po­go­to­vo lo­še ako zna­mo da su ova pi­ta­nja od kru­ci­jal­ne va­žno­sti za de­mo­kra­ti­ju i re­for­me jed­ne dr­ža­ve – na­gla­sio je Ra­do­va­nić.
M.V.


Ša­lju na­crt eks­per­ti­ma na mi­šlje­nje

Ka­ko je sa­op­šte­no iz par­la­men­ta, Rad­na gru­pa za pri­mje­nu pre­po­ru­ka OEBS-a utvr­di­la je Na­crt za­ko­na o do­pu­na­ma Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka, a uze­ti su ob­zir svi pri­sti­gli pred­lo­zi i ko­men­ta­ri dr­žav­nih or­ga­na i za­in­te­re­so­va­ne jav­no­sti. Iz Skup­šti­ne je sa­op­šte­no da su čla­no­vi rad­ne gru­pe pri­li­kom de­talj­nog raz­ma­tra­nja jed­nog bro­ja pred­lo­ga kon­sta­to­va­li da im­ple­men­ta­ci­ja od­re­đe­nog bro­ja pre­po­ru­ka iz iz­vje­šta­ja OEBS/ODI­HR-a ne zah­ti­je­va iz­mje­nu za­ko­na i da od­re­đe­ne pre­po­ru­ke mo­gu bi­ti de­fi­ni­sa­ne pod­za­kon­skim ak­ti­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"