Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Porodica iz Nikšića uzimala milione od kokaina * Glasali umjesto žene koja je bila u bolnici * Cetinje pod vodom * Četvorke nazdravljaju punoljetstvu * Porodica iz Nikšića uzimala milione od kokaina * Muzička čarolija Ivana Zaka * „Zar je moguće” na malim ekranima
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 01-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ljiljana Raičević, direktorica Sigurne ženske ku&:
– Za nasilje nema opravdanja. Ne postoji „neće više”. Ako te je jednom udario, opet će.

Vic Dana :)

Nastavnica pita Pericu: „Perice znaš li ko je izumio ljuti sos?”
A Perica kaže: „Pa izumio je moj tata jer je sinoć vikao na konzervu sosa.”

Pita učiteljica đake:
– Odakle dobijamo struju?
Perica će na to:
– Iz zoološkog vrta.
– Otkud ti to Perice, pita učiteljica, a on će:
– Pa kad je prije neko veče nestala struja, tata je ljutito rekao:
– Vidi, ovi majmuni opet isključili.

Sjedi Perica ispred zgrade i plače. Prolazi jedna žena i pita ga:
– Je li, dijete, što plačeš?
– Buuu, tata se udario čekićem po prstu.
– A što ti plačeš kad se on udario?
– Pa u početku sam se smijao...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA EVIDENTIRALA TEŠKE ZLOUPOTREBE NA IZBORIMA U PETNJICI I OPTUŽILA DPS
Glasali umjesto žene koja je bila u bolnici Na biračkom mjestu osam – Savin Bor – desila se zloupotreba identifikacionog dokumenta ženske osobe koja je hospitalizovana prije izbora, a koja, prema podacima kojima mi raspolažemo, nije izlazila iz bolnice, a koja je navodno glasala – navodi se u prigovoru koji je SDP uputio OIK-u
Dan - novi portal
So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja Cr­ne Go­re pod­ni­je­la je pri­go­vo­re Op­štin­skoj iz­bor­noj ko­mi­si­ji (OIK), uka­zu­ju­ći da je do­šlo do te­ških zlo­u­po­tre­ba na jed­nom bro­ju bi­rač­kih mje­sta. U tim pri­go­vo­ri­ma, u či­ji sa­dr­žaj je „Dan” imao uvid, na­vo­di se da SDP že­li da uka­že na sve ne­pra­vil­no­sti ko­je su se u to­ku iz­bor­nog da­na de­si­le na bi­rač­kim mje­sti­ma u Pet­nji­ci.
– Na­po­mi­nje­mo da na­ši pred­stav­ni­ci u po­je­di­nim bi­rač­kim od­bo­ri­ma ni­su pot­pi­sa­li za­pi­sni­ke, tač­ni­je da ni­smo pot­pi­sa­li za­pi­sni­ke sa bi­ra­čih mje­sta u Tr­pe­zi­ma, Ka­li­ci, Gor­njoj Vr­bi­ci i Do­njoj Vr­bi­ci, zbog to­ga što je ve­li­ki broj li­sti­ća ja­sno uka­zi­vao na iz­bor­nu tr­go­vi­nu, o če­mu svje­do­če li­sti­ći ko­ji su za­o­kru­ži­va­ni olov­ka­ma raz­li­či­te bo­je, flo­ma­ste­ri­ma i raz­li­či­tim ob­li­ci­ma (kva­dra­tom, tro­u­glom...) – na­vo­di se u pri­go­vo­ru ko­ji je SDP pre­dao OIK-u Pet­nji­ca.
Uka­za­li su da je na bi­rač­kom mje­stu broj osam – Sa­vin Bor – za­bilj­že­na iz­u­zet­na zlo­u­po­tre­ba iden­ti­fi­ka­ci­o­nog do­ku­men­ta.
– Na­knad­no smo do­šli do po­da­ta­ka ko­ji uka­zu­ju da je na bi­rač­kom mje­stu broj osam – Sa­vin Bor – po­sto­ja­la iz­u­zet­na zlo­u­po­tre­ba iden­ti­fi­ka­ci­o­nog do­ku­men­ta žen­ske oso­be ko­ja je ho­spi­ta­li­zo­va­na pri­je iz­bo­ra, a ko­ja, pre­ma po­da­ci­ma ko­ji­ma mi ras­po­la­že­mo, ni­je iz­la­zi­la iz bol­ni­ce, a ko­ja je na­vod­no gla­sa­la. Uzi­ma­ju­ći sve ovo u ob­zir, kao i to da su na ci­je­loj pet­njič­koj te­ri­to­ri­ji po­sto­ja­li šta­bo­vi DPS-a u ko­je je na­kon gla­sa­nja od­la­zio ve­ći dio gla­sa­ča, sum­nja­mo na još ve­će zlo­u­po­tre­be – pre­do­če­no je u pri­go­vo­ru.
U dru­gom pri­go­vo­ru SDP-a na­ve­de­no je da je na bi­rač­kom mje­stu Sa­vin Bor do­šlo i do te­škog na­ru­ša­va­nja iz­bor­ne pro­ce­du­re.
– Na­i­me, na­kon uvi­da u za­pi­snik, usta­no­vi­li smo da je gla­sa­lo 127 bi­ra­ča, pri če­mu su tri li­sti­ća bi­la ne­va­že­ća, a osam je gla­sa­lo pu­tem pi­sma. Na­kon uvi­da u ma­te­ri­jal ko­ji je do­sta­vljen Op­štin­skoj iz­bor­noj ko­mi­si­ji, usta­no­vi­li smo da je bi­lo 128 gla­sač­kih li­sti­ća, 133 kon­trol­na ku­po­na i 126 od­re­za­ka. Sum­nja­mo da je do­šlo do kr­še­nja iz­bor­ne pro­ce­du­re i tra­ži­mo da se na­ve­de­no de­talj­no is­pi­ta, s ob­zi­rom da se bro­je­vi ne po­kla­pa­ju – na­ve­li su iz SDP-a.
Vi­še po­li­tič­kih or­ga­ni­za­ci­ja u Cr­noj Go­ri je za­tra­ži­lo is­tra­gu i ot­kri­va­nje oso­ba ko­je su bo­ra­vi­le u zgra­di Op­šti­ne Ce­ti­nje u iz­bor­noj no­ći a ko­je je jav­nost vi­dje­la skri­ve­ne is­pod ka­pu­lja­ča to­kom uklju­če­nja Jav­nog ser­vi­sa Te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re.
Pred­sjed­nik op­štin­skog od­bo­ra SDP-a Ce­ti­nje Mir­ko Sta­nić je is­ta­kao da pro­blem ni­je u tim oso­ba­ma ko­je su sni­mlje­ne ka­me­ra­ma RTCG, već je pro­blem što je u tom mo­men­tu u zgra­di pre­sto­ni­ce bo­ra­vi­lo pre­ko 80 na­o­ru­ža­nih lju­di. On je re­kao da ni­ko ne zna ko su ti lju­di, da ih ni­ko ni­je pre­tre­sao na ula­zu, te da ni­ko ne zna šta ra­de u iz­bor­nom da­nu u gra­du ko­ji oči­gled­no ni­je nji­hov.
– Da­kle, sni­mlje­no je ne­kih pet ili šest lju­di ko­ji oči­gled­no mo­ra­ju da sa­kri­ju svo­je li­ce iz raz­lo­ga svog do­la­ska ili zbog pri­ro­de nji­ho­vog po­sla. Ne zna­mo je­su li to kri­mi­nal­ci ili pa­ra­po­li­cij­ske slu­žbe, je­su li obez­bje­đe­nje, ko su ti lju­di i što je nji­hov za­da­tak na Ce­ti­nju. Uko­li­ko se ne ogla­se in­sti­tu­ci­je, ko­je su, bo­jim se, u slo­bod­nom pa­du u Cr­noj Go­ri, i ako to­me ne sta­ne­mo na put, do­ći će do da­lje ra­di­ka­li­za­ci­je po­li­tič­kog ži­vo­ta u Cr­noj Go­ri – ka­zao je Sta­nić za RSE.
Pro­gram­ski di­rek­tor Gra­đan­ske ali­jan­se Bo­ris Ra­o­nić uka­zao je da ni­je pr­vi put da se lju­di sa ka­pu­lja­ča­ma na­la­ze na mje­stu de­ša­va­nja va­žnih do­ga­đa­ja.
– Te sli­ke mo­ma­ka sa ka­pu­lja­ča­ma mi u Cr­noj Go­ri ni­je­smo pr­vi put vi­dje­li. Mi smo ta­kve sli­ke gle­da­li za vri­je­me pro­te­sta, ta­kve sli­ke pam­te no­vi­na­ri ko­ji su pre­bi­ja­ni u Cr­noj Go­ri, ta­ko da mom­ci ko­ji kri­ju svoj iden­ti­tet po­sta­ju po­ja­va ko­ja se vi­di u i te ka­ko bit­nim mo­men­ti­ma – na­veo je Ra­o­nić.
Ka­ko je is­ta­kao, ono što bri­ne je što in­sti­tu­ci­je si­ste­ma ni­su ura­di­le ni­šta ni u jed­nom slu­ča­ju da se ot­kri­je iden­ti­tet tih po­je­di­na­ca.
– Ka­ko ni­je ni­šta ura­đe­no na to­me, to se pre­no­si na dru­ge sfe­re dru­štva, ja­vlja se ve­li­ki jaz i kri­za ko­ja je eska­li­ra­la upra­vo za­to što se in­sti­tu­ci­je ni­su ba­vi­le tim po­je­din­ci­ma. Iden­ti­fi­ka­ci­ja je va­žna jer će se ti­me spri­je­či­ti da­lje spe­ku­la­ci­je o ulo­zi ne­po­zna­tih lju­di u iz­bor­nom pro­ce­su – ka­zao je Ra­o­nić.
Ka­ko je do­dao, na pi­ta­nje da li su ti lju­di sa ka­pu­lja­ča­ma ak­te­ri po­li­tič­kog ži­vo­ta na­me­će se od­go­vor da oči­gled­no je­su.
– Da li to tre­ba da bu­du, to tre­ba da ka­žu in­sti­tu­ci­je, od­no­sno da dr­ža­va ka­že šta su oni ra­di­li i ko su. Mi­slim da ne bi bio ni­ka­kav pro­blem da se to utvr­di, ka­ko se ne bi spe­ku­li­sa­lo, spi­no­va­lo i oti­šlo da­lje u uža­re­noj at­mos­fe­ri za ko­ju zna­mo ka­ko je re­zul­ti­ra­la na Ce­ti­nju – fi­zič­kim ob­ra­ču­ni­ma i svim onim če­mu smo bi­li svje­do­ci – za­klju­čio je Ra­o­nić.
M.V.


Lič­ne kar­te ku­po­va­li u šta­bo­vi­ma

Pre­ma po­da­ci­ma ce­tinj­ske opo­zi­ci­je, iz­bor­ni šta­bo­vi DPS-a na Ce­ti­nju na dan iz­bo­ra 26. no­vem­bra bi­li su u ku­ći Ma­ša­no­vi­ća, ku­ći Iva­no­vi­ća i ku­ći Voj­vo­di­ća, u zgra­di Ge­nek­sa i u ku­ća­ma Se­ku­li­ća i La­ko­vi­ća.
Po tvrd­nja­ma opo­zi­ci­je, na tim mje­sti­ma su vo­đe­ne evi­den­ci­je o gla­sa­či­ma, ku­po­va­ne lič­ne kar­te i is­pla­ći­va­ni la­žni put­ni tro­ško­vi.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"